Медичний факультет

Кафедри

Освітньо-наукова програма «Медицина» (освітній ступінь – доктор філософії)

 

Освітньо-наукова програма «Медицина» призначена для підготовки лікарів у аспірантурі. За цією програмою здобувається кваліфікація «Доктор філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Медицина»». Термін навчання – 4 роки, з них обсяг освітньої складової – 30 кредитів ЄКТС, обсяг наукової складової – 210 кредитів ЄКТС. Підготовка за цією освітньо-науковою програмою акредитована Національним агентством забезпечення якості освіти (Сертифікат про акредитацію №843 від 18.12.2020).

Мета освітньо-наукової програми - забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі медицини, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Наукова частина освітньої програми виконується під індивідуальним керівництвом досвідчених фахівців – докторів наук (як виняток – докторів філософії в галузі охорони здоров’я, кандидатів медичних наук)

Випускники освітньої програми отримують право займати посади, для яких вимагається наявність наукового ступеня – наприклад, посаду доцента чи наукового співробітника.

Напрямками подальшого навчання після здобуття наукового ступеня доктора філософії – є здобування наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти,участь у постдокторськихпрограмах.

Викладання на даній науково-освітній програмі передбачає :

  • Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.
  • Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів українською й англійською  мовами.
  • Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів.
  • Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником.
  • Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.

 

Компетентності, на розвиток яких спрямована освітньо-наукова програма «Медицина»

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівня 

ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.

ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.

ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати  якість виконуваних робіт.

ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.

ФК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері медицини.

ФК3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері медицини.

ФК4. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини відповідно до цілей та завдань наукового проекту.

ФК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження.

ФК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів наукового дослідження.

ФК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його роль у суспільстві. 

ФК8. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.

ФК9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

ФК10. Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій медичній освіті, керувати науково-педагогічним (науковим) колективом.

 

Випускник програми очікувано здатен демонструвати наступні результати навчання:

РН1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування

РН2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема

РН3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо

РН4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та визначати шляхи їх вирішення

РН5.Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження 

РН6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних

РН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи відповідні методи дослідження в галузі медицини

РН8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності

РН9.Винаходити нові способи діагностики, лікування та профілактики захворювань людини

РН10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві

РН11. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому

РН12. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до національних та міжнародних стандартів 

РН13. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної команди

РН14. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати   на їх соціальний розвиток

РН15. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення 

РН16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики

РН17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів

 

Науково-освітньої програма забезпечена потужним кадровим потенціалом: наявна значна кількість потенційних наукових керівників – докторів наук із різних медичних напрямків та спеціалізацій.

Навчання за даною програмою надає можливість доступу до медичного та дослідницького обладнання університету та клінічних баз, з якими укладені договори про співробітництво.

Навчальні матеріали, ситуаційні завдання, тести з дисциплін даної освітньо-наукової програми доступні аспірантам через систему електронного навчання університету e-learn. Університет забезпечений відкритим доступом до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. 

Аспіранти мають можливість здобувати частину кредитів освітньо-наукової програми у вітчизняних закладах вищої медичної освіти. Визнання результатів навчання та трансфер кредитів здійснюється Вченою радою університету.

Аспіранти мають можливість здобувати частину кредитів у закордонних закладах вищої медичної освіти. Визнання результатів навчання та трансфер кредитів здійснюється Вченою радою університету.

Науково-освітня програма передбачає навчання іноземних аспірантів українською або англійською мовами.

 

Науковий компонент освітньо-наукової програми полягає у проведенні власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Науковий компонент освітньо-наукової програми також включає такі обов’язкові елементи: 

  • Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану.
  • Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.
  • Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, визначеної МОН України).
  • Презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі.
  • Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

Детальніше про освітню програму можна дізнатись за посиланням https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/24775 або написавши листа в деканат медичного факультету на f-medics@uzhnu.edu.ua