Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Колектив кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту регулярно та послідовно працює над розвитком наукової діяльності кафедри, що повинно сприяти стратегічному розвитку теоретичних і практичних надбань у сферах менеджменту і маркетингу. Так, протягом періоду із травня 2015 по грудень 2017 року члени кафедри взяли участь у виконанні науково-дослідної роботи на тему «Детермінанти конкурентоспроможності бізнесу та просторовий розвиток регіону в умовах децентралізації системи публічного управління» (№ держ. реєстрації 0115U004623).

Керівником НДР став д.н. з держ.упр., проф. Іван Іванович Черленяк

НДР «Детермінанти конкурентоспроможності бізнесу та просторовий розвиток регіону в умовах децентралізації системи публічного управління» передбачала здійснення фундаментальних досліджень з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Фундаментальною задачею стала розробка механізмів координації ієрархічних рівнів складності регіональної економічної системи. Вибір теми дослідження був зумовлений об’єктивною потребою вироблення нових стратегічних державно-управлінських підходів до підвищення конкурентоспроможності регіону у розрізі його функціональних просторів, зокрема, бізнес-простору. А це, у свою чергу, вимагало необхідності розробки рекомендацій щодо ефективного і дієвого управління регіональним розвитком України, враховуючи вплив актуальних децентралізаційних процесів.

НДР спрямовувалася на:

 • аналіз існуючих державно-управлінських механізмів та інструментів пожвавлення економічної активності віддалених, прикордонних, депресивних регіонів і територій; 
 • розробку заходів з усунення адміністративних бар’єрів для економічної діяльності в масштабі регіонів та самоврядних територій з позицій функціональних просторів конкурентоспроможності в тому числі на основі досвіду країн Європи.

За матеріалами досліджень в період виконання НДРпрацівники кафедри підготували одноосібно або у співавторстві 10 монографій, 1 навчальний посібник, близько 50 статей у наукових фахових виданнях, в т.ч. з них - 8 статей, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science.

Крім того, 26-28 квітня 2018 року, в м. Ужгороді на базі кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту та ресурсного центру зі сталого розвитку ДВНЗ «УжНУ» відбулася міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки».

До участі у конференції та в інтерактивній дискусії були запрошені провідні вчені освітніх і наукових установ України та зарубіжжя, державні службовці, представники підприємств, громадських організацій, фірм, експерти, для яких тематика питань конференції видається актуальною.

Співорганізаторами конференції виступили Західний університет ім. Васіле Голдіша (Румунія), Факультет маркетингу КНЕУ ім. В.Гетьмана, ВНЗ «Національна академія управління», Факультет аграрного менеджменту НУБіП України.

Як результат, у конференції взяли участь понад 150 учасників та було видано збірник матеріалів конференції:

Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018 р.) / за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 472 с.

Працівники кафедри постійно вдосконалюють свій педагогічний і науковий хист. Так, за період існування кафедри її працівниками було:

захищено:

2 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук

 • старшим викладачем кафедри Курей О.А. – на тему «Державне регулювання малого та  середнього бізнесу в трансформаційних економіках» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 • викладачем кафедри Мошак О.В. – на тему «Регіональний менеджмент розвитку аграрної сфери» зі спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

1 дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук

 • доцентом Жуковим С.А. – на тему ««Механізм управління промисловим маркетингом на підприємствах»» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

пройдено стажування:

 • доцентом Федурцею В.П.  – на підприємстві з іноземними інвестиціями ТзОВ «ЕНО Меблі ЛТД» (м.Мукачево, 3.08.15 – 28.08.15р.);
 • доцентом кафедри Курей О.А. – у Пан’Європейському університеті Братислави (Словацька Республіка, 12-17 грудня 2016 р.);
 • доцентом кафедри Дюгованець О.М. та викладачем кафедри Довбою І.В. -  в «Агенстві регіонального розвитку та транскордонного співробітництва» (м.Ужгород, 01.02.16 – 15.02.16 р.);
 • професором Черленяком І.І. – в Національній академії управління (м.Київ, 28.11.16 – 28.12.16);
 • доцентом Зеліч В.В. – в Закарпатській торгово-промисловій палаті (м.Ужгород, 25.07.16 – 19.08.16 р.)
 • доцентами Зарічною О.В. та  Бондаренко В.М. - на кафедрі маркетингу та логістики Національного університету  «Львівська політехніка» (м.Львів, 23.04.18 – 24.05.18 р.)

У березні 2018 року кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту розпочала роботу над новою темою науково-дослідного завдання – «Формування конкурентних позицій бізнесу та територій в умовах глобалізаційного поглинання» (березень 2018 – грудень 2022 року).

В межах цієї теми планується:

 • здійснити класифікацію, впорядкування, аналіз  фактичних, статистичних та експертних даних про стан функціонування та економічну ефективність суб’єктів вітчизняного бізнесу, які працюють у різних галузях та сферах (промисловість, сільське господарство, торгівля, послуги, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки);
 • провести оцінку викликів та загроз для економічного росту України, що виникають внаслідок: низького рівня конкурентоспроможності продукції галузей її економіки; структурних деформацій, недосконалої фінансово-економічної політики, використання застарілих технологій, зношеністю основних фондів;
 • вирішити аспекти проблем аналізу, моделювання та формування джерел конкурентоспроможності вітчизняних акторів бізнесу в умовах зв’язності-залежності та суперечностей трендів розвитку глобального – країнового -  галузевого – регіонального – територіального – корпоративного масштабів;
 • довести, що допущення глобальної однорідності та ізотропності виробничої функції фірм та територій держав з суттєво різним рівнем економіки найчастіше є хибним саме внаслідок сутнісного зміщення симетрії ринкової інформації при прийнятті ділових рішень;
 • довести доцільність  смислової модифікації підходів до формування конкурентоздатності  соціально-економічних факторів, як на місцевому чи регіональному, так і на державному рівні.

Відповідальний за інформацію: Дюгованець Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 31.10.2018