Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Кафедру педагогіки УжНУ було створено 28 серпня 1956 року згідно з наказом тогочасного Міністерства вищої освіти «Про кафедри Харківського та Ужгородського державних університетів». З 2016 року – це кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», яка є структурним підрозділом факультету суспільних наук. З часу свого заснування кафедра спрямовує свою діяльність на забезпечення загальнопедагогічної й професійної підготовки студентів університету. 

У різні періоди її очолювали: кандидат педагогічних наук, доцент Черніловська Н.К. (1956–1959 рр.), заслужений учитель УРСР Гончаренко А.А. (1960–1965 рр.), доктор педагогічних наук, професор Гомоннай В.В. (1966–1986 рр.), доктор педагогічних наук, професор Сагарда В.В. (1987–2005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент Соломка Е.Т. (2005–2010 рр.), доктор педагогічних наук, професор Староста В.І. (2010–2013 рр.), кандидат педагогічних наук, професор Росул  В.В. (2013–2016 рр.). Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Ірина Василівна Козубовська. 

У складі кафедри 14 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 13 мають наукові ступені й відповідні вчені звання, зокрема: доктори педагогічних наук, професори Козубовська І.В., Староста В.І., Опачко М.В., Розлуцька Г.М.; кандидати педагогічних наук, доценти Кухта М.І., Маляр Л.В., Попадич О.О., Ваколя З.М., Товканець О.С.; кандидат психологічних наук, доцент Марчук Л.М.; кандидат філологічних наук, доцент Туряниця В.В.; кандидати педагогічних наук, старші викладачі Шикітка Г.М., Ключкович Т.В., провідні спеціалісти Іваничко І.І., Милян Ж.І.

З 1969 р. при кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», навчання в якій завершили понад шістдесят осіб, з яких більше сорока захистили кандидатські дисертації. Сьогодні підготовкою дисертантів успішно керують доктори педагогічних наук, професори: Козубовська І.В., Опачко М.В., Староста В.І., Розлуцька Г.М. Під керівництвом Козубовської І.В. захищено 2 докторські дисертації. 

Серед викладачів кафедри є випускники аспірантури, які захистили дисертації (Опачко М.В., Маляр Л.В., Товканець О.С., Ваколя З.М., Ключкович Т.І., Шикітка Г.М.). 

Наразі кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи здійснює підготовку здобувачів:

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 013 «Початкова освіта».

Випускники спеціальності «Початкова освіта» отримують кваліфікацію «Бакалавр початкової освіти. Учитель початкової школи» та мають право обіймати такі посади:

 • вчитель початкової школи;
 • вихователь групи продовженого дня;
 • педагог – організатор;
 • асистент вчителя у класах з інклюзивним навчанням.

Випускники спеціальності «Початкова освіта» мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи».

Випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» отримують кваліфікацію «Магістр з освітніх, педагогічних наук, викладач закладу вищої освіти» та мають право обіймати такі посади:

 • викладач вищої школи.

Випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Організація дошкільної освіти».

Випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки (Організація дошкільної освіти)» отримують кваліфікацію «Магістр з освітніх педагогічних наук, менеджер дошкільної освіти» та мають право обіймати такі посади:

 • керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
 • директор дошкільного виховного закладу;
 • завідувач відділу (у складі управління освітою);
 • директор (завідувач) дошкільного навчального закладу; 
 • менеджер (управитель) систем якості дошкільної освіти;
 • методист з дошкільного виховання;
 • методист;
 • вихователь-методист;
 • інспектор з дошкільного виховання;
 • інспектор-методист;
 • фахівці з дошкільного виховання.

Випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки (Організація дошкільної освіти)» мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 013 «Початкова освіта».

Випускники спеціальності «Початкова освіта» отримують кваліфікацію «Магістр початкової освіти. Викладач закладу вищої освіти. Вчитель початкової школи» та мають право обіймати такі посади:

 • керівник підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, 
 • завідувач відділу (у складі управління освітою), 
 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу, 
 • вчитель початкового навчально-виховного закладу, 
 • методист, 
 • викладач університетів та закладів вищої освіти, 
 • асистент, викладач закладу вищої освіти.

Випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки (Організація дошкільної освіти)» мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Викладачі кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи здійснюють керівництво педагогічною та переддипломною практикою студентів й асистентською педагогічною практикою аспірантів. Базами практики є такі освітні установи: заклади вищої освіти; кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «УжНУ»; загальноосвітні навчальні заклади; групи молодшого, середнього, старшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів, навчально-виховні комплекси «школа-дитячий садок»; управління (відділи) освіти міських (районних, обласних) виконавчих органів управління та місцевого самоврядування. 

Крім навчання студентська молодь активно долучається до різних форм дозвілля: екскурсій, зустрічей з відомими людьми краю, наукових конференцій, вечорів відпочинку тощо. 

Викладачами кафедри здійснюються наукові дослідження в різних галузях педагогіки і психології (теорія та історія педагогіки, теорія і методика професійної освіти, теорія виховання тощо). Наразі кафедрою досліджується наукова проблема «Розвиток вітчизняної педагогічної освіти у світовому контексті». Кафедра систематично проводить науково-практичні конференції та семінари, педагогічні читання з залученням студентів. 

Щороку кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи проводить всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Педагогічні інновації у фаховій освіті», метою якої є обговорення педагогічних, психологічних, філософських та соціальних проблем сучасної фахової освіти. Традиційно на конференції обговорюються загальні питання розвитку і становлення освіти та самоосвіти; педагогічні, психологічні та соціальні засади фахової освіти; інноваційні тенденції у організації навчання та виховання молоді, у модернізації діяльності системи неперервної освіти в контексті євроінтеграційних процесів; проблеми методології та методики професійної підготовки та діяльності фахівця. Результати теоретичних, методичних та експериментальних досліджень науковців, аспірантів, магістрів публікуються у збірнику наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті», який має міжнародний номер ISSN 2307-3594.

Члени кафедри є постійними авторами наукового вісника УжНУ як фахового видання з педагогіки та соціальної роботи, засновник і головний редактор якого – завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи професор Козубовська І.В.

З метою обміну досвідом колектив кафедри підтримує партнерські контакти з багатьма українськими закладами вищої освіти (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Мукачівський державний університет, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ та ін.), а також Ніредьгазьким педагогічним інститутом, Університет імені Кароля Естергазі (Угорщина), Пряшівський університет, Університет Павла Йозефа Шафарика (Словаччина), Для викладачів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи актуальним є пошук нових моделей організації навчального процесу, тому вони використовують у своїй діяльності нові інформаційні технології у сфері освіти, а саме: проводять електронне анкетування, тестування та опитування з використанням Google Meet, Google Forms, використовують платформу MOODLE під час самостійної та індивідуальної роботи студентів та аспірантів, електронну пошту, соціальні мережі, месенджери Viber, WhatsApp та ін.

Щорічно викладачами кафедри видається понад 100 публікацій: наукові статті в наукометричних (Scopus, Web of Science, Copernicus), фахових зарубіжних і вітчизняних виданнях, монографії, навчально-методичні посібники, словники, тези. Серед видань останніх років: колективна монографія «Освіта Закарпаття в загальноєвропейському контексті» (2017), монографії «Нова парадигма підготовки педагогічних кадрів у Великій Британії» (2017), «Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими дітьми в США» (2019 р.), «Короткий термінологічний словник з основ педагогіки і полікультурної освіти» (2018 р.), «Короткий термінологічний словник з основ педагогіки і психології дошкільної освіти» (2020 р.). 

Професори І.В.Козубовська та В.І.Староста є членами спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. 

Діяльність кафедри спрямована на пошук продуктивних технологій навчання та виховання студентів як майбутніх фахівців, нових форм співпраці з педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, управлінськими структурами освітньої сфери щодо методичної підтримки й розробки спільних просвітницьких програм і проектів з підвищення педагогічної культури населення та їх оприлюднення в регіональних засобах масової інформації тощо. Наразі основна увага професорсько-викладацького колективу зосереджена на оновленні змісту теоретичної й практичної підготовки студентів – майбутніх педагогів – на основі європейських стандартів вищої педагогічної освіти з метою формування самодостатніх, конкурентоздатних фахівців.

Поштова адреса: Головний корпус УжНУ (БАМ), вул. Університетська, 14, каб. 3378,  м. Ужгород, 88020.

Електронна адреса: kaf-pedagogy@uzhnu.edu.ua.

 

Відповідальний за інформацію: Козубовська Ірина Василівна
Дата оновлення сторінки: 02.12.2020