Department of Human Anatomy and Histology

Історія кафедри анатомії людини та гістології невіддільно пов’язана з історією заснування Ужгородського державного університету та медичного факультету зокрема , який було відкрито 18 жовтня 1945 року.  Заняття з анатомії людини для студентів об’єднаного медичного й біологічного факультетів розпочалися 1 лютого 1946 року. В цей період починають створюватися кафедри на медичному факультеті, які забезпечують навчальний процес на першому курсі. Першою на медичному факультеті в березні 1946 року була відкрита кафедра анатомії людини. Одночасно відкривається і кафедра гістології. Велику допомогу в організації медичного факультету, зокрема кафедри анатомії людини, надавали вчені Київського, Харківського та інших медичних інститутів. Першим завідувачем кафедри 21 лютого 1946 року призначено доцента Євдокімова П.А., який приїхав з Харківського державного медичного інституту. Розмістилася кафедра в приміщенні Закарпатської обласної лікарні( тепер – КНП «ЗОКЛ ім.А. Новака» ЗОР). Організаційні турботи із налагодження викладання анатомії людини взяли на себе лікар – патологоанатом обласної лікарні Карнацька К.А. та лікар – невропатолог Підгорнова Т.Д., вони стали першими асистентами кафедри. Кафедру гістології очолила доцент Н.М.Краснопольська. У 1946-1948 роках кафедру очолювали доцент Бабич А.І. і професор Заіченко І.Л.

У 1947 році за конкурсом на посаду доцента кафедри обрано кандидата медичних наук Бута Нестора Івановича , який очолив кафедру в 1948 році. На цій посаді він працював 21 рік, до виходу на пенсію в 1969 році. Нестор Іванович створив анатомічний музей, виготовлені ним препарати з міології, ангіології та нервової системи мають велику музейну цінність і є гордістю нашого анатомічного музею. У створенні анатомічного музею також активну участь брали співробітники кафедри анатомії людини, студенти медичного та біологічного факультетів. З приходом у колектив доцента Бута Н.І., який мав досвід роботи в галузі анатомії людини, науково – дослідна робота стала органічною складовою кафедри.  Підсумком наукових досліджень Бута Н.І. стала його докторська дисертація «До питання про внутрішньоутробний розвиток хребта у людини», яку він захистив у 1961 році, що значно піднесло науковий авторитет кафедри. За цю наукову роботу Нестору Івановичу Буту було присвоєно наукове звання професора.

У 1969 році завідувачем кафедри обрано кандидата медичних наук Шевчука Михайла Івановича , який працював доцентом кафедри з березня 1963 року. Він очолював кафедру до 1980 року. До того Шевчук М.І. працював викладачем анатомії людини в Чернівецькому  державному медичному інституті. Доцент М.І. Шевчук провів реконструкцію кафедри, зокрема перенесено кафедральний морг в окреме приміщення. Було виділено дві кімнати для анатомічного музею, організовані три наукові лабораторії, в тому числі електронно - мікроскопічна.

У 1980 році завідувачем кафедри анатомії людини обрано доцента Головацького Андрія Степановича, який працював на кафедрі з 1974 року . У вересні 1981 року доцента Головацького А.С. переведено на два роки на посаду старшого наукового співробітника для роботи над докторською дисертацією. У цей час до кафедри анатомії людини приєднано курс оперативної хірургії та топографічної анатомії, кафедра отримала назву «Кафедра анатомії людини та оперативної хірургії». Ці два роки кафедру очолював доктор медичних наук, професор Степанова - Асфанд’ярова Галія  Габдрахманівна.

У вересні 1983 року кафедру  очолює  доктор медичних наук, професор Головацький А.С. У 2005 році Головацькому А.С. Вчена рада Ужгородського національного університету присвоїла почесне звання «Заслужений професор Ужгородського національного університету». У 2006 році Президент України присвоїв професору Головацькому А.С. почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

У травні 1983 року до кафедри приєднано курс гістології та ембріології людини, тоді ж вона отримала назву: «Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та гістології». Отже,в єдиній кафедрі були об’єднані всі три морфологічні дисципліни. У 2001 році курс оперативної  хірургії та топографічної анатомії передано на кафедру загальної хірургії. Тепер кафедра називається «Кафедра анатомії людини та гістології».

Під керівництвом професора Головацького А.С. захистили кандидатські дисертації 14 здобувачів.

У 2017 році  завідувачем кафедри анатомії людини та гістології обрано учня професора Головацького А.С. – кандидата медичних наук, доцента Кочмаря Михайла Юрійовича, який працює на кафедрі з 1991 року.

Сьогодні на кафедрі навчальний процес забезпечують досвідчені і молоді викладачі, серед яких 1 професор, 8 доцентів та 13 асистентів, а також 4 лаборанти.

На кафедрі студенти перших двох курсів медичного факультету за спеціальностю «Медицина» вивчають дві фундаментальні дисципліни – анатомію людини та гістологію, цитологію і ембріологію ( завідувач курсом гістології  доцент Гецко О.І.). Анатомію людини також вивчають студенти медичного факультету за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація», студенти стоматологічного факультету, факультету фізичного виховання та спорту, фізичного факультету за спеціальністю «Мікро- та наноелектроніка». Анатомію та еволюцію нервової системи вивчають студенти факультету суспільних наук за спеціальністю «Психологія» і «Практична психологія».

З жовтня 2014 року кафедра викладає анатомію людини  для англомовних іноземних студентів медичного факультету №2.

Під керівництвом завідувача кафедри доцента Кочмаря М.Ю. та професора Головацького А.С. колектив кафедри виконує фундаментальну і перспективну наукову тематику «Морфологічна характеристика внутрішніх органів та судинного русла в онтогенезі людини в нормі та закономірності їх перебудови при ожирінні та дії на організм фізичних та хімічних чинників», яка є актуальною проблемою, що має клінічне і соціальне спрямування. За даною тематикою на кафедрі виконуються одна докторська та дві кандидатські дисертації.

У науковій роботі використовуються такі унікальні методи дослідження, як цитоморфометрія, цитоспектрофлуориметрія, електронна мікроскопія, комп’ютерна автоматизована система аналізу гістологічних зображень.

Викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових робіт, 2 монографії, 8 навчальних посібників, 48 методичних рекомендацій, збірники тестових завдань і довідники, отримано 3 патенти на винаходи. Професором А.С. Головацьким із співавторами підготовлено підручник «Анатомія людини» в трьох томах , який рекомендовано МОЗ і МОН України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації як єдиний національний підручник.

Активно працюють два студентські наукові гуртки – з анатомії та гістології. Студенти – науковці виступають на наукових конференціях, беруть участь в олімпіадах, отримують призові місця. Зокрема , у 2013 році студент Павук Ф.М. і у 2014 році студент Скрипенець Ю.Ю. отримали диплом ІІІ ступеня за кращу наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Теоретична медицина». 

 

Відповідальний за інформацію: Кочмарь Михайло Юрійович,
Дата оновлення сторінки: 18.11.2021