Кафедра міжнародних студій та суспільних комунікацій

Функціонування кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій об’єктивно обумовлене унікальним геополітичним розташуванням Закарпатської області, яка межує з чотирма центральноєвропейськими державами на західному кордоні України, її вагомою транзитною роллю та іншими чинниками, які сприяють інтенсивному розвитку зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності.

Навчально-методичне забезпечення

Підготовка висококваліфікованих фахівців з країнознавства здійснюється за основними критеріями вищої освіти в рамках Болонського процесу, що передбачає впровадження європейських норм і стандартів в освіті і науці, здійснення ділових заходів щодо інтеграції до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору.

Підготовка фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-8 та згідно постанови КМУ від 29.04.2015 р., №266 “Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей за якими здіснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, галузь  знань 05 - соціальні та поведінкові науки,  код спеціальності 055 - міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство, міжнародні відносини, міжнародна інформація).

На основі нормативних програм дисциплін професійної підготовки фахівців із країнознавства, професорсько-викладацький колектив кафедри розробив власні навчально-методичні матеріали до семінарських і практичних занять, розроблено методичні рекомендації щодо написання курсових, дипломних та магістерських робіт. Тематика робіт відповідає фаховому спрямуванню та логічно пов’язана з освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

У відповідності до освітньо-професійної програми студенти поряд із фундаментальними та професійно орієнтованими дисциплінами міжнародно-правового, країнознавчого циклів, з теорії і практики перекладу одержують знання із світової економіки, соціології, політології, мовознавства, дипломатичної і консульської служб, дипломатичного етикету та протоколу, культурології, геополітики та геостратегії, демократичного врядування і культури миру, проблем національної та глобальної безпеки, міжнародних організацій, міжнародного туризму, оволодівають не менш ніж двома іноземними мовами, навичками з основ інформатики та обчислювальної техніки.

При підготовці фахівців-міжнародників активно застосовуються сучасні інформаційні технології, за допомогою яких студенти виконують самостійні завдання, курсові та дипломні роботи, використовується тестова форма підсумкового контролю.

Первинні посади, які можуть займати випускники факультету, що здобули диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 •  дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур'єр;
 • помічник експерта із зовнішньополітичних питань;
 • помічник політичного оглядача;
 • інспектор з основної внутрішньополітичної діяльності;
 • інспектор з туризму;
 • секретар дипломатичного агентства;
 • помічник консультанта із зовнішньополітичних питань;
 • аташе.

 

Посади, які можуть займати випускники факультету, що здобули диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр»:

 •   директор навчального закладу;
 •  викладач вищого навчального закладу;
 •  асистент;
 •  науковий співробітник (політологія);
 •  науковий співробітник (переклади);
 • начальник відділу, завідувач відділу;
 •  інший фахівець в галузі методів навчання;
 •  консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 •  політолог;
 •  гід-перекладач;
 • перекладач;
 • політичний оглядач;
 •  референт основної діяльності;
 •  екскурсовод;
 • завідувач агентства з іноземного туризму.

У міжнародних організаціях та дипломатичних представництвах:

 • посланник;

  секретар дипломатичного агентства;

  дипломатичний агент;

  консульський агент;

  дипломатичний кур'єр;

  міжнародник аналітик;

  помічник експерта із зовнішньоекономічних питань;

  помічник консультанта із зовнішньоекономічних питань;

  спеціаліст ІІІ категорії.

Наукова робота

Важливим напрямком роботи кафедри є здійснення науково-дослідної та науково-виробничої діяльності, яка забезпечується науково-дослідним сектором університету, науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами.

За участі викладачів кафедри країнознавства активно діють: студентські наукові гуртки «Актуальні проблеми країнознавчих досліджень», «Європейський клуб» для студентів університету.

Студенти постійно залучаються до участі в різноманітних виставках, конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, грантах.

Зокрема, вагомих результатів досягнуто на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з ЄС», Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України» та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Політичні науки». 

Міжнародне співробітництво

Кафедра міжнародних студій та суспільних комунікацій тісно співпрацює з багатьма зарубіжними навчальними та науковими закладами Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, в тому числі з факультетом соціальних наук Карлового університету, Інститутом суспільних наук Чеської АН (м.Прага, Чехія), Інститутом суспільних наук Словацької АН (м. Кошице, Словаччина), Західним університетом „ВасілеГольдіш” (м.Арад, Румунія), Університетом м.Орадея (Румунія), Науковим музеєм м. Сату-Маре (Румунія), де студенти мають можливість навчатись, проходити практику та відпочивати. Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищуює свою кваліфікацію шляхом стажування у провідних зарубіжних навчальних закладах Словаччини, Угорщини, Польщі, Росії, США, Австрії, Італії.

 

Відповідальний за інформацію: Андрейко Віталій Іванович
Дата оновлення сторінки: 02.10.2020