Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Кафедру педагогіки УжНУ було створено 28 серпня 1956 року згідно з наказом тогочасного Міністерства вищої освіти «Про кафедри Харківського та Ужгородського державних університетів».

У різні періоди її очолювали: кандидат педагогічних наук, доцент Черніловська Н.К. (19561959 рр.), заслужений учитель УРСР Гончаренко А.А. (19601965 рр.), доктор педагогічних наук, професор Гомоннай В.В. (19661986 рр.), доктор педагогічних наук, професор Сагарда В.В. (19872005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент Соломка Е.Т. (20052010 рр.), доктор педагогічних наук, професор Староста В.І. (20102013 рр.), кандидат педагогічних наук, професор Росул  В.В. (2013–2016 рр.)

З вересня 2016 року завідувачем кафедри призначено доктора педагогічних наук, професора Козубовську І.В.

У складі кафедри 11 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 10 мають наукові ступені й відповідні вчені звання, зокрема: доктори педагогічних наук, професори Козубовська І.В., Староста В.І.; кандидат психологічних наук, доцент Марчук Л.М.; кандидати педагогічних наук, доценти Кухта М.І., Маляр Л.В., Опачко М.В., Попадич О.О., Розлуцька Г.М.; кандидат філологічних наук, доцент Туряниця В.В.; кандидат педагогічних наук, ст. викл. Ваколя З.М., викладач Депчинська І.А., провідні спеціалісти Іваничко І.І., Шикітка Г.М.  

З 1969 р. при кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки», навчання в якій завершили понад шістдесят осіб. Кандидатські дисертації членів кафедри в зазначеній педагогічній галузі складають вагомий внесок в дослідження історії розвитку освіти й педагогічної думки на Закарпатті, що використовуються в педагогічному процесі вищих навчальних закладів України, Словаччини, Угорщини.

Упродовж сорокасемилітнього періоду розвитку аспірантури успішно захистили дисертації й отримали науковий ступінь кандидата педагогічних наук більше сорока аспірантів, деякі з них наразі працюють в різних структурних підрозділах УжНУ: Бартош О.П. (завкафедри іноземних мов), Гвоздяк О.М. (завкафедри німецької мови та літератури), Повідайчик О.С. (заступник декана факультету суспільних наук), Кляп М.І. (кафедра фізреабілітації), Канюк О.Л., Кіш Н.В, Стойка Л.Я., Чейпеш І.В.(кафедра іноземних мов), Ваколя З.М., Маляр Л.В., Опачко М.В.(кафедра педагогіки та психології), Дацків І.Є.(кафедра міжнародних комунікацій) та ін.

У 2015 р. кафедра педагогіки розпочала підготовку студентів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 011 – «науки про освіту», професійної кваліфікації 231 – «магістр педагогіки, викладач вищої школи» з півторарічним терміном навчання.

Відповідно до освітньої програми студентам магістратури викладаються такі навчальні дисципліни, які забезпечують поглиблені теоретичні знання з педагогіки та психології вищої школи й водночас охоплюють управлінський, науково-дослідницький, методичний та інші аспекти професійної підготовки: філософія освіти, системний та інтегративний підходи в освіті, державні стандарти і якість вищої освіти, менеджмент освітнього процесу,інноваційні технології й методика навчання у вищій школі,контроль та оцінювання результатів професійного навчання, моделювання професійної підготовки й діяльності фахівців, теорія і практика науково-педагогічних досліджень та ін.

Відповідно до професійної підготовки студента-магістра – викладача вищої школи – і здобутих у процесі навчання компетенцій сферами працевлаштування випускників визначені установи, підпорядковані Міністерству освіти і науки України, зокрема: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації і форм власності, науково-педагогічні й освітні установи, заклади підвищення кваліфікації й післядипломної педагогічної освіти.  

Кафедра забезпечує викладання психолого-педагогічних дисциплін (загальна педагогіка, теорія та методика виховної роботи, педагогіка та психологія вищої школи, основи психології та педагогіки)  студентам різних напрямів підготовки за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», а для педагогічних спеціальностей – організацію педагогічної практики студентів, здійснення прикладних досліджень в освітній галузі, використання діагностичних методик у педагогічному процесі.

В контексті дослідження наукової теми «Теорія і практика становлення й розвитку освіти в загальноєвропейському контексті» членами кафедри охоплені актуальні психолого-педагогічні проблеми: розвиток освіти в країнах Європи, міжнародна співпраця в освіті, форми соціалізації студентів в умовах глобалізації й культурних трансформацій, сучасні підходи до професійної підготовки вчителя та викладача вищої школи, розвиток освіти Закарпапаття в загальноєвропейському вимірі та ін.

Інноваційні розробки професорсько-викладацького складу апробуються в навчальному процесі у викладанні базових педагогічних дисциплін та спецкурсів. Успішно, зокрема, впроваджується діалогічна й дискусійна форми проведення практичних і семінарських занять, компетентнісний підхід в професійній підготовці майбутніх педагогів, індивідуальні науково-дослідні креативні проекти, моделювання дидактичних (виховних) ситуацій і прогнозування результатів їх вирішення, які сприяють формуванню в студентів позитивної мотивації до вивчення психолого-педагогічних дисциплін та інтересу до професії вчителя.

Кафедра проводить науково-практичні конференції та семінари, педагогічні читання, всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Педагогічні інновації у фаховій освіті», за результатами яких щорічно видається збірник наукових праць.Члени кафедри є постійними авторами наукового вісника УжНУ як фахового видання з педагогіки та соціальної роботи, засновник і головний редактор якого – завідувач кафедри педагогіки та психології професор Козубовська І.В.

З метою обміну досвідом колектив кафедри підтримує партнерські контакти з багатьма українськими вищими навчальними закладами (Київський національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, Мукачівський державний університет, Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ та ін.), а також Ніредьгазьким педагогічним інститутом, Інститутом імені К.Естергазі (м.Еґер, Угорщина).

Діяльність кафедри спрямована на пошук продуктивних технологій навчання та виховання студентів як майбутніх фахівців, нових форм співпраці з педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, управлінськими структурами освітньої сфери щодо методичної підтримки й розробки спільних просвітницьких програм і проектів з підвищення педагогічної культури населення та їх оприлюднення в регіональних засобах масової інформації тощо. Наразі основна увага професорсько-викладацького колективу зосереджена на оновленні змісту теоретичної й практичної підготовки студентів – майбутніх учителів – на основі європейських стандартів вищої педагогічної освіти і формування самодостатніх, конкурентоздатних фахівців.

Відповідальний за інформацію: Козубовська Ірина Василівна
Дата оновлення сторінки: 12.06.2017