Кафедра полікультурної освіти та перекладу

Кафедра полікультурної освіти та перекладу проводить дослідження  у межах теми «Формування полікультурної компетентності студентів у процесі викладання іноземних мов».

Формування полікультурної компетентності студентів у процесі викладання іноземних мов спрямоване на підготовку дипломованих фахівців, здатних до успішної діяльності в умовах полікультурного суспільства. Фахівців, які завдяки досконалим знанням іноземних мов,  володіють навичками міжнаціонального та міжкультурного спілкування, що є запорукою успішної діяльності в сучасних умовах. У процесі вивчення іноземних мов студенти опановують новими засобами спілкування для безпосереднього доступу до цінностей світової культури, особливо до культурних цінностей країн, мова яких вивчається :  історії, географії, науки, літератури, мистецтва. При цьому практичний досвід і теоретичне дослідження показують недостатню теоретичну розробленість проблеми реалізації полікультурної освіти і, зокрема, полікультурної освіти в процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах та відсутність навчально-методичних матеріалів. 

Колектив кафедри здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів. За результатами дослідження щорічно проводяться наукові конференції присвячені актуальним проблемам мови, культури та систем освіти, мови яких вивчаються. Виступи студентів публікуються у збірниках студентських наукових робіт.

Отже, метою дослідження є наукова розробка основ методики викладання іноземних  мов у вищих навчальних закладах на основі полікультурного підходу з використанням нових інформаційних технологій та випуск навчально-методичної літератури по темі дослідження.

За результатами дослідження викладачі кафедри виступають з доповідями на науково-методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, друкують статті у наукових та науково-методичних виданнях та є авторами навчальних посібників та підручників . Результати досліджень за період з 2016 року представлені в таких публікаціях:  

І. Монографії

 1. International and regional security cooperation between Lithuania, Poland and Ukraine. Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski, 2017. – 79 р. ISBN: 978-83-939966-3-6  (колективна монографія зі співавторами - Wojciech Gizicki, Ieva Karpavičiūtė, Mindaugas Norkevičius, Ihor Todorov, Nataliya Todorova)

2. Історія, що об’єднує. Нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні. Монографія. За заг. Ред.. С.І.Устича. - Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – 456 с. - С. 204-232. – 1,2 д.а. (колективна монографія – співавтори Устич І.С., Вовканич І.І., Лендєл М.О., Андрейко В.І., Тодорова Н.Ю. та інші).

3. Давньогрецька тринітарна термінологія у різномовних перекладах (На матеріалі патристичної літератури IV століття) : монографія  /  Н. М. Попович; науковий редактор проф. Клименко Н.Ф.  – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 300 с.

ІІ. Наукові статті та тези доповідей

 2016 рік

1. Мишко С.А. Лінгвокраїнознавство в процесі викладання іноземнх мов//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 14./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2016.-С.275-278.

2. Мишко С.А.Мотивація в процесі викладання іноземних мов// Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу: матеріали міжнародній науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27 жовтня 2016 р.). – Ужгород:

3. Попович Н.  Давньогрецька патристична література та її різномовні переклад  / Н. М. Попович // Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка]. — К. : Аграр Медіа Груп, 2016. —436 с. — С. 321-325.

4. Попович Н. Особливості перекладу текстів релігійного стилю (на прикладі перекладу давньогрецької тринітарної термінології  IVстоліття) / Н. М. Попович //  Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Ужгород, 27 жовтня 2016 р. 

2017 рік

5. Деякі особливості  словотворення у текстах міжнародних документів// Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції: «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика».  - К., 2017. Ст.228-232.

6. Мишко С.А.Становлення системи  тестуванняу сфері освіти США в ХХ столітті. // Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія. Випуск 1(36). - Ужгород: Видаництво УжНУ «Говерла», 2017-С.81-85.

7. Мишко С.А. Тестування в системі освіти США  на початку ХХІ століття. // Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія. Випуск 2(37). - Ужгород: Видаництво УжНУ «Говерла», 2017-С.112-116.

8.Мишко С.А. Тестування лексики в процесі викладання іноземних мов. //Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2017.-С.264-268.

9. Мотрук В.П. Марсель Еме// Журнал іноземної літератури «Всесвіт».-2017.-№9-10.-ст 182-183.

10. Ляшина А.Г.Деякі особливості суфіксального словотворення у текстах міжнародних документів // Зб. наук. праць  «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 15. – Ужгород, 2017. Ст. 88-93

11.Тищук А.Г.Вивчення іспанської мови як іноземної:мова у контексті(на матеріалі аналізу з інтермовноі прагматики Р.Л. Шівелі). //Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 2./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2017.-С.268-275.

12.Тодорова Н.Ю. Російська інвазія в Україну: Громадянський та Політичний виміри// Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2017. Випуск 41. C. 32–42. (зі співавтором)

13. Тодорова Н.Ю Контекстуальна зумовленість значення форм імпліцитної денотативної номінації( на прикладі економічних текстів) // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 3. Відп. Ред., Фабіан М.П. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2017. – 312 с. (зі співавтором) С. 70-75.

14. Худзей О.О.Принципи навчання іноземних мов майбутніх перекладачів//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2017.-С. 285-288.

2018 рік

 15.  Критика релігійного перекладу: завдання і основні критерії оцінки якості перекладу / Н. Попович // Закарпатські філологічні студії / [редактор І. Зимомря]. — ISSN 2524-0390. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. — Вип. 2. — 68 с. — С.61-68.

 16. Ляшина А.Г.Роль репрезентативних суфіксів у процесі перекладу міжнародних документів// Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції: «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика».  - К., 2018. Ст.303-308.

17. Ляшина А.Г.Деякі особливості підготовки перекладачів у полікультурному середовищі// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті»  -Берегово, 2018. Ст.214-218.

18. Мишко С.А. Вивчення культури при викладанні іноземних мов// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті»  -Берегово, 2018. С.273-276.

19. Мотрук В.П. Читання як важливий метод підтримки і розвитку навчально-фахових мотивів усного мовлення у студентів немовних спеціальностей (на матеріали французької мови)/ Multiculturalism and Diversityinthe 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 280-283 (0,1 д.а.)

20. Нілабович І.В.Україно-словадські невідповідності перекладу у контексті категорії числа іменника / Multiculturalism and Diversity int he 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 280-283 (0,1 д.а.)

21. Пітра Н.В.Німецький мультикультуралізм // Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 315-317 (0,1 д.а.)

22. Попович Н.М. Релігійна термінологія у перекладах іноземними мовами (на прикладі перекладів давньо-грецької термінології) // Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 375-379 (0,1 д.а.)

23. Тищук А.Г. Особливості викладання іспанської мови у ВНЗ України: змістовно-орієнтований підхід/ Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 387-291 (0,1 д.а.)

24. Тодорова Н.Ю. GLOBALIZATION AND THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE// Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 27: Міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2018. 385 с. – С. 332-349 (1,0 д.а.)(зі співавтором – фаховий). - внесено до міжнародної бази даних  The Central European Journalof Social Sciences and Humanities (Polska Akademia Nauk, Akademie Věd České Republiky, Magyar Tudományos Akadémia, Slovenská Akadémia Vied).

25. Тодорова Н.Ю.  ETHICAL ASPECTS OF THE EUROPEAN UNION’S FOREIGN POLICY (1999-2014) IN THE CONTEMPORARY ACADEMIC DISCOURSE // Схід. – 2018. - № 4 (156). – С. 74-78 (0,5 д.а.) (зі співавтором – фаховий, Copernicus). (Етичні аспекти зовнішньої політики Європейського Союзу (1999-2014 рр.) в сучасному науковому дискурсі).

26. Тодорова Н.Ю. INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AND CRITICAL CULTURAL AWARENESS: IMPLICATIONS FOR THE UKRAINIAN ESP CONTEXT // Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. 27-28 March, 2018. Berehovo, 2018 - pp. 375-379 (0,1 д.а.)

27. Функціонування репрезентативних суфіксів у текстах міжнародних документів // Зб. наук. праць «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 16. – Ужгород, 2018. Ст.83-90.

2019 рік

28.Демократичні цінності перед викликом російської зовнішньої політики // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (23). Ред. кол.: І.І.Черленяк (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 7-19. Фаховий (1 співавтор)

29.Ляшина А.Г. Роль міжкультурної комунікації у фаховій підготовці перекладачів.// Зб. наук. праць «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 17. – Ужгород, 2019. Ст.258-265.

30.Ляшина А.Г.Міжкультурнакомунікаціята фахова підготовка перекладачів // Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції: «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика».  - К., 2019.Ст.351-355.

31.Мишко С., Лізак К. Розвиток  угорсько-американських дипломатичних відносин //Матеріали міжнародної наукової конференції «Історична спадщина угорської дипломатії».- Ужгород: Crossroads, 2019.-    с.142-148

32. Тези міжнародної конференції:  «Відтворення авторської концептосфери засобами          мови перекладу (на прикладі перекладу концепту собор роману О. Гончара «Собор» » //Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр МедіаГруп, 2019. – 404 с.– C.137-144.

33.Українсько-німецькі відносини в контексті історії і геополітики // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1 (22). Ред. кол.: Ю.І.Данилець (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 30-44. (1 співавтор)

      34.  Lutskiv A., Popovych N. (8 -11/10.2019). Adaptable Text Corpus Development for Specific     Linguistic Research in Proc. of 2019 IEEE International Scientific and Practical Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology".

35.Security dimension of cross-border cooperation in Central and Eastern Europe // International ConferenceEconomy-History-Society. In memoriam: Prof. Aruel Ardelean. Carei, 2019. P. 43. (1 співавтор).

2020 рік

36. Ляшина А.Г. Деякі особливості методики викладання перекладу в полікультурному середовищі // Зб. наук. праць «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 18. – Ужгород, 2020. Ст.339-347.

37. Ляшина А.Г. Деякі особливості суфіксального словотворення в англомовних текстах ораторсько-публіцистичного стилю // Збірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика».  - К., 2020. Ст.213-218.

38. Мишко А. Міжнародні організації у боротьбі з піратством //МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ  ВІСНИК , Випуск 1-2 (19-20) -  c. 230 -245 

39. Мишко А. Піратство та міжнародні відносини у ХХІ столітті. Напрями  та  сучасні  чинники  розвитку  міжнародних  відносин: економічні та політичні аспекти:Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної  конференції  (м. Ужгород,  8  травня  2020  року)  /  За  заг.  ред.: М. М. Палінчак,  В. П. Приходько,  A. Krynski. –  Ужгород:  Видавничий  дім «Гельветика», 2020. – с.197-201

40. Мишко С.А. Становлення  і розвиток тестування з визначення професійної придатності в США //Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2020  Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (11), с.237-239

41. Мишко С.А.. Лізак К.В.Розвиток українсько-угорських дипломатичних відносин у кінці ХХ століття. // Зб. наук. праць «Геополітика України: історія і сучасність». – Вип. 1 (24). – Ужгород, 2020. Ст. 83-91.

42. Мишко С.А., Лізак К.М.  Особливості перекладу реалій з англійської мови на українську, угорську та російську мови (на матеріалі твору А. Конан-Дойля "Собака Баскервілі"). // Зб. наук. праць «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Вип. 18. – Ужгород, 2020. Ст. 101-110.

43. Мишко С. А.Інтегрування культури країни, мова якої вивчається. В процес викладання іноземних мов.     Напрями  та  сучасні  чинники  розвитку  міжнародних  відносин: економічні та політичні аспекти:Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної  конференції  (м. Ужгород,  8  травня  2020  року)  /  За  заг.  ред.: М. М. Палінчак,  В. П. Приходько,  A. Krynski. –  Ужгород:  Видавничий  дім «Гельветика», 2020. – с.201-204

44. Мотрук В.П. Античні мотиви у прозі Теофіля Готьє. Переднє слово у книзі : Теофіль Готьє. Ніч, дарована Клеопатрою: вибрані твори/ Теофіль Готьє; переклад з французької, упорядкування, переднє слово. - Ужгород:ТДВ "Патент", 2020. - 192 с.

45. Мотрук В.П. Даніель Кон-Бендіт: жива легенда французької студентської революції 1968 року. - У книзі: Даніель Кон-Бендіт. А може, нам ліпше розпустити політичні партії!? Міркування безпартійного без батьківщини /  Даніель Кон-Бендіт;  переклад з французької. - Ужгород: РІК-У, 2020. - 64 с.

  46. Мотрук В.П. Генрик Сенкевич. Переднє слово у книзі: Генрик Сенкевич. Та третя. Оповідання/  Генрик Сенкевич; переклад з польської, упорядкування, переднє слово. - Ужгород;  ДВ "Патент", 2020. - 120 с.

 47. Мотрук В.П. Ірен Неміровскі (1903-1942) - французький літературний талант, народжений в Україні. Переднє слово у книзі: Ірен Неміровскі. Наперсниця: вибрані твори/ Ірен Неміровскі; переклад з французької, упорядкування. - Ужгород: ТДВ "Патент", 2020. - 168 с.

48. Тищук А.Г. «До питання викладання іноземних мов за допомогою корпусних технологій» /Н.М. Попович, А.Г. Тищук // Закарпатські філологічні студії / [редактор І. Зимомря]. — ISSN 2524-0390. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2020.– 10с.

49. Тодорова Н.Ю. «Russia`s Aggression against Ukraine: A Challenge to Democratic Values» // Kobe Gakuin Economic Papers. 2019 Vol. 51. No 3. Kobe Gakuin University, Kobe, Japan (зі співавтором)

50. Тодорова Н.Ю. «РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В УКРАЇНУ: ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВИМІР» // Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung. Katedra Pomocy Postpenitenciarnej i Aktywizacji Zawodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, KRAKÓW 2020. ISBN 978-83-947579-9-1. PP. 305-323. (зі співавтором)

51. Тодорова Н.Ю. «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР» // Міжнародний науковий вісник. Випуск. - 1-2 (19-20). 2019. – С. 18-28. (зі співавтором)

52. Тодорова Н.Ю. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА ТЛІ COVІD19-ПАНДЕМІЇ // Геополітика. Збірник наукових праць. Випуск 1 (24), 2020. – С. 18-26. (зі співавтором)

53. Adaptable Text Corpus Development for Specific Linguistic Research. Proceedings of IEEE International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology, Kyiv, 217-223. (2019. published in 2020); https://ieeexplore.ieee.org/document/9061453

54. Big Data Approach to Developing Adaptable Corpus Tools. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference, pp.374-395, April 23-24, 2020. CEUR, Vol.2604; http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper28.pdf

55. Big Data-Based Approach to Automated Linguistic Analysis Effectiveness. Data Stream Mining & Processing 2020 IEEE third international conference, August 21th to 25th, 2020, Lviv, Ukraine.p.438-443.(https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANXzexvRK0PwjSc&cid=7DA97E4A3FE1C389&id=7DA97E4A3FE1C389%2157243&parId=7DA97E4A3FE1C389%2157242&o=OneUp)

56. Corpus-Based Concept Translation // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2020. – 340 с. – С. 306-314.

ІІІ. Навчальні посібники та підручники

1. Мишко С.А. Австралія. Континент, острів, країна. Навчальний посібник (англійською мовою).- Ужгород: Гражда,  2014.- 213 с.

2.О.О. Худзей, А.Г. Ляшина.FOREIGN RELATIONS OF GREAT BRITAIN. Навчальний посібник (англійською мовою). Ужгород, 2015 – 58 с.(3 арк.).

3. Мишко С.А., Вовканич І.І., Лізак К.М.  Австралія. Континент, острів, країна. Навчальний посібник (англійською мовою).Вид.друге, доповнене.- Ужгород: Гражда,  2015.- 268 с.

4. Мишко С.А., Ляшина А.Г/ New Zealand. A Country and Islands.  Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2016.- 229с.

5. Мишко С.А. USA and Canada. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2016.- 125с.

6. Мишко С.А.England and Scotland. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2016.- 115с.

7. Мишко С.А. Вовканич І.І.,  Ляшина А.Г., Лізак К.М. Australia and New Zealand. Підручник з лінгвокраїнознавства (англійською мовою).- Ужгород: Гражда,  2016.- 527с.

8. Мишко С.А.,Вовканич І.І.Australia and New Zealand. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2017.- 115с.

9. Мишко С.А. Northern Ireland and Wales. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2017.- 107с.

10. Мишко С.А. English-Speaking Countries.Підручник з з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів (англійською мовою). - Ужгород: Гражда,  2017.- 345с.

11. Мишко С.А History of the World.  3000 BCE - 500 CE. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Історія та археологія» (англійською мовою).  - Ужгород: Гражда, 2018.- 125с.

12. Мишко С.А British Foreign Policy. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні відносини та регіональні студії» (англійською мовою).  - Ужгород: Гражда, 2018.- 103с.

13.Мишко С.А., Мишко А.В.  British Foreign Policy. Навчальний посібник для студентів галузі знань «Суспільні та поведінкові науки» (англійською мовою).  - Ужгород: Гражда,  2018.- 100с.

14. Вовканич І.І., Мишко С.А.,  Мишко А.В., Лізак К.М. Підручник з англійської мови спеціальності для студентів факультету «Історії та міжнародних відносин». – Ужгород: Гражда,  2019.- 305с

15. Вовканич І.І., Мишко С.А.,  Мишко А.В., Лізак К.М. Підручник з англійської мови для студентів факультетів історії та міжнародних відносин.Вид. 2., доп.  – Ужгород: Гражда,  2020.- 412с.

 

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 10.11.2020