Відділ кадрів

06.05.2023

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● професорів кафедр:

- акушерства та гінекології – 2 ставки;

-  конституційного права та порівняльного правознавства  – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- анатомії людини та гістології – 2 ставки;

- хірургічної стоматології та клінічних дисциплін   – 1 ставка;

- хірургічної стоматології та клінічних дисциплін   – 0,75 ставки;

- ортопедичної стоматології –1 ставка;

- ортопедичної стоматології – 0,75 ставки;

- ортопедичної стоматології –0,5 ставки;

- журналістики – 1 ставка;

- педіатрії з дитячими інфекційними хворобами – 1 ставка;

- німецької філології – 1 ставка;

- біохімії та фармакології – 1 ставка;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- української мови – 3 ставки;

● старшого викладача кафедри романських мов та зарубіжної літератури – 1 ставка.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад:

- професора особи:

які мають:

а) вчене звання професора за профілем кафедри; науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 7 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві.

які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та вчене звання доцента; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у закладах вищої освіти на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету (його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора, ректора; 

в) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 10 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, у тому числі видані в співавторстві.

е) виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

- доцента особи:

         які мають:

а) науковий ступінь кандидата (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання;

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

- старшого викладача особи:

І. які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії);

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 3-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 1-ї публікації у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 2-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю одне найменування.

ІІ.  які мають:

а) вищу освіту (магістр чи спеціаліст) за профілем кафедри;

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

в) 5 статей, опублікованих протягом останніх 5 років, у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 3-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

 

Претендент на посаду професора, доцента, старшого викладача подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють у УжНУ );

- список наукових праць;

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- характеристику з останнього місця роботи (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- інформаційну довідку;

- довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань; 

- згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», уведений в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 113/01-04 від 31.03.2022 року із внесеними змінами, введеними в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» «Про уведення в дію змін до порядку» № 139/01-04 від 24.03.2023 року) та у відділі кадрів.

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.

15.04.2023

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- обліку і аудиту;

- програмного забезпечення систем;

● професорів кафедр:

-  приладобудування – 1 ставка;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 0,5 ставки;

● доцентів кафедр:

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  – 2 ставки;

-  приладобудування – 1 ставка;

- медико-біологічних дисциплін – 2 ставки;

- стоматології післядипломної освіти – 3 ставки;

- біохімії та фармакології – 1 ставка;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – 0,75 ставки;

- фізичної та колоїдної хімії –  0,85 ставки;

-  фізичної та колоїдної хімії –   0,75 ставки;

- журналістики – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

-  приладобудування – 1 ставка;

- стоматології післядипломної освіти – 2 ставки;

- стоматології післядипломної освіти – 2 посади по 0,75 ставки;

- англійської філології – 1 ставка.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад:

- завідувача кафедри особи:

які мають:

а) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

- професора особи:

які мають:

а) вчене звання професора за профілем кафедри; науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 7 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві.

які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та вчене звання доцента; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у закладах вищої освіти на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету (його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора, ректора; 

в) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 10 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, у тому числі видані в співавторстві.

е) виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

- доцента особи:

         які мають:

а) науковий ступінь кандидата (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання;

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

- старшого викладача особи:

І. які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії);

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 3-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 1-ї публікації у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 2-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю одне найменування.

ІІ.  які мають:

а) вищу освіту (магістр чи спеціаліст) за профілем кафедри;

б) стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

в) 5 статей, опублікованих протягом останніх 5 років, у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 3-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

 

Претендент на посаду завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють у УжНУ );

- список наукових праць;

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- характеристику з останнього місця роботи (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- інформаційну довідку;

- довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань; 

- згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», уведений в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 113/01-04 від 31.03.2022 року із внесеними змінами, введеними в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» «Про уведення в дію змін до порядку» № 139/01-04 від 24.03.2023 року) та у відділі кадрів.

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.

25.02.2023

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- анатомії людини та гістології;

- дитячої стоматології;

- технології машинобудування;

● професорів кафедр:

-  програмного забезпечення систем – 1 ставка;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- інформатики та фізико-математичних дисциплін  – 1 ставка;

- терапії та сімейної медицини  – 3 ставки;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін  – 1 ставка;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін  – 0,8 ставки;

- фізіології та патофізіології – 5 ставок;

- фізіології та патофізіології – 0,5 ставки;

- фізичного виховання – 1 ставка;

- фізики напівпровідників – 0,7 ставки;

- теорії та історії держави і права – 2 ставки;

- теорії та історії держави і права – 0,5 ставки;

- генетики, фізіології рослин і мікробіології - 1 ставка;

- міжнародного права – 2 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- терапії та сімейної медицини  -  1 ставка;

- фізичного виховання – 1 ставка;

- терапевтичної стоматології – 0,75 ставки;

- міжнародного права – 1 ставка;

● викладача кафедри програмного забезпечення систем – 1 ставка.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад:

- завідувача кафедри особи:

які мають:

а) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

- професора особи:

які мають:

а) вчене звання професора за профілем кафедри; науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 7 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві.

які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та вчене звання доцента; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у закладах вищої освіти на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету (його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора, ректора; 

в) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 10 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, у тому числі видані в співавторстві.

е) виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

- доцента особи:

         які мають:

а) науковий ступінь кандидата (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

- старшого викладача особи:

І. які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії);

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 3-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 1-ї публікації у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 2-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю одне найменування.

ІІ.  які мають:

а) вищу освіту (магістр чи спеціаліст) за профілем кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

в) 5 статей, опублікованих протягом останніх 5 років, у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 3-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

- викладача особи, які мають:

а)  вищу освіту (магістр чи спеціаліст) за профілем кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки;

в) не менше 3-х статей, опублікованих протягом останніх 5 років, у журналах, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

 

Претендент на посаду завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють у УжНУ );

- список наукових праць;

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- характеристику з останнього місця роботи (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- інформаційну довідку;

- довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань; 

- згоду на обробку персональних даних.

 

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», уведений в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 113/01-04 від 31.03.2022 року) та у відділі кадрів.

 

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.

 

Відповідальний за інформацію: Фалач І.В.
Дата оновлення сторінки: 06.05.2023