Department of the History of Hungary and European Integration

Відкриття кафедри відбулося 1 вересня 2005 року, 28 студентів (з яких 20 студентів – на державному замовленні) розпочали навчання в УжНУ. Юридичною основою створення і роботи  кафедри слугували пропозиції змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, на основі яких Міністерство Освіти і Науки України забезпечило додаткові місця. Протягом 2009-2010 років кількість студентів вже становила 100 осіб, більше того, у 2009 році відбувся перший випуск бакалаврів істориків, кращі з них продовжили навчання в магістратурі нашого університету, а деяки з них стали аспірантами УжНУ. Роботу кафедри історії та європейської інтеграції забезпечує педагогічний колектив у складі 13 осіб, з яких 2 доктори наук та 6 кандидати наук.

Із 27 лютого 2009 року завідувач кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції доктор історичних наук, професор Кіш Єва Бернатівна.

На сьогодні, на кафедрі здійснюється якісна підготовка фахівців істориків денної форми навчання, а з 2012 року і заочної форми навчання.Сьогодні по кафедрі спеціалізується 80 студентів. Важливу роль у забезпеченні навчально-методичного процесу відіграє сучасний комп’ютерний клас, підключений до світової мережі Інтернет, що забезпечує доступ до потужних електронних бібліотек світу. Підготовку до колоквіумів та семінарських занять студенти здійснюють у бібліотеці кафедри, де також  наявна і електронна база даних. Нормативні предмети студентам читають угорською мовою, а деякі загальноуніверситетські предмети читають українською.

Студенти протягом навчання активно займаються науковою роботою. Важливою інституційною складовою наукового розвитку є щорічне наукове видання студентів та молодих науковців – НОРЦІЯ, де студенти можуть опублікувати свої наукові здобутки.Велику увагу на кафедрі приділяють науковому стажуванню студентів у вищих навчальних закладах і наукових архівах Угорщини. Студенти другого і третього курсів проходять практику в архівах і музеях України та Угорщини. Починаючи з третього курсу, у студентів є можливість обрати спеціалізацію – з історії Угорщини, а також з європейської інтеграції. Студенти - історики першого курсу беруть участь у археологічних розкопках як в Угорщині, так і на Закарпатті. Студенти-старшокурсники проходять педагогічну практику у школах Закарпаття.

Студентам-історикам протягом п’яти років читають наступні предмети: Вступ до спеціальності, Історія первісного суспільства, Історія стародавнього Сходу, Історія стародавньої Греції та Риму, Археологія, Історія Росії, Історія середніх віків, Джерелознавство, Історичне краєзнавство, Нова історія країн Західної Європи і Америки, Джерелознавство історії України, Нова історія країн Сходу і Африки, Сучасні методи навчання історії, Новітня історія країн Європи і Америки, Культурологія, Новітня історія країн Азії і Африки, Основи правознавства, Історія та культура Угорщини, Історія міжнародних відносин, Теорія і методологія історії, Основи демократії.

Основне завдання кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції полягає у підготовці високопрофесійних вчителів-істориків, а також кваліфікованих спеціалістів з міжнародних відносин та євроінтеграційних процесів.

Випускники кафедри  отримують кваліфікаційний рівень «викладач історії».

Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі і мають можливість писати і захищати кандидатські дисертації. 

 У 2013 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин на угорській мові, як для наукової, так і для освітньої, управлінської сфер діяльності, було відкрито нову спеціальність «країнознавство» (денна і заочна форми навчання). Майбутні фахівці (код спеціальності 055 - міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) поряд із фундаментальними та професійно орієнтованими дисциплінами міжнародно-правового, країнознавчого циклів, з теорії і практики перекладу одержують знання із світової економіки, соціології, політології, мовознавства, дипломатичної і консульської служб, дипломатичного етикету та протоколу, культурології, геополітики та геостратегії, демократичного врядування і культури миру, проблем національної та глобальної безпеки, міжнародних організацій, міжнародного туризму, оволодівають не менш ніж двома іноземними мовами, навичками з основ інформатики та обчислювальної техніки.

На сьогодні, на кафедрі здійснюється якісна підготовка фахівців міжнародних відносин денної форми навчання, а з 2013 року і заочної форми навчання.

Первинні посади, які можуть займати випускники факультету, що здобули диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур'єр;
 • помічник експерта із зовнішньополітичних питань;
 • помічник політичного оглядача;
 • інспектор з основної внутрішньополітичної діяльності;
 • інспектор з туризму;
 • секретар дипломатичного агентства;
 • помічник консультанта із зовнішньополітичних питань;
 • аташе.

Посади, які можуть займати випускники факультету, що здобули диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр»:

 •   директор навчального закладу;
 •  викладач вищого навчального закладу;
 •  асистент;
 •  науковий співробітник (політологія);
 •  науковий співробітник (переклади);
 • начальник відділу, завідувач відділу;
 •  інший фахівець в галузі методів навчання;
 •  консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 •  політолог;
 •  гід-перекладач;
 • перекладач;
 • політичний оглядач;
 •  референт основної діяльності;
 •  екскурсовод;
 • завідувач агентства з іноземного туризму.

У міжнародних організаціях та дипломатичних представництвах:

 • посланник;
 • секретар дипломатичного агентства;
 • дипломатичний агент;
 • консульський агент;
 • дипломатичний кур'єр;
 • міжнародник аналітик;
 • помічник експерта із зовнішньоекономічних питань;
 • помічник консультанта із зовнішньоекономічних питань;
 • спеціаліст ІІІ категорії.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Кіш Єва Бернатівна
Дата оновлення сторінки: 27.02.2019