Кафедра мікробіології, вірусології та епідеміології з\к інфекційних хвороб

Кафедра мікробіології була відкрита в 1948 році на медичному факультеті. Для завідування і її організації з Москви була запрошена кандидат медичних наук, доцент Уліско Ганна Максимівна, досвідчений фахівець і педагог. Крім педагогічної роботи, вона займалася створенням матеріальної бази, оснащенням педагогічного процесу і підготовкою штату співробітників. Склад кафедри на той час був невеликим: зав.кафедрою, доц. Уліско Ганна Максимівна, асистент Кушнірова Ольга Петрівна і один лаборант.

Після від'їзду в Москву доц. Уліско Г. М. у 1952 році кафедру очолив Петрус В. С.  З 1969 року з ініціативи завідуючого кафедри і проректора з наукової роботи Петруса В. С.  кафедру було включено до складу біологічного факультету як самостійну одиницю, яка, однак, територіально залишалася на медичному факультеті. Основним мотивом такого кроку була необхідність розширення і зміцнення біологічного факультету УжДУ. Відповідно штат співробітників кафедри збільшився і до її складу на той час входило 7 викладачів:

  1. Смеренська А. В. – зав. кафедри к.м.н., доцент;
  2. Кушнірова О. П. – к.м.н., доцент;
  3. Плахотнюк В. Н. – к.м.н., доцент;
  4. Красницька (Андропова) Н. Н. – к.м.н., доцент;
  5. Туряниця А. І. – к.м.н., асистент;
  6. Ладаній М. М. - к.м.н., доцент;
  7. Міговк  І. М. – асистент, пізніше-старший викладач

А також Повханич О.М. – зав. музеєм живих бактеріальних культур; Колісник Г.Д. – лаборант; Залукаєва (Петросова)  В.І. ст. лаборант; Риндіна М.П. – лаборант, Кий О.П. – препаратор.

З 1979 року, після переходу Смеренської А. В. на посаду доцента за власним бажанням, завідувачем кафедри було обрано доцента Ладаній М. М., що керував роботою мікробіологічного колективу до 1982 року. З 1982 по 1986  рік кафедрою завідувала доцент Туряниця А. І. і саме при її керівництві із цілого ряду причин кафедра мікробіології перестала існувати як самостійна одиниця на біологічному факультеті, вона була приєднана до кафедри “Фізіології рослин і генетики”. Але наукова тематика курсу мікробіології була в основному медичного спрямування і пов’язана із епідемічними захворюваннями на Закарпатті та розповсюдженими тут інфекційними захворюваннями (ріносклероми, озени, стафілококових інфекцій та інших природних осередкових хвороб).

У 1986 році за ініціативи ректора університету проф. Володимира Івановича Лендєла із слабомотивованих і прямо кажучи безпідставних причин кафедра мікробіології перестала існувати як самостійна одиниця на біологічному факультеті, вона була приєднана до кафедри фізіології рослин і дарвінізму. В цілому період з 1986 по 2004 рік був найбільш складним за всю історію розвитку мікробіологічної науки в університеті, оскільки на цей час кафедра мікробіології офіційно не існує ні на медичному, ні на біологічному факультеті.

Неодноразові пропозиції мікробіологів відновити класичну кафедру мікробіології в університеті, що не знаходили підтримки на біологічному факультеті, були взяті до уваги деканом медичного факультету проф. В. І. Русином, заст. декана доцентом О. О. Болдіжаром і ректором університету проф. В. Ю. Сливкою. Завдяки їх безпосередньому сприянню 7 травня 2004 року було реорганізовано кафедру мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб на медичному факультеті, якою одразу ж після її створення і по теперішній час завідує професор, доктор медичних наук Галина Миколаївна Коваль. Колектив курсу інфекційних хвороб також органічно вливається у склад кафедри. На сьогодні клінічною базою кафедри є обласна інфекційна лікарня, практичною - бактеріологічна лабораторія 3-4 ступеню акредитації. На кафедрі створено музей ліофілізованих бактерій та розпочато роботи по депонуванню найбільш перспективних штамів у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАНУ (м. Київ).

Співробітники кафедри на даний час працюють над темою: Здоров’я  і рекреація. Особливості клінічно-епідеміологічних перебігів інфекцій  та паразитозів, характерних для Закарпатського регіону. Державний реєстраційний № 0117 U4002833.Основними завданнями (цілями) даної тематики є : (1) виявлення кореляції - якщо існує - між етіологічними особливостями зоонозів (паразитозів, гельмінтозів) і умов навколишнього середовища; (2) дослідження зв'язку між рівнем забруднення людини паразитами  та бактеріальними і вірусними агентами, вивчення імунної відповіді хазяїна (системної і місцевої, гуморальної і клітинної, специфічної та загальної); (3) тестування основної так званої «гігієнічної теорії» - виявлення можливих відносин між забрудненням людини від паразитів і їх алергічною схильністю; (4) природньо-опосеродковані інфекції: проаналізувати  захворюваність на гепатит А в Закарпатській області та визначити основні проблеми, які створюють серйозні бар'єри для організації ефективної системи заходів боротьби та профілактики. Встановлення можливості використання епідеміологічного анамнезу при діагностиці природньо-опосеродкованих інфекцій (лептоспіроз, бореліоз); (5) розробити варіанти синдромальних комплексів та перевірити їх відповідність при вивченні трансмісивних і нетрансмісивних захворювань у природних осередках на ендемічних територіях. (6) провести аналіз динаміки захворюваності на туберкульоз (ТБ) з 2015 р. (7) розробити альтернативні шляхи підвищення антибіотикочутливості патогенних штамів.

НДР проводиться уперше, але частково є  продовженням попередніх робіт співробітників кафедри.

При кафедрі працює Закарпатський відділ Товариства Мікробіологів України (ТМУ). Викладачі кафедри активно публікують результати досліджень, систематично проводять наукові семінари, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних з’їздах, симпозіумах і нарадах (періодичні з’їзди ТМУ, республіканські конференції, міжнародні конгреси з мікробіології та імунології тощо).

У травні 2009 року (25-30) кафедрою сумісно із національною академією наук України та Міністерством освіти і науки України, інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного організовано і проведено 12 з’їзд мікробіологів України ім. С. М. Вернадського з міжнародною участю.

На кафедрі мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету УжНУ працюють за основним місцем роботи: 1  професор, 5 доцентів, 1 старший викладач, 9 асистентів.

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Курс інфекційних хвороб базується в обласній інфекційній клінічній лікарні м. Ужгород.Кількість ліжок – 100 базових відділень – 5. Хоча клінічна база є спільною також і для курсу дитячих інфекцій, викладачі кафедри інфекційних хвороб не розділяють хворих за віковим принципом і ведуть прийом, чергують по лікарні та консультують хворих у всіх відділах. В діагностично важких випадках консультації здійснюються вже в приймальному відділенні лікарні.

З метою підвищення відповідальності за якість консультативної, систематичної діагностичної та протиепідемічної роботи в стаціонарі, за кожним викладачем закріплено відділення лікарні де він очолює лікувально-діагностичну роботу, проводить первинний огляд хворих, які щойно поступили, в подальшому повторно оглядає важких хворих, тоді ж проводиться корекція діагностичних заходів та лікування. При потребі, під час перебування хворого в стаціонарі діагностичні проблеми вирішують шляхом скликання внутрішніх та міжкафедральних консиліумів, особливо, коли вони стосуються суміжних і непрофільних ситуацій. Складні діагностичні і терапевтичні питання виносяться на колективне обговорення на загальнолікарських обходах, клінічних розборах, клінічних конференціях, засіданнях товариства інфекціоністів тощо. При потребі використовуються можливості допоміжних методів діагностики (УЗД, КТ, МРТ, імунологічні, бактеріологічні обстеження у діагностичному центрі).

На кафедрі здійснюється  підготовка за такими спеціальностями:

  • 7.12010001 «Лікувальна справа»
  • 7.12020101 «Фармація»

1. Мікробіологія, вірусологія, імунологія для студентів 2-3 курсів медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2 (з англійською мовою навчання) за спеціальністю  «Лікувальна справа»;

2. Мікробіологія з основами імунології  для студентів 2 курсу медичного факультету за спеціальністю  «Фармація»;

3. Інфекційні хвороби для студентів 5-6 курсів медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2 (з англійською мовою навчання) за спеціальністю “Лікувальна справа”;

4. Епідеміологія та принципи доказової медицини для студентів 5 курсу медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2 (з англійською мовою навчання) за спеціальністю “Лікувальна справа”;

5. Молекулярна біологія для студентів 1 курсу медичного факультету за спеціальністю  «Лікувальна справа»;

6. Військова епідеміологія для студентів 5 курсу медичного факультету за спеціальністю  «Лікувальна справа»;

7. Клінічне медсестринство в інфекційній клініці для студентів 2 курсу медичного факультету за спеціальністю “Сестринська справа”;

8. Мікробіологія, вірусологія та ембріологія для студентів 1 курсу медичного факультету за спеціальністю “Сестринська справа”;

9. Епідеміологія для студентів 1 курсу медичного факультету за спеціальністю «Сестринська справа»;

10. Клінічна мікробіологія – селективний курс для студентів 3 курсу медичного факультету за спеціальністю “Лікувальна справа”;

11. Епігенетика  - селективний курс для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю “Лікувальна справа”;

12. Клінічна паразитологія та тропічна медицина  - селективний курс для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю “Лікувальна справа”.

 

 

Відповідальна за інформацію: завідувач кафедри
Коваль Галина Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 25.11.2022