Кафедра цивільного права та процесу

 

За період існування кафедри її викладачами було захищено 14 кандидатських дисертацій (Чижмарь Ю.В., Гарагонич О.В., Чепурнов В.О., Булеца С.Б., Нечипорук Л.Д., Чепис О.І., Заборовський В.В., Рошканюк В.М., Феннич В.П., Черевко П.П., Менджул М.В., Немеш П.Ф., Литвин С.Й., Сабовчик А.І., Рущак І.В., Андрійцьо В.Д., Паніна Ю.С., Ревуцька І.Е) підготовлені та опубліковані навчальні посібники та методичні матеріали з усіх дисциплін, видані монографії «Право фізичної особи на життя та здоров’я (порівняльно-правовий аспект» (доц. Булеца С.Б.), «Цивільно-правові відносини у галузі медичної діяльності: проблеми теорії та практики» (доц. Булеца С.Б.), «Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України» (доц. Заборовський В.В.),  Доказові презумпції в цивільному судочинстві: монографія (Білоусов Ю.В., Феннич В.П.), Цивільно-правовий статус громадських організацій (М. В. Менджул), Правова охорона торгівельних марок в Україні та країнах Центральної та Східної Європи: (Немеш П.Ф.), Правове регулювання екологічних податків в умовах європейської інтеграції України ( А.І. Сабовчик), «Компіляція даних (бази даних), як особливий об’єкт цивільного права»  (Литвин С.Й.) , опубліковано сотні наукових статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

В 2016 році доц. Булеца С.Б. захистила докторську дисертацію на тему: «Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми» по спеціальності 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Робота виконана в Одеській національній академії. Захист відбувся 22 лютого 2016 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.40.1.086.03. по захисту дисертацій при Одеській національній академії.

17 лютого 2012 р. Рогач О.Я. захистив докторську дисертацію на тему  «Зловживання правом: теоретико-правове дослідження» по спеціальності 12.00.01 – «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» 15 грудня 2011 р. у Спеціалізованій Вченій раді Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

16 квітня 2018 р. доц.Заборовський В.В. захистив докторську дисертацію на тему:«Правовий статус адвоката в умовах становлення громадського суспільства та правової держави в Україні» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.001.05 у Киівському національному університеті імені Тараса Шевченка.

28 січня 2015 р. доц. Андрійцьо В.Д. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні засади доказування в цивільному судочинстві України» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Інститута держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Доцентом кафедри Нечипорук Л.Д. була захищена дисертація на тему «Еколого-правове регулювання раціонального використання об’єктів тваринного світу». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Захист відбувся 10 грудня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.02 по захисту дисертацій при інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

Доцентом кафедри цивільного права Чепис О.І. захищена дисертація на тему :«Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Робота виконана в Харківському Національному університеті внутрішніх справ. Захист відбувся 6 липня 2010 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 64.700.02 по захисту дисертацій при Харківському Національному університеті Внутрішніх справ.

Захищена дисертація викладачем Заборовським В.В. на тему: «Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській Федерації». Робота виконана в Одеській національній академії. Захист відбувся 10 вересня 2010 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.40.1.086.03. по захисту дисертацій при Одеській національній академії.

Захищена дисертація викладачем Рошканюком В.М.  Захист відбувся 20.12.2012 року в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка на тему «Правове регулювання соціального захисту в Україні». на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

01 березня 2018 р. ст.викладач Ревуцька І.Е. захистила кандидатську дисертацію на тему: « Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.20.149.01. у Івано-Франківському університеті імені Короля Данила Галицького.

27 жовтня 2009 р. доц.. Феннич В.П. захистив кандидатську дисертацію «Доказові презумпції в цивільному судочинстві» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України.

6 квітня 2011 р. доц. Менджул М.В.  захистила кандидатську дисертацію «Громадські організації як суб’єкти цивільного права» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Інститута держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

9 грудня 2009 р. доц. Немеш П.Ф. захистив кандидатську дисертацію на тему «Правова охорона торговельних марок в Україні» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Інститута держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

23 листопада 2012 р. доц. Литвин С.Й. захистив кандидатську дисертацію «Правовий режим компіляції даних (бази даних) як об’єкта цивільного права» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Харківський національний університет внутрішніх справ.

21 березня 2012 р. доцент Сабовчик А.І. захистила кандидатську дисертацію «Правове регулювання екологічних податків в умовах європейської інтеграції України» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Національного університету біоресурсів і природокористування.

16 березня 2009 р. доцент Черевко П.П. захистив кандидатську дисертацію на тему «Створення юридичних осіб приватного права» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Інститута держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

02 грудня 217 р. Паніна Ю.С. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні» по спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» в Спеціалізованій Вчені раді Івано-Франківський університет права Данила Галицького.

Доктор юридичних наук, завідувачкафедри Булеца С.Б.  працює в двох спеціалізованих вчених радах з юридичних наук :

1) спеціалізована вчена рада К 61.051. ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

2) спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 Університет Короля Данила.

Булеца С.Б. є членом редколегії наукового віснику Ужгородського національного університету «Право» та член редколегії науково-практичного журналу «Медичне право».

Доктор юридичних наук, професоркафедри Рогач О.Я. працює в двох спеціалізованих вчених радах з юридичних наук :

1) спеціалізована вчена рада Д 26.139.01 Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

2) вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 61.051.07 ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Рогач О.Я. є відповідальним секретарем Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія «Право»,  Електронного наукового фахового видання «Порівняльно-аналітичне право»,  Конституційно-правові академічні студії,  VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS.

Рогач О.Я. є член редколегії наукового журналу « Економіка і право охорони здоров’я».

Професор Фазикош В.Г. є співавтором підручника для юридичних  факультетів «Цивільне процесуальне право України» (керівник авторського колектива В.В.Комаров, а Булеца С.Б.співатором підручника «Цивільне право України» (керівник авторського колектива Харитонов Є.О.)

Кафедрою підготовлені та видані наступні підручники, з грифом МОН України, а саме: «Цивільне право України. Загальна частина» (керівник авторського колектива Фазикош В.Г.) «Цивільне право України. Особлива частина» (керівник авторського колектива Фазикош В.Г.), Сімейне право України» (керівник авторського колектива Фазикош В.Г.), «Право інтелектуальної власності» (керівники авторського колективу Булеца С.Б.,Чепис О.І.).

Видана монографія Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти / [С.Б. Булеца, О.І. Котляр, Я.В. Лазур та ін.]; за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. О.Я. Рогача; д-ра юрид. наук, проф. М.В. Савчина; к.ю.н., доц. М.В. Менджул. – Ужгород: РІК-У, 2017. – 348 с.

Викладачами кафедри готуються до друку підручники «Цивільний процес» та «Право інтелектуальної власності»

Основні напрямки наукових досліджень: «Реформа цивільного судочинства»(проф.Фазикош В.Г.), «Місце медичного права в системі приватного права України» (доц.Булеца С.Б.) , «Охоронні правовідносини світу» (доц.Нечипорук Л.Д.), «Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні» (доц. Заборовський В.В.), «Соціальний захист громадян у країнах Східної Європи) (ст.викл. Рошканюк В.М.), «Реформування системи інтелектуальної власності в Україні відповідно до стандартів ЄС» (доц. Чепис О.І.), «Правові підстави  створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС: порівняльна характеристика» (ст.. викладача Ревуцька І.Е.), «Авторський договір за законодавством Чехії, Словаччини, Угорщини та України» ( ст.. викладач Олійник Р.Б.), «Зловживання суб’єктивними правами в цивільному та процесуальному праві» (проф.. Рогач О.Я.), «Захист торгівельної марки: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС» ( проф.. Немеш П.Ф.), «Принципи сімейного права: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС» ( доц. Менджул М.В.), «Проблеми створення юридичних осіб приватного права» (доц. Черевко П.П.), «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та ЄС» (доц.. Литвин С.Й.),  «Адаптація національного екологічного законодавства до acquis communautaire у сфері навколишнього середовища « ( доц.. Сабовичк А.І.), «Проблеми правового регулювання договірних зобов’язань згідно цивільного законодавства України та їх вирішення на досвіду країн ЄС» (асист. Паніна Ю.С.), «Право на життя: порівняльний аналіз законодавства України та країн Східної Європи» (асист. Свадеба Н.І.

Викладачі кафедри регулярно друкуються у фахових періодичних виданнях, беруть участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Члени кафедри постійно працюють над вдосконаленням методичних матеріалів по дисциплінам, що читаються кафедрою. Розробляються збірники задач та ситуаційних завдань для проведення практичних занять

Викладачі кафедри залучаються для читання лекцій для національних меншин Закарпаття, виступають з доповідями в органах державної влади, на телебаченні по актуальним питанням цивільного та трудового права.

Читаються лекції на угорській мові для угорських національних меншин з метою ознайомлення студентів з угорським законодавством. Щорічно видається збірник наукових праць членів кафедри цивільного права.

Важливою рисою навчального процесу, що забезпечується кафедрою, є те, що студенти протягом усього навчання перебувають в оточенні практикуючих юристів-адвокатів, суддів. Зокрема, навчальний процес на кафедрі забезпечують: лектор Національної школи суддів України   Андрійцьо В.Д.,  суддя Перечинського районного суду, лектор Національної школи суддів України Чепурнов В.О., Голова КДКА Закарпатської області Немеш П.Ф., нотаріус Данюк Л.В., адвокати Заборовський В.В. та Олійник Р.Б.

Кафедра плідно співпрацює із спорідненими кафедрами Мішкольського державного університету (Угорщина) та Кошицького університету (Словаччина), Сегедським університетом, разом з якими проводились міжнародні науково-практичні конференції. Окремі викладачі та студенти направлялись для проходження стажування у зазначені вузи. Викладачі  кафедри проходять стажування в Європейських вузах: Міжнародний університетет Шиллера м.Париж (Франція),Католицький університет імені Пазманя Петера (Угорщина). Університет Марії Складовської-Кюрі м.Люблін (Польща).

Завідувач кафедри Булеца С.Б. є учасником Міністерського гранту Мішкольського університету (Угорщина).

Викладачі кафедри також брали участь в різноманітних міжнародних практичних конференціях в м. Одеса, м. Київ, м. Харків, м. Львів, м. Запоріжжя, м. Мішкольц (Угорщина), м. Кошіце (Словакія).

Викладачі кафедри беруть участь у діяльності наукових студентських гуртках «Правові проблеми в сфері трудового права та права соціального забезпечення» та «Цивільне,сімейне право та цивільний процес». За цей період усі студенти науковці виконували наукову роботу згідно отриманої наукової тематики.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь в організації таких заходів:

1) IХ-тої Міжнародної науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання», що відбулася 20–22 квітня 2017 року у м. Ужгороді. Участь в конференції взяли 187 осіб з ВНЗ та наукових установ України, Словаччини, Чехії Польщі та Угорщини. А також відбулася Х-та Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання», що відбулася 19–21 квітня 2018 року у м. Ужгороді.

2) Міжнародної науково-практичної конференції «Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб», що відбулася 20 квітня 2017 року. Це перша конференція, присвячена такій важливій тематиці як забезпечення прав ВПО. Співорганізатором конференції виступив Університет Данубіус (Словаччина), а в її  роботі взяли участь представники з Києва, Харкова, Одеси, Львова та інших міст.

Також відбулася ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб», що відбулася 20 квітня 2018 року.

3) Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі». Форум влаштували на базі курортного готелю «Квеле Поляна» в селі Поляні Свалявського району з 30 вересня по 1 жовтня. Організатором заходу став ТзОВ «СНК груп» в особі доцента, адвоката Степана Литвина, а співорганізаторами – кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету УжНУ на чолі з професором  Сібіллою Булецою, Господарський суд в Закарпатській області представляв голова суду О. Васьковський та партнер зі Словацької Республіки – директор «Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n. o.» Йозеф Затько. Проблематика прав інтелектуальної власності була окреслена під широким кутом сфер: використання майнових і немайнових прав інтелектуальної власності; кіберзлочинності; питань обліку об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах, установах, в організаціях; судова практика.

4) Мандрівної фотовиставки «Екологія та право» в рамках у рамках ХІV Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays», головна тема якого – «Чотири градуси» – присвячена проблемі зміни клімату й захисту довкілля.

Співкоординатором фестивалю та виставки стала доцент кафедри Марія Менджул.

5) Відеолекторій на тему: «Новації в системі Міністерства юстиції України» та «Реалізація права на безоплатну правову допомогу в Україні». Для проведення заходу були запрошені працівники Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру з надання БВПД. Студентам-юристам було висвітлено та пояснено питання реформ, які відбулися у системі Міністерства юстиції України та запровадження пілотних проектів – «Шлюб за добу», «Онлайн будинок юстиції», що успішно діють в Закарпатській області. Представник Ужгородського місцевого центру Марія Рішко  детально розповіла студентам-правникам про систему надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами, а також суб’єктів, які мають право на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. Кращі студенти були запрошені на проходження практики зі спеціальності до Ужгородського центру.

Викладачі кафедри є координаторами  юридичної клініки юридичного факультету.

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Булеца Сібілла Богданівна
Дата оновлення сторінки: 02.07.2018