Кафедра загальної хірургії

Науково-дослідна робота здійснюється у відповідності до затвердженої комплексної теми кафедри “«Моніторинг поєднаної травми в умовах хронічного йододефіциту» ”    

За звітній період  на кафедрі захищено 4 кандидатських дисертацій:

1. Аспіранта денної форми навчання  Литвака Василя Васильовича за темою «Діагностика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого та старечого віку» та здобуто науковий ступінь кандидата медичних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від «12» травня 2016 року. Отримано диплом  ДК № 035697.

2. Аспіранта заочної форми навчання Агій Владислави Іванівни за темою «Комплексна рентгено-ультразвукова діагностика травматичних ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба у дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Захист відбувся в  м. Харків 03.11.2016 року.

3. Аспіранта денної форми навчання  Стойки Василя Володимировича на тему «Хірургічне лікування хворих із переломом вертлюгової ділянки стегнової кістки на фоні тиреотоксикозу» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Захист відбувся в  м. Харків 10.11.2017 року.

4. Аспіранта заочної форми навчання Кубаша Володимира Івановича на тему ««Діагностика та лікування хронічного посттравматичного остеомієліта у хворих з дефіцитом йоду» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Захист відбувся в  м. Харків 14.09.2018 року.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться :

Для сучасної травми є характерним значне пошкодження  тканин, як на макроскопічному, так і на мікроскопічному рівнях. Насамперед це пов’язано із особливостями сучасного травмуючого фактору, який характеризується високою швидкістю та значною вагою, а в поєднанні із стрімким розвитком антибіотикорезистентних та патогенних, мікроорганізмів, проблематика травми, сьогодні, набуває все більшої актуальності, що в свою чергу є ще більш важливим для населення, що проживає в умовах хронічного йододефіциту. Сучасний стан проблеми характеризується невирішеністю питань, щодо використання багатоетапної хірургічної тактики («Damage control»), спрямованої на скорочення обсягу першого оперативного втручання і відтермінування остаточного відновлення пошкоджених органів і структур до стабілізації життєво важливих функцій організму. Перед медициною в цілому та перед хірургією зокрема постають нові питання прогнозування, діагностики та профілактики інфекційних ускладнень лікування травми з урахуванням оптимальної тактики лікування, травматичного шоку, самої травми та ускладнень остеопоротичного характеру. Безпосередньо вивчення імунометаболічних змін, особливо в умовах хронічного йододефіциту, а згодом застосування методик їх корекції, суттєво покращать результати лікування сучасної поєднаної травми. Кафедра загальної хірургії ДВНЗ «Ужгородського національного університету вивчала проблематику травми і в рамках попередніх науково-дослідних робіт таких як, «Профілактика та лікування гнійно-запальних захворювань м’яких тканин та нагноєння післяопераційної рани. №ДР 0197U003449; 2005 – 2008 рр. та «Експериментально-клінічне обґрунтування використання високо- та низькоенергетичного лазерного випромінювання в хірургії,  травматології та ортопедії. ДБ-738П. №ДР-0109U000893; 2009 – 2010рр.  Проте тоді акцент досліджень був присвячений аспектам ускладнень при травмах та використання малоінвазивних технологій з лікувальною та профілактичною метою. Сьогодні ж завданням НДР кафедри є вивчення фундаментальних особливостей поєднаної травми сьогодення з урахуванням, як особливостей травмуючих факторів так і  механізмів її впливу на загальне функціонування огранізму, особливо при наявності хронічного мікроелементного дисбалансу.

 Патентно-ліцензійна діяльність:

- Патенти на винахід – 7:

1. Патент на винахід « Спосіб профілактики остеомієліту при переломах кісток нижніх кінцівок» № 109242, від 27.07.2015. Шимон В.М., Шерегій А.А., Ковач В.В.,Сливка Р.М.

2 . Патент на винахід Спосіб профілактики остеомієліту при переломах кісток верхніх кінцівок» № 109243, від 27.07.2015. Шимон В.М., Шерегій А.А., Ковач В.В.,Сливка Р.М.

3. Патент на винахід « Спосіб оптимізації репаративної регенерації при переломах кісток у хворих тиреотоксикозом» № 109973, від 26.09.2016. Шимон В.М., Стойка В.В., Шерегій А.А.

4. Патент на винахід « Спосіб візуалізації лімфатичних судин флюорисцентним методом» № 116883, від12.06.2017р. Шимон В.М., Шерегій А.А., Стойка В.В., Кубаш В.І.

5. Патент 120282 UA Україна, А61В 17/56, А61F 2/32. Спосіб імплантації стегнового компоненту ендопротезу при переломах вертлугової ділянки стегнової кістки / Канзюба А.І., Климовицький В.Г., Хайло П.А., Канзюба М.А.; Заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет. – №  201704695; заявл. 15.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.

6. Патент на корисну модель «Спосіб санації секвестральної попрожнини кісткт, ураженої остеомієлітом» № 686/ЗУ/18, від 10.01.2018р. Шимон В.М., Шерегій А.А., Кубаш В.І., Стойка В.В.

7. Патент на винахід «Спосіб заміщення кісткового дефекту» №124153, №6, від 26.03.2018р. Шимон В.М., Шерегій А.А., Меклеш Ю.Ю.

З березня 2015 року призначений членом спеціалізованої вченої ради Донецького Національного Медичного Університету ім. М. Горького, за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

•   За співпраці із компанією BEZNOSKA, пройшов стажування в довгостроковому семінарі «Актуальні питання з ендопротезування великих суглобів», котрий проводився з 12 по 15 грудня 2016 року в м. Прага (Чеська Республіка) на базі Університетської клінічної лікарні Мотол.

•   За співпраці із компанією BEZNOSKA, пройшов професійну підготовку та прослухав лекційний курс по  ортопедичним імплантатам компанії BEZNOSKA, а також прийняв участь у виконанні демо-операцій на коліні. Стажування проходило в м. Гаврічков Брод (Чеська Ресрубліка).

За останні три роки проф. Шимон В.М. написав 62 відгуки на автореферати кандидатських та 9 докторських дисертації і 1 рецензію на монографію.

Лікувально-консультативна робота

співробітників кафедри характеризується наступними показниками:

 1. Зроблено загальних обходів у клініках (професорами, доцентами) – 267
 2. Проконсультовано хворих у поліклініці – 8169
 3. Проконсультовано хворих у відділеннях – 1691
 4. Проліковано хворих у стаціонарах – 741
 5. Виконано операцій – 1157
 6. Виконано асистенцій на операціях – 522
 7. Кількість ургентних чергувань – 35
 8. Кількість планових виїздів у райони області – 26
 9. Кількість ургентних виїздів в райони області – 25
 10. Участь викладачів кафедри в консиліумах – 165
 11. Участь в засіданнях обласних науково-практичних товариств – 39
 12. Виступи на науково-практичних конференціях клінік – 47
 13. Участь в патанатомічних конференціях – 9
 14. Проведено медико-криміналістичних експертиз і досліджень – 259
 15. Прийнято участь у обстеженні живих осіб – 107
 16. Прийнято участь у судово-медичних розтинах – 104
 17. Прийнято участь у ексгумаціях – 3
 18. Прийнято участь у судових засіданнях – 7
 19. Проведено комісійних судово-медичних експертиз – 20

 Впровадження нових методів діагностики та лікування здійснюється на клінічних базах у відповідності до розташування курсів кафедри, так методика блокуючого остеосинтезу при переломах довгих кісток, малоінвазивні методики остеосинтезу, методи стимуляції остеогенезу у хворих похилого віку, малоінвазивні оперативні втручання при патології хребетного стовпа з використанням лазерних технологій, та складні реконструктивно-відновні оперативні втручання при дегнеративно-дистрофічних, запальних та неопластичних захворюваннях хребта успішно застосовуються в лікуванні хворих відділення ортопедії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака; а методики реґіонарної ендолімфатичної терапії в лікуванні перитоніту, реґіонарної внутрішньо-артеріальної терапії в лікуванні синдрому стопи діабетика та хронічних остеомієлітів, алопластики вентральних та рецидивуючих пахових гриж, застосування високо- та низькоінтенсивного лазерного випромінювання в лікуванні хірургічних хворих – хірургічного відділення КЗ «Ужгородської Районної Лікарні».

Ознайомитись зі списоком наукових праць виданих у фахових журналах і збірниках можна за посиланням за посиланням.

Відповідальний за інформацію: Філіп Степан Степанович
Дата оновлення сторінки: 22.09.2020