Кафедра соціальної медицини та гігієни

Важливою складовою діяльності кафедри соціальної медицини та гігієни є науково-дослідна робота.  

З 2015 року  викладачами кафедри  виконується така  наукова тематика: „Наукове обґрунтування моніторингу чинників, які впливають на  здоров’я населення Закарпатської області  та формування сучасного менеджменту в системі охорони здоров’я” під керівництвом  доктора медичних наук, проф. Рогач І.М.

На кафедрі в рамках  міжнародного співробітництва виконується наукові дослідження  по темі: «Медико-соціальне обґрунтування  вивчення впливу забруднення довкілля на стан громадського здоров’я  жителів  басейну річки Тиса».

Напрямки наукових досліджень кафедри зумовлено специфікою її, якою передбачено  викладання різнобічних питань громадського здоров’я, гігієни та біостатистики.  Коло наукових інтересів співробітників охоплює проблеми:

1) збереження і зміцнення здоров’я населення;

2) забезпечення доступності.  якості   та безоплатності медичної допомоги;

3) удосконалення кадрового забезпечення системи охорони здоров’я;

4) вивчення способу життя населення Закарпатської області;

5) вивчення особливостей харчування дітей шкільного віку;

6) оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку дітей  шкільного віку  м. Ужгорода

7) вивчення впливу шкідливих звичок працездатного  населення басейну р. Тиса;

8) розробка програми статистичної обробки даних для страхової медицини;

9) вивчення стану здоров’я  населення басейну р. Тиса;

10) вивчення захворюваності та  смертності від хвороб органів травлення населення Закарпатської області;

11) вивчення стану успішності та якості навчання студентів медичного факультету;

12) розробка пропозиції щодо проведення тестового контролю оцінки знань студентів окремих дисциплін з метою забезпечення і створення єдиного Європейського простору в рамках Болонського процесу;

За  роки існування кафедри велика увага приділялась навчально-методичній та науковій роботі. Викладачі кафедри є учасниками  міжнародних конференцій  та конференцій з міжнародною участю. Результати наукових досліджень  опубліковано у фахових виданнях медичного факультету  та інших міжнародних виданнях, а також тих, що входять до науково метричної бази SCOPUS тощо. 

 • У 2019 році на кафедрі був проведений 1 етап студентської олімпіади з дисциплін «Соціальна медицина та ООЗ» та «Гігієна та екологія».1 місце з гігієни та екології зайняла студентка Бейсюк Ганна, Малтис Любов – 2 місце, Шоваг Оксана – 3 місце. Дані студенти приймали участь в 2 етапі олімпіади в Києві, де Бейсюк Ганна зайняла 2 місце, Малтис Любов – 10-те, Шоваг Оксана – 21-ше. З соц.. медицини та ООЗ перші три місця зайняли відповідно Голубка Артур, Фегер Ольга та Немеш Іван.
 • На початку квітня місяця на пропозицію викладача кафедри  студенти 4 курсу добровільно стали донорами по здачі крові в обласному центрі переливання крові.
 • 11 квітня 2019 року на медичному факультеті була проведена всеукраїнська студентська науково-практична конференція з міжнародною участю. На секції «Соціальна медицина та гігієна» під керівництвом працівників кафедри студенти 3-6 курсів проводили наукові дослідження, підготували та представили до доповіді 8 усних та 4 стендові доповіді. З них 2 роботи отримали призові місця на даній секції. Зав. кафедри проф. Рогач І. М. виступив із заключним словом, наголосивши на актуальності цьогорічних робіт, особливо тих, що стосуються оптимізації системи підготовки спеціалістів на медичному факультеті. Окремо було доведено та виділено необхідність розширення та збільшення кількості годин на викладання сімейної медицини на додипломному етапі.

Список наукових праць кафедри соціальної медицини та гігієни з курсом історії медицини за 2015-2018 рр.

Статті у фахових виданнях України та Світу

 1. Слабкий Г.О., Рогач І.М., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Скрип В.В. Інтерес курсантів циклу передатестаційної підготовки за спеціальністю « Організація  і управління охороною здоров’я» до тем навчальної програми. ДВНЗ «УжНУ», м. Ужгород,Україна Науково-практичний журнал «Здоров’я нації» .- №3(35).-2015.
 2. Рогач І.М. Єрем Т.В. Матеріали у джерелах водопостачання Закарпатської області. /Рогач І.М. Єрем Т.В//.- Довкілля та здоров’я .- № 31.- С.67-70.
 3. Микита Х.І. Аналіз стану забруднення харчових продуктів у закарпатській області в динаміці впродовж 2010-2014 років./Микита Х.І// Науково – практичний журнал: Проблеми клінічної педіатрії. С.74-81.- Ужгород.-2015р.
 4. Погоріляк Р.Ю. Професійно-демографічна  характеристика керівних кадрів на регіональному рівні  /Р.Ю.Погоріляк, Гульчій О.П., Слабкий Г.О., Рогач І.М.// Україна  Здоров’я нації. 2015.- №1 (33).- С.65-67
 5. Погоріляк Р.Ю.Характеристика якості та доступності  надання вторинної та третинної медичної допомоги населенню на регіональному рівні /Погоріляк Р.Ю// Науковий вісник УжНУ.-2015.- Випуск 1(51).-С.305-307
 6. Погоріляк Р.Ю. Психічні та поведінкові особливості керівників закладів охорони  здоров’я на регіональному рівні /Погоріляк, О.П.Гульчій // Галицький лікарський вісник. - 2015 Том 22 (2).-С.84-86
 7. Погоріляк Р.Ю. Соціально-психологічні характеристики керівників закладів охорони  здоров’я на регіональному рівні /Погоріляк, О.П.Гульчій// Україна Здоров’я нації. 2015.- №2 (34).- С.88-90
 8. Палко А.І., Керецман А.О. Причини та нозологічна структура  первинної інвалідності працездатного населення за 2009-2013 роки. Науковий вісник УжНУ.-2015.- № 1(51).-С.302-304.
 9. Н.О.Рингач, О.М.Дзюба, О.Р.Ситенко, А.О.Керецман. Взаємодія «Держава-громада» заради здоров’я: зарубіжний досвід боротьби з інфекційними захворюваннями. /Н.О.Рингач, О.М.Дзюба, О.Р.Ситенко, А.О.Керецман// Вісник соціальної  гігієни та організації охорони здоров’я України. .-2015 № 1(63).- С. 33-41.
 10. Дзюба О.М. Аналіз кадрової політики в охороні здоров’я  /О.М.Дзюба, І.В.Клоченко, Є.М.Кривенко, Р.Ю.Погоріляк // Щорічна доповідь про стан здоров’я  населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я країни. 2014 рік. – 460с.
 11. Погоріляк Р.Ю. Характеристика якості первинної медичної допомоги на регіональному рівні /Р.Ю.Погоріляк, Гульчій О.П.// Australian journal of scientific research. 2014  1 (5), January-June.-C.353-358
 12. Погоріляк Р.Ю. Самооцінка керівних кадрів охорони здоров’я у сфері  управління охороною здоров’я /Р.Ю.Погоріляк, Гульчій О.П., Слабкий Г.О./ Вісник проблем біології і медицини. - 2015. Т.4 (121).- С.281-284.
 13. Погоріляк Р.Ю.Самооцінка керівниками охорони здоровя  своїх можливостей та оцінка потреб у навчанні /Р.Ю.Погоріляк//   Driven to discover.– 2015.- (121).- с.205-209
 14. Погоріляк Р.Ю.Окремі соціально-психологічні характеристики керівників закладів охорони  здоров’я на регіональному рівні / Р.Ю.Погоріляк// Львівський медичний часопис.-2015.- т.21.-№3.-С
 15. Керецман А.О. Гендерні особливості захворюваності та поширеності хвороб органів травлення серед дорослого населення закарпатської області./ Керецман А.О.//Здоров’я нації .- 1 (33).-2015.-С. 136-143
 16. Погоріляк Р.Ю. Особливості підготовки менеджерів охорони здоров’я / Р.Ю.Погоріляк, О.П.Гульчій// The unity of science/ August 2015.-C.84-87
 17. Pohorilyak R.Y.   Evaluation of the quality and accessibility of provision medical care at the regional level/Pohorilyak R.Y.,   Gulchiy A.P// Intermedical journal.- 2014.- (Vol2).-C.29-31
 18. Keretsman A.О.Characteristics of death rates from malignant tumors of the digestive system in Transcarpatihon  region and Ukraine. / Keretsman A.О.//Intermedical Journal 2015.- П-Ш (Vol2).-C. 29-36
 19. N.O. Rynhach, Keretsman A.О. THE INFLUECE OF SOCIO-ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE ON FOOD SAFETY AND HEALTH OF  POPULATION (STATE-THE-ART REVIEW) . / N.O. Rynhach, Keretsman A.О.// Intermedical Journal 2015.- П-Ш (Vol2).-C. 32-36
 20. Кучеренко Н. Т., Скрип В. В., Субботін В. Ю., Дроботун О. В., Рудинська С. М., Погоріляк  Р.Ю. – Характеристика стану та проблем кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В.В. – – С. 346–354.
 21. Кривенко Є.М., Ситенко О.Р., Шип Д.Я. – Регіональний розвиток інформації охорони здоров’я та впровадження телемедичних технологій. Щорічна доповідь  про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 р. /за ред. Шафранського В.В.;МОЗ України,ДУ «УІСД МОЗ України». - Київ, 2016.-452с.  
 22. Рогач І. М.,  Палко А. І., Керецман А. О.Стан фактичного харчування населення Закарпатської області через 30 років після Чорнобильської АЕС. BIODIVERSITY  AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT. Mendelova univerzita v Brne. Квітень 2016 , с.209-213.
 23. Рогач І. М., Cлабкий Г. О., Погоріляк Р. Ю., Шип Д. Я. До шляхів покращення медичної допомоги працівникам вищих навчальних закладів // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2016.-№1(26). - С. 108-109.
 24. Рогач І. М., Слабкий Г. О.   Можливий алгоритм дій з реорганізації бюджетних  закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства  на прикладі центральної районної лікарні. Матеріали конференції. Україна. Здоров’я нації № 1-2 (37-38),  2016, С.261.
 25. Рогач І. М., Микита Х. І.Оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку м. Ужгорода в динаміці за 1995-2015 роки. Україна. Здоров’я нації, 2016. - №4/1 (41). – С. 157-163.
 26. Микита Х. І. Аналіз стану забруднення водних джерел населених місць Закарпатської області. Ж. - Клінічна педіатрія. – 2016.
 27. Слабкий Г. О., Скрип В. В., Рогач І. М., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. Можливий алгоритм дій з реорганізації бюджетних закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства на прикладі центральної районної лікарні. Україна. Здоров’я нації. 2016 № 1-2 (37-38). С. 261.
 28. Данко Д. В., Сойма Н. Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування медико-соціальних технологій в роботі з «дітьми групи ризику» // Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – вип..2(39). – С. 82-86.
 29. Данко Д. В., Рогач І. М. Емеріх Емеріхович Данко – видатна особистість, талановитий лікар, організатор дермато-венерологічної служби на Закарпатті. // Науковий вісник УжНУ. – Серія «Медицина»., випуск 1(53), 2016 р.  – С. 148-151.
 30. І. М. Рогач, А. І. Палко, Р. Ю. Погоріляк, І. І. Гаджега. Порівняльна характеристика ефективності організації первинної медичної допомоги населенню в Україні та Угорщині на основі показників здоров’я населення./ Україна здоров’я нації. 2017. - №3 (44). – с. 326 – 327.
 31. Данко Д.В. Нові аспекти викладання соціальної медицини та організації охорони здоров’я в рамках кредитно – модульної системи// Науковий вісник УжНУ. Серія: Медицина. – 2017. – вип.. 1(55). – С. 152-154.
 32. Козубовська І.В., Данко Д.В. Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування.//Науковий вісник УжНУ. Серія :Педагогіка. Соціальна робота. – 2017. – вип.1(40).- С. 136-138.
 33. Данко Д.В., Булеза Б.Я. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання технологій медико-соціальної роботи у професійній діяльності// Віртус. – 2017. – вип. 12. – С. 88-89.
 34. Керецман А.О Обсяг і  структура втрачених років потенційного життя      від ХОТ в Закарпатській області/ А.О.Керецман// Україна Здоров’я нації - 2016. - №4\1(41). – С. 127 – 133.
 35. Рингач Н.О. Скринінг колоректального раку : світовий досвід та підходи до обґрунтування   регіональної програми в Закарпатській області \ Н. О. Рингач,                             А. О. Керецман, І. М. Рогач \\ Україна Здоров’я нації – 2017. - №3(44). – С. 196 – 202.
 36. Микита Х.І., Рогач І.М.. Оцінка стану здоров’я дітей шкільного віку  м. Ужгород у динаміці впродовж 2012 – 2016 років. – Проблеми клінічної педіатрії, 2017. – №1 – 2(35 - 36). – С. 56 – 62.
 37. Рогач І. М., Микита Х. І., Слабкий Г. О. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я України на основі стану здоров’я дітей шкільного віку м. Ужгорода в динаміці протягом 2012-2016 років. - Україна. Здоров’я нації, 2017. - №3 (44). – С. 119.
 38. І.М. Рогач, А.І.Палко, А.О.Керецман, Е.І.Качер. Шкідливі звички дорослого населення Ужгорода та їх вплив на стан здоров’я./ Науковий вісник Ужгородського університету серія «Медицина» випуск 1(55) 2017. – с. 155 – 157.
 39. І.М.Рогач, Р.Ю.Погоріляк, І.І.Гаджега, Т.В. Міцьо. Динаміка показників захворюваності дітей Закарпатської області 0 - 14 років на вроджені аномалії розвитку та обґрунтування доцільності регіоналізації перинатальної допомоги в Закарпатській області./ Україна здоров’я нації. 2017. - №5 (46). – с. (у друці).
 40. Рингач Н.О. Культура виховання учнівської молоді Н.О.Рингач, А.О.Керецман// Освіта. Технікуми, коледжі. – 2017. - №1-2(42). – С. 122-127.
 41. І.М.Рогач, Г.Слабкий, Р.Ю.Погоріляк, М.Цівакова, Д.В.Данко. Порівняльна характеристика окремих організаційних підходів до надання стоматологічної допомоги в Україні та Словаччині// WiadomosciLekarskie. – 2017.- Tom. LXX, Nr 3 czI. – с. 439 – 442
 42. Рогач І. М., Микита Х. І.. Коваль Г. М. Аналіз стану забруднення ґрунту в Закарпатській області в динаміці впродовж 2013-2017 років. Наук. вісн. УжНУ. Серія: Медицина. – 2018. - №2 (58). – С. 119-124.
 43. I. M. Rogach, A. O. Keretsman, I. I. Gadzhega.. Analisis of the actual nutrition status of servicemen of the Transcarpatian region who participated in the ATO and its influence on the development of the pathology of the digestive organs. Journal of Geography, Politics and Society. – 2018. – 8 (3). – Pg. 25-30.
 44. Рогач І. М., Смірнов М. М., Керецман А. О., Жорник В. В.. Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами нервової системи в Закарпатській області. // Україна Здоров’я нації - 2018. - №1(47). – С. 83 – 88.
 45. Данко Д. В., Данко В. Й., Рогач І. М. Евтаназія та біоетика: окремі медичні та правові аспекти співвідношення. – Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». – 2019. –  №55, т. 1. – С. 73-77.
 46. Рогач І. М., Данко Д. В., Ряшко В. І Георгійович Вітенбергер – ювелір хірургічної справи. До 110-річчя  від дня народження. – Україна. Здоров’я нації. – 2019. - №1 (54). – С. 167-169.
 47. Данко Д. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи.  Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. – 2019. – С. 67-69.
 48. Рогач І. М., Керецман А. О., Гаджега І. І. Огляд динаміки демографічної ситуації в Україні та її регіонах на фоні країн ЄС та Світу: проблеми та перспективи. (в друці).
 49. Рогач І. М., Палко А. І., Данко Д. В., Гаджега І. І., Качер Е. І., Ремез А.-М.. Харчування дітей молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області. -- Проблеми клінічної педіатрії. – 2018. - №4 (42). – С. 35-38.
 50. Микита Х. І., Рогач І. М.. Стан здоров’я дітей шкільного віку гірських районів Закарпатської області в динаміці впродовж 2013-2017 років. – Проблеми клінічної педіатрії. – 2018. - №2.
 51. Рогач І. М., Смірнов М. М., Керецман А. О., Жорник В. В.. Характеристика виконання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами нервової системи в Закарпатській області. – Україна. Здоров’я нації. – 2018. - №1 (47). – С.83-90.
 52. Микита Х. І., Рогач І. М., Коваль Г. М.. Аналіз стану забруднення ґрунту в Закарпатській області в динаміці впродовж 2013-2017 років. – Наук. вісн. УжНУ, серія «Медицина», 2018. - №2 (58). – С. 119-124.

 

 Виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях, з’їздах, семінарах, симпозіумах.

 1. Погоріляк Р.Ю., Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О. Особливості кадрового та керівного складу медичних працівників на регіональному рівні. 69- підсумкова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ. - 2015.
 2. Погоріляк Р.Ю., Гульчій О.П. Характеристика керівного складу закладів охорони здоров’я на регіональному рівні. - Матеріали  конференції з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я». - 2015. - С.43.
 3. Погоріляк Р.Ю., Рогач І.М.. Оцінка якості вторинної та третинної медичної допомоги населенню на регіональному рівні 69-підсумкова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ. - 2014.
 4. Pohorilyak R.Y. Hulchiy A.P. Slabk[y G.A. Rogach I.M.Kachala LA Contemporaly approaches to financing health service system in Ukraine.- Kongres zdrovia I medycyny WCI, Lublin, 24-26.05.2015.- C.80.
 5. Погоріляк Р.Ю., Гульчій О.П. Характеристика керівного складу закладів охорони здоров’я на регіональному рівні. - Матеріали  конференції з міжнародною участю «організація і управління охороною здоров’я ».- 2015.- Тези. – Жовтень.
 6. Рогач І. М., Слабкий  Г. О.   Характеристика забезпечення лікарями первинної медико-санітарної допомоги в Україні. Матеріали конференції. Україна. Здоров’я нації  № 1-2(37-38), 2016,-С.259-261.
 7. Данко Д. В. Історичні аспекти медико-соціальної роботи // Матеріали міжнародної наук. практ. конференції «Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців». - Ужгород, 16 вересня, 2016 р. – УжНУ, 2016. – С. 51-53.
 8. Данко Д. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної медико-соціальної діяльності // Матеріали міжнародної наук. практ. конференції «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє». (Київ, 7-8 жовтня, 2016 р.). – К.: Київська наукова організація педагогіки і психології, 2016. – С. 55-58.
 9. Данко Д. В. Формування інституту медико – соціальної роботи і професійної підготовки фахівців//Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. «Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Харків, 13-14 січня, 2017р.).- Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017.- с.21-24.
 10. Данко Д.В. Історія медицини : нові аспекти викладання в рамках кредитно- модульної системи//71-а підсумкова наукова конференція професорсько – викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (Ужгород, 27-28 лютого, 2017р.).
 11. Данко Д.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної медико – соціальної роботи в країнах Західної Європи //Матеріали VI міжнародного  наукового – методичного семінару « Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Київ - Хмельницький, 18 травня, 2017 р.). – К.: Київська наукова організація педагогіки і психології, 2016. – с. 128 – 132.
 12. Рогач І.М., Данко Д.В.. Михайло Іванович Фатула – Заслужений лікар України, академік Академії Наук Вищої Школи України, корифей Закарпатської медицини(до 85 – річчя від дня народження)./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с. 291 -292.
 13. Рогач І.М., Керецман А.О.. Проблема використання правильних методів статистичного аналізу при інтерпретації даних медичних досліджень./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с. 292 -293.
 14. Рогач І.М., Керецман А.О.. Стан статевого виховання школярів у сучасних умовах./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с. 293.
 15. Палко А.І., Рогач І.М.. Вивчення фізичної активності дітей та підлітків міста Ужгорода./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с. 289.
 16. Палко А.І., Костенко Є.Я.. Особливості реформування стоматологічної допомоги в Угорщині./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с. 290 - 291.
 17. Слабкий Г. О., Габорець Ю. Ю., Дудіна О. О., Дудник С. В., Рогач І. М.. До питання ефективності медичної допомоги новонародженим недоношеним дітям в Україні.// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород 2017. – с.50.
 18. Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О., Рогач І.М.. До питання створення системи підготовки кадрів для системи громадського здоров’я. // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород 2017. – с.55.
 19. Слабкий Г.О., Лисак В.П., Рогач І.М., Качала Л.О., Слабкий В.Г.. Безповоротні втрати дорослого населення Полтавської області в наслідок хвороб ендокринної системи.// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород 2017. – с.56.
 20. Слабкий Г.О., Бурдим Ю.В., Рогач І.М., Качала Л.О., Слабкий В.Г.. Рівень готовності лікарів загальної практики – сімейних лікарів до надання медичної допомоги пацієнтам хірургічного профілю.// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород 2017. – с.57.
 21. Рогач І.М.. Про інформованість медиків у питаннях реформування охорони здоров’я в Україні./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с.293 – 294.
 22. Рогач І.М., Шип Д.Я.. Концептуальні підходи до інформатизації сімейної амбулаторії./ Матеріали 15 міжнародної науково – практичної конференції. – Ужгород 2017 р. – с.294.
 23. Рогач І. М., Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І. / Окремі методи оптимізації показників громадського здоров’я. // Матеріали щорічної професорсько-викладацької конференції медичного факультету ДВНЗ «УжНУ». Ужгород, 2017 р.
 24. Данко Д.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання технологій медико–соціальної роботи у професійній діяльності// Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 30-31 березня, 2017 р.). – Хмельницький: Кафедра психології та педагогіки Хмельницького національного університету, 2017. – С. 77-78.
 25. Рогач І. М., Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І., Керецман А. О., Палко А. І. Сучасна епідеміологія туберкульозу в закарпатській області та україні: організація, ефективність та перспективи лікувально-профілактичної допомоги. Матеріали щорічної конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2018р.
 26. Рогач І. М., Палко А. І.,  Палагонич Е. С. Вивчення рухової активності школярів м. Ужгород: Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». – Ужгород, 25-28 лютого,  2019 р.
 27. Рогач І. М., Керецман А. О., Палко А. І. Результати вивчення особливостей харчування населення Закарпатської області як чиннику ризику захворюваності на хвороби органів травлення: Матеріали XII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини»
 28. Рогач І. М., Гаджега І. І. Порівняльний аналіз динаміки дитячої смертності в Закарпатській області та Україні у 2012-2016 рр.: сучасні реалії та проблеми: Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». – Ужгород, 25-28 лютого, 2019 р.
 29. Керецман А. О., Рогач І. М. Алгоритм визначення обсягу втрачених років потенційного життя: Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». – Ужгород, 25-28 лютого, 2019 р.
 30. Данко Д. В., Булеза Б. Я. Медико-соціальні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності: Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців». – Хмельницький, 11-12 квітня 2019 р.
 31. Данко Д. В. Особливості реформування медичної освіти в Україні на сучасному етапі: Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». – Ужгород, 25-28 лютого,  2019 р.

Список навчально-методичних посібників кафедри соціальної медицини та гігієни з курсом історії медицини за 2015-2019 рік

 1. Рогач І.М.,  Керецман А.О., Палко А.І., Погоріляк Р.Ю. Проблеми  тестового контролю знань студентів У1 курсу медичного факультету.
 2. Микита Х. І. Гігієна праці. Навчальний посібник. Ужгород, 2015. – 96 с.
 3. Погоріляк Р.Ю. , Рогач І.М. Слабкий Г.О., Качала Л.О.Соціальна медицина, як основа менеджменту в охороні здоров’я. - 2015.- 210 с.  
 4. Рогач І. М., Палко А. І., Качер І. Е., Керецман А. О.. Методичні рекомендації до практичних занять з біостатистики для студентів IV, VI курсів медичного факультету та інтернів. – 2015. – 82 с.
 5. Погоріляк Р.Ю., Рогач І. М., Слабкий Г. О., Качала Л.О. - Соціальна медицина, як основа менеджменту в охороні здоров’я. - 2015.- 278с.  
 6. Рогач І. М., Палко А. І., Керецман А. О., Данко Д. В.. Методичні рекомендації до семінарських занять з історії медицини для студентів 1 курсу медичного факультету. – 2015. – 64с.
 7. Микита Х. І. Оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку Закарпатської області. Методичні рекомендації для лікарів і студентів медичного та стоматологічного факультетів УжНУ. Ужгород: «Інвазор», 2016 р. – с.47 с.
 8. Палко А. І., Рогач І. М., Микита Х. І. Індивідуальні ситуаційні завдання для самостійної роботи з гігієни та екології для студентів 3 та 6 курсів педфаку. Методичний посібник. Ужгород, 2016. – 87 с.
 9. Організація та управління охороною здоров’я: методичні вказівки для   курсантів передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація та управління охороною здоров’я» / Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, І. М. Рогач, Л. О. Качала, Р. Ю. Погоріляк.,                   В. В. Кручаниця. - Ужгород, 2016.-95с.
 10. Організація та управління охороною здоров’я: Методичні вказівки для курсантів циклу спеціалізації зі спеціальності «Організація та управління охороною здоров’я» / Г. О.Слабкий, І. С. Миронюк, І. М. Рогач, Л. О. Качала, Р. Ю. Погоріляк, В. В. Скрип. - Ужгород, 2016.-128с.
 11. Рогач І. М., Палко А. І., Керецман А. О.Методичні рекомендації до практичних занять з біостатистики для студентів 4,6 курсів медфаку та інтернів. Ужгород ., 2015.-78с.
 12. Рогач І. М., Керецман А. О,  Віраг М. В., Шип Д. Я. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг і менеджмент в ст0оматології.  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 5 курсу стоматологічного факультету. Ужгород., 2016.-52 с.
 13. Рогач І. М., Данко Д. В., Палко А. І.,  Керецман А. О.Методичні рекомендації   до семінарських занять з історії  медицини для студентів 1 курсу стоматологічного факультету Ужгород., 2016.-55 с.      
 14. Рогач І. М., Данко Д. В. Методичні рекомендації по виконанню індивідуального (курсового) завдання  – написання реферату з історії медицини. Ужгород., 2016.
 15. Микита Х. І., Рогач І. М.. Оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку Закарпатської області. Методичні розробки. Ужгород  2016. – 46 с.
 16. Микита Х. І.. Гігієна харчування. Навч. посібник.  Ужгород, 2017. – 136 с.
 17. Рогач І. М., Палко А. І., Микита Х. І.. Ситуаційні завдання для самостійної підготовки дол. Практично-орієнтованого іспиту з гігієни та екології для студентів 6 курсу медичного факультету. Ужгород, 2017. – 48 с.
 18. Данко Д. В., Рогач І. М.. Методичні вказівки до семінарських занять з історії медицини для студентів 1-2 курсу медичного факультету. Ужгород, 2017. – 31 с.
 19. Данко Д. В., Рогач І. М.. Методичні рекомендації по виконанню індивідуального  (курсового ) завдання – написання реферату. Ужгород, 2017. – 19 с.
 20. Микита Х. І.. Основи загальної гігієни. Навч. посібник для практичних занять з гігієни у фармації. Ужгород, 2018 – 134 с.
 21. Рогач І. М., Палко А. І.. Ситуаційні завдання для самостійної роботи та підготовки до іспиту з гігієни та екології для студентів 3 та 6 курсів медичного факультету. Ужгород, 2018. – 48 с.
 22. Рогач І. М., Палко А. І.. Ситуаційні завдання для самостійної роботи з гігієни та екології для  студентів ІІІ та VI курсів медичного факультету. – Ужгород, 2019. – 90 с.

Протягом 2018-2019 навчального року захищено кандидатську дисертацію:  Керецман А. О. «МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНИХ ВТРАТ, СПРИЧИНЕНИХ ХВОРОБАМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ»Відповідальний за інформацію: І.М.Рогач
Дата оновлення сторінки: 13.09.2019