Department of the History of Hungary and European Integration

Про нас

Відкриття кафедри відбулося 1 вересня 2005 року. Юридичною основою створення і роботи  кафедри слугували пропозиції змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, на основі яких Міністерство Освіти і Науки України забезпечило додаткові місця. У 2009 році відбувся перший випуск бакалаврів істориків, кращі з них продовжили навчання в магістратурі нашого університету, а деяки з них стали аспірантами УжНУ. 

На сьогодні, на кафедрі здійснюється якісна підготовка фахівців істориків денної форми навчання, а з 2012 року і заочної форми навчання.

Сьогодні по кафедрі спеціалізується 80 студентів. Важливу роль у забезпеченні навчально-методичного процесу відіграє сучасний комп’ютерний клас, підключений до світової мережі Інтернет, що забезпечує доступ до потужних електронних бібліотек світу. Підготовку до колоквіумів та семінарських занять студенти здійснюють у бібліотеці кафедри, де також  наявна і електронна база даних. Нормативні предмети студентам читають угорською мовою, а загальноуніверситетські предмети читають українською.

Студенти протягом навчання активно займаються науковою роботою. Важливою інституційною складовою наукового розвитку є щорічне наукове видання студентів та молодих науковців – НОРЦІЯ (Nortia), де студенти можуть опублікувати свої наукові здобутки.

Велику увагу на кафедрі приділяють науковому стажуванню студентів у вищих навчальних закладах і наукових архівах Угорщини. Студенти - історики першого курсу беруть участь у археологічних розкопках як в Угорщині, так і на Закарпатті. Студенти другого і третього курсів проходять практику в архівах і музеях України та Угорщини. Студенти-старшокурсники проходять педагогічну практику у школах Закарпаття.

Основне завдання кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції полягає у підготовці високопрофесійних вчителів-істориків,  істориків-науковців,а також кваліфікованих спеціалістів з міжнародних відносин та євроінтеграційних процесів. Випускники кафедри  отримують кваліфікаційний рівень «Магістр освіти. Викладач закладу вищої освіти. Вчитель історії» спеціальністю 014.03 середня освіта (історія). Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі і мають можливість писати і захищати кандидатські дисертації (доктора філософії – PhD). 

 У 2013 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин на угорській мові, як для наукової, так і для освітньої, управлінської сфери діяльності, було відкрито нову спеціальність «країнознавство» (денна і заочна форми навчання). 

Майбутні фахівці (код спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Країнознавство») поряд із фундаментальними та професійно орієнтованими дисциплінами міжнародно-правового, країнознавчого циклів, з теорії і практики перекладу одержують знання із світової економіки, соціології, політології, мовознавства, дипломатичної і консульської служби, дипломатичного етикету та протоколу, культурології, геополітики та геостратегії, демократичного врядування і культури миру, проблем національної та глобальної безпеки, міжнародних організацій, міжнародного туризму, оволодівають не менш ніж двома іноземними мовами, навичками з основ інформатики та обчислювальної техніки. Випускники кафедри  отримують кваліфікаційний рівень «Магістр з міжнародних відносин за спеціалізацією країнознавство. Перекладач з іноземної мови» спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 

Відповідальний за інформацію: Зубанич Ласлов Ласлович
Дата оновлення сторінки: 05.11.2023