Кафедра технології машинобудування

Кубок-нагорода за комплекс винаходів конкурсу «Винахід року – 2015»

На кафедрі технології машинобудування за останні п’ять років була виконана змістовна науково-дослідна робота, яка висвітлена у понад 250 статтях, матеріалах конференцій та понад 50 патентах на винаходи. Наукові розробки можуть використовуватися при виготовленні заготовок деталей машин (у ливарному і штамповому виробництвах), при впровадженні високоефективних технологій поверхневого і об’ємного зміцнення матеріалів та синтезі нових композитних матеріалів.

Викладачі кафедри задіяні у роботі з перекладу сучасної іноземної технічної літератури, яка видається в Німеччині, Австрії, Угорщині та ін.

Кафедра регулярно отримує подяки і почесні грамоти за активну винахідницьку роботу. Зокрема, на Всеукраїнському конкурсі „Винахід-2008”, „Винахід-2011” співробітники кафедри отримали призовий кубок та диплом «Кращий винахід року».

В 2015 році зав. кафедри проф. Ю.Ю.Жигуц у співавторстві з проф. І.І.Опачко стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2015» за комплекс винаходів «Межовий ультразвуковий ідентифікатор положення координат та спосіб визначення його положення» (пат. №109926 та 107284).

Переможці Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2015»

До наукової роботи активно залучаються і студенти, які за останні 5 років мають у співавторстві з викладачами кафедри понад 50 публікацій на міжнародних конференціях та провідних журналах технічного фаху.

Студенти спеціальності щорічно приймають участь у студентських науково-технічних конференціях.

Дипломи переможців Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»

Дипломи переможців Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»

Дипломи переможців Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»

 

Тільки за 2012-2016 н.р. колективом кафедри ТМ видано наукові публікації, навчальні посібники, методичні розробки та отримано такі патенти:

 1. Жигуц Ю.Ю. Інженерна екологія. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф.Київ : «Кондор-Видавництво». 2012. — 170 с.
 2. Жигуц Ю.Ю. Технологія машинобудування. Збірник лабораторних робіт. Навчальний посібник / Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Київ : «Кондор-Видавництво». 2013. — 346 с.
 3. Жигуц Ю.Ю. Навчальний посібник з дипломного та магістерського проектування для спеціальності «Технологія машинобудування» / Жигуц Ю.Ю.Київ : «Кондор-Видавництво» Віола. 2013. — 348 с.
 4. Жигуц Ю.Ю. Методичні вказівки для магістрів «Методика розрахунку комбінованих (СВС + металотермія) сплавів» / Жигуц Ю.Ю.Ужгород: Говерла. 2013. — 48 с.
 5. Жигуц Ю.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» за напрямом підготовки 6.050202 / Жигуц Ю.Ю.Ужгород: Говерла, 2013. — 16 с.
 6. Жигуц Ю.Ю. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів з технології машинобудування / Жигуц Ю.Ю. Ужгород: Говерла, 2013. — 52 с.
 7. Жигуц Ю.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» за напрямом підготовки 6.050202 «Інженерна механіка» / Жигуц Ю.Ю. Ужгород: Говерла, 2013. — 20 с.
 8. Рибак В.Я. Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи із технологічних основ виготовлення кільцеподібних зубчастих коліс із використанням металотермічного зварювання / Рибак В.Я., Жигуц Ю.Ю., Талабірчук В.Ю. Ужгород: Ґоверла, 2013. — 20 с.
 9. Легета Я.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідравліка, гідропневмопривід та гідроавтоматизація виробництва» за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / Легета Я.П. Ужгород: Ґоверла, 2013. — 20 с.
 10. Легета Я.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із дисципліни «Теорія механізмів і машин» за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / Легета Я.П. Ужгород: Ґоверла, 2013. — 20 с.
 11. Жигуц Ю.Ю. Кременистий термітний чавун / Жигуц Ю.Ю., Широков В.В. // Материалы 12-ой пром. конф. „Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях”. Славское. К.: УІЦ „Наука, техника, технология”. 2012. — C. 253 — 256.
 12. Жигуц Ю.Ю. Технологія отримання термітних жароміцних сплавів на нікелевій основі / Жигуц Ю.Ю., Чернега Д.Ф., Лазар В.Ф. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Журнал наукових праць. Мукачеве. 2012. — № 12 (7). — С. 5 - 12.
 13. Жигуц Ю.Ю. Технология производства термитного высокопрочного чугуна / Жигуц Ю.Ю. Міжн. збірн. наук. праць. Прогресивні технології і системи машинобудування. «Донецький нац. техн. ун-тет». Вип. 1,2 (43). Донецьк. 2012. — С. 142 - 147.
 14. Жигуц Ю.Ю. Синтез термітної сталі 35Л / Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф., Косюк Л.І. // “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”. Збірник наук. праць. Випуск 9. Львів. Каменяр. 2012. — C. 215 - 221.
 15. ZhigutsYu. Grey and white special thermit castiron / ZhigutsYu., Luthko J. “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”. Збірник наук. праць. Випуск 9. Львів. Каменяр. 2012. — C. 222 - 232.
 16. Жигуц Ю.Ю. Использование термитных высоколегированных сталей для питания отливок / Жигуц Ю.Ю., Чернега Д.Ф., Лучко Й.Й. // “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”. Збірник наук. праць. Львів. Каменяр. 2012. — C. 279 - 285.
 17. Жигуц Ю.Ю. Технологія термітного синтезу чавунів для гальмівних механізмів / Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф., Чернега Д.Ф. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Журнал наукових праць. — № 13 (8). Мукачево. 2012. — С. 5 - 10.
 18. Жигуц Ю.Ю. Синтез термітної хромонікелевої сталі Х18Н9Т / Жигуц Ю.Ю., Фірко М.Ю. // Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci”. V. 16. Techniczne nauki. Przemyśl : Nauka i studia. 2013. — C. 3 - 5.
 19. Жигуц Ю.Ю. Технологія отримання термітних суднобудівних сталей / Жигуц Ю.Ю. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. — № 3 (28). 2012. Краматорськ. — С. 283 - 286.
 20. Жигуц Ю.Ю. Синтез термітних кавітаційностійких сталей / Жигуц Ю.Ю. // Восточно-европейский журнал передових технологий. Прикладная физика и материаловедение. Харьков. Техн. центр. 2013. — №1/5 (61). — С. 4 - 6.
 21. ZhigutsYu. Special grey termite castirons // ZhigutsYu., Lazar V.F., Mojsyjk S.I. // Materiály IХ mezіnárodni védecko-praktická konference “Dny vĕda”. Dil 34. Technické vĕdy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. — C. 3 - 6.
 22. Жигуц Ю.Ю. Технологія синтезу термітних кременистих чавунів / Жигуц Ю.Ю. // Міжн. збірн. наук. праць. Прогресивні технології і системи машинобудування. «Донецький нац. техн. ун-тет». Вип. 1,2 (45). Донецьк. 2013. — С. 108 - 111.
 23. Жигуц Ю.Ю. Синтез термітних теплостійких і жароміцних сталей / Жигуц Ю.Ю. // Восточно-европейский журнал передових технологий. Прикладная физика и материаловедение. Харьков. Техн. центр. 2013. №3/5 (63). — С. 46 - 50.
 24. Жигуц Ю.Ю. Технологія термітного синтезу чавунів для гальмівних механізмів / Жигуц Ю.Ю. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». № 40. Луцьк. 2013. — С. 92 - 95.
 25. Жигуц Ю.Ю. Технологія отримання термітних зносостійких чавунів / Жигуц Ю.Ю. // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету / Дніпродзержинськ: ДДТУ. — 2013. № 1 (21). — С. 27 - 31.
 26. Жигуц Ю.Ю. Термітні ливарні нержавіючі сталі аустенітно-феритного класу / Жигуц Ю.Ю. // Вісник СумДУ. Технічні науки. Суми. 2013. — №1. — С. 120 - 124.
 27. Жигуц Ю.Ю. Технологія синтезу термітних антифрикційних чавунів // Жигуц Ю.Ю., Лазар В., Талабірчук В. // Вісник ТДТУ. — 2013. — № 2 (70). — С. 79 -84.
 28. Жигуц Ю.Ю. Технологія отримання термітних зносостійких чавунів // Жигуц Ю.Ю. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). — 2013. — № 1 (21). — С. 27 - 31.
 29. Жигуц Ю.Ю. Технологія синтезу термітних антифрикційних чавунів / Жигуц Ю.Ю., Лазар В., Талабірчук В. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2013. — № 2 (70). — С. 79 - 84.
 30. Жигуц Ю.Ю. Технологія синтезу термітних графітованих сталей / Жигуц Ю.Ю., ЛазарВ. Ф. // Восточно-европейский журнал передових технологий. — 2013. — № 4/8 (64). — С. 34 - 37.
 31. ZhigutsYu. Тhe features of properties and structure of thermite high-strong castiron // ZhigutsYu., Shurokov V. Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». — 2013. — № 41. Ч. 1. — С. 23 - 32.
 32. Жигуц Ю.Ю. Синтез термітних хромокремнистих сталей / Жигуц Ю.Ю. // Восточно-европейский журнал передових технологий. — 2013. — № 5/1 (65). — С. 41 - 44.
 33. Ерфан Є.А. Оцінка діяльності підприємств регіону в системі транскордонного економічного співробітництва / Ерфан Є.А. // Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород : 2012. Серія Економіка. Випуск 35. Частина 1. – С. 95 - 99.
 34. Ерфан Є.А. Проблеми та перспективи покращення стану транскордонних зв’язків України з сусідніми державами - членами ЄС / Ерфан Є.А. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород : Серія Економіка. Випуск 36. Частина 1. 2013. – С. 15 - 19.
 35. Легета Я.П. Опис інтегральних характеристик епігіпотрохоїдних контурів / Легета Я.П. // IХ Кримська міжнародна науково-практична конференція «Геометричне і комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн» (24-28 вересня 2012 р., Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь).
 36. Легета Я.П. Обчислення площі між епігіпотрохоїдами, що моделюють робочі профілі роторно-планетарних машин / Легета Я.П. // ХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (4-7 червня 2013 р., Таврійський державний агротехнологічний університет, м.Мелітополь).
 37. Легета Я.П. Опис інтегральних характеристик епігіпотрохоїдних контурів / Легета Я.П., Шоман О.В. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2012. – Вип.90. – С. 185 - 189.
 38. Куценко Л.М. Обчислення площі між епігіпотрохоїдами, що моделюють робочі профілі роторно-планетарних машин / Куценко Л.М., Петунін Д.В., Легета Я.П. // Прикладна геометрія та інженерна графіка, Вип. 4., т. 55. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С.133-142.
 39. Легета Я.П. Обчислення координат спільних точок взаємоспряжених епігіпотрохоїд // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Вип. 4., т. 56. – Мелітополь : ТДАТУ, 2013. – С. 103 - 107.
 40. Козубовський В.Р. Сучасні методи аналізу сигналів під час опрацювання відгуків напівпровідникових газових сенсорів / Козубовський В.Р., Федак М.В. // Метрологія та прилади. 2012. – №5 (37). – С. 65 - 69.
 41. Козубовський В.Р. Проблеми упровадження у виробництво і побут пожежних газових сповіщувачів / Козубовський В.Р., Федак М.В. // Метрологія та прилади. 2013. – № 3. – С.61 - 70.
 42. Козубовський В.Р. Проблемы разработки и внедрения в производство газових пожарных извещателей / Козубовский В.Р., Федак М.В. // Пожаровзрывобезопасость. – М.: Изд. Пожнаука, 2013. – №7. – С. 64 - 74.
 43. Козубовський В.Р. Перспективи розробки мініатюрних газових модулів / Козубовський В.Р., Головач Й.Й., Алякшев І.П. // Тези доповідей 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікропроцесорні технології (СЕМСТ-5)”. – Одеса, 4-8 червня 2012 р. – С. 134.
 44. Козубовський В.Р. Перспективи розробки мініатюрних газових модулів та приладів на їх основі / Козубовський В.Р. // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму «Наука і бізнес – основа розвитку економіки». – Дніпропетровськ : 11-12 жовтня 2012 р. – С. 104 - 106.
 45. Жигуц, Ю.Ю. Технологія синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним зміцненням / Ю.Ю.Жигуц, Д. Ф.Чернега, В. В.Широков, В. Ю.Талабірчук // Прогресивні технології в машинобудуванні : 2-а Всеукраїнська науково-техн. конф., 10-15 лютого 2014 р. : збірник наукових праць. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», — 2014. — С. 28.
 46. Жигуц, Ю.Ю. Вплив легування нікелем та хромом на структуру і властивості термітних сталей / Ю.Ю. Жигуц, Д.Ф. Чернега, В.В. Ковач //Збірник матеріалів XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», Київ, 15 квітня 2014 р. / [редкол.: В. С. Богушевський та ін.]. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 406 - 414 с. — Режим доступу до збірн. : kpi.ua/labours/ labours-2014.pdf
 47. Жигуц, Ю.Ю.  Установка для випробування властивостей зразків при кріогенних і високих температурах / Ю.Ю.Жигуц, О. В. Пап, І. І. Опачко // Людина і космос : 16-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 9-11 квітня 2014 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2014. — С. 326.
 48. Жигуц, Ю.Ю.  Технологія синтезу термітних жароміцних сталей із карбідним зміцненням / Ю.Ю.Жигуц, В.В. Ковач, В.Ю. Талабірчук // Людина і космос : 16-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 9-11 квітня 2014 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦА ОМУ, 2014. — С. 446.
 49. Жигуц, Ю.Ю. Особливості потрійних діаграм термітних хромонікелевих сталей / Ю.Ю.Жигуц, І. І. Крайняй, О. О. Легеза // Ключови въпроси в съвременната наука : 10-a межд. науч. практ. конф., 17-25 април 2014 г. : материали конф. — София: „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2014. — Т. 36. — C. 3 - 6.
 50. Жигуц, Ю.Ю. Про особливості термітного зварювання жаротривких і жароміцних сталей / Є.А. Ерфан, О.Я. Мікловш // Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety : 10 miezіnárodni védecko-praktická konf., 27 května – 05 června 2014 r. : materiály conf. — Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. — D. 34. — S. 3 - 5.
 51. Жигуц, Ю.Ю. Властивості термітних сталей легованих нікелем / Ю.Ю.Жигуц, В.Ф. Лазар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Журнал наукових праць. № 16 (11). Мукачево. 2014. — С. 5 - 11.
 52. Zhiguts, Yu. Special grey and white termite cast irons / Yu.Yu.Zhiguts, V. Lazar British Journal of Science, Education and Culture, “London University Press”. London. — 2014. — № 2 (6). — V. 1. — P. 201 - 207.
 53. Жигуц, Ю.Ю. Технології отримання та особливості сплавів синтезованих комбінованими процесами / Ю.Ю.Жигуц, В.Ф. Лазар // Ужгород : Видавництво «Інвазор», 2014. — 388 с.
 54. Жигуц, Ю.Ю. Службові властивості легованих чавунів синтезованих комбінованими процесами / В.Ф. Лазар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Журнал наукових праць. № 17 (12). Мукачево. 2014. — С. 5 - 12.
 55. Zhiguts, Yu. The highstrenght thermite cast irons/ Yu.Zhiguts, I.I. Opathko // American Journal of Scientific and Educational Research, “Columbia Press”. New York. — 2014. — № 2 (5). — V. 2. — P. 635 - 641.
 56. Жигуц, Ю.Ю. Технология получения термитной стали марки 70Л / Ю.Ю.Жигуц // Металургія : Збірник наукових праць : — Вип. 1 (31). Запоріжжя. ЗДА, 2014. — С. 49 – 53.
 57. Жигуц, Ю.Ю. Термітні швидкорізальні сталі / Ю.Ю.Жигуц, В.Ф. Лазар, В. Ю. Талабірчук // Прогресивні технології в машинобудуванні : 3-а Всеукраїнська науково-техн. конф., 02-06 лютого 2015 р. : збірник наукових праць. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», — 2015. — С. 50-52.
 58. Жигуц, Ю.Ю. Технологія отримання та властивості термітних чавунів легованих міддю / Д.Ф. Чернега, В.Ю. Талабірчук // Збірник матеріалів XIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», Київ, 21 квітня 2015 р. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 375 - 383 с. — Режим доступу до збірн. : http://www.fhotm. kpi.ua/ labours/labours-2015.pdf.
 59. Жигуц, Ю.Ю. Застосування частотної модуляції рентгенівського випромінювання у променевій терапії онкологічних захворювань / Ю.Ю.Жигуц, І.І. Опачко, мол. І.І. Опачко // Людина і космос : 17-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 8-10 квітня 2015 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2015. — С. 176.
 60. Zhiguts, Yu. The highstrenght thermite cast irons / Ю.Ю.Жигуц, .В. Агапітов, І.І.Опачко, І.І. Хромей //Людина і космос : 17-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 8-10 квітня 2015 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2015. — С. 267.
 61. Жигуц, Ю.Ю. Технологія отримання та службові властивості термітної сталі 20 / Ю.Ю. Жигуц, Я.О. Мікловш, І.І. Опачко // Людина і космос : 17-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 8-10 квітня 2015 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2015. — С. 287.
 62. Жигуц, Ю.Ю. Термітні чавуни леговані міддю / Ю.Ю. Жигуц, І. Опачко, В. Лазар // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : міжн наук.-практ. конф., 14-15 травня 2015 р. : збірник тез. — Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. — С. 315 - 317.
 63. Жигуц, Ю.Ю. Металотермічне легування спеціальних чавунів класів СПХН та СШХН / Ю.Ю. Жигуц, І. Опачко, Б. Хом’як // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : міжн наук.-практ. конф., 14-15 травня 2015 р. : збірник тез. — Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. — С. 317 - 319.
 64. Жигуц, Ю.Ю. Застосування імпульсно-періодичного рентгенівського пристрою для радіаційної терапії / Ю.Ю. Жигуц,  В. Мігляс, І. Опачко, І. Опачко (мол.) // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : міжн наук.-практ. конф., 14-15 травня 2015 р. : збірник тез. — Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. — С. 345 – 346.
 65. Жигуц, Ю.Ю. Установка для імпульсно-періодичного рентгенівського опромінення пухлин з метою променевої терапії онкологічних захворювань / В.Г. Мігляс, І.І. Опачко, І.І. Опачко (мол.), А.М. Соломон // Інститут електронної фізики – 2015 : конференція молодих вчених і аспірантів, 18-22 травня 2015 р. : тези доп. — Ужгород : Інститут електронної фізики НАН України, 2015. — С. 153.
 66. Жигуц, Ю.Ю. Технологія одержання та властивості високовуглецевих сплавів синтезованих комбінованими процесами / Ю.Ю. Жигуц, І.І. Опачко, Ю.Ю. Скиба // Інститут електронної фізики – 2015 : конференція молодих вчених і аспірантів, 18-22 травня 2015 р. : тези доп. — Ужгород : Інститут електронної фізики НАН України, 2015. — С. 228-229.
 67. Жигуц, Ю.Ю. Термітне зварювання чавунних деталей / Ю.Ю. Жигуц // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : 5-а міжн. науково-практична конф., 19-22 травня 2015 р. : матеріали тез доп. — Чернігів : Чернігівський нац. техн. ун-тет, 2015. — С. 175-176.
 68. Жигуц, Ю.Ю. Особливості властивостей термітних швидкорізальних сталей / Ю.Ю. Жигуц// Перспективні напрямки світової науки: Збірник стат. 33-ої міжн. наук.-практ. конф. "Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя", 20–27 травня 2015 р. — Т. 2. Природничі та точні науки. — Вид-во ПГА. – Запоріжжя, 2015. — С. 78 – 80.
 69. Zhiguts, Yu. The highstrenght thermite cast irons / Yu.Yu.Zhiguts, Ya. Miklovsh, Yu. Agapitov // Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies, “Sidnej University Press”. — 2015. — № 1 (15). — V. 3. — P. 614 - 619.
 70. Жигуц, Ю.Ю. Термітне зварювання чавунних деталей / Ю.Ю. Жигуц // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “ Технічні науки” : науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2 (7 8). – С. 134 -138
 71. Жигуц, Ю.Ю. Вплив технології термітних ливарних додатків на структуру прокатних валків / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». — 2015. — № 49. — С. 54 - 57.
 72. Жигуц, Ю.Ю. Технологія одержання та властивості термітних чавунів легованих міддю / Ю.Ю. Жигуц, В.Ю. Талабірчук // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». — 2015. — № 49. — С. 62 - 65.
 73. Жигуц, Ю.Ю. Вплив лазерного поверхневого зміцнення і СВС на структуру обробленого матеріалу / Ю.Ю. Жигуц, І.І. Опачко // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». — 2015. — № 49. — С. 58 - 61.
 74. Жигуц, Ю.Ю. Термітні хромонікелеві сталі / Ю.Ю. Жигуц, В. Лазар, В. Талабірчук // 12-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : 28-29 травня 2015 р. : тези доп. — Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2015. — С. 110-111.
 75. Zhiguts, Yu. Some features of structure and properties thermite cast irons / Yu.Zhiguts, M.Kljap // Clusters and nanostructured materials (CNM-4’2015) Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : 4 іnternational meeting, 12-16 october 2015. : materials conf. — Uzhorod : Ukraine, 2015. — С. 140.
 76. Zhiguts, Yu. Using SHS for synthesis of nanostructures in hard alloys and karbidostal’s / Yu.Zhiguts, O.Vivtharskuj // Clusters and nanostructured materials (CNM-4’2015) Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : 4 іnternational meeting, 12-16 october 2015. : materials conf. — Uzhorod : Ukraine, 2015. — С. 141.
 77. Zhiguts, Yu. The synthesized alloys using the geometric thermodynamic methods/ Yu.Yu.Zhiguts, O.V. Gabovda, V.V. Antalovskyi // Zprávy vědecké ideje : 11 mezіnárodni vědecko-praktická konf., 27 řijna – 05 listopadu 2015 r. : materiály conf. — Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2015. — D. 11. — S. 61 - 64.
 78. Zhiguts, Yu. Synthesis of special thermite cast irons and their properties/ Yu.Yu.Zhiguts, B.Ya. Homjak, I.V. Bilak// Fundamental and applied science - 2015 : 11  international research and practice konf., 30 october – 07 novemder 2015 r. : materials conf. — Sheffield UK : “Science and Education” LTD, 2015. — V. 18. — S. 30 - 32.
 79. Жигуц, Ю.Ю. Перспективи розвитку технологій запису інформації за допомогою магнітних пасток та лазерних від сікачів / Ю.Ю. Жигуц, І.І. Опачко // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології. Розвиток інформаційних технологій : Міжнародна науково-технічна конф. : 17 - 20 листопада 2015 р. : Матеріали конференції. Т. 3. — Київ : Державний університет телекомунікацій, 2015. — С. 110 - 111.
 80. Жигуц, Ю.Ю. Перспективи використання твердих сплавів та карбідосталей для металообробного інструменту / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар, В.Я. Хом’як // Прогресивні технології в машинобудуванні : 5-а Всеукраїнська науково-техн. конф., 08-12 лютого 2016 р. : збірник наукових праць. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», — 2015. — С. 45 - 48.
 81. Zhiguts, Yu. Perspective of carbonsteels for metal working tools/ Yu.Yu.Zhiguts, V.F. Lazar, V. Ya. Hom'yak// Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», Київ, 19 квітня 2016 р. — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 465 - 468 с. — Режим доступу до збірн. : http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2016.pdf
 82. Жигуц, Ю.Ю. Використання математичних методів для встановлення залишкових напружень у термітній сталі / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар, М.М. Кляп // Matematikát oktatȯk ès kutotȯk nemyetkőzi tudománjos konferenciája,  21-23 aprilis 2016. — Beregszasz : II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, O. 69 - 70.
 83. Жигуц, Ю.Ю. Методика розрахунку теплофізичних властивостей ливарних додатків / Ю.Ю. Жигуц,  І.І. Крайняй, М.М. Кляп // Matematikát oktatȯk ès kutotȯk nemyetkőzi tudománjos konferenciája,  21-23 aprilis 2016. — Beregszasz : II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, O. 79-80.
 84. Жигуц, Ю.Ю. Про один з перспективних напрямів розвитку технологій запису інформації / Ю.Ю. Жигуц, В.Є Боровік., І.І. Опачко // Людина і космос : 18-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 6-8 квітня 2016 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2016. — С. 100.
 85. The novel technologies of synthesing materials/ Yu.Yu.Zhiguts, М.М. Kljap, I.I. Opathko// Людина і космос : 18-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 6-8 квітня 2016 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2016. — С. 278.
 86. Жигуц, Ю.Ю. Перспективи використання твердих сплавів та карбідосталей / Ю.Ю. Жигуц, В.В. Прокоп // Людина і космос : 18-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 6-8 квітня 2016 р. : збірник тез. — Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2016. — С. 301.
 87. Пат. 88214 Україна, МПК G01S 15/00. Межовий ультразвуковий ідентифікатор положення координат / авт. Жигуц Ю.Ю., Опачко І. І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». — № u 2013 09896 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
 88. Пат. 88215 Україна, МПК G01В 21/00. Спосіб експериментального вимірювання властивостей матеріалу при кріогенних температурах/ авт. Жигуц Ю.Ю., Опачко І. І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». — № u 2013 09899 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
 89. Пат. 88216 Україна, МПК G01В 21/00. Спосіб експериментального встановлення високотемпературних властивостей матеріалів/ авт. Жигуц Ю.Ю., Опачко І. І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». — № u 2013 09904 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл.№ 5.
 90. Пат. 88218 Україна, МПК G01В 21/00. Спосіб визначення положення ультразвукового ідентифікатора / авт. Жигуц Ю.Ю., Опачко І. І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». — № u 2013 09909 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл.  11.03.2014, Бюл. № 5.
 91. Пат. 107284 Україна, МПК G01C 15/04. Спосіб визначення положення ультразвукового ідентифікатора/ авт. Жигуц Ю.Ю., Опачко І. І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». — № a 2013 09910 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.
 92. Пат. 109926 Україна, МПК G01C 15/04. Межовий ультразвуковий ідентифікатор положення координат/ авт. Жигуц Ю.Ю., Опачко І. І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». — № a 2013 09919 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 93. Жигуц, Ю.Ю. Інженерна екологія. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар // К. : Кондор-Видавництво, 2012. — 170 с.
 94. Жигуц, Ю.Ю. Матеріалознавство: конспект лекцій / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Гражда ДВНЗ «УжНУ», 2012. —  91 с.
 95. Жигуц, Ю.Ю. Методичні вказівки для магістрів «Методика розрахунку комбінованих (СВС+металотермія) сплавів» / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Ґоверла, 2013. — 48 с.
 96. Жигуц, Ю.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» за напрямом підготовки 6.050202 / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Ґоверла, 2013. — 16 с.
 97. Жигуц, Ю.Ю. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів з технології машинобудування / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Ґоверла, 2013. — 52 с.
 98. Жигуц, Ю.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» за напрямом підготовки 6.050202 «Інженерна механіка»/ Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Ґоверла, 2013. — 20 с.
 99. Жигуц, Ю.Ю. Технологія машинобудування. Збірник лабораторних робіт. Навчальний посібник / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар// К. : Кондор-Видавництво, 2013. — 346 с.
 100. Жигуц, Ю.Ю. Навчальний посібник з дипломного та магістерського проектування для спеціальності «Технологія машинобудування»/Ю.Ю. Жигуц // К. : Кондор-Видавництво Віола, 2013. — 348 с.
 101. Жигуц, Ю.Ю. Технології машинобудування: вступ до спеціальності  / Ю.Ю. Жигуц // К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 152 с.
 102. Жигуц, Ю.Ю. Технологія машинобудування. Конспект лекцій / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Інвазор, 2015. − 169 с.
 103. Жигуц, Ю.Ю. Технологічні основи машинобудування. Конспект лекцій / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Інвазор, 2015. − 109 с.
 104. Жигуц, Ю.Ю. Теоретичні основи технології машинобудування. Конспект лекцій / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : Інвазор, 2015. − 51 с.
 105. Жигуц, Ю.Ю. Збірка складальних 3D-креслень виробів та робочих 2D-креслень деталей (частина 1)». Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» / Ю.Ю. Жигуц, І.І. Крайняй// Ужгород : УжНУ, 2015. – 72 с.
 106. Жигуц, Ю.Ю. Збірка складальних 3D-креслень виробів та робочих 2D-креслень деталей (частина 2). Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород : УжНУ, 2015. – 71 с.
 107. Жигуц, Ю.Ю. Збірка складальних 3D-креслень виробів та робочих 2D-креслень деталей (частина 3). Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород: УжНУ, 2015. – 75 с.
 108. Жигуц, Ю.Ю. Збірка складальних 3D-креслень виробів та робочих 2D-креслень деталей (частина 4). Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород: УжНУ, 2015. – 70 с.
 109. Жигуц, Ю.Ю. Збірка складальних 3D-креслень виробів та робочих 2D-креслень деталей (частина 5). Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» / Ю.Ю. Жигуц // Ужгород: УжНУ, 2015. – 68 с.
 110. Жигуц, Ю.Ю. Технологія машинобудування: підручник в двох томах / Ю.Ю. Жигуц // К. : Кондор-Видавництво, 2015. – Т. 1. – 240 с.
 111. Легета, Я.П. Обчислення площі між епігіпотрохоїдами, що моделюють робочі профілі роторно-планетарних машин/ Я.П. Легета // ХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (4-7 червня 2013 р., Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь)
 112. Легета, Я.П. Обчислення координат спільних точок взаємоспряжених епігіпотрохоїд / Я.П. Легета // Прикладна геометрія та інженерна графіка, Вип. 4., т. 56. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 103-107.
 113. Легета, Я.П. Опис та побудова просторових робочих поверхонь / Я.П. Легета // Прикладна геометрія та інженерна графіка.-К.:КНУБА, 2013.- Вип. 91. - С. 147-151.
 114. Козубовський, В.Р. Проблеми упровадження у виробництво і побут пожежних газових сповіщувачів / В.Р. Козубовський, М.В. Федак// Метрологія та прилади. – 2013. - № 3. - С. 61-70.
 115. Козубовський, В.Р. Проблемы разработки и внедрения в производство газовых пожарных извещателей / В.Р. Козубовский, М.В. Федак // Пожаровзрывобезопасость. - М.: Изд. Пожнаука, 2013. -  №7. - С. 64 - 74.
 116. Козубовський В.Р. Пасивна система бездротових датчиків резистивного типу./ В.Р. Козубовський, М.В.Федак Патент на корисну модель. Україна. № 81647. Подано 24.12.2012. Права на корисну модель є чинними з 10.07.2013 р. Опубліковано Бюл. № 13, 2013. 4 с.
 117. Козубовський В.Р. Спектрометр / В.Р.Козубовський // Патент на винахід. Україна. №102597. Подано 11.10.2011. Права на винахід є чинними з 25.07.2013 р. Опубліковано Бюл. №14, 2013. 4 с.

Підручники, посібники та монографії викладачів кафедри технології машинобудування щорічно займають призові місця при проведенні університетських конкурсів найкращих видань.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Жигуц Юрій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 09.04.2019