Факультет історії та міжнародних відносин

«НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ІСТОРІЯ»(SCIENTIFIC HERALD  OF UZHHOROD UNIVERSITY. SERIES: HISTORY) виходить з 1995 року. Спочатку це було неперіодичне видання, а з 2006 року – піврічник. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія»  зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). 

У згаданому збірнику публікуються наукові матеріали з вітчизняної та всесвітньої історії, а також з антропології, археології, етнології, історіографії і джерелознавства. Здійснюється і публікація джерел.

Основні розділи видання:

 • історія України;
 • всесвітня історія;
 • антропологія, етнологія, усна історія;
 • історіографія та джерелознавство;
 • рецензії;
 • історичні есе;
 • публікація джерел;
 • некрологи.

Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання: 2 рази на рік, 12 умовних друкарських аркушів, А4.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Здійснюється розсилка видання у наукові бібліотеки України, визначені наказами МОН. В інші наукові і науково-педагогічні заклади збірник може потрапити через колег.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Назви окремих елементів статті виділяються жирним шрифтом.  

2. Мова написання рукопису: українська, російська, англійська.

3. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції jurij.danilec@uzhnu.edu.ua у форматі «Автор – Назва статті.doc».

4. Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді, повинна бути ретельно вичитана автором (співавторами) щодо відсутності граматичних і стилістичних помилок та оформлена відповідно до встановлених редакційною колегією вимог. Не допускається виклад матеріалу у публіцистичному стилі. Виклад матеріалу статті повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною, такою, що відповідає літературним нормам і науковому стилю.

5. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти. Стаття проходить подвійне анонімне рецензування.

6. Загальні вимоги до рукопису статті:

обсяг рукопису – від 12 до 24 сторінок (як виняток, не більше 30 сторінок), включаючи рисунки та таблиці;

– стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Word for Windows (версії ХР, 2003, 2007, 2010, 2013) або сумісного редактора;

формат аркуша – А4 (210х297), орієнтації сторінки – «книжна»; інтервал між рядками – 1 пт; 14-м кеглем, стилем Тіmes Nеw Rоmаn. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

поля (параметри) сторінкинаступні: зліва, зверху та знизу по 2,5 см., справа - 2 см.

7. Розташування структурних елементів статті:

індекс УДК;

– ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів);

науковий ступінь, вчене звання; посада і місце роботи (подається без скорочень); e-mail; профілі: ОRCID, ResearcherID, Scopus Author ID.

 • назва статті та анотація українською та англійською мовами, кожна обсягом не менше як 1800 знаків. Анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи, основні одержані висновки; якщо стаття подається російською мовою, то обов’язково подаються анотації трьома мовами.
 • ключові слова українською (російською) та англійською мовами;

Список використаних джерел. Список літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style. На початку списку подаються іноземні праці на латиниці.

 

Приклади оформлення:

 • Антонович, В.Б., 1900. К вопросу о Галицко-Русской литературе, К., 28 с.
 • Голобородько, Я., 2011. Подвижник «української ідеї»: до 170-річчя від дня народження М. П. Драгоманова, Вісник Національної академії наук України, №10, с. 49–61.
 • Український Прапор, 1920, 15 серпня, с. 2.
 • Нариси історії Волинської обласної партійної організації, 1968. Н. Л. Алексєєва, В. О. Замлинський, Б. Й. Заброварний, О. М. Швидак, К.:вид-тво політ. Л-ри України, 254 с.
 • Виховання як цілеспрямована діяльність педагога. [online] Доступно: http://www.ukr.vipreshebnik. ru/pedagogika–ta–psikhologiya/ /1407–vikhovanny. (дата звернення: 23.05. 2018).
 • Державний архів Закарпатської області, ф. 151, оп. 3, спр. 111, арк. 11.
 • ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 111, арк. 12.

 

References. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках. Після кожного посилання необхідно в дужках указати мову оригіналу джерела, наприклад: (in Ukrainian) або (in Russian). Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови слід застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови – застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26. Онлайн-сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація в режимі паспортний стандарт» (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc). Іноземні література і джерела залишаються без змін.

8. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: (Антонович, 1900, с. 15). Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 1, арк. 10).

9. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації (наукового керівника) або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

11.Сканований матеріал не приймається. Фотографії для ілюстрацій потрібно надсилати окремими файлами в одному з форматів графічних файлів (наприклад, *jpg).

12. Сторінки статті не нумеруються.

13. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (без скорочень), контактний телефон, e–mail, відділення Нової пошти. Інформація дублюється англійською мовою.

 

Архів «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія»(Scientific Herald  of Uzhhorod University. Series: History) на сайті:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 

 

Дата оновлення сторінки: 25.03.2019