Кафедра кримінального права та процесу

Кафедра кримінального права і процесу є структурним підрозділом юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Кафедра кримінального права та процесу  утворена 1 січня 2017 року, шляхом об’єднання двох кафедр: кримінального права  та кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Кафедра кримінального права і процесу є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про випускову кафедру юридичного факультету ДВНЗ УжНУ. Викладачі кафедри забезпечують викладання 47 навчальних дисциплін, керівництво педагогічною та асистентською практикою, курсовими, кваліфікаційними, дипломними та магістерськими роботами.

Враховуючи роль і місце кафедри у фаховій підготовці студентів-юристів, основні зусилля були спрямовані  по-перше, на формування дійового кадрового потенціалу, по-друге, на вдосконалення методики та підвищення якості викладання і по-третє, на організацію науково-дослідної роботи.

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

Кафедра  здійснює наукове керівництво та підготовку дисертаційних досліджень зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право».  Теми дисертаційних досліджень обираються з врахуванням потреб законодавчої та практичної діяльності, коригуються відповідно до вимог актуальності і новизни досліджень, а кількість аспірантів рік від року зростає.

Викладачі кафедри пройшли стажування у вузах США, Угорщини, Чехії та Словаччини, Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка, у Українській школі законотворчості Інституту Законодавства Верховної Ради України, в Харківській та Одеській національних юридичних академіях та ін.

До навчального процесу залучались відомі в юридичній сфері керівники суду та правоохоронних органів, зокрема, колишній голова Закарпатського апеляційного суду та колишній суддя Конституційного Суду України Стрижак А.А., колишні прокурори Закарпатської області Лемак В.Я., Бондаренко О.Ю. тощо.

Основні зусилля кафедри спрямовано на забезпечення навчального процесу у світлі вимог Болонського процесу та вдосконалення науково-дослідної роботи. Результати апробовані на науково-практичних конференціях, які проводяться щорічно, в т.ч. за кордоном, а матеріали  публікуються в фахових виданнях.  Так за останні  декілька років опубліковано понад 100 наукових статей у фахових виданнях, підготовлено понад 80 навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій по вивченню навчальних дисциплін, тестів, збірників задач відповідно до умов кредитно-модульної системи тощо.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях. Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови та інших зарубіжних країн.

На кафедрі успішно працює  науковий студентський  гурток поглибленого вивчення фундаментальної дисципліни «Кримінальне право України» із залученням студентів факультету, які виступають з рефератами та доповідями на науково-практичних конференціях. Під керівництвом ст. викл. кафедри Лемака О.В. діє секція східної боротьби «Айкідо», до занять і  тренувань якої залучаються студенти факультету.

На засіданнях кафедри, які проводяться щомісячно, обговорюються актуальні питання організації навчального процесу та його методичного забезпечення, практикуються звіти викладачів про виконання обов’язків, передбачених розробленими посадовими  інструкціями, про керівництво кваліфікаційними, дипломними та магістерськими роботами. Для поглибленого вивчення  фундаментальних і професійно орієнтовних дисциплін робочими програмами передбачена підготовка і захист рефератів (магістри), виконання комплексно-контрольних завдань (магістри та студенти  1 курсу), письмових контрольних  робіт для студентів  заочної форми навчання тощо.

Кафедра практикує замовлення тематики магістерських та дипломних робіт з актуальної проблематики керівниками судових і правоохоронних органів. Проводиться, як правило, зовнішнє рецензування наукових студентських досліджень.

Згідно затвердженої кафедральної комплексної теми викладачі кафедри працюють над дослідженням проблем  вдосконалення кримінально-правової охорони і захисту прав та свобод людини в Україні. Виділені підтеми наукових досліджень, над якими працюють викладачі кафедри, зокрема: проблеми вдосконалення судівництва відповідно до європейських стандартів, кримінально-правової охорони і захисту приватного життя, кримінально-процесуальні способи забезпечення активної правової позиції особистості в кримінальному судочинстві, правові аспекти протидії злочинам у сфері національної безпеки, дотримання прав людини при здійсненні дізнання митними органами, розвиток криміналістики та вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, тощо.

Викладачі кафедри приймають участь  в  організації та проведенні виховних заходів.  Ця робота ведеться через академнаставників груп, кураторів курсу, органами  студентського самоврядування, старост, громадського декана. Значна увага приділяється  організації та проведенню тематичних заходів, присвячених знаменним датам історії країни і власне університету. Здійснюються заходи спрямовані на формування високих естетичних, культурних та моральних якостей у студентів. Викладачі кафедри приймають участь у проведені «Дня юриста», спортивних змаганнях з футболу, шахів, конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку №1, круглих столів, диспутів, зустрічей з керівниками  судових та правоохоронних органів.  

За ініціативою юридичного факультету, кафедри кримінального права щорічно проводяться соціологічні дослідження з питань організації навчального процесу додержання моральних норм, мотиваційного вибору професії серед першокурсників, формування професійного юриста тощо.

Серед роботодавців існує підвищений попит на спеціалістів, які мають поглибленні знання  про європейську правову систему, тому саме ґрунтовне вивчення європейського права та практики його застосування, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

 

Відповідальний за інформацію: Ступник Ярослав Валерійович
Дата оновлення сторінки: 09.11.2022