Кафедра цивільного права та процесу

Кафедра цивільного права та процесу створена на базі двох кафедр юридичного факультету: кафедри цивільного права та кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури. Кафедра цивільного права та процесу є структурним підрозділом юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері цивільного права, права інтелектуальної власності, цивільного процесу, сімейного, спадкового, трудового, екологічного права та нотаріату, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Основним завданням кафедри є спрямування зусиль професорсько-викладацького складу для досягнення високого рівня теоретичних знань і практичних навичок студентів. З цією метою розроблена посилена практична спрямованість навчальних планів, збільшено кількість годин на виробничу та переддипломну практику студентів, забезпечена можливість проведення інтерактивного навчання, читання лекцій із застосуванням мультимедійного обладнання, залучення студентів до набуття практичних навичок через участь у роботі юридичної клініки, проведення практичних занять шляхом відвідування судових засідань.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 4 доктори юридичних наук, 14 кандидатів юридичних наук, 4 старших викладачі, 1 асистентів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2014 року за № 790З в УжНУ на базі кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури відкрито постійну аспірантуру. Навчання тут відбуватиметься за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

 

Основні напрямки роботи кафедри:

  • навчально-методична робота;
  • науково-дослідна робота;
  • організаційно-методична робота;
  • робота з виховання студентів;
  • громадська робота.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання цивільно-правових дисциплін та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.

Наукова робота кафедри проводиться у сфері правового регулювання цивільно-правових, цивільно-процесуальних, сімейних, екологічних, корпоративних, трудових, земельних відносин, а також інших актуальних питань приватного права.

Викладацький склад кафедри систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях. Кафедрою цивільного права проводяться наукові семінари, на яких обговорюються проблемні питання приватного права.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію.

З метою підготовки студентів до майбутньої роботи в сфері юриспруденції  на кафедрі функціонує науковий гурток з цивільного, трудового права та процесу. На засіданнях гуртка заслуховуються та обговорюються наукові доповіді студентів з актуальних проблем цивільного, сімейного, трудового та інших галузей приватного права.

 

 

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Булеца Сібілла Богданівна
Дата оновлення сторінки: 07.06.2022