Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Основні працівники:

 Дюгованець Олеся Михайлівна – завідувач кафедри; кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; авторка (співавторка) 85 наукових праць, серед яких 5 монографій, 12 публікацій в закордонних фахових виданнях, та 30 статей у наукових фахових виданнях, в т.ч. 2 публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus та 1 публікація у Web of Science.

Наукові інтереси: дослідження проблем інноваційно-інвестиційного характеру, управління ризиками та адаптація фірм до викликів та ризиків нової економіки, роль венчурного менеджменту, дослідження основних питань сучасної міжнародної економіки, маркетингова складова розвитку інноваційних проєктів (стартапів), маркетингові дослідження та аналіз інформації.

Забезпечує викладання дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Створення нових підприємств», «Інноваційний маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Міжнародна економіка», «Бізнес-планування та створення стартапів».

Адреса для листування: olesia.diugovanets@uzhnu.edu.ua

  

Жуков Святослав Августович – доктор  економічних наук, старший науковий співробітник, доцент; професор кафедри. Член редколегії наукового журналу «Менеджер»: вісник Донецького державного університету управління Серія «Економіка»: наук. журн. / Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь: ДонДУУ (на підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 627 від 14.05.2020 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі економічних наук (спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075)). Голова Закарпатського регіонального представництва Індустріального гендерного комітету з реклами. 

Автор (співавтор) 140 наукових праць, серед яких 11 монографій, 5 публікацій у закордонних фахових виданнях, 9 статей у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 60 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Маркетинг, промисловий маркетинг, управління маркетинговою діяльністю, міжнародний маркетинг, економіка підприємства,туризм, транскордонне економічне співробітництво.

Забезпечує викладання дисциплін: «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова діяльність підприємства», «Основи підприємництва та ринкової економіки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та маркетингових концепцій».

 

 Черленяк Іван Іванович - доктор наук з державного управління, професор; професор кафедри; автор (співавтор) 135 наукових праць, серед яких 5 монографій, 5 статей у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 110 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: синергетика, архітектура бізнес систем, конкурентоспроможність, управління інноваційним розвитком та технологічні шляхи розвитку економіки.

Забезпечує викладання дисциплін: «Публічне адміністрування», «Моделювання інноваційних процесів», «Антикризовий менеджмент», «Філософія науки та організація наукових досліджень».

Адреса для листування: ivan.cherlenjak@uzhnu.edu.ua 

 

Бондаренко Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник; доцент кафедри; авторка (співавторка) 69 наукових праць, серед яких 7 монографій (підручників, посібників), 37 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: економічний розвиток прикордонних територій, децентралізація, життєздатність фірми, моніторинг та діагностика бізнес-процесів.

Забезпечує викладання дисциплін: «Організація праці менеджера», «Самоменеджмент», «Інтернет-маркетинг», «Аналіз діяльності підприємства».

Адреса для листування: viktoria.bondarenko@uzhnu.edu.ua 

 

Зарічна Олена Володимирівна - доктор економічних наук, доцент; доцент кафедри; авторка (співавторка) 60-ти наукових праць, серед яких 4 монографії (підручники, посібники), 2 статті у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 32 статті у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: маркетинг, маркетинг підприємства, стратегічне управління розвитком регіону, розвиток підприємництва в умовах транскордонного співробітництва, логістика.

Забезпечує викладання дисциплін: «Регіональний маркетинг», «Основи логістики», «Прямий маркетинг», «Товарознавство», «Маркетингова товарна політика», «Інфраструктура товарного ринку».

Адреса для листування: olena.zarichna@uzhnu.edu.ua.

 

 Зеліч Вікторія Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; , авторка (співавторка) 45 наукових праць, серед яких 2 монографії (підручники, посібники), 2 статті у виданнях, внесених до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 20 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Дослідження тенденцій розвитку транскордонної співпраці та транскордонного підприємництва в Закарпатській області. Аналіз перспектив транскордонного бізнесу Закарпатської області. Розробка моделей розвитку транскордонної співпраці та транскордонного підприємництва Закарпатської області.

Забезпечує викладання дисциплін: «Етика бізнесу та КСВ», «Комунікативний менеджмент», «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі», «Паблік рілейшенз», «Інформаційне суспільство», «Конкуренція у міжнародному бізнесі», «Маркетингові комунікації», «Менеджмент ЗЕД підприємств», «Міжнародний менеджмент і маркетинг».

Адреса для листування: viktoria982@gmail.com

  

Курей Оксана Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту. 

Автор і співавтор 52 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 13 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 2 публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 3 колективних монографії.

Наукові інтереси: дослідження проблематики функціонування трансформаційних економік сучасності, вивчення проблем розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу України та країн ЄС, макроекономічних передумов та умов формування конкурентного середовища бізнесу, напрямків державного регулювання та процесів дерегулювання підприємницького середовища, управління ризиками у господарському середовищі тощо.

Забезпечує читання дисциплін: «Трансформаційна економіка та економічна політика держави», «Світові фінанси», «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Управління інвестиціями», «Інвестиційний менеджмент»,  «Макроекономічна політика та ділове середовище», «Ризик-менеджмент», «Ризики в маркетингу», «Ділове адміністрування», «Поведінка споживача».

Адреса для листування: oksana.kurei@uzhnu.edu.ua

 

Сойма Світлана Юріївна - кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; авторка (співавторка) 39 наукових праць, серед яких 2 монографії (підручники, посібники), 18 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: Зовнішньоекономічна діяльність регіону в умовах євроінтеграції, оцінка конкурентних позицій, діагностика та удосконалення конкурентоспроможності регіону, дослідження розвитку транскордонної співпраці та транскордонного співробітництва Закарпатської області.

Забезпечує викладання дисциплін: «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Економіка фірми», «Податки та податкова система», «Міжнародний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу», «Управління персоналом», «Організація матеріально-технічного забезпечення підприємств». 

 

Федурця Василь Петрович – кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри; автор (співавтор) 21 наукової праці, серед яких 1 монографія (підручник, посібник), 1 публікація у виданні, внесеному до науковометричних баз (Scopus та/або Web of Science), 12 статей у наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: менеджмент, бізнес-адміністрування.

Забезпечує викладання дисциплін: «Вступ до спеціальності «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Методи менеджменту та адміністрування», «Менеджмент», «Міжнародний менеджмент».

Адреса для листування: vasyl.fedurtsia@uzhnu.edu.ua

  

Задорожна Іванна Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту. 

Автор і співавтор 43 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 15 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Наукові інтереси: дослідження проблематики регіонального зростання на інноваційній основі з метою виявлення та врахування територіальних особливостей функціонування економічної системи; вивчення розвитку підприємств, його внутрішнього середовища, проведення економіко-математичного аналізу; дослідження напрямків інноваційних ризиків на підприємстві; вивчення основ економічного планування та прогнозування у підприємницькій діяльності. 

Забезпечує читання дисциплін: «Економіка та фінанси підприємства», «Економіка підприємства», «Фінанси, гроші та кредит», «Управління проектами», «Управління інноваційними ризиками»,  «Фінансові розрахунки та дисконтування», «Менеджмент проєктів», «Основи економічного прогнозування»,

Адреса для листування: ivanna.dovba@uzhnu.edu.ua.

 

За внутрішнім сумісництвом:

Адреса для листування: lesya.gazuda@uzhnu.edu.ua 

Готра Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент; професор кафедри

Адреса для листування: viktoriya.hotra@uzhnu.edu.ua 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Дюгованець Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 02.02.2022