Факультет суспільних наук

Факультет створений відповідно до рішення Вченої ради Ужгородського  національного університету від 26 січня 2006 року (наказ ректора УжНУ М.М. Вегеша від 6 лютого 2006 року). Першим деканом факультету був Керецман В. Ю.У 2007 році на цю посаду призначено доц. Ю.О. Остапця, а в 2014 році його переобрано.

Емблема факультету  затверджена на засіданні Вченої ради факультету суспільних наук 27 квітня 2007 року. Тлумачення символіки факультету є наступним:багатокутник, вписаний у коло – символ вічного пізнання світу (М.Кузанський);щит – знак захисту;синя стрічка  із числом 2006 – дата заснування факультету;синьо-жовта шахівниця – символ геополітичної моделі світу, запропонованої З. Бжезінським, яка знаходиться у динамічному розвитку; 5 людських фігур – символ суспільства, яке бере участь у геополітичній грі;сині, червоні та зелені прапорці символізують «робочу групу» кольорів – ознаку невтомності праці співробітників та студентів факультету.

 

Герб факультету

 

Станом на 1 січня 2020 року структуру факультету утворюють 5 кафедр: політології і державного управління; соціології та соціальної роботи; психології; філософії; загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Навчання на факультеті здійснюється за такими освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Кафедри факультету готують фахівців за 7-ма спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр» та 8 - ма спеціальностями освітнього ступеня «Магістр». Термін навчання для денної форми бакалаврату – 3 роки 10 місяців, а заочної – 4 роки 10 місяців. Тривалість магістерських програм 1 рік чотири місяці для денної і заочної форм навчання.

Кафедра політології і державного управління (завідувач – доктор історичних наук, професор М.М.Вегеш). Створена у 1964 році як кафедра наукового комунізму. У 1989 році перейменована в кафедру теорії наукового соціалізму. Як кафедра політології – створена 7 грудня 1990 року. А 31 січня 2013 року її перейменовано на кафедру політології і державного управління.

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 052 – Політологія (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр та магістр). Також кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 074 – Публічне управління та адміністрування (спеціалізації: державна служба і електронне урядування).

Кафедра соціології та соціальної роботи (завідувач – доктор філософських наук, професор Ф.Ф. Шандор). Кафедра була створена як кафедра соціальної роботи у 1996 році й того ж року відбувся перший набір студентів зі спеціальності «Соціальна робота».

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 054 – Соціологія (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, магістр) та спеціальністю 231 – Соціальна робота (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр).

Кафедра психології (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор У.Б. Михайлишин). Створена 1956 року як кафедра педагогіки, а в 1968 році її реорганізовано в кафедру педагогіки та психології. Неодноразово кафедра змінювала свою назву впродовж свого існування. У  2013 році на базі кафедри утворені дві самостійні структури: кафедра педагогіки і психології, кафедра психології.

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 053 – Психологія (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр).

Кафедра філософії (завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент В.В. Левкулич). Розпочала свою роботу у вересні 1949 року як кафедра діалектичного та історичного матеріалізму, а згодом була перейменована на кафедру філософії.

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 033 – Філософія (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, магістр).

Викладачі факультету забезпечують діяльність Закарпатського обласного центру гендерної освіти (ст. викл. М.М. Колодій) та двох  науково-дослідних інститутів: Інституту політичної регіоналістики (директор доц. М.Ю. Токар), Інституту Центральної Європи (директор проф. М.О. Лендьел). 

Випускниками аспірантури і здобувачами факультету захищено 5 докторських та понад 40 кандидатських дисертацій.

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор І.В.Козубовська). Кафедру педагогікиУжНУстворено 28 серпня 1956 року відповіднодо наказуМіністерствавищоїосвіти «Про кафедриХарківського та Ужгородськогодержавнихуніверситетів». У 2017 році кафедру перейменовано у кафедру загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

У 2015 р. кафедра педагогіки розпочала підготовку студентів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 011 – «науки про освіту», професійної кваліфікації 231 – «магістр педагогіки, викладач вищої школи».

Викладачі факультету забезпечують діяльність Соціально-психологічної служби ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (проф. І.В.Козубовська), Закарпатського обласного центру гендерної освіти (ст. викл. М.М. Колодій), Ресурсного центру зі сталого розвитку (доц. Г.І. Мелеганич).

Крім того науковці факультету забезпечують діяльність двох  науково-дослідних інститутів: Інституту політичної регіоналістики (директор доц. М.Ю. Токар), Інституту Центральної Європи (директор проф. М.О. Лендьел). 

У складі факультету працює 75 викладачів, з них професорів – 7, доцентів – 47, старших викладачів – 11, викладачів – 10. А кількість студентів лишити.

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі за спеціальністю «Політологія», «Соціологія», «Педагогіка».

Випускниками аспірантури і здобувачами факультету захищено 5 докторських та понад 40 кандидатських дисертацій. Свої наукові розвідки викладачі та студенти факультету мають можливість публікувати у таких наукових вісниках: Науковому віснику Ужгородського університету (Серія: Політологія. Соціологія. Філософія; Серія: Педагогіка. Соціальна робота),  Віснику наукової думки студентів факультету суспільних наук «Соціально-політичні студії».

Факультет співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська Академія», Київським, Львівським, Чернівецьким, Івано-Франківським, Дніпропетровським, Донецьким національними університетами; Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, університетами м. Клуж-Напока (Румунія), м. Лодзь (Польща), Інститутом етнонаціональних досліджень Угорської академії наук, Пряшівським університетом (Словаччина), Карловим університетом (Чеська Республіка) та іншими вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами.

У рамках підписаних міжнародних договорів студенти мають можливість продовжувати навчання у магістратурах європейських ВУЗів, або навчатись у закордонних Вишах за програмами по обміну студентів.

На факультеті гармонійно поєднуються навчальний процес, наукова робота з вихованням та дозвіллям. Студенти факультету беруть активну участь у проведенні цілого ряду виховних та конкурсно-святкових заходів: «День факультету», «День першокурсника», «День студента» та інших. На факультеті започатковані такі свята, як: «Студентський смак», «День психолога», «День соціального працівника», «День політолога».

Адреса факультету суспільних наук: 88016, м.Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

          e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua

 

 

Відповідальний за інформацію: Остапець Юрій Олександрович
Дата оновлення сторінки: 27.04.2020