Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра була створена в квітні 1992 року шляхом виокремлення з кафедри правознавства. Засновником і тривалим завідувачем кафедрою був доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Болдижар Михайло Миколайович. Під його керівництвом кафедра перетворилася у провідну на юридичному факультеті. Якщо в 1994-1995 навчальному році у складі кафедри працювало 5 штатних викладачів і 4 – за сумісництвом, то в 2009-2010 навчальному році педагогічне навантаження на кафедрі забезпечували 11 штатних науково-педагогічних працівників і 5 – на умовах сумісництва. З 1 грудня 2004 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Лемак В.В.

Динаміка зростання якісного складу кафедри є однією з найкращих в Ужгородському національному університеті – за останнє десятиліття штатними науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 1 докторську і 10 кандидатських дисертацій, в тому числі 2 у 2014 році. П’ятьом працівникам кафедри за цей час було присвоєно вчене звання доцента та одному (вперше за історію факультету) - вчене звання професора (2006 р.). У грудні 2009 р. висунутий вченою радою УжНУ В.В.Лемак був обраний членом-кореспондентом  Національної академії правових наук України. Станом на 2015 р. він є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій: в НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» та у ЛНУ імені Івана Франка), членом редколегій провідних загальнонаціональних юридичних видань, зокрема, «Публічне право», «Проблеми теорії права та філософії права».

У 2012 р. було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки України видання, підготовлене за участі члена-кореспондента НАПрНУ В.В.Лемака – «Правова система України: історія, стан і перспективи. В п’яти томах» (Харків, Право, 2011. – 896 с.). У 2013 р. було підготовлено оновлену англомовну  версію цього видання.

Серед останніх наукових здобутків кафедри – участь у підготовці ґрунтовного наукового проекту Національної академії правових наук України (Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013), а також багатотомного видання «Юридичної енциклопедії України» в рамках відповідного проекту Національної академії правових наук України.

Результати наукового роботи кафедри використовуються в діяльності органів державної влади. У лютому 2013 р. В.В. Лемака було призначено науковим консультантом Конституційної асамблеї України, яка здійснювала підготовку нової Конституції України. Науково-педагогічні працівники кафедри в складі фахових груп брали участь у підготовці законопроектів («Про політичні партії», «Про відновлення і збереження національної пам’яті Українського народу»), аналітичних записок до органів державної влади, Послання Президента України до Верховної Ради України, рішень і висновків Конституційного Суду України, очолювали робочі групи з підготовки Статуту УжНУ.

Міжнародна співпраця розглядається як необхідна складова діяльності кафедри. Лише в 2014 р. працівники кафедри взяли участь у понад 20 науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародного і всеукраїнського рівня. Особливо плідними є взаємозв'язки кафедри з кафедрою-побратимом – кафедрою історії держави і права юридичного факультету Кошицького університету імені Й. Шафарика (Словацька Республіка). Спільно із закордонними колегами було проведено три міжнародні наукові конференції, результати яких були опубліковані. В.В.Лемак на запрошення брав участь у атестації наукових кадрів вищого рівня на юридичному факультеті Кошицького університету імені Й.Шафарика. Закордонні наукові стажування пройшла більшість викладачів кафедри. Частина з них (Переш І.Є., Бариська Я.О., Попович Т.П.) за сприяння Конгресу США пройшли стажування в Сполучених Штатах Америки, програма якого передбачала ознайомлення з організацією юридичних наукових і освітніх установ.

У 2015 р. на кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників, у тому числі 16 на постійній основі (1 професор, 13 доцентів, 1 викладач) та 3 – на основі сумісництва (кандидати юридичних наук, які мають значний досвід роботи в правоохоронній сфері).

Відповідальний за інформацію: Лемак В.В.
Дата оновлення сторінки: 21.06.2017