Кафедра дитячих хвороб

Кафедрою випускається  фаховий журнал для педіатрів та сімейних лікарів «Проблеми клінічної педіатрі» (4 номери в рік),  внесено до переліку фахових видань із медичних наук та перереєстровано (  додаток №17 до наказу МОН України від 13.07.2015,  №  747).          

    По курсу педіатрії робота проводилася в наступних напрямках:

 1. Дефіцитні стани у педіатрії.
 2. Вивчення стану мінерального гомеостазу у дітей на фоні ендемічної зони та шляхи корекції при різній соматичній патології.
 3. Вивчення проблеми здоров’я і рекреації в аспекті застосування нетрадиційних та рекреаційних факторів на стан бронхолегеневої системи у дітей при різних видах її патології.
 4. Вивчення функціонального стану травної системи у дітей при різних захворюваннях, а також можливостей реабілітації шляхом використання нетрадиційних методів лікування.
 5. Вивчення фізичного розвитку дітей, мешканців Закарпатської області.
 6. Вивчення мінерального гомеостазу при різних видах патології.
 7. Дослідження гормонального фону гіпофізу, щитовидної залози у немовлят, підлітків.
 8. Дослідження гуморальної ланки імунітету при соматичній патології.
 9. Вивчення мультикомпонентного впливу екологічних чинників на дитячий організм.
 10. Моніторинг артеріальної гіпертензії у школярів.
 11. Синкопальні стани у дітей
 12. Дисгормональні порушення  у дівчат підлітків.
 13. Метаболічний синдром.
 14. Антифосфоліпідний синдром.
 15. Синдром ендотеліальної дисфункції
 16. Маркери запалення
 17. Інфекційні захворювання у дітей:-туберкульоз -ротавірусна інфекція-кір -гельмінтози (маркери алергічно-запальної відповіді)
 18. Ендокринопатії.

Кафедральна тема:

Назва Запальна відповідь дитячого організму та морфо функціональне підтвердження при соматичній, інфекційній та ендокринній патології

Номер держреєстрації 0117U007148,  шифр 5A2017

Науковий керівник.д.м.н., проф.. Горленко О.М.

 

Тези на наукових форумах:

1. The influence of intrauterine infection on neonate links of homeostasis. Horlenko O.M., Chuhran Yu.Yu., Jarem V.Yu., Derbak M.A.10th World Congress on PediatricInfectious Diseases. Shenzhen, China. 2-5 December 2017

2. Rotavirus infection disease, severe course in the children(clinical presentation).

Horlenko O.M., Debretseni O.V., Pushkarenko O.A., Kossey G.B., Sochka N.V., Alekszandrov A.Yu., Alekszandrova M. Ya., Halay B.M., Lenchenko A.V.10th World Congress on PediatricInfectious Diseases. Shenzhen, China. 2-5 December 2017

 

Опубліковано монографій   у 2018 році

1.Горленко О.М., Томей А.І., Пушкаш Л.Ю.  Захворювання щитоподібної залози у дітей. Парадигма етіологічних, патогенетичних та клінічних характеристик Видавництво «Ліра», 2017.,182 ст., ум. друк арк. 12,3.

2.Горленко О.М., Дебрецені О.В., Сочка Н.В. Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків: патогенетичні механізми, фактори ризику, можливості корекції. Видавництво «Ліра», 2017.,184 ст., ум. друк арк. 12,3.

 

Статті (перелік), опубліковані  в Україні:

1.Горленко О.М., Пушкаш Л.Ю. Клініко-анамнестична характеристика  дитячого контингенту гірського регіону Закарпатської області.- Проблеми клінічної педіатрії, 3-4 (37-38) 2017.-с. 85-90.

2.Міцьо Т.В., Горват Т.М., Радь М.В., Пушкаш Л.Ю. Аналіз ендокринологічної патології, основні показники за 2017рік. Проблеми клінічної педіатрії №3-4(37,38),2017.с.124-131.

4.Горленко О.М., Ленченко А.В., Рошко І.Г., Янковська А.О Оро-фаціо-дигітальний синдром I типу (клінічний випадок) Проблеми клінічної педіатрії. № 3 – 4 (37 – 38) 2017 с. 100-106

5.Симулик В.Д., Золіна О.В., Туряниця С.М., Кіш П.П слизової оболонки респіраторного тракту у дітей, які хворіютьна бронхіальну астмуПроблеми клінічної педіатрії. № 3 – 4 (37 – 38) 2017 с.90-95

6.Ростока Л.М., Бобонич Е.П., Кудрявцев М.М., Сіткар А.Д., Пічкар Й.І., Горленко О.М. . Оптичні методи діагностики в медицині Проблеми клінічної педіатрії. № 3 – 4 (37 – 38) 2017 с.106-112

7.Томей А.І.. Етіопатогенетичні аспекти виникнення синдрому ендогенної інтоксикації (огляд літератури)Проблеми клінічної педіатрії. № 3 – 4 (37 – 38) 2017 с.112-119

8.Горленко О.М., Пушкаш Л.Ю., Девіняк О.Т., Томей А.І., Студеняк В.М.

Динамічне моделювання показників функції щитоподібної залози у дітей під впливом суплементації комплексом йоду з селеном. Горленко О.М., Пушкаш Л.Ю.   Проблеми клінічної педіатрії №1(39), 2018.с.45-54.

9.Горленко О.М., Пушкаш Л.Ю. Екологічно залежні ендокринопатії у дітей гірського регіону. Збірник наукових праць ХІ  міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» 13-14 квітня 2018 с 296-299.

10. Горленко О.М., Сочка Н.В., Дебрецені О.В., Радовецька Г.В., Ленченко А.В., Александров О.Ю., Переста М.І., Брич В.В., Піріді В.Л. . Вплив препаратів есенціальних фосфоліпідів на функціональні показники у дітей з артеріальною гіпертензією Проблеми клінічної педіатрії, 1  ( 39) 2018.-с. 61-66.

 

Наукові праці,  опубліковані у виданнях, які мають імпакт-фактор ( з веб- посиланням ) за останні 5 років.

1.O.M.Horlenko, M.A. Polyak /Biochemical and Immunological marcers of Measles with Helmintghiasis in the children // Arch Dis Child 2014, suppl 2,  99: A322. Impact factor 3,451.

2. O.M.Horlenko. Clinical and Epidemiological Characteristics of Colic in the Infants /O.M.Horlenko, U.G.Dubinina, A.O.Yankovsyka et alt// Arch Dis Child 2014, suppl 2,  99: A287-A288.Impact factor 3,451.

3. O.M.Horlenko Preferable Disorders in the Children with Primary Hypretension Assotiated with Endothelial Disfunction/ O.M.Horlenko, V.I.Rusyn, N.V.Sochka,O.O. Boldizhar et al.// Arch Dis Child 2014, suppl 2,  99: A260-A261.Impact factor 3,451

4. Horlenko O.M.  Characteristic of the Pain syndrome in the patients with Chronic Pancreatitis (CP) with exocrine pancreatic insufficiency / Horlenko O.M., Moskal O.M., Arhij E.J., Prylypko Lu.B., Halay B.M., Pushkarenko O.A., Cossey G.B. // European Journal of Pediatrics .2016. impact factor 1,882, SNIP 1,066, SJR 0,772. P330, 2016.

5. Horlenko O.M.Sexual and physical development of pubic girls from mountainous region/ Horlenko O.M., Patscan T.V., Pushkash L. Yu., Studeniak V //European Journal of Pediatrics . 2016. impact factor 1,882, SNIP 1,066, SJR 0,772. P 397.

6. Horlenko O.Morpho functional Characteristics of Primary Hypertension in the teenagers /Horlenko O., Rusyn V., Sochka N., Debretseny O., Horlenko F, Radovetska G. // European Journal of Pediatrics.2016. impact factor 1,882, SNIP 1,066, SJR 0,772. P 308

7. Horlenko O. Inflammatory Response in Chronic Pancreatitis Patients with Exocrine Insufficiency and Ways Correction / O. Horlenko, O. Moscal, E. Arhiy, L. Prylypko, M. Derbak, B. Halay //   Eur J Pediatr (2017) 176: 1445. https://doi.org/10.1007/s00431-017-2979-8.

8.  Horlenko O. Endothelial Dysfunction Corection in the Teenagers with Primary Artherial Hypertension by Essential Phospholipids /Horlenko Olesya, Vasil Rusyn, Natalia Sochka, DebretsenyOlena, HorlenkoFedir, RadovetskaGalina, AlekszandrovAlekszandr,  PushkarenkoOlga, Kossey Gabriella// Eur J Pediatr (2017) 176: 1445. https://doi.org/10.1007/s00431-017-2979-
      9. Булеца С. Б.  Предоставление права на здравоохранение детям - внутренне перемещённым лицам (отдельные аспекты) / Булеца С. Б., Лазур Я.В., Менджул М.В., Пушкаренко О.А. //Georgian Medical News. - 2017. - N 12 (273). - C. 89 - 94.

10 Olesya  Horlenko Correction of  iodine deficiency states and dynamic modeling of  positive dynamics of indicators of thyroid fynctions by supplementation/  Olesya Horlenko, Lubov Pushkash , Oleg Devinyak, Ivan Pushkash// « EUREKA: Healt Sciences» (2)2018. Р.17-23.

11. O.Horlenko. ORAL-FACIAL-DIGITAL SYNDROME TYPE I (CLINICAL CASE)/ O.Horlenko, A.Lenchenko, G.Kossey, A.Tomey, O.Debretseny//Georgian  Medical News. 2018.- №12(285).p.47-51. Website: www.geomednews.org

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Горленко Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 28.02.2019