Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Основні працівники:

 Дюгованець Олеся Михайлівна – завідувач кафедри; кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; авторка (співавторка) 50 наукових праць, серед яких 5 монографій (підручників, посібників), 3 публікації в закордонних фахових виданнях та 25 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: дослідження проблем інноваційно-інвестиційного характеру, управління ризиками та адаптація фірм до викликів та ризиків нової економіки, формування та розвиток нових ринків, роль венчурного менеджменту, дослідження інновацій як фактору ризику, формування конкурентних переваг вітчизняних фірм та умови зміцнення конкурентних позицій українського бізнесу.

Забезпечує викладання дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Створення нових підприємств», «Бізнес-планування», «Маркетингові дослідження», «Управління інноваційними ризиками», «Трансфер технологій»,  «Світогосподарські зв’язки та міжнародний бізнес», «Бізнес-планування та створення стартапів».

Адреса для листування: olesia.diugovanets@uzhnu.edu.ua

  

Жуков Святослав Августович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, доцент; професор кафедри; автор (співавтор) 120 наукових праць, серед яких 11 монографій, 5 публікацій у закордонних фахових виданнях, 9 статей у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 50 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Маркетинг, промисловий маркетинг, управління маркетинговою діяльністю, маркетинговий менеджмент, туризм, транскордонне економічне співробітництво, регіональний маркетинг, міжнародний бізнес, міжнародний маркетинг, економіка підприємства.

Забезпечує викладання дисциплін: «Маркетинг», «Вступ до фаху (маркетинг)», «Основи підприємництва та ринкової економіки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія маркетингу та ґенеза маркетингових концепцій».

Адреса для листування: sviatoslav.zhukov@uzhnu.edu.ua 

 

 Черленяк Іван Іванович - доктор наук з державного управління, професор; професор кафедри; автор (співавтор) 135 наукових праць, серед яких 5 монографій, 5 статей у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 110 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: синергетика, архітектура бізнес систем, конкурентоспроможність, управління інноваційним розвитком та технологічні шляхи розвитку економіки.

Забезпечує викладання дисциплін: «Публічне адміністрування», «Моделювання інноваційних процесів», «Антикризовий менеджмент», «Філософія науки та організація наукових досліджень».

Адреса для листування: ivan.cherlenjak@uzhnu.edu.ua 

 

Бондаренко Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник; доцент кафедри; авторка (співавторка) 69 наукових праць, серед яких 7 монографій (підручників, посібників), 37 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: економічний розвиток прикордонних територій, децентралізація, життєздатність фірми, моніторинг та діагностика бізнес-процесів.

Забезпечує викладання дисциплін: «Організація праці менеджера», «Самоменеджмент», «Інтернет-маркетинг», «Аналіз діяльності підприємства».

Адреса для листування: viktoria.bondarenko@uzhnu.edu.ua 

 

Зарічна Олена Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; авторка (співавторка) 53 наукових праць, серед яких 3 монографії (підручники, посібники), 2 статті у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 25 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Стратегічне управління розвитком регіону на засадах маркетингу, методологічні засади розвитку підприємництва в умовах транскордонного співробітництва.

Забезпечує викладання дисциплін: «Основи логістики», «Прямий маркетинг», «Логістичний менеджмент», «Маркетингова товарна політика», «Стратегічне управління інноваційною діяльністю», «Логістична підтримка інноваційної діяльності», «Маркетинг послуг».

Адреса для листування: olena.zarichna@uzhnu.edu.ua  

 

 Зеліч Вікторія Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; , авторка (співавторка) 45 наукових праць, серед яких 2 монографії (підручники, посібники), 2 статті у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 20 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Дослідження тенденцій розвитку транскордонної співпраці та транскордонного підприємництва в Закарпатській області. Аналіз перспектив транскордонного бізнесу Закарпатської області. Розробка моделей розвитку транскордонної співпраці та транскордонного підприємництва Закарпатської області.

Забезпечує викладання дисциплін: «Етика бізнесу та КСВ», «Комунікативний менеджмент», «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі», «Паблік рілейшенз», «Інформаційне суспільство», «Конкуренція у міжнародному бізнесі», «Маркетингові комунікації», «Менеджмент ЗЕД підприємств», «Міжнародний менеджмент і маркетинг».

Адреса для листування: viktoria982@gmail.com

  

Курей Оксана Андріївна - кандидат економічних наук; доцент кафедри; авторка (співавторка) 36 наукових праць, серед яких 3 монографії (підручники, посібники), 1 публікація в закордонному фаховому виданні,  2 статті у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 15 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: дослідження проблематики функціонування трансформаційних економік сучасності, вивчення проблем розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу України та країн ЄС, макроекономічних передумов та умов формування конкурентного середовища бізнесу, напрямків державного регулювання та процесів дерегулювання підприємницького середовища,  індексного методу аналізу конкурентоспроможності національних економік..

Забезпечує викладання дисциплін: «Світові фінанси», «Бухгалтерський облік», «Трансформаційна економіка та економічна політика держави», «Макроекономічна політика та ділове середовище», «Ділове адміністрування», «Управлінський облік», «Діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства», «Інформаційні технології в управлінні інноваційною діяльністю».

Адреса для листування: oksana.kurei@uzhnu.edu.ua

  

 Попович Віолетта Василівна - кандидат економічних наук; доцент кафедри; авторка (співавторка) 20 наукових праць, серед яких 1 монографія (підручник, посібник), 3 публікації у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 6 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: стратегічне управління діяльністю  промислових підприємств, економіка підприємств видавничо – поліграфічної галузі, конкурентоспроможність підприємств, управління фінансами на підприємстві.

Забезпечує викладання дисциплін: «Теорія організації», «МПУР», «Регіональний маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку».

Адреса для листування: violetta.popovich@uzhnu.edu.ua

   

Сойма Світлана Юріївна - кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; авторка (співавторка) 39 наукових праць, серед яких 2 монографії (підручники, посібники), 18 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Зовнішньоекономічна діяльність регіону в умовах євроінтеграції, оцінка конкурентних позицій, діагностика та удосконалення конкурентоспроможності регіону, дослідження розвитку транскордонної співпраці та транскордонного співробітництва Закарпатської області.

Забезпечує викладання дисциплін: «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Економіка фірми», «Податки та податкова система», «Міжнародний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу», «Управління персоналом», «Організація матеріально-технічного забезпечення підприємств». 

 

Федурця Василь Петрович – кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; автор (співавтор) 21 наукової праці, серед яких 1 монографія (підручник, посібник), 1 публікація у виданні, внесеному до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 12 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: менеджмент, бізнес-адміністрування.

Забезпечує викладання дисциплін: «Вступ до спеціальності «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Методи менеджменту та адміністрування», «Менеджмент», «Міжнародний менеджмент».

Адреса для листування: vasyl.fedurtsia@uzhnu.edu.ua

  

Довба Іванна Василівна – старший викладач кафедри; авторка (співавторка) 18 наукових праць, серед яких 10 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність.

Забезпечує викладання дисциплін: «Міжнародна торгівля», «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Економічні ризики та методи їх вимірювання», «Економіка та фінанси підприємства», «Фінанси, гроші і кредит», «Контролінг», «Менеджмент проектів», «Фінансовий менеджмент та кредитна політика», «Реклама і стимулювання збуту».

Адреса для листування: ivanna.dovba@uzhnu.edu.ua

 

Шелемба Марта Михайлівна – асистент кафедри; авторка (співавторка) 16 наукових праць, серед яких 10 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: емпіричні дослідження політичних партій та партійних систем. Особливості процесу націоналізації партійної системи України.

Забезпечує викладання дисциплін: «Організаційна культура», «Автоматизовані системи ведення бізнесу». 

 

 

За внутрішнім сумісництвом:

Газуда Леся Михайлівна - доктор економічних наук, доцент; професор кафедри

Готра Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент; професор кафедри

Пойда-Носик Ніна Никифорівна – кандидат економічних наук, професор; професор кафедри

За зовнішнім сумісництвом:

Проскура Володимир Федорович – доктор економічних наук, професор; професор кафедри

Черничко Тетяна Володимирівна - доктор економічних наук, професор; професор кафедри

Ерфан Віталій Йосипович – кандидат економічних наук; доцент кафедри

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Дюгованець Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 11.08.2020