Кафедра цивільного права та процесу

 

Детальний список публікацій кафедри можна переглянути за посиланням.

 

 1. BULETSA Sibilla Bogdanivna. The nature of legal relationships on granting medicare in Ukraine. // STUDII JURIDICE UNIVERSITARE Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria C Apare de 4 ori pe an 2014, Anul VII, Nr. 3—4 (27—28).- Р.130-137
 2. Development  and  modernization  of  the  legal  systems  of  Eastern  Europe: experience of  Poland and prospects of Ukraine:  Collective monograph.  Vol.  1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 368 p. (Rohach O. Ya., Mendzhul M. V. The impact of forced internal migration on the development of legal system: the experience of Ukraine and the states of Central and Eastern Europe/ p.205-219)
 3. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospectsof Ukraine:  Collective monograph.  Vol.  1.Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 368 p. (Rohach O. Ya., Mendzhul M. V. The impact of forced internal migration on the development of legal system: the experience of Ukraine and the states of Central and Eastern Europe/ p.205-219)
 4. Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities: collective monograph / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – 192 p. (Shelever N. The experience of the EU countries on the activity of state bodies which implement the decision of the courts, and its embodiment in the legislation of the Ukraine pp. 66-74)
 5. Lytvyn Stephan, Pikhurets Elena. Legal regulation of science intensive technologies in Ukraine // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку» 19-21 листопада 2014 р. м. Кошіце.
 6. Popovich A. Prospectsfor a globalsystemofenvironmentaltaxation: XVI InternationalScientificConferenceinSumy «EconomicsforEcology» (May 5–8, 2010). – P. 122–124.
 7. Sibilla  Bogdanivna Buletsa. Problems of providing the independence of UKRAINIAN lawyer in the process of  provision of safe legal aid.// porticipated actively in X International Scientific conference” Scientific thought transformation”(Sep 22, 2017, Morrisville, USA) with a paper.
 8. Sibilla Buleca.Methods of pre-judicial defense of the subjects of medical relations /VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS.- feb, 2015.-№1.-Р.13-20.
 9. Solijenko J. The regulation of pre-contractual franchise disclosure in the European Union / J. Solijenko // International Conference of PhD Students in Law (Miskolc, 2-4 July 2015). – Miskolc: University of Miskolc Deak Ferenc Doctoral School of Law and Political Science, 2015. – С. 377–384.
 10. Soliyenko J. S. The Regulation of Pre-contractual Franchise Disclosure in the European Union / J. S. Soliyenko // Visegrad Journal on Human Rights. – 2015. – № 2. – С. 69–73.
 11. Soliyenko J.S. The Regulationof Pre-contractual Franchise Disclosure in the European Union / J.S. Soliyenko // Visegrad Journal of Human Rights. Vedecky časopis Fakulty prava Paneuropskej vysokej školy. – 2015. - №2. – P. 69 – 73.
 12. Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково-практичний посібник; (за загальною ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка). – К.: Алеута, 2015. – 814 с. (Глави 10-21,  стор. 354-589)
 13. Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково-практичний посібник; (за загальною ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка). – К.: Алеута, 2015. – 814 с. (Глави 10-21,  стор. 354-589)
 14. Алмаші І.М., Товтин В.М., Буц Б.О., Дорофеєва Л.М., Головацький Н.Т., Жулінська О.А. Актуальні питання реалізації чинного законодавстваУкраїни щодо військовослужбовців, учасників антитерористичної операції: Методичний посібник. – Ужгород: В-во УжНУ «Говерла». – 2015. – 36 с.
 15. Андрийцё В.Д. Влияние доказательственных презумпций гражданского судопроизводства на материальные и процессуальные правоотношения // Закон и жизнь. – 2013. – №11/2(263). – С. 13–16.
 16. Андрийцё В.Д. Доказательственная фикция как специальное правило процесса доказывания гражданского судопроизводства // Современное право. – 2013. – №12. – С.158–162.
 17. Андрийцё В.Д. Критерии определения субъектов процесса судебного доказывания в гражданском судопроизводстве // Закон и жизнь. – 2013. – №8(2). – С. 3–6.   ИЛИ    Вопросы правоведения. – 2013. – №5(21). – С. 259–274.
 18. Андрийцё В.Д. Общая и особенная часть доказательственного права как подотрасли гражданского процессуального права // Современное право. – 2013. – №7. – С. 97–100.
 19. Андрийцё В.Д. Способы и процессуальные формы сбора доказательств в гражданском судопроизводстве // Закон и жизнь. – 2013. – №9(2). – С.7–10.
 20. Андрійцьо В. Д. Джерела фіксації процесу доказування обставин цивільної справи // «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 31 січня – 01 лютого 2014 р. м. Львів: У 2 частинах. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – Частина 1. – С. 93–96.
 21. Андрійцьо В. Д. Загальні правила фіксації процесу доказування обставин цивільної справи // «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку», Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 31 січня – 01 лютого 2014 року – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – С. 40–42.
 22. Андрійцьо В. Д. Міжгалузевий характер доказового права як підгалузі цивільного процесуального права // «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 квітня 20134 р. – Львів: Західноукраїнська організація «»Центр правничих ініціатив, 2013. – у 2-х частинах. – Ч.1. – С. 46–48.
 23. Андрійцьо В. Д. Принципи правових інститутів доказового права, які впливають на процес доказування в цивільному судочинстві // «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 квітня 2013 р. – у 2-х частинах. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – Ч. 1. – С. 53–54.
 24. Андрійцьо В. Д. Протокол про окремі процесуальні дії як джерело фіксації процесу доказування обставин цивільної справи // «Юридическая наука и практика в условиях современных трансфор-мационных процессов»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 21-22 февраля 2014 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2014. – С. 22–23.
 25. Андрійцьо В. Д. Розгляд зауважень на журнал судового засідання як джерело фіксації процесу доказування // «Роль права та закону в громадянському суспільстві»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 14-15 лютого 2014 р. – Київ. У 2 частинах: Центр правових наукових досліджень, 2014. – Частина 1. – С. 49–51.
 26. Андрійцьо В. Д. Фіксація процесу доказування обставин цивільної справи поняття та сутність // «Перспективные направления развития современной юридической науки»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 24-25 января 2014 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2014. – С. 30–32.
 27. Андрійцьо В. Д. Фіксація процесу доказування обставин цивільної справи в журналі судового засідання // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 7-8 лютого 2014 року. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. – С. 25–27.
 28. Андрійцьо В. Д. Фіксація процесу доказування технічними засобами // «Закарпатські правові читання». Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (25-27 квітня 2014 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В. І. Смолянки, М. В. Оніщука, Я. В. Лазура, О. Я. Рогача, І. М. Полюжина. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Т.2. – С. 8–13.
 29. Андрійцьо В. Д. Філософська сторона процесу судового доказування // «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»: Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 14-15 лютого 2014 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 44–45.
 30. Андрійцьо В.Д. Докази як об’єкт збору на етапі збирання доказів у цивільному процесі // Право і суспільство. – 2013. – №4. – С. 33–38.
 31. Андрійцьо В.Д. Доказове право як підгалузь цивільного процесуального права // Університетські наукові записки. – 2013. – №3(47) . – С. 191–196
 32. Андрійцьо В.Д. Доказування обставин цивільної справи: право чи обов’язок? //  Теорія і практика правознавства. – 2013. – Випуск 2(4). – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/10_5.pdf
 33. Андрійцьо В.Д. Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2013. – №3(15). – С. 7– 17.
 34. Андрійцьо В.Д. Концептуальні підходи розуміння сутності процесу судового доказування в цивільному судочинстві // Адвокат. – 2013. – №8. – С. 18–21.
 35. Андрійцьо В.Д. Концептуальні підходи розуміння юридичної природи доказового права // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 21. – Ч.1. – Т. 1. – С. 183–185.
 36. Андрійцьо В.Д. Логічна сторона судового доказування в цивільному судочинстві // Судова апеляція. – 2013. – №3(32). – С.24–28.
 37. Андрійцьо В.Д. Мета судового доказування у цивільному судочинстві // Адвокат. – 2013. – №6(153). – С. 25–28.
 38. Андрійцьо В.Д. Понятійний апарат процесу судового доказування цивільного судочинства (історико-правовий підхід) // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2013. – №2(14). – С. 60–69.
 39. Андрійцьо В.Д. Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – №1(60). – С. 212–217.
 40. Андрійцьо В.Д. Принцип допустимості доказів як загальне правило доказового процесу цивільного судочинства // Адвокат. – 2013. – №11(158). – С. 20–23.
 41. Андрійцьо В.Д. Принцип належності доказів як загальне правило доказового процесу цивільного судочинства // Адвокат. – 2013. – №10(157). – С. 10–13.
 42. Андрійцьо В.Д. Принцип розподілу обов’язків доказування як загальне правило доказового процесу цивільного судочинства // Адвокат. – 2013. – №12(159). – С. 20–23.
 43. Андрійцьо В.Д. Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процес доказування // Право і безпека. – 2013. – №1(48). – С. 182–186.
 44. Андрійцьо В.Д. Судове доказування як розумово-процесуальна діяльність у цивільному судочинстві // Адвокат. – 2013. – №7(154). – С. 13–15.
 45. Андрійцьо В.Д. Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища // Форум права. – 2013. – №1. – С.20–25.
 46. Андрійцьо В.Д. Характерні риси загальних правил судового доказування в цивільному процесі // «Приоритетные направления модернизации системы права Украины»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 11-12 октября 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 21–24.
 47. Андрійцьо В.Д.Ознаки опосередкованого логічного пізнання в цивільному судочинстві // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Випуск 1(3). – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2013/Andr.pdf
 48. Безега Т.М., Головацький Н.Т. Правові основи європейської та євроатлантичної інтеграції: Навчально-методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – В-во УжНУ «Говерла». - Ужгород. – 2014. – 34 с.
 49. Бисага Ю.М., Белов Д.М.,Рогач О.Я. та ін. Порівняльне правознавство. Підручник. Ужгород: Видавництво «Гельветика»,2013. - 230 с.
 50. Булеца С.Б. // Право на медичну та психологічну допомогу внутрішньо переміщених осіб: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (20 квітня 2017 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура., М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У» , 2017. – С. 19-25.
 51. Булеца С.Б. Відповідальність за неякісний товар в DCFR/ С.Б. Булеца / цивілістичні читання присвячені памяті І.В. Шерешевського «Принципи як методологічна основа вдосконалення національного цивільного законодавства»: Матеріали інтернет конференції, (Одеса, 5 грудня 2014 року) / за заг. Ред. Д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; нац. Ун-т «Одеська юридична академія».- Одеса: Вид-во: «Фенікс», 2014.- С. 59-62
 52. Булеца С.Б. Відшкодування збитків у медицині./ С.Б. Булеца // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 2.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.7-10
 53. Булеца С.Б. Права та обов’язки суб’єктів, що виникають при здійсненні медичної діяльності // ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород) -Том 1.- 2017.- 232-236
 54. Булеца С.Б. Самозахист в цивільному праві/ С.Б. Булеца // Закарпатські правові читання : Матеріали VIII Міжнародної  наукової конференції (м. Ужгород, 21-23 квітня 2016 р). – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – Т.2. – С.29-31.
 55. Булеца С.Б. Самозахист пацієнта та лікаря / С.Б. Булеца, В.В. Заборовський // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 159-163.
 56. Булеца С.Б., Іванов Ю.Ф., Ієвіня О.В., та ін. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків. Станом на 03.09.2014 р.- К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2014.- 480с.
 57. Булеца С.Б., Менджул М. В. Доктрина сімейного права : методичний посібник / Булеца С.Б., М.В. Менджул - Ужгород: УжНУ, 2017. - 40 с.
 58. Булеца С.Б., Менджул М. В. Цивільне право України (Загальна частина) : навчально-методичний посібник / Булеца С.Б., М.В. Менджул - Ужгород: УжНУ, 2014. - 88 с.
 59. Булеца С.Б., Менджул М.В., Чепис О.І. Сімейне право : методичний посібник / М.В. Менджул - Ужгород: УжНУ, 2014. - 52 с.
 60. Булеца С.Б., Немеш П.Ф., Ревуцька І.Е. Судова риторика. Навчально-методична розробка для студентів юридичного факультету напрям підготовки 6.030401 – Правознавство; спеціальність7.03040101- Правознавство. – Ужгород, ДВНЗ «УжНУ». – 48 с.
 61. Булеца С.Б., Чепис Л.І., Заборовський В.В.  Право інтелектуальної власності // Навчально-методична розробка за кредитно-модульною системою навчального процесу студентам денної форми навчання спеціальності «правознавство» // Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – 29 с.
 62. Булеца С.Б., Чепис О.І. Цивільне право України (Загальна частина).Навчально-методична розробка для студентів юридичного факультету (відповідно до вимог Болонського процесу). // Ужгород: Видавництво УжНУ«Говерла», 2010. – 56 с.
 63. Булеца С.Б., Чепис О.І., Олійник Р.Б. Право інтелектуальної власності: методичний посібник для студентів юридичного факультету / О.І. Чепис - Ужгород: УжНУ, 2017. - 42 с.
 64. Головацький Н.Т. Нормативно-правові засади створення баз персональних даних в Державному реєстрі актів цивільного стану / Н.Т. Головацький // Матеріали 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ. – Ужгород. – 2015. – 72 с.
 65. Головацький Н.Т. Правове регулювання обробки та захисту персональних даних в актах цивільного стану / Н.Т. Головацький // І Міжнародна науково-практична конференція «Травневий з’їзд молодих правознавців». – Ужгород. – 2014. – 290 с.
 66. Данюк Л.В.  Управління нотаріатом в Україні: принципи та особливості їх реалізації  // Національно юридичний журнал: теорія і практика № 6 (22) 2016. – С.83-87.
 67. Данюк Л.В.  Управління нотаріатом в Україні: теоретико-правові проблеми здійснення державної регламентації, контролю та шляхи їх вирішення // Економіко-правовий науково-практичний журнал Малий і середній Бізнес ,№ 3-4 (62-62) 2015. – С.8-164
 68. Данюк Л.В. Адміністративно-правові відносини у сфері управління нотаріатом: теоретично-праввоий аспект / Данюк Л.В. // Юридична наука. -  2016. - № 1.- С. 55-65.
 69. Договір дарування// В.О. Чепурнов // Цивільне право України: особливачастина: Підручник. Затверджено МОН України / За ред. В.Г. Фазикоша, С.Д. Булеци. — К.: вид-во «Знання», 2013. — С. 112-123.
 70. Договір купівлі продажу // В.О. Чепурнов // Цивільне право України: Особливачастина: Підручник. Затверджено МОН України / За ред. В.Г. Фазикоша, С.Д. Булеци. — К.: вид-во «Знання», 2013. — С. 12-42.
 71. Договір роздрібної купівлі-продажу // В.О. Чепурнов // Цивільне право України: Особливачастина: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.Г. Фазикоша, С.Д. Булеци. — К.: вид-во «Знання», 2013. — С. 42-68.
 72. Заборовский В.В. Возмещение расходов на правовую помощь в гражданском процессе Украины / В.В. Заборовский // Lex Russica. – 2014. – № 8. – Т. XCIII. – С. 965-974. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 73. Заборовский В.В. Дисциплинарный проступок в качестве основания дисциплинарной ответственности адвоката по законодательству Украины / В.В. Заборовский // Адвокатская практика. – 2015. – № 6. – С. 50-55. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 74. Заборовский В.В. Жалоба адвоката в качестве повода для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката по законодательству Украины и Российской Федерации / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 2 (15). – С. 20-24. (стаття, закордонне видання).
 75. Заборовский В.В. Жалоба клиента адвоката в качестве повода для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката по законодательствам Украины и Российской Федерации / В.В. Заборовский // Адвокатская палата. – 2015. – № 2. – С. 41-44. (стаття, закордонне видання).
 76. Заборовский В.В. Значение правоприменительной практики Европейского суда по правам человека в аспекте реализации принципа пропорциональности в отношениях между адвокатом и судом / В.В. Заборовский // Журнал международного права и международных отношений. – 2016. – № 3-4. – С. 17-21. (стаття, провідне наукове видання Республіки Білорусь).
 77. Заборовский В.В. Меры дисциплинарной ответственности адвоката: сравнительно-правовой аспект / В.В. Заборовский // Адвокатская практика. – 2015. – № 3. – С. 12-16. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 78. Заборовский В.В. Морально-этические требования к претенденту на получение статуса адвоката по законодательству Украины и зарубежных стран / В.В. Заборовский // Право. Экономика. Психология. – 2017. – № 1. – С. 17-22. (стаття, провідне наукове видання Республіки Білорусь).
 79. Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты инициирования вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката по украинскому законодательству / В.В. Заборовский // Адвокатская палата. – 2014. – № 9. – С. 42-45. (стаття, закордонне видання)
 80. Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты оформления полномочий адвоката в гражданском процессе Украины / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2014. – № 3 (10). – С. 47-52. (стаття, закордонне видання).
 81. Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты предельного размера компенсации расходов на правовую помощь в гражданском процессе Украины / В.В. Заборовский // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2014. – № 2 (39). – С. 169-172. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 82. Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты привлечения адвоката к уголовной ответственности за совершение им преступлений в соответствии с украинским законодательством / В.В. Заборовский // Алтайский юридический вестник. – 2017. – № 3 (19). – С. 83-88. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 83. Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты сдачи квалификационного экзамена на получение статуса адвоката по законодательству Украины и зарубежных стран / В.В. Заборовский // Право.by. – 2017. – № 2 (46). – С. 107-112. (стаття, провідне наукове видання Республіки Білорусь).
 84. Заборовский В.В. Некоторые проблемные вопросы определения структуры правового статуса адвоката / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 6 (25). – С. 31-37. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 85. Заборовский В.В. Некоторые проблемные вопросы реализации адвокатом права на опрос лиц с их согласия за украинским законодательством / В.В. Заборовский // Новая правовая мысль. – 2017. – № 1 (68). – С. 18-22. (стаття, закордонне видання).
 86. Заборовский В.В. Некоторые проблемные вопросы реализации адвокатом права на опрос лиц с их согласия за украинским законодательством / В.В. Заборовский // Новая правовая мысль. – 2017. – № 1 (68). – С. 18-22. (стаття, закордонне видання).
 87. Заборовский В.В. Некоторые проблемные вопросы соблюдения принципа независимости адвокатской деятельности в аспекте обязательного членства адвоката в Национальной ассоциации адвокатов Украины / В.В. Заборовский // Teise. – 2017. – № 102. – С. 148-157. (стаття, провідне наукове видання Литовської Республіки).
 88. Заборовский В.В. Некоторые проблемы возмещения расходов на правовую помощь в гражданском процессе Украины / В.В. Заборовский // Адвокатская палата. – 2014. – № 1. – С. 22-28. (стаття, закордонне видання).
 89. Заборовский В.В. Особенности правового статуса адвоката в Украине / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 5 (6). – С. 58-60. (стаття, закордонне видання).
 90. Заборовский В.В. Особенности правового статуса адвоката свидетеля по законодательству Украины / В.В. Заборовский // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2016. – № 4. – Т. 20. – С. 154-160. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 91. Заборовский В.В. Оформление полномочий адвоката-представителя в гражданском процессе Украины / В.В. Заборовский // Адвокатская практика. – 2014. – № 2. – С. 56-60. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 92. Заборовский В.В. Плюсы и минусы Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» / В.В. Заборовский // Право. Адвокатура. Нотариат: сборник материалов Международных научных чтений (г. Москва, 14 апреля 2014 г.) / Российская академия адвокатуры и нотариата. – М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2014. – Вып. 11 – С. 31-37. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордоном)
 93. Заборовский В.В. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката за законодательством Украины / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2014. – № 6 (13). – С. 45-50. (стаття, закордонне видання).
 94. Заборовский В.В. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе Украины и их оформление / В.В. Заборовский // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право – 2014. – № 2. – С. 97-105. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 95. Заборовский В.В. Понятие и виды дисциплинарной ответственности адвоката по законодательству Украины и Российской Федерации / В.В. Заборовский // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2014. – № 4 (41). – С. 174-178. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації)
 96. Заборовский В.В. Правовая природа дисциплинарного проступка как основания дисциплинарной ответственности адвоката по законодательству Украины / В.В. Заборовский // Проблемы правоприменения в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Омск, 27 февраля 2015 г.). – Омск: Издательство ОмГУ, 2015. – С. 68-76. (тези доповіді, конференція за кордоном).
 97. Заборовский В.В. Правовая природа квалификационного экзамена на получение статуса украинского адвоката / В.В. Заборовский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 1 (62). – С. 88-93. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 98. Заборовский В.В. Правовая природа принципа независимости адвоката и принципа доминантности интересов клиента в отношениях адвоката с судом по украинскому законодательству / В.В. Заборовский // Адвокатская палата. – 2016. – № 1. – С. 40-42. (стаття, закордонне видання).
 99. Заборовский В.В. Правовая сущность ответственности адвоката за проявление неуважения к суду по законодательству Украины / В.В. Заборовский // Сибирский юридический вестник. – 2016. – № 3 (74). – С. 115-119. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 100. Заборовский В.В. Правовой анализ некоторых аспектов Закона Украины «О адвокатуре и адвокатской деятельности» / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 4 (5). – С. 46-49 (стаття, закордонне видання).
 101. Заборовский В.В. Правовой анализ некоторых аспектов права адвоката на адвокатский запрос по законодательству Украины / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2014. – № 2 (9). – С. 48-51. (стаття, закордонне видання).
 102. Заборовский В.В. Проблемные вопросы соблюдения баланса между авторитетом суда и необходимостью выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей по защите интересов клиента / В.В. Заборовский // Влась закона. – 2016. – № 1. – С. 124-134. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 103. Заборовский В.В. Процессуальные вопросы оформления полномочий адвоката в гражданском процессе Украины / В.В. Заборовский // Адвокатская палата. – 2014. – № 5. – С. 37-39. (стаття, закордонне видання).
 104. Заборовский В.В. Развитие института украинской адвокатуры в советский период в аспекте эволюции понимания терминов «адвокат» и «адвокатура» / В.В. Заборовский // Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – № 1. – С. 162-167. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 105. Заборовский В.В. Развитие института украинской адвокатуры в советский период / В.В. Заборовский // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. – 2017. – № 1 (19). – С. 123-134. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 106. Заборовский В.В. Развитие института украинской адвокатуры в советский период / В.В. Заборовский // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. – 2017. – № 1 (19). – С. 123-134. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 107. Заборовский В.В. Сравнительно-правовое исследование сущности негативных условий приобретения статуса адвоката по законодательству Украины и других зарубежных стран / В.В. Заборовский // Право и государство. – 2016. – № 4 (73). – С. 83-87. (стаття, провідне наукове видання Республіки Казахстан).
 108. Заборовский В.В. Становление адвокатуры на территории Украины: периоды Киевской Руси и польско-литовского правления / В.В. Заборовский // Правовая парадигма. – 2017. – Т. 16. – № 1. – С. 67-72. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 109. Заборовский В.В. Становления и развитие института украинской адвокатуры во времена Киевской Руси и в период польско-литовского правления / В.В. Заборовский // Teise. – 2016. – № 100. – С. 140-145. (стаття, провідне наукове видання Литовської Республіки).
 110. Заборовский В.В. Структура правового статуса адвоката / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 3 (22). – С. 15-21. (стаття, провідне наукове видання Російської Федерації).
 111. Заборовский В.В. Сущность принципов, на которых построены взаимоотношения адвоката с судом и другими участниками судебного производства / В.В. Заборовский // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 4 (17). – С. 29-34. (стаття, закордонне видання).
 112. Заборовский В.В. Юридическая сущность некоторых поводов для возбуждения дисциплинарного производства по законодательству Украины и Российской Федерации / В.В. Заборовский // Адвокатская палата. – 2016. – № 4. – С. 45-48. (стаття, закордонне видання).
 113. Заборовский В.В. Юридическая характеристика негативных условий приобретения статуса адвоката по законодательству Украины и зарубежных стран / В.В. Заборовский // Banber Yerevani hamalsarani. Jurisprudence. – 2016. – № 3 (21). – С. 67-76. (стаття, провідне наукове видання Республіки Арменія).
 114. Заборовський В.В. Адвокат як суб’єкт надання правової (професійної правничої) допомоги [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 248-250. – Режим доступу:http://pap.in.ua/2_2016/76.pdf (стаття, фахове видання).
 115. Заборовський В.В. Адвокатський запит у світлі прийняття Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» / В.В. Заборовський // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – № 1(ІІ). – С. 24-27. (стаття, фахове видання).
 116. Заборовський В.В. Адвокатура – це правозахисна чи правоохоронна інституція? / В.В. Заборовський // Rozwój regulacji prawnej w Europie Wschodniej: doświadczenia Polski i Ukrainy: Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (Sandomierz (Polska), 27–28 styczeń 2017.). – Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, 2017. – P. 18-23. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордоном).
 117. Заборовський В.В. Адвокатура як невід’ємний інститут громадянського суспільства на сучасному етапі становлення правової держави в Україні / В.В. Заборовський // Конституційно-правові академічні студії. – 2016. – № 2. – С. 49-58. (стаття, фахове видання).
 118. Заборовський В.В. Аналіз окремих положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» / В.В. Заборовський // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 р.). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – С. 32-34. (тези доповіді)
 119. Заборовський В.В. Відповідальність адвоката за неявку в судове засідання: проблеми кваліфікації поважності причин неявки[Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 6. – С. 336-342. – Режим доступу:http://pap.in.ua/6_2015/102.pdf(стаття, фахове видання).
 120. Заборовський В.В. Гарантії безпеки як одні з основних у забезпеченні професійної діяльності адвоката / В.В. Заборовський // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy: zborník príspevkov z Medzinárodná vedecko-praktická konferencia (Sládkovičovo (Slovak Republic), 28-29 októbra 2016). – Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2016. – P. 192-195. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордоном)
 121. Заборовський В.В. Гарантії, що пов’язані з кримінальним переслідуванням адвоката: деякі питання реалізації / В.В. Заборовський // Юридичні науки та їх роль у формуванні правової культури сучасної людини (м. Ужгород, 22-23 травня 2015 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 105-109. (тези доповіді)
 122. Заборовський В.В. Господарсько-правові засади діяльності кредитних спілок / В.В. Манзюк, В.В. Заборовський // Visegrad journal on human rights. – 2014. – № 2. – Part. 2. – P. 129-135. (стаття, провідне наукове видання Словацької Республіки).
 123. Заборовський В.В. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1 – С. 78-80. – Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2014/Zaborovskyi.pdf(стаття, фахове видання).
 124. Заборовський В.В. Деякі аспекти визначення видів адвокатської діяльності за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»/ В.В. Заборовський, Я.В. Якимович// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 272-274. (стаття, фахове видання).
 125. Заборовський В.В. Деякі аспекти відповідності процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності міжнародним принципам адвокатського самоврядування/ В.В. Заборовський // Rights and freedoms of man and citizen: mechanism of application and protection by various branches of law: International Research and Practice Conference (Bratislava (Slovak Republic), 19-20 September 2014.). – Kherson: Publishing house «Helvetica», 2014. – P. 241-243. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордоном)
 126. Заборовський В.В. Деякі аспекти припинення права на зайняття адвокатською діяльністю [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 4 – С. 221-224. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2014/60.pdf(стаття, фахове видання).
 127. Заборовський В.В. Деякі критерії розмежування понять «правова допомога» та «правова послуга» в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5. – С. 311-314. – Режим доступу:http://pap.in.ua/5_2016/94.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
 128. Заборовський В.В. Деякі особливості інституту шлюбного договору в сімейному праві України [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський, М.М. Лозан // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7 – С. 82-85. – Режим доступу: http://pap.in.ua/7_2014/23.pdf(стаття, фахове видання).
 129. Заборовський В.В. Деякі практичні аспекти взаємовідносин адвоката із судом (в аспекті дії принципу пропорційності) [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 251-254. – Режим доступу:http://pap.in.ua/3_2015/73.pdf(стаття, фахове видання).
 130. Заборовський В.В. Деякі проблеми визначення дефініції категорії «правовий статус» / В.В. Заборовський // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 165-168. (тези доповіді)
 131. Заборовський В.В. Деякі проблемні аспекти ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 28. – Т. 2. – С. 27-31. (стаття, фахове видання).
 132. Заборовський В.В. Деякі проблемні питання механізму страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні / Ю.М. Бисага, В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2017. – Вип. 44. – Т. 2. – С. 136-140. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз). Index Copernicus International
 133. Заборовський В.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката: поняття та види [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 4 – С. 92-95. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2014/4_2014.pdf(стаття, фахове видання).
 134. Заборовський В.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 31. – Т. 3. – С. 115-118. (стаття, фахове видання).
 135. Заборовський В.В. До дефініції поняття «повноваження адвоката» / В.В. Заборовський // Inovácia právne veda v procese európskej integrácie: zborník príspevkov z Medzinárodná vedecko-praktická konferencia (Sládkovičovo (Slovak Republic), 10-11 marca 2017). – Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2017. – P. 114-117. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордоном)
 136. Заборовський В.В. До питання про дефініцію поняття «адвокат» / В.В. Заборовський // Проблеми законності. – 2016. – № 132. – С. 75-82. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
 137. Заборовський В.В. Довіреність як документ, що посвідчує повноваження адвоката [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 270-272. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/80.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз). Index Copernicus International
 138. Заборовський В.В. Договір пожертви як форма договору дарування / В.В. Заборовський, І.І. Головей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 37. – Т. 1. – С. 113-116. (стаття, фахове видання).
 139. Заборовський В.В. Договір про надання правової допомоги як підстава участі адвоката в цивільному процесі / В.В. Заборовський // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 22-23 червня 2013 р.). – Д: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 41-43. (тези доповіді)
 140. Заборовський В.В. Евтаназія – гідна смерть чи вбивство: юридичні аспекти в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський, В.В. Дьордь // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 1. – С. 61-63. – Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2017/18.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних<

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Булеца Сібілла Богданівна
Дата оновлення сторінки: 02.07.2018