Відділ кадрів

14.05.2022

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IVрівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● професорів кафедр:

- політології і державного управління – 1 ставка;

- хірургічної стоматології та клінічних дисциплін – 0,75 ставки;

● доцентів кафедр:

- іноземних мов – 2 ставки;

- міжнародної політики – 0,5 ставки.

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад:

професора особи:

які мають:

а) вчене звання професора за профілем кафедри; науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 7 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві.

які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та вчене звання доцента; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у закладах вищої освіти на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету (його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора, ректора; 

в) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 10 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, у тому числі видані в співавторстві.

е) виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

доцента особи:

які мають:

а) науковий ступінь кандидата (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування;

Претендент на посаду професора, доцента подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють у УжНУ );

- список наукових праць;

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- характеристику з останнього місця роботи (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

інформаційну довідку;

- довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань

- згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», уведений в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 113/01-04 від 31.03.2022 року, Положення про порядок призначення декана факультету (директора навчально-наукового інституту) Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», уведене в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 112/01-04 від 31.03.2022 року та у відділі кадрів.

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.

23.04.2022

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IVрівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● директора Навчально-наукового інституту хімії та екології;

● декана медичного факультету № 2;

● завідувачів кафедр:

- фундаментальних медичних дисциплін та ортопедичної стоматології;

- хірургічної стоматології та клінічних дисциплін;

- стоматології післядипломної освіти;

● професорів кафедр:

- конституційного права та порівняльного правознавства – 0,8 ставки;

- фізики напівпровідників – 0,8 ставки;

- органічної хімії – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 3 ставки;

- економіки і підприємництва – 3 ставки;

- програмного забезпечення систем – 1 ставка;

- німецької філології – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- кримінального права та процесу – 1 ставка;

- економічної теорії – 0,75 ставки;

- оптики – 1 ставка;

- теорії ймовірностей і математичного аналізу – 1 ставка;

- економіки і підприємництва – 1 ставка;

- психології – 1 ставка;

- психології – 0,75 ставки;

- теоретичної фізики – 1 ставка;

● викладачів кафедри психології – 2 ставки.

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад:

декана факультету, директора навчально-наукового інституту особи, які:

а) працюють в Університеті на науково-педагогічних посадах на постійній основі;

б) мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, відповідно до профілю факультету/навчально-наукового інституту (Під поняттям «профіль факультету/ навчально-наукового інституту» слід розуміти спеціальність (спеціалізацію) чи міжгалузеву групу спеціальностей освітньої, методичної та наукової діяльності зазначених структурних підрозділів закладу вищої освіти); 

в) мають загальний стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років;

протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей, опублікованих у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

завідувача кафедри особи:

які мають:

а) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

професора особи:

які мають:

а) вчене звання професора за профілем кафедри; науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 7 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві.

які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та вчене звання доцента; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у закладах вищої освіти на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету (його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора, ректора; 

в) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 10 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, у тому числі видані в співавторстві.

е) виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

доцента особи:

які мають:

а) науковий ступінь кандидата (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування;

викладача особи, які мають:

а)  вищу освіту (магістр чи спеціаліст) за профілем кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки;

в) не менше 3-х статей, опублікованих протягом останніх 5 років, у журналах, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Претендент на посаду завідувача кафедри, професора, доцента, викладача подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такідокументи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють у УжНУ );

- список наукових праць;

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- характеристику з останнього місця роботи (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

інформаційну довідку;

- довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань

- згоду на обробку персональних даних.

Претендент на посаду декана факультету (директора навчально-наукового інституту) подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі; 

-  проект стратегії розвитку факультету (навчально-наукового інституту);

- список наукових праць;

довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань

- докази, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років; 

- інформаційну довідку;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- звіт про роботу на посаді декана за попередній період обрання (при повторному обранні);

- згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», уведений в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 113/01-04 від 31.03.2022 року, Положення про порядок призначення декана факультету (директора навчально-наукового інституту) Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», уведене в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 112/01-04 від 31.03.2022 року та у відділі кадрів.

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.


05.02.2022

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IVрівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● деканів факультетів:

- медичного факультету № 2;

- інженерно-технічного;

● завідувачів кафедр:

- політології і державного управління;

- неврології, нейрохірургії та психіатрії;

- теорії та історії держави і права;

- ентомології та збереження біорізноманіття;

- приладобудування;

- онкології;

- хірургічних дисциплін;

- внутрішніх хвороб;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін;

- нейрореабілітації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії;

● професорів кафедр:

- української літератури – 2 ставки;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту –1 ставка;

- прикладної фізики–1 ставка;

● доцентів кафедр:

- міжнародних комунікацій – 1 ставка;

- прикладної фізики – 1 ставка;

- англійської філології – 1 ставка;

- журналістики – 2 посади по 0,9 ставки;

- комп’ютерних  систем та мереж – 2 ставки;

- кримінального права та процесу – 4 ставки;

- кримінального права та процесу – 0,75 ставки;

- романських мов та зарубіжної літератури – 2 ставки;

- міського будівництва та господарства – 2 ставки;

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- фізичної реабілітації – 2 ставки;

- туризму – 2 ставки;

- туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – 3 ставки;

- фізичного виховання – 2 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- англійської філології – 2 ставки;

- фізичної географії та раціонального природокористування – 1 ставка;

- комп’ютерних  систем та мереж – 1 ставка;

- романських мов та зарубіжної літератури – 1 ставка;

- міського будівництва та господарства – 1 ставка;

- міжнародних комунікацій (англійська мова) – 1 ставка;

- міжнародних комунікацій (англійська мова) – 0,75 ставки;

- фізичного виховання – 0,75 ставки;

● викладача кафедри української літератури– 1 ставка;

● асистента кафедри міського будівництва та господарства – 1 ставка.

У конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету можуть брати участь особи, які працюють в Університеті на науково-педагогічних посадах на постійній основі, мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету, загальний стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років, здатні ефективно вирішувати питання організації навчального процесу, забезпечувати розвиток наукових досліджень і поліпшення матеріально-технічної бази факультету, створювати в колективі позитивний соціально-психологічний мікроклімат, атмосферу високої відповідальності, забезпечувати ефективний розвиток факультету на рівні сучасних вимог і тенденцій в сфері управління вищої освіти.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. 

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», Положення про порядок призначення декана факультету (директора навчально-наукового інституту) Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів (0312) 61-22-64.

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.


04.12.2021

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● професорів кафедр:

- фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- алгебри та диференціальних рівнянь – 0,5 ставки;

- української мови – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- фізико-математичних дисциплін – 2 ставки;

- угорської філології – 0,5 ставки;

- історії Угорщини та європейської інтеграції – 1 ставка;

- аналітичної хімії – 2 ставки;

- аналітичної хімії – 0,5 ставки;

- анатомії людини та гістології – 1 ставка;

- внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- теоретичної фізики – 0,9 ставки;

- алгебри та диференціальних рівнянь – 3 ставки;

- фінансів і банківської справи – 0,75 ставки;

- української мови – 1 ставка;

- археології, етнології та культурології – 3 ставки;

- органічної хімії – 1 ставка;

- органічної хімії – 0,95 ставки;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 0,5 ставки;

- оптики – 2 ставки;

- оптики – 0,75 ставки;

- онкології та радіології – 1 ставка;

- ентомології  та збереження біорізноманіття – 2 ставки;

- плодоовочівництва і виноградарства – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- угорської філології – 1 ставка;

- історії Угорщини та європейської інтеграції – 4 ставки;

- Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби - 1 ставка;

- алгебри та диференціальних рівнянь – 1 ставка;

- прикладної лінгвістики – 2 ставки;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

● викладачів кафедр:

- прикладної лінгвістики – 1 ставка;

- прикладної лінгвістики – 0,75 ставки;

● асистентів кафедр:

- історії Угорщини та європейської інтеграції – 0,75 ставки;

- прикладної лінгвістики – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимога

Відповідальний за інформацію: Фалач І.В.
Дата оновлення сторінки: 14.05.2022