Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Колектив кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту регулярно та послідовно працює над розвитком наукової діяльності кафедри, що повинно сприяти стратегічному розвитку теоретичних і практичних надбань у сферах менеджменту і маркетингу. Так, з березня 2018 року члени кафедри беруть участь у виконання науково-дослідної теми: «Формування конкурентних позицій бізнесу та територій в умовах глобалізаційного поглинання» (Номер державної реєстрації НДР: 0118U004532). Керівник НДР: Черленяк Іван Іванович – доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, професор, професор кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту.

 В межах цієї теми планується (термін закінчення виконання НДР  - грудень 2022 року):

 • здійснити класифікацію, впорядкування, аналіз  фактичних, статистичних та експертних даних про стан функціонування та економічну ефективність суб’єктів вітчизняного бізнесу, які працюють у різних галузях та сферах (промисловість, сільське господарство, торгівля, послуги, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки);
 • провести оцінку викликів та загроз для економічного росту України, що виникають внаслідок: низького рівня конкурентоспроможності продукції галузей її економіки; структурних деформацій, недосконалої фінансово-економічної політики, використання застарілих технологій, зношеністю основних фондів;
 • вирішити аспекти проблем аналізу, моделювання та формування джерел конкурентоспроможності вітчизняних акторів бізнесу в умовах зв’язності-залежності та суперечностей трендів розвитку глобального – країнового -  галузевого – регіонального – територіального – корпоративного масштабів;
 • довести, що допущення глобальної однорідності та ізотропності виробничої функції фірм та територій держав з суттєво різним рівнем економіки найчастіше є хибним саме внаслідок сутнісного зміщення симетрії ринкової інформації при прийнятті ділових рішень;
 • довести доцільність  смислової модифікації підходів до формування конкурентоздатності  соціально-економічних факторів, як на місцевому чи регіональному, так і на державному рівні.

Результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри за останні три роки (2018-2020 рр.):

 • підготовлено до друку 1 навчальний посібник, 1 підручник та 29 навчально-методичних розробок; 
 • видано 10 монографій, 76 наукових статей та 80 тез доповідей;
 • взято участь у 3 міжнародних конференціях за кордоном (Польща, Чехія, Румунія);
 • відбувся захист 1 кандидатської та 2 докторських дисертацій

Захист кандидатської дисертації: 

Задорожна (Довба) Іванна Василівна

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, дисертацію захищено 1 жовтня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді К 61.051.02 ДВНЗ «УжНУ»; науковий ступінь присуджено рішенням Атестаційної колегії МОН України від 16 грудня 2019 року; отримано диплом ДК № 055019.  (тема: «Регіональний вимір інноваційного розвитку»). 

Захист докторської дисертації:

Жуков Святослав Августович 

Спеціальність 08.00.04 – економіка підприємства (за видами економічної діяльності), дисертацію захищено у 2018 році у спеціалізованій вченій раді Херсонського національного технічного університету; науковий ступінь присуджено  5 липня 2018 року; отримано диплом ДД № 007508 (тема дисертації: «Механізм управління промисловим маркетингом підприємств»)

Зарічна Олена Володимирівна

Спеціальність 08.00.03 - економіка і управління національним господарством, захищено у ВНЗ «Національна академія управління» 19.12.2019 р.  у спеціалізованій вченій раді К 61.051.02 ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; науковий ступінь присуджено від 26.02.2020; отримано диплом ДД № 009555.  (тема: «Методологія розвитку підприємництва на засадах транскордонного партнерства»). 

Крім того, з ініціативи та за сприяння кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту постійно проводяться всеукраїнські та міжнародні конференції, круглі столи та наукові семінари для студентів, молодих вчених, викладачів та практиків:

 • «Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-ій річниці створення ДВНЗ «УжНУ» (м. Ужгород, 5 грудня 2015 року). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. 264 с.
 • Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2016 року). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. 234 с.
 • Маркетинг  та  менеджмент  у  фокусі  викликів  нової  економіки:  матеріали  міжнародної  науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018 р.) / за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 472 с. 
 • Сучасні виклики у розвитку менеджменту та маркетингу: збірник матеріалів студентської наукової конференції (м. Ужгород, 24 квітня 2019 р.) / Відп. за вип. О.М. Дюгованець. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 132 с.
 • Науково-практичне забезпечення інноваційного розвитку країни: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу (м. Ужгород, 15 травня 2019 року) / Відп. за вип. О.М.Дюгованець. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 72 с.
 • Менеджмент і маркетинг в умовах глобальних економічних потрясінь: Збірник матеріалів Підсумкової студентської науково-практичної онлайн-конференції (м. Ужгород, 27 травня 2020 року)/ відп. за вип. О.М. Дюгованець. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020.124 с.
 • Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Підсумкової студентської онлайн-конференції (м. Ужгород, 16 листопада 2020 року). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020.135 с.Відповідальний за інформацію: Дюгованець Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 26.11.2020