Відділ кадрів

14.01.2023

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IVрівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- терапевтичної стоматології;

- ортопедичної стоматології;

● професорів кафедр:

- соціології та соціальної роботи – 1 ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- геодезії, землеустрою та геоінформатики – 1 ставка;

- фізики напівпровідників – 1 ставка;

- госпітальної терапії – 1 ставка;

- фінансів і банківської справи – 1 ставка;

- міжнародних економічних відносин – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- соціології та соціальної роботи – 3 ставки;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- фізичної географії та раціонального природокористування -  3 ставки;

- фізики напівпровідників – 1 ставка;

- журналістики – 1 ставка;

- української мови – 1 ставка;

- міжнародної політики – 0,75 ставки;

- органічної хімії – 1 ставка;

- теорії ймовірностей і математичного аналізу – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- фізичної географії та раціонального природокористування -  1 ставка;

- романських мов та зарубіжної літератури – 2 ставки;

- іноземних мов (англійська мова) – 1 ставка.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад:

- завідувача кафедри особи:

які мають:

а) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

- професора особи:

які мають:

а) вчене звання професора за профілем кафедри; науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 7 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві.

які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та вчене звання доцента; 

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у закладах вищої освіти на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету (його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора, ректора; 

в) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 10 років;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

г) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

д) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, у тому числі видані в співавторстві.

е) виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування.

- доцента особи:

​які мають:

а) науковий ступінь кандидата (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 5-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 4-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії, в тому числі видані у співавторстві або навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

- старшого викладача особи: 

І. які мають:

а) науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії);

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки;

які протягом останніх 5 років підтвердили наявність:

в) 3-х статей у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 1-ї публікації у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 2-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю одне найменування.

ІІ.  які мають: 

а) вищу освіту (магістр чи спеціаліст) за профілем кафедри;

б) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки;

в) 5 статей, опублікованих протягом останніх 5 років, у періодичних наукових виданнях, з яких не менше 2-х публікацій у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus або не менше 3-х публікацій – в Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів; наукових публікацій у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

г) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю два найменування.

 

Претендент на посаду завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача подає до конкурсної комісії через відділ кадрів університету такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендентів, які не працюють у УжНУ );

- список наукових праць;

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- документи, які засвідчують рівень володіння державною мовою,  визначені законодавством;

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- характеристику з останнього місця роботи (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій (для претендентів, які не працюють в УжНУ);

- інформаційну довідку;

- довідку-підтвердження від Наукової бібліотеки Університету про передачу до її фондів наукових та навчально-методичних видань; 

- згоду на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», уведений в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 113/01-04 від 31.03.2022 року) та у відділі кадрів.

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. (0312) 61-22-64.

 

Відповідальний за інформацію: Фалач І.В.
Дата оновлення сторінки: 14.01.2023