Кафедра біохімії, фармакології та фізичних методів лікування

Історично склалося так, що кафедра біохімії, фармакології та фізичних методів лікування має два витоки: викладання біохімії було розпочато в 1945 році і першим її завідуючим був професор В.М.Кушко, згодом доцент А.М.Курішко. З 1962 року по 1985 кафедру очолював професор О.Ю.Пащенко, який активно втілював глибокий фаховий досвід Харківської школи біохімії. Викладання біохімії на кафедрі у різні роки здійснювали: професори І.М.Туряниця та З.Й.Фабрі, доценти В.І.Хоролець та Г.О.Макарова. Наукові дослідження проводились у напрямку пошуку шляхів подолання екологічно обумовленої йодної недостатності, котра розповсюджена в Закарпатті, та вивчення гіпофізарно-тиреоїдної ланки гормональної регуляції гомеостазу, його впливу на обмін амінокислот при йодно-фторному дефіциті, при стрес-реакціях і патології, впливу на обмін пептидів в еволюційному - екологічному аспектах.

Проф. Пащенко О.Ю доклав до формування наукового авторитету кафедри біохімії чимало зусиль,  який протягом майже 30 років створював відому нині в Україні школу біохіміків.

Наукові дослідження кафедри цього періоду, як вже було зазначено, були спрямовані на подолання йодної недостатності в регіоні, присвячені вивченню гіпофізарно-тиреоїдного статусу організму людини і тварин у нормі та патології. Нині кафедра продовжує працювати над комплексною науковою темою „Розробка та впровадження нових методів йод-фторної профілактики”. Накопичені знання у цій царині сприятимуть оздоровленню населення та підвищенню продуктивності тваринництва.

Результати наукової діяльності колективу у цій галузі викладені у багатьох монографіях, наукових статтях як в Україні, так і за її межами. Кафедра експонувала свої досягнення на ВДНГ і була двічі удостоєна нагород:

  • бронзова медаль 3-го ступеня за наукову роботу „Аминокислотный пул тканей позвоночных и человека” (1988, Москва-Київ);
  • бронзова медаль 3-го ступеня за наукову роботу „Екологічно обумовлена йодна недостатність – людина і тваринний світ” (1990, Москва-Київ).

За останні 10 років співробітниками видано 5 монографій, 9 навчальних посібників, 7 методичних посібників, одержано 9 авторських свідоцтв, 3 патенти на винаходи, надруковано понад 300 статей. Члени кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових форумах. Кафедра тісно співпрацює з Київським медичним національним університетом, Дебреценським медичним університетом (Угорщина).

Вагомим є внесок кафедри у підготовку науково-педагогічних кадрів – це 12 докторів та понад 50 кандидатів наук.

На кафедрі організовано викладання таких фундаментальних дисциплін як: фармакологія та біологічна хімія – для студентів зі спеціальності лікувальна справа, фармація та стоматологія; викладаються також курси – біохімія спорту, екотоксикологія (для студентів хімічного факультету), фармакотерапія, медичне та фармацевтичне товарознавство.

Крім того, при кафедрі виконуються кандидатські дисертаційні роботи, прикріплені пошукувачами.

Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів.

Науковий колектив кафедри активно співпрацює з різними закладами охорони здоров’я. Її працівники надають наукові та методичні консультації лікарям та спеціалістам різних галузей, працівникам інших кафедр, наукових установ та лабораторій.

Не менш значними є витоки викладання фармакології. Лекції з фармакології на медичному факультеті Ужгородського національного університету почав читати в 1948 р. професор Ю.О.Петровський, запрошений із Львівського медичного інституту. Основним напрямком наукових досліджень з фармакології у той час було вивчення лікарських засобів, що впливають на систему травлення. Професор Петровський Ю.О. один із перших на Україні приділяв значну увагу клінічній фармакології, в основу якої був покладений метаболічний принцип вивчення фармакологічних препаратів.

Кафедру фармакології медичного факультету Ужгородського університету було організовано у 1949. Першим завідуючим став вихованець Київського медичного інституту, кандидат медичних наук Ф.І.Березанцев. Він очолював кафедру до 1956 р. Наукова діяльність доцента Ф.І.Березанцева та його учнів була присвячена питанням дослідження артеріального тиску та його залежності від різних чинників. Йому належить наукова праця “О реактивности организма при экспериментальной гипертонии”. У науковому набутку Ф.І. Березанцева більше 30 друкованих видань, у тому числі і методичні. Його перу належить також посібник з фармакології і рецептури для студентів середніх медичних закладів, який неодноразово перевидавався.

З 1956 по 1973 р. курс фармакології медичного факультету Ужгородського державного університету очолювала кандидат медичних наук, доцент Г.В.Налегацька - учениця академіка С.В.Анічкова. Науковий спадок Г.В.Налегацької склав понад 100 наукових і методичних праць, у тому числі “Конспект лекций по рецептуре” (1962 р.), нею було видано у співавторстві з І.В.Григою та В.М.Кочерганом конспект лекцій – “Фармакологія гормональних та вітамінних препаратів” – (1972 р.). Основний напрямок наукових робіт доцента Г.В. Налегацької був зорієнтований на вивчення механізму дії лікарських рослин Закарпаття, їх впливу на серцево-судинну систему. Під її керівництвом були досліджені листя бегонії вічно квітучої (Behonia – родина бегонієвих), трави волошки синьої (Centaureacyanus – родина айстрових), дикої маслини (лох вузьколистий) (Еlaeagnusangustifolia – родина маслинкових), внутрішньої оболонки грецького горіха (Juglansregia – родина горіхових), кори евкомії (Eucomia – родина евкомієвих) та астрагалу солодколистого (Astragalusglycyphyllos – родина бобових), а також деякі інші лікарських рослини Закарпаття. У 1973 році кафедра була нагороджена медаллю учасника ВДНХ України та Радянського Союзу за вагомий внесок у розвиток медичних та біологічних наук.

У 1973 році кафедру біохімії було об’єднано з кафедрою фармакології, а також доповнено курсом гістології та оперативної хірургії.  

Об’єднану кафедру (до 1988р.) очолював доктор медичних наук, професор Пащенко О.Ю. Після його виходу на заслужений відпочинок кафедру очолювали: професор, доктор біологічних наук Туряниця І.М. (1989 – 2000 рік), професор, доктор біологічних наук Фабрі З.Й. (2000 – 2003 рік), професор, кандидат медичних наук, Грига І.В. (2003 – 2005 рік), професор, доктор медичних наук Торохтін О.М. (2005 - 2018). З 2018 року в.о. завідуючого кафедрою професор, кандидат медичних наук, Грига І.В.

 У 2009 році рішенням Вченої ради університету кафедра розширила сферу своєї наукової діяльності, долучивши до досліджень проблеми вивчення впливу різних фізичних чинників, котрі використовуються в умовах санаторно-курортних закладів. 

На сьогодні спрямованість наукової роботи кафедри здійснюється в руслі загальнокафедральної наукової теми: Розробка системи селективно-критеріального добору клініко-лабораторних показників в оцінці ефективності лікування (у тому числі медичного реабілітаційного, санаторного, рекреаційного оздоровлення) у хворих різних нозологічних груп (затверджено на засіданні кафедри, протокол №5 від 07 грудня 2006 року).  Наукові роботи кафедри присвячені вивченню дії лікарських рослин на організм тварин і людини.  Продовжується комплексне вивчення функціонального стану щитовидної залози в залежності від забезпечення організму йодом та фтором.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Грига І.В.
Дата оновлення сторінки: 31.01.2019