Faculty of Medicine

Освітньо-професійна програма «Фармація» (освітній ступінь – магістр)

 

Підготовка провізорів (спеціалістів з фармації) в Ужгородському національному університеті започаткована у 2004 році. Внаслідок змін у законодавстві ця діяльність була оформлена у вигляді освітньо-професійної програми «Фармація», діяльність за якою розпочата у 2017 році. Попередня освітня діяльність зі спеціальності «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» акредитована Міністерством освіти і науки України, сертифікат про акредитацію НД №0786445. 

ОПП орієнтована на підготовку професіоналів у галузі фармації. Мета ОПП – Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності провізора на відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії та/або ефективності лікарської терапії. Цілями програми є:

  • Відповідати потребам молодих людей у власному розвитку, здобутті поважної професії провізора та працевлаштуванні;
  • Відповідати потребам місцевої спільноти у наданні якісної фармацевтичної опіки, консультуванні та забезпеченню лікарськими засобами через підготовку професіоналів з відповідними компетентностями; 
  • Відповідати потребам аптек у забезпеченні та розвитку кваліфікованого персоналу задля служінню населенню та забезпеченню економічної сторони власної діяльності;
  • Відповідати потребам фармацевтичних компаній України у фахівцях з лікарських засобів задля подальшого розвитку фармацевтичної промисловості.

Програма є унікальною в тому, що вона акцентує на посиленому розвитку компетентностей, прямо пов’язаних із охороною здоров’я та наданням фармацевтичної опіки, реалізується в межах значного за обсягом медичного факультету, що дає змогу студентам більш тісно взаємодіяти та неформально спілкуватись із студентами-медиками та медсестрами задля формування в майбутньому терапевтичних альянсів для опіки над пацієнтом, має посилену підготовку з англійської мови задля полегшення виходу випускника на міжнародний ринок праці та для користування якісною міжнародною науковою та професійною літературою.

Діяльність магістра фармації, промислової фармації включає організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські (управлінські) функції, визначення потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення, організацію їх постачання; забезпечення сучасної технології виготовлення ліків за рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я; приймання, зберігання та відпуск лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків; проведення інформаційної роботи, дотримання принципів фармацевтичної деонтології, постійне підвищення професійного рівня.

Дана освітня-професійна програма має професійну орієнтацією на роботу в аптечних закладах. Основний фокус освітньої програми зосереджений на наданні фахової фармацевтичної опіки населенню та організації роботи аптек.

Особливостями програми є:

  • Доступний широкий вибір дисциплін за вибором, що включає у себе значну кількість дисциплін запропонованих не лише медичним, але й природничими та гуманітарними факультетами з метою індивідуалізації навчальної траєкторії та отриманню студентами міждисциплінарних знань на стику спеціальностей.
  • Освітня діяльність за даною освітньою програмою провадиться лише за денною формою навчання.

Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Фармація» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

  • Науковий співробітник (фармація) (код КП – 2224.1);
  • Провізор, провізор клінічний, провізор-аналітик, провізор-косметолог (код КП – 2224.2).
  • Для роботи на посадах провізора випускник повинен завершити програму післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється первинна спеціалізація (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 № 81).

Основний підхід до навчання магістра фармації – проведення навчальних занять у формі лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, проходження навчальних та виробничих практик і дисциплін спеціалізацій, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів. Студенти виконують курсові роботи з наступних дисциплін: «Технологія лікарських засобів», «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія», «Комп’ютерне моделювання у фармації», «Клінічна фармація», «Організація та економіка фармації», «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг». 

На підставі укладених договорів з аптечними закладами Закарпатської, Львівської та інших областей студенти проходять виробничу практику. Студентам забезпечено можливість самостійно обирати тематичні напрямки своєї виробничої практики.

Умови вступу щорічно визначаються Правилами прийому до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в залежності від чинного на момент вступу законодавства.
Термін навчання – 4 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти (300 кредитів ЄКТС).

Можливий вступ на програму на основі ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) на другий курс навчання.

Для подальшої професійної підготовки фахівець має право вступати на програми післядипломної освіти (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 №81), де здійснюється первинна спеціалізація із присвоєнням звання провізора-спеціаліста, а також може вступати на програму для здобуття ступеня доктора філософії.

Програмні результати навчання, на досягнення яких спрямована програма

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я людини.

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності.

ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при здійснення професійної діяльності.

ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань професійної діяльності.

ПРН 5. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих інтересів.

ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності.

ПРН 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів.

ПРН 8. Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та перекладати іншомовні інформаційні джерела.

ПРН 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології.

ПРН 10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді.

ПРН 11. Використовувати методи оцінювання показників якості діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці.

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.

ПРН 13. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань.

ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки.

ПРН 15. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів.

ПРН 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів.

ПРН 18. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим результатам з урахуванням їх розподілу в організмі.

ПРН 19. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх зберігання.

ПРН 20. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу.

ПРН 21. Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також податки та збори. Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

ПРН 22. Здійснювати управління фармацевтичними організаціями та визначати його ефективність з використанням функцій менеджменту. Приймати управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей фармацевтичних кадрів щодо стратегічного планування діяльності підприємств.

ПРН 23. Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості ліків.

ПРН 24. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

ПРН 25. Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному призначенню та використанню лікарських засобів. Виконувати сумлінно свої професійні обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів. Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами.

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів в аптеках.

ПРН 27. Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на 

фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну документацію щодо виробництва лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах.

ПРН 28. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального використання дикорослих видів лікарських рослин .

ПРН 29. Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний розвиток фармацевтичних організацій на основі проведеної дослідницької роботи за усіма елементами комплексу маркетингу.

ПРН 30. Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та документувати його результати. Здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів.

ПРН 31. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї України.

ПРН 32. Визначати основні органолептичні, фізичні,  хімічні фізико-хімічні та фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної Державної фармакопеї України.

Для досягнення вказаних результатів заплановано проходження різноманітних дисциплін гуманітарної, природничої та професійної підготовки. Структурно-логічна схема компонентів освітньої програми «фармація» наступна

Переважна частина викладачів професійних дисциплін має досвід практичної діяльності в аптечних закладах. Серед викладацького персоналу є власники та керівники аптек, завдяки чому під час навчання студенти знайомляться із сьогоденними практичними реаліями фармацевтичної галузі. Гнучка вибіркова частина навчального плану дозволяє проведення дисциплін за вибором іноземними викладачами. 

Склад робочої групи освітньої програми, професорсько-викладацький склад, що задіяний до викладання навчальних дисциплін за спеціальністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Професорсько-викладацький склад постійно проходить стажування згідно Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Ужгородський національний університет» https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/5950

Для виконання освітньої програми заклад забезпечує наявність необхідних реактивів, лабораторного посуду та обладнання, комп’ютерної техніки.

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

– Офіційний веб-сайт http://www.uzhnu.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти; 

− необмежений доступ до мережі Інтернет; 

− фонди та електронних каталогів наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ», а також до електронного репoзитарію ДВНЗ «УжНУ» (https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/)  де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану; 

− наукова бібліотека, читальні зали; 

− віртуальне навчальне середовище Moodle (https:/e-learn.uzhnu.edu.ua/); 

Навчальні та дидактичні матеріали, презентації, навчальні відео, практичні кейси та ситуаційні завдання, тести з дисциплін даної освітньої програми доступні студентам через систему електронного навчання університету. Університет забезпечений доступом до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus.

 

Освітня програма зараз перебуває на етапі перегляду, з проєктом програми у новій редакції та супровідними документами можна ознайомитись за посиланням https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/32969

 

Там же розміщена форма зворотнього зв’язку, через яку можна подати пропозицію щодо освітньо-професійної програми «Фармація».

Детальніше про освітню програму можна дізнатись за посиланням https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/17771 або написавши листа в деканат медичного факультету на f-medics@uzhnu.edu.ua