Кафедра полікультурної освіти та перекладу

Кафедра полікультурної освіти та перекладу працює над науковим дослідженням «Полікультурна освіта студентів у процесі викладання іноземних мов».

Метою дослідження є розробка теоретичних основ методики викладання іноземних  мов у вищих навчальних закладах на основі полікультурного підходу з використанням нових інформаційних технологій та випуск навчально-методичної літератури по темі дослідження.

При вивченні іноземних мов студенти опановують новими засобами спілкування для безпосереднього доступу до цінностей світової культури, особливо до культурних цінностей країни, мова яких вивчається, а саме: історії, географії, науки, літератури, мистецтва.

За результатами дослідження викладачі кафедри виступають з доповідями на науково-методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, друкують статті у наукових та науково-методичних виданнях та є авторами навчальних посібників та підручників . Результати досліджень за період з 2014 року представлені в таких публікаціях:  

І. Монографії

 

1. International and regional security cooperation between Lithuania, Poland and Ukraine. Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski, 2017. – 79 р. ISBN: 978-83-939966-3-6  (колективна монографія зі співавторами - Wojciech Gizicki, Ieva Karpavičiūtė, Mindaugas Norkevičius, Ihor Todorov, Nataliya Todorova)

2. Історія, що об’єднує. Нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні. Монографія. За заг. Ред.. С.І.Устича. - Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – 456 с. - С. 204-232. – 1,2 д.а. (колективна монографія – співавтори Устич І.С., Вовканич І.І., Лендєл М.О., Андрейко В.І., Тодорова Н.Ю. та інші).

3. Давньогрецька тринітарна термінологія у різномовних перекладах (На матеріалі патристичної літератури IV століття) : монографія  /  Н. М. Попович; науковий редактор проф. Клименко Н.Ф.  – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 300 с.

ІІ. Наукові статті та тези доповідей

 

1. Ляшина А. Г. Роль вивчення особливостей функціонування системи суфіксації сучасної англійської мови  для перекладу текстів суспільно-політичної літератури // «Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції», Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» - 4-5 квітня 2014р. - Київ, 2014. - С. 232-236.

2. Ляшина А.Г.Деякі особливості суфіксального словотворення у текстах міжнародних документів // Зб. наук. праць  «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 15. – Ужгород, 2017. Ст. 88-93

3. Деякі особливості  словотворення у текстах міжнародних документів// Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції: «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика».  - К., 2017. Ст.228-232.

 4. Функціонування репрезентативних суфіксів у текстах міжнародних документів // Зб. наук. праць «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 16. – Ужгород, 2018. Ст.83-90.

 5 Ляшина А.Г.Роль репрезентативних суфіксів у процесі перекладу міжнародних документів// Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції: «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика».  - К., 2018. Ст.303-308.

6. Ляшина А.Г.Деякі особливості підготовки перекладачів у полікультурному середовищі// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті»  -Берегово, 2018. Ст.214-218.

7. Мишко С.А.Особливості навчання синхронному перекладу.// Матеріали V  Міжнародної науково-практичної конференції: Формула компетентності перекладача 26.03.2014р. -, К.:НТУУ «КПІ», 2014.-С.164-166.

8. Мишко С.А.Письмовий переклад у процесі викладання іноземних мов. //Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 12./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2014.-С.276-280.

9. Мишко С.А.Дипломатичний переклад при підготовці фахівців у галузі міжнародних відносин.// Матеріали VІ  Міжнародної науково-практичної конференції: Формула компетентності перекладача 25.03.2015р. -, К.:НТУУ «КПІ», 2015.-С.205-209.

10. Мишко С.А. Музика у викладанні іноземнх мов//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 13./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2015.-С.286-291.

11. Мишко С.А. Формування полікультурних орієнтацій майбутніх перекладачів в контексті транскордонного співробітництва. //Міжнародний науковий вісник 2015, № 2(11)ISSN 2218-5348 Спецвипуск 2(11). – С.170-174.  

12.  Мишко С. Значення служби педагогічного тестування (СПТ) у системі освіти США //Педагогічні інновації у фаховій освіті. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» . – Збірник наукових праць. –2015. – Випуск 1(6)  ISSN 2307–3594. – С.304–307.

13. Мишко С.А. Культурна компетентність та її значення. Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-ій річниці створення ДВНЗ «Ужгородський національний університет»(м.Ужгород 5 грудня 2015 р.). – Ужгород: Вид.УжНУ «Говерла»,2015. – с.232-234.

14. Мишко С.А. Лінгвокраїнознавство в процесі викладання іноземнх мов//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 14./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2016.-С.275-278.

15. Мишко С.А.Мотивація в процесі викладання іноземних мов// Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу: матеріали міжнародній науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27 жовтня 2016 р.). – Ужгород:

16.Мишко С.А. Тестування лексики в процесі викладання іноземних мов. //Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2017.-С.264-268.

17. Мишко С.А.Становлення системи  тестуванняу сфері освіти США в ХХ столітті. // Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія. Випуск 1(36). - Ужгород: Видаництво УжНУ «Говерла», 2017-С.81-85.

18. Мишко С.А. Тестування в системі освіти США  на початку ХХІ століття. // Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія. Випуск 2(37). - Ужгород: Видаництво УжНУ «Говерла», 2017-С.112-116.

19. Мишко С.А. Вивчення культури при викладанні іноземних мов// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті»  -Берегово, 2018. С.273-276.

20. Мотрук В.П. Гастон Шеро і французький роман на початку ХХ ст.( передмова) // У книзі: Гастон Шеро. Чудовисько. Повість. - Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2014. - С.5-19.

21.Мотрук В.П., Євген Кустяєв. Еміль Дюран – автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Вип.1(31). – Ужгород: Видавництво »Говерла», 2014. – С.163-169.

22.Мотрук В.П. Художній переклад і його роль у покращенні викладання світової літератури у середніх і вищих навчальних закладах // Інноваційні підходи до викладання світової літератури у вищих навчальних закладах та школах Закарпаття. Науково-практична конференція. Ужгородський національний університет. 22 жовтня 2014 р.

23. Мотрук В.П. Моріс Леблан. Про життя і творчість//Журнал іноземної літератури «Всесвіт».-№1-2.-ст 76-77.

24. Мотрук В.П. Марсель Еме// Журнал іноземної літератури «Всесвіт».-2017.-№9-10.-ст 182-183.

25. Мотрук В.П. Художній переклад з французької: Гастон Шеро. Чудовисько. Повість. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра». – 2014. – 72 с.

26. Мотрук В.П. Читання як важливий метод підтримки і розвитку навчально-фахових мотивів усного мовлення у студентів немовних спеціальностей (на матеріали французької мови)/ Multiculturalism and Diversityinthe 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 280-283 (0,1 д.а.)

27. Нілабович І.В.Україно-словадські невідповідності перекладу у контексті категорії числа іменника / Multiculturalism and Diversity int he 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 280-283 (0,1 д.а.)

28. Пітра Н.В.Німецький мультикультуралізм // Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 315-317 (0,1 д.а.)

29. Попович Н. Становление и перевод древнегреческого тринитарного термина  ‘υπόστασις / Н. Попович // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. ISSN 1338-9432. — Vol. 2. —  № 1 / 2014. — Košice : Academic Society of Michal Baludansky. — 180 с. — C. 103-106. 

30.  Попович Н. Давньогрецька тринітарна термінологія у перекладах германськими та слов’янськими мовами / Н. Попович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. — ISSN 2308-4855.— Вип.10. — 2014. — 302 с. — С.119-224.

31. Попович Н. М. Жанрово-стилістичні особливості перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IV століття / Н. М. Попович // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 48.  — К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. — 463 с. — С. 375-382.

32.  Попович Н. М. Відтворення давньогрецької тринітарної термінології в українській богословській терміносистемі (на матеріалі християнської догматичної літератури 351-362 років): автореф. дис…канд. філол. наук — 10.02.16 / Н. М. Попович; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України. – Одеса: 2015. — 20 с. 

33. Попович Н.  Відтворення давньогрецької тринітарної термінології в українській християнській богословській терміносистемі / Н. М. Попович // Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика : матеріали доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції / [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка]. — К. : Аграр Медіа Груп, 2015. — 376  с. — С. 244-250.

34. Попович Н. Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу / Н. Попович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. — ISSN 2308-4855 (Print). — ISSN 2308-4863 (Online). — Дрогобич : Посвіт, 2015. — Вип. 13. — 308 с. — С.182-188.

35. Попович Н. Граматико-семантичні особливості перекладу форм та похідних дієслова Ὑφίστημι в патристичних текстах IV століття / Н. Попович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря].—— ISSN 2308 -4855 (Print). — ISSN 2308-4863 (Online). — Дрогобич : Посвіт, 2015. — Вип. 14. — 358 с. — С.157-166.

36. Попович Н.  Давньогрецька патристична література та її різномовні переклад  / Н. М. Попович // Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка]. — К. : Аграр Медіа Груп, 2016. —436 с. — С. 321-325.

37. Попович Н.  Концептуальна еквівалентність у перекладах текстів євролекту / Н. М. Попович // Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-ій річниці створення ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  (м. Ужгород, 5 грудня 2015 р.). – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – 264 с. – С.244-246.

38. Попович Н. Особливості перекладу текстів релігійного стилю (на прикладі перекладу давньогрецької тринітарної термінології  IVстоліття) / Н. М. Попович //  Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Ужгород, 27 жовтня 2016 р. 

39.  Критика релігійного перекладу: завдання і основні критерії оцінки якості перекладу / Н. Попович // Закарпатські філологічні студії / [редактор І. Зимомря]. — ISSN 2524-0390. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. — Вип. 2. — 68 с. — С.61-68.

40. Попович Н.М. Релігійна термінологія у перекладах іноземними мовами (на прикладі перекладів давньо-грецької термінології) // Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 375-379 (0,1 д.а.)

41.Тищук А.Г.Вивчення іспанської мови як іноземної:мова у контексті(на матеріалі аналізу з інтермовноі прагматики Р.Л. Шівелі). //Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 2./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2017.-С.268-275.

42. Тищук А.Г. Особливості викладання іспанської мови у ВНЗ України: змістовно-орієнтований підхід/ Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 387-291 (0,1 д.а.)

43.Тодорова Н.Ю. Російська інвазія в Україну: Громадянський та Політичний виміри// Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2017. Випуск 41. C. 32–42. (зі співавтором)

44. Тодорова Н.Ю Контекстуальна зумовленість значення форм імпліцитної денотативної номінації( на прикладі економічних текстів) // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 3. Відп. Ред., Фабіан М.П. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2017. – 312 с. (зі співавтором) С. 70-75.

45. Тодорова Н.Ю. GLOBALIZATION AND THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE// Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 27: Міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2018. 385 с. – С. 332-349 (1,0 д.а.)(зі співавтором – фаховий). - внесено до міжнародної бази даних  The Central European Journalof Social Sciences and Humanities (Polska Akademia Nauk, Akademie Věd České Republiky, Magyar Tudományos Akadémia, Slovenská Akadémia Vied).

46. Тодорова Н.Ю.  ETHICAL ASPECTS OF THE EUROPEAN UNION’S FOREIGN POLICY (1999-2014) IN THE CONTEMPORARY ACADEMIC DISCOURSE // Схід. – 2018. - № 4 (156). – С. 74-78 (0,5 д.а.) (зі співавтором – фаховий, Copernicus). (Етичні аспекти зовнішньої політики Європейського Союзу (1999-2014 рр.) в сучасному науковому дискурсі).

47. Тодорова Н.Ю. INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AND CRITICAL CULTURAL AWARENESS: IMPLICATIONS FOR THE UKRAINIAN ESP CONTEXT // Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 375-379 (0,1 д.а.)

48. Худзей О.О.Принципи навчання іноземних мов майбутніх перекладачів//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2017.-С. 285-288.

ІІІ. Навчальні посібники та підручники

 

1. Мишко С.А. Австралія. Континент, острів, країна. Навчальний посібник (англійською мовою).- Ужгород: Гражда,  2014.- 213 с.

2.О.О. Худзей, А.Г. Ляшина.FOREIGN RELATIONS OF GREAT BRITAIN. Навчальний посібник (англійською мовою). Ужгород, 2015 – 58 с.(3 арк.).

3. Мишко С.А., Вовканич І.І., Лізак К.М.  Австралія. Континент, острів, країна. Навчальний посібник (англійською мовою).Вид.друге, доповнене.- Ужгород: Гражда,  2015.- 268 с.

4. Мишко С.А., Ляшина А.Г/ New Zealand. A Country and Islands.  Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2016.- 229с.

5. Мишко С.А. USA and Canada. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2016.- 125с.

6. Мишко С.А.England and Scotland. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2016.- 115с.

7. Мишко С.А. Вовканич І.І.,  Ляшина А.Г., Лізак К.М. Australia and New Zealand. Підручник з лінгвокраїнознавства (англійською мовою).- Ужгород: Гражда,  2016.- 527с.

8. Мишко С.А.,Вовканич І.І.Australia and New Zealand. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2017.- 115с.

9. Мишко С.А. Northern Ireland and Wales. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2017.- 107с.

10. Мишко С.А. English-Speaking Countries.Підручник з з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2017.- 345с.

11. Мишко С.А History of the World.  3000 BCE - 500 CE. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Історія та археологія» (англійською мовою).  - Ужгород: Гражда, 2018.- 125с.

12. Мишко С.А British Foreign Policy. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні відносини та регіональні студії» (англійською мовою).  - Ужгород: Гражда, 2018.- 103с.

             

Кафедра виступила співорганізатором  міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті», яка була проведена 27-28 березня 2018 року і в роботі якої взяли участь 122 науковці з 16 країн.  

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими дослідженнями студентів фекультету, результати яких представлені у виступах на конференціях та публікаціях.

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019