Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства

Кафедра активно сприяла створенню в 2007 році та подальшому успішному функціонуванню науково-дослідного Інституту держави  та права країн Європи, директором якого є проф. Бисага Ю.М. 

Кафедрою заснований та періодично видається сертифікований ВАК України Науковий вісник УжНУ Серія „Право”, який виходить на трьох мовах з 2001 року. У ньому мають змогу публікувати результати своїх наукових досліджень здобувачі наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук. 

Збірник «Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» був створений як міжнародне видання й поширюється через мережу Інтернет. Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії збірника входять провідні українські вчені. Крім того, до видання запрошені й іноземні фахівці в галузі права (Росія, Чехія, Словаччина, Литва та ін.). 

Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Окрім цього журнал включено до українських наукових видань, які визнані базовими за секцією "Право", згідно з рішенням протоколу засідання Наукової ради МОН України від 26.07.2017 р. (додаток № 7).  Цей вісник став переможцем Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне  видання 2006 року у двох номінаціях: «Краще періодичне юридичне видання, часопис» та «Краща поліграфічна якість видання». 

Крім того з 2013 р. за активного сприяння кафедри почало функціонувати електронне фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 

Кафедра є ініціатором та співорганізатором першого в Європі міждержавного фахового видання з права Visegrad Journal on Human Rights, яке виходить на 8-ми мовах з 2014 року, а з 2016 року кафедрою започатковано перше в Україні спеціалізоване фахове  видання «Конституційно-правові аналітичні студії». 

У липні 2016 року наукові фахові журнали «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», «Конституційно-правові академічні студії» та електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» увійшли до наукометричної бази даних – Index Copernicus International.

Зусиллями колективу кафедри створено Спеціалізовану раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 12.00.02. – конституційне право; муніципальне право та 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Голова Спеціалізованої ради – д.ю.н., професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Д.М.Бєлов.

 За активного сприяння кафедри створено першу в Україні наукову школу з порівняльно-аналітичного правознавства, особливостями якої є креативність, тісне поєднання теорії та практики, високий рівень використання наукових здобутків у практичній юриспруденції.

До кола наукових інтересів працівників кафедри належать: проблеми організації роботи органів публічної влади, правозахисної діяльності, питання конституційно-правового будівництва в зарубіжних країнах, місцевого самоврядування, порівняльно-аналітичного правознавства.

Кафедрою регулярно видаються та перевидаються підручники та посібники для студентів юридичних ВНЗ, більшість з яких сертифіковані МОН України (10 видань). За ініціативи та активної участі кафедри проводились та проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції на актуальну тематику. За успішної організації кафедри 21-23 квітня 2016 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційне будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей».

Колектив кафедри традиційно бере активну участь у загальноуніверситетських конкурсах на краще науково-монографічне  видання року та на краще науково-методичне видання року ( підручники, посібники) і завжди є лауреатом.

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура. Під керівництвом проф. Ю.М.Бисаги, проф. Д.М.Бєлова, доц.Фрідманського Р.М, доц. В.В. Гомоная, доц. Сарая Р.Д., доц. Піфка О.О., доц. Алмаші М.М., доц. Ленгер Я.І.,  доц.Громовчук М.В., доц. Греци С.М., доц. Петрецької Н.І. захищено понад 80 кандидатських дисертацій та 15 докторських дисертацій.

Кафедра активно співпрацює зі студентськими науково-дослідними організаціями та конкретними студентами. Спільно зі студентськими організаціями та іншими кафедрами факультету організувала та провела ряд наукових конференцій. Також була проведена cтудентська науково-практична конференція до дня студента, науковий форум, присвячений актуальним питанням  Конституції України.

    Викладачі кафедри виступають консультантами нормотворчої діяльності вищих та місцевих органів державної влади, а також місцевого самоврядування. Кафедрою налагоджена тісна співпраця з навчальними 

За час діяльності кафедри професорсько-викладацьким складом були підготовлені та вийшли з друку:

 1. Науково-монографічних видань: 42 (сорок два);
 2. Навчально-популярних видань та посібників: 88 (вісімдесят вісім);
 3. Опубліковано наукових статей та матеріалів: понад 526 (п'ятсот двадцять шість).

Викладачі кафедри організували та успішно провели ряд наукових, методичних та практичних конференцій, вони беруть активну участь у роботі наукових форумів всіх рівнів, які проводяться в Україні та за її межами. Кафедра щорічно готує 50-60 відгуків-рецензій на автореферати кандидатських та докторських дисертацій. 

  Проф.  Бисага Ю.М. та проф. Бєлов Д.М.  є членами двох вчених спеціалізованих рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, а доц. Ленгер Я.І. та доц.Фрідманський Р.М. представлені в одній спеціалізованій раді. Кафедра підтримує дружні та ділові стосунки з однопрофільними кафедрами м.Львова, м. Чернівців, м. Києва, м. Харкова, м.Одеси та ін. Викладачі кафедри активно використовували для написання своїх наукових робіт дружні зв’язки з вищими навчальними закладами Словаччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, США, Німеччини.

  Працівники кафедри систематично виступають перед населенням області з питань конституційного права, державно-правового будівництва та прав людини. Професорсько-викладацький склад кафедри користується заслуженою повагою серед студентів та колег факультету, а також серед широких кіл громадськості міста Ужгорода, області та України.

 Викладачі кафедри активно працюють над дослідженням наукової теми “Конституційно-правове будівництво у країнах Європи в 20-21 ст.ст.”.

Перелік наукових видань та публікацій

Підручники із грифом МОН України по кафедрі конституційного права та порівняльного правознавства:

 1. Конституційне право України. Ужгород, „Ліра”.2006 р. автори: Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Палінчак М.М., Рогач О.Я., Сідак М.В., Гомонай В.В., Алмаші М.М., Алмаші І.М., Митровка Я.В., Сарай Р.Д., Чечерський В.І., Ленгер Я.І.
 2. Бисага Ю.М., Гомонай В.В., Чечерський В.І Конституційно-процесуальне право: підручник.Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. 360 с.
 3. Порівняльне правознавство. Ужгород „Ліра” 2005 р., автори:  Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Сідак М.В., Рогач О.Я., Гарагонич О.В., Бєлов Д.М., Митровка Я.В.
 4. Муніципальне право України. Ужгород «Ліра» 2008р., автори: Бисага Ю.М., Рогач О.Я., Бачинська А.В.440 с.
 5. Основи правознавства. Ужгород «Ліра» 2008р., автори: Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Ленгер Я.І., Митровка Я.В. Ч І, ІІ. 304 с.
 6. Права людини. Ужгород: „Ліра”. 2006 р., автори: Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Чопей І.В., Бєлов Д.М., Ленгер Я.І.
 7. Правові засади діяльності національного банку України Ужгород: „Ліра”. 2006 р., автори: Бисага Ю.М., Ярема В.І., Сідак М.В., Гайніш Е.Й., Сідак С.В., Палінчак М.М., Фрідманський Р.М., Ціпкало Й.І., Бєлов Д.М., Греца Я.В.
 8. Бисага Ю.М., Сідак М.В., Гейніш Е.Й, Сідак С.В.. Банківське право України: Навчальний посібник. Ужгород: Ліра, 2007. 422с.
 9. Греца Я.В., Ярема В.І., Бисага Ю.М.,  Сідак М.В.Податкове право: Навчальний посібник. Київ: Поліграфцентр «Знання», 2012. 389с.
 10. Конституційне право України: підручник. Авторський колектив. 9-е видання перероблене та доповнене Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 476 с.
 11. Конституційне право України. Підручник. Авторський колектив. – 8-е видання перероблене та доповнене. Ужгород. Гельветика. – 2018. – 410 с.
 12. Права людини в європейському та національному вимірах. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», підручник. За заг. ред. Бисаги Ю.М. та Петрецької Н.І., Авт. колектив: Петрецька Н.І., Бєлов Д.М., Громовчук М.В., Джуган В.В., Заборовський В.В., Коцкулич В.В.,  Лакатош Н.Й., Ланьо І.І., Ленгер Я.І., Лушпин В.М., Фрідманський Р.М., Когут М. 2018. 420 с. 
 13. Конституційне право України. Підручник. Авторський колектив. вид. 9, перероб.  та доп. Ужгород, Видавничий дім «Гельветика». 2018. 462 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Палінчак М.М, Борейко Л.О., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Сарай Р.Д., Панов А.В.,  Порівняльне конституційне право: Навчальний посібник.  Ужгород: «М.Л.», 2011. 250 с.
 2. Палінчак М.М., Бисага Ю.М., Громовчук М.В., Петрецька Н.І., Фрідманський Р. М.Римське право: Навчально-методичний посібник. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. 252 с.
 3. Право Європейського Союзу. Ужгород «Ліра» 2009.автори: Бєлов Д.М., Бисага Ю.М., Решетар І.В., Ленгер Я.І. 220 с.
 4. Земельне право України. Ужгород «Ліра» 2000р. автори: Бисага Ю.М., Сідак М.В., Гайніш Е.Й.  216 с.

 

Монографії:

 1. Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження: Монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. 368 с.
 2. Бєлов Д.М.Парадигма українського конституціоналізму:Монографія. Великий Березний РК «Евростандарт», 2011.399 с.
 3. Піфко О.О., Бисага Ю.М.Реєстрація прав на землю у країнах Європи: монографія. Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2012. 182 с.
 4. Бедь В.В. Конституційно-правові аспекти реалізації права людини на свободу совісті та віровизнання: Монографія. Ужгород: інфоромаційно-видавничий центр «УУБА-КаУ», 2010. 278 с.
 5. Савчин М.М.Конституціоналізм та природа конституції: монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра». 372 с.
 6. Берназюк Я.О. Конституційні основи правотворчості Президента України: монографія. Херсон «Гельветика», 2013. 400 с.
 7. Гомонай В.В., Бисага Ю.М. Досвід правового регулювання господарської діяльності в Першій Чехословацькій республіці для України: монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. 144 с.
 8. Чечерський В.І., Бисага Ю.М Конституційно-правовий статус прокуратури в Словаччині, Польщі,Чехії та Україні (порівняльно-правове дослідження): Монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. 160 с.
 9. Петрецька Н.І., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Громовчук М.В.,Ланьо І.І., Лазур Я.В., Конституційно-правовий статус суб’єктів освітнього процесу у вищій школі України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 243 с.
 10. Правове регулювання адміністрування податку на додану вартість в Україні: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельвенетика», 2016. 200 с.
 11. Компетенція органів місцевого самоврядування первинного рівня в сфері регулювання земельних відносин: конституційно-правовий аспект : монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 208 с.
 12. Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 200 с.
 13. І.І. Голубка, Ю.М. Бисага, О.О. Піфко Конституційні права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз : монографія . Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 212 с.
 14. Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Розвиток та модернізація правових систем країн східної європи: досвід Польщі та перспективи України. 2017. Люблін. 221 с.
 15.  Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект: монографія. 2017. 336 с.
 16. Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика»,2017.900 с.
 17. Берназюк І.М. Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парламенту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії: монографія. 2017. 484 с.
 18. Калинюк С.С., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Ярема В.І. Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017.197 с.
 19. Козодаєв С.П., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М. Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних     досліджень: монографія.  Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 203 с.
 20. Фаловська І.М., Бисага Ю.М., Бисага Ю.Ю., Коцкулич В.В. Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика»,2018. 204 с.
 21. Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні: монографія. Л.Б. Васильчук, Ю.М. Бисага. Ужгород, 2019. 208 с.
 22. Захист прав внутрішньо переміщених осіб. Монографія. Авторський колектив. 2018. 268 с.
 23. Калинюк С.С. Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу: монографія / С.С. Калинюк, Ю.М. Бисага, Д.М. Блов, В.І. Ярема. – Ужгрод: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 180 с.

 

Перелік праць, опублікованих за 2018-2019 рр.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

  

 1. Громовчук М.В. До визначення понять «біоетика», «біоправо», «біоюриспруденція». Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 3-4 травня 2019р. С. 41-43
 2. Громовчук М.В. Евтаназія в Нідерландах: право на гідну смерть чи вбивство з милосердя? Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 12 квітня 2019р. м. Ужгород. С. 59-63
 3. Коцкулич В.В. Дискреційне право судді чи його моральний обов’язок? Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету (26 лютого 2018 року, м. Ужгород). Ужгородський національний університет; за заг. ред. С.Б. Булеци, Я.В. Лазура. 2018. С.31-33. 
 4. Коцкулич В.В. Суддівський розсуд та судова практика: корелятивний аналіз. Закарпатські правові читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 квітня 2018 року, м. Ужгород). Том 2. 2018. С. 337-341.
 5. Коцкулич В.В. Суд (журі) присяжних: загальна характеристика. конф професорсько-викладацького складу. Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету (подано до друку).
 6. Бисага Ю.М., Коцкулич В.В. Безпосередня участь народу у здійсненні судової влади в контексті ідеї народного суверенітету. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3 – 4 травня 2019 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. С.162-165.
 7. Kotskulych V.V. Independence of judges in the context of the practice of the European Court of Human Rights. ECHR’s Jurisprudence in Digital Era/ Юриспруденція ЄСПЛ у цифрову еру: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 30 травня – 1 червня 2019 р.). Одеса. Національний університет «Одеська юридична академія». (подано до друку).
 8. Лакатош Н.Й. Концепція ювенальної юстиції в Індії. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Ужгород, 3-4 травня 2019 року). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород. 2019. С. 177-181.
 9. Петрецька Н.І. Дискусійні питання щодо визначення недійсними актів органів державної влади. Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету / Ужгородський нціональний університет. За заг. ред. С.Б. Булеци, Я.В. Лазура. Ужгород, 2018. С.9-11.
 10. Петрецька Н.І. Забезпечення права на екологічну безпеку громади під час розроблення містобудівної документації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгорд, 3-4 травня 2019 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. С.227-231.
 11. Піфко О.О. Окремі особливості конституційно-правового регулювання права на об’єднання в професійні спілки у Латвійській Республіці.Теорія і практика сучасної юриспруденції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 грудня 2018 р. Київ : Центр правових наукових досліджень, 2018. С. 26-27.
 12. Піфко О.О. Конституційно-правові засади легалізації професійних спілок в Україні та Польщі: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15-15 грудня 2018 р. Харків : ГО  «Асоціація студентів-юристів», 2018. Ч. 1. С. 31-33.
 13. Піфко О.О. Конституційно-правові засади припинення діяльності професійних спілок в Україні та окремих країнах СЄ. Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 грудня 2018 р. Запоріжжя : Запоріжська міська організація «Істина», 2018. Ч. 1. С. 62-64.
 14. Піфко О.О. Конституційно-правове регулювання права на об’єднання в професійні спілки в Україні та Польщі. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 грудня 2018 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 31-34.
 15. Піфко О.О. Особливості закріплення обмежень права на об’єднання у професійні спілки в конституції Україні. International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» : conference proceedings, january 25-26, 2019. Arad : Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 147-149.
 16. Піфко О.О. Конституційно-правове регулювання діяльності професійних спілок у Латвії. Правове забезпечення політики держави  на сучасному етапі її розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 1-2 березня 2019 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. С. 16-19.
 17. Піфко О.О. Конституційно-правове регулювання права на об’єднання у профспілки у другій Польській Республіці (1918–1939 рр.). Закарпатські правові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 11-13 квітня, 2019 р. Ужгород : Ужгородський національний Університет, 2019. Т. 2. С. 72-74.
 18. Піфко О.О. Право профспілок на звернення до Конституційного Трибуналу Польщі та його роль у захисті трудових прав людини. Конституційно-правове будівництво на зламі епох : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р. Ужгород : Ужгородський національний Університет, 2019. С. 283-286.
    

 

Наукові статті:

 1. Dmitry Belov, Myroslava Gromovchuk Category “national security”: constitutional and legal content Visegrad  Journal on Human Rights: Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. 2018. № 6/1. –С.33-37.
 2. Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Норма конституційного права та правовий статус людини і громадянина в конституційному праві України: деякі питання співвідношення. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5.С. 67-70.
 3. Громовчук М.В. Репродуктивні права людини:проблемні аспекти Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С.38-41
 4. Ленгер Я.І. Повноваження органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. Юридичний електронний журнал Запорізького національного університету. -№ 4. 2018. (здано до друку).
 5. Ленгер Я.І., Ревуцька І.Е. Конфлікт як правовий феномен: плюралізм розуміння. Вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. - №52. 2018. 
 6. Ленгер Я.І., Ревуцька І.Е. Судовий спосіб вирішення правових колізій. Науковий вісник Херсонського державного університету. № 4. 2018 
 7. Ленгер Я.І., Заборовський В.В. Правова специфіка природи оскарження нормативних та індивідуальних актів органів публічної влади. Порівняльно-аналітичне право. №4. 2018 . 
 8. Заборовський В.В., Булеца С.Б., Ленгер Я.І. Заборони в професійній діяльності адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 51. Т. 2. С. 143-147.
 9. Заборовський В.В., Ленгер Я.І., Чепис О.І. Надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Конституційно-правові академічні студії. 2018. № 2.
 10. Проблематика порушення прав людини через недотримання принципів планувально-просторової організації транспортного і пішохідного рухів в межах міста – здано до друку Науковий вісних УжНУ. Серія «Право».  2019. Випуск №54. С.38-41.
 11. Конституційно-правовове регулювання примусового припинення діяльності професійних спілок в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2018. № 4. Р. 211-215.
 12. Конституційно-правові засади легалізації професійних спілок в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз. Visegrad Journal on Human Rights/ 2018. № 6, (Vol. 1). Р. 151-155.
 13. Особливості реалізації конституційного права на об’єднання у професійні спілки в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С.79-82. URL: http://www.pap.in.ua/5_2018/20.pdf
 14. Окремі конституційно-правові аспекти обмежень права на об’єднання у професійні спілки в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 6. С.74-76. URL:http://www.pap.in.ua/6_2018/18.pdf
 15. Свобода профспілок у рішеннях Конституційного Суду України, Конституційного Суду Латвії та Конституційного Трибуналу Польщі. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. №. 6. Т.1. С. 94-98.
 16. Еволюція конституційного-правового регулювання статусу професійних спілок в Україні. Visegrad Journal on Human Rights/ 2019. № 1, (Vol. 2). Р. 80-84.
 17. Конституційно-правове регулювання взаємодії професійних спілок із політичними партіями в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльне дослідження. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 59-63.
 18. Конституционно-правовые основы создания профессиональных союзов в Украине и Польше: сравнительный анализ. Legea si Viata. Martie 2019. C. 86-89.
 19. Лакатош Н.Й. Двигуни реформи щодо становлення ювенальної юстиції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 1. Том 1. С.42-45.

 

На    майбутню  перспективу   працівники  кафедрипрацюють   над  такими   трендами:

 1. ініціювати, наповнити змістом та проводити на факультеті: «Щорічні міжнародні європейські правові  читання»;
 2. наповнити конкретним змістом бренд нашого ВНЗ: «Про створення дослідницького університету»;
 3. докласти зусилля для набуття юридичним факультетом УжНУ статусу одного з найкращих  в Україні;
 4. сприяти викладачам кафедри у набутті ними наукового ступеня доктора юридичних наук.

Відповідальний за інформацію: Бисага Юрій Михайлович,
доктор юридичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 04.07.2019