Кафедра соціальної медицини та гігієни

Навчальний процес на кафедрі  проводиться  зі  студентами 1-6 курсів

за такими спеціальностями:

 1. 7.12010001 «Лікувальна справа»,
 2. 7.222 «Медицина»
 3. 7.12020101 «Фармація»,
 4. 7.13010201«Соціальна робота».

Згідно з навчальним планом викладаються  дисципліни:

 • історія медицини;
 • історія медицини та медична етика;
 • охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності та цивільний захист;
 • гігієна та екологія;
 • гігієна у фармації;
 • підготовка офіцерів запасу (військова гігієна);
 • соціальна медицина та ООЗ;
 • соціальна медицина, громадське здоров’я
 • соціальна медицина на факультеті суспільних наук.

Навчальний процес проводиться  відповідно до типових навчальних програм. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. 

Особлива увага на кафедрі приділяється якості викладання та покращення знань студентів відповідно до сьогоднішніх вимог, а саме для  роботи  в ринковому правовому середовищі, яке в останній час дуже розбалансоване і більше керується «тінєвими» процесами.   

Навчально-методична робота

Цьому розділові роботи кафедра приділяє особливу увагу. Для самостійної роботи студентів з гігієни та екології, соціальної медицини та ООЗ розроблені нові теми для навчально-дослідницької роботи – окремо для кожного студента. 

Для покращення педагогічного процесу відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання викладачами кафедри  підготовлені та представлені на сайті електронного навчання ДВНЗ «УжНУ» лекційний матеріал з предметів, які викладаються на кафедрі. 

На практичних заняттях з усіх предметів широко використовуються сучасні інтерактивні методи навчання та викладання (втілена електронна форма навчання), що дозволило на семінарських і практичних заняттях знайомити студентів з новітніми технологіями роботи.

Форми і методи контролю за самостійною роботою студентів різні: опитування, тестові завдання різної складності, контроль виконання індивідуальних завдань,  вирішення ситуаційних задач, оцінка фізичного розвитку дітей, аналіз протоколів питної води та продуктів харчування і заповнення оперативної та облікової документації, виконання наукового реферату та актів обстеження, втілена програма сучасної статистичної обробки даних, яка дає можливість періодично контролювати якість та успішність навчального процесу тощо.

З метою наближення  викладання  соціальної медицини, організації охорони здоров’я та ООЗ, гігієни та екології до практичної медицини і безпосереднього зв’язку  з  практичними закладами охорони здоров’я   організовано при підтримці деканату медичного факультету проходження студентами 6 курсу  циклів  з названих предметів на базі Лабораторного центру Закарпатської області МОЗ України та організаційно-управлінської роботи на базі ОМІАЦ. Для цього задіяні провідні спеціалісти Лабораторного центру.

 Науково-дослідна робота кафедри проводиться відповідно затвердженої у 2015 році наукової тематики «Наукове обґрунтування моніторингу чинників, які впливають на здоров’я населення Закарпатської області та формування сучасного менеджменту в системі охорони здоров’я» за шифром ЗА-2015 № Держреєстрації  01154003907 під науковим керівництвом проф. Рогача І. М. в рамках факультетської наукової проблематики «Вивчення особливості патології зони Українських Карпат і розробка способів рекреації населення».

Проведення моніторингу довкілля з визначенням факторів ризику в Притисянській долині обумовило співпрацю з науковцями Польщі, Словаччини,  Угорщини, Румунії. Активно ведеться співпраця з ОМІАЦ та Держпродспоживслужбою області (Лабораторним центром Закарпатської області МОЗ України), що   за останні 5 років привело до публікації 57 наукових статей та 37 тез міжнародних наукових конференцій, видано 3 монографії.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Члени гуртка займають призові місця не лише на факультетських конференціях, а й за межами університету на міжнародних конференціях у 2015 році – у Сумах,  у 2016 році – у Харкові, це студенти Фегер О. і Стець Т.

Щорічно до наукової  роботи  залучається 20-25 студентів, які готують наукові доповіді та доповідають на наукових студентських конференціях  УжНУ і конференціях інших медичних вузів, деякі з них отримують призові місця. Крім того, щорічно  з  соціальної медицини та ООЗ, з гігієни та екології студенти  приймають участь у всеукраїнській олімпіаді, деякі з них також отримують  призові місця.

 

Відповідальний за інформацію: І.М.Рогач
Дата оновлення сторінки: 13.09.2019