Служба вченого секретаря

Служба вченого секретаря є структурним підрозділом Університету, який підпорядкований ректору, а координацію роботи якого здійснює проректор з наукової роботи.

Метою діяльності Служби є забезпечення ефективної та прозорої діяльності Вченої ради Університету як колегіального органу управління Університету.

Основними завданнями Служби є:

- своєчасне інформування голови Вченої ради Університету про необхідність обрання чи переобрання членів ради, повноваження яких з тих чи інших причин припинились;

- організаційне забезпечення напрямків діяльності Вченої ради Університету, визначених її Регламентом;

- формування річного плану роботи Вченої ради Університету та інформування про нього членів Вченої ради Університету;

- підготовка довідок, звітів щодо діяльності Вченої ради Університету;

- організація, підготовка та проведення засідань Вченої ради Університету;

- забезпечення попередньої експертизи запропонованих проєктів рішень щодо їхньої відповідності нормативним документам;

- дотримання термінів внесення до порядку денного Вченої ради Університету та розгляду питань, вирішення яких зумовлено часовими межами;

- підготовка та протоколювання засідань Вченої ради Університету;

- консультування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника щодо проходження атестаційного процесу та підготовки необхідних матеріалів;

- забезпечення розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань відповідно до Порядку розгляду кандидатур щодо присвоєння вчених звань у ДВНЗ «Ужгородський національний університет», оформлення та направлення їх до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України відповідно до рішень Вченої ради Університету;

- організація, підготовка та проведення засідань Атестаційної комісії Університету, протоколювання її засідань;

- координування діяльності докторських спеціалізованих вчених рад Університету, здійснення обліку дисертацій, захищених в цих радах;

- підготовка проєктів розпорядчої документації, службової кореспонденції щодо діяльності Вченої ради Університету та Атестаційної комісії Університету;

- ведення документації Вченої ради Університету згідно з номенклатурою справ.

 

Положення про службу вченого секретаря