Кафедра психології

Кафедра психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» має давню історію.

Спочатку було створено кафедру педагогіки згідно з наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 28 серпня 1956 року «Про кафедри Харківського та Ужгородського державних університетів». У 1968 році, кафедру було реорганізовано у кафедру педагогіки та психології. У 2010 р. на базі кафедри педагогіки і психології було утворено дві окремі кафедри: психології та  педагогіки. У 2012 році внаслідок реорганізації кафедра психології була приєднана до кафедри педагогіки, а в квітні 2013 року на підставі наказу МОН молоді і спорту № 155 від 14.02.2013р. «Про реорганізацію Закарпатського державного університету» була проведена реорганізація кафедри суспільних дисциплін та української мови факультету міжнародних відносин ЗакДУ та кафедри педагогіки та психології факультету суспільних наук ДВНЗ «УжНУ» шляхом їх об’єднання та створення на їх основі загальноуніверситетської кафедри психології та педагогіки та кафедри психології факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У різні періоди кафедру очолювали кандидат педагогічних наук, доцент

Н. К. Черніловська (1956-1959 рр.), заслужений учитель УРСР

А.А. Гончаренко (1960-1965 рр.), доктор педагогічних наук, професор

В.В. Гомоннай (1966-1986 рр.), доктор педагогічних наук, професор

В.В. Сагарда (1987-2005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент Соломка Е.Т. (2005-2012 рр.), доктор педагогічних наук, професор Староста В.І. (2012-2013рр.). З лютого 2014 р. кафедру очолює  кандидат психологічних наук, доцент Михайлишин У.Б.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 053 – Психологія (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за напрямом підготовки «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання на денній формі 3 роки 10 місяців (8 семестрів), на заочній  4 роки 10 місяців (10 семестрів),       кваліфікація «Бакалавр психології» та освітнім ступенем «Магістр» – з нормативним терміном навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри), кваліфікація «Магістр психології».

Навчальний процес на кафедрі забезпечує 11 викладачів, 1 провідний спеціаліст і 1 старший лаборант. Серед них:  кандидат психологічних наук,  доцент Михайлишин Уляна Богданівна, кандидат психологічних наук,  доцент Соломка Едуард Тіберійович, кандидат психологічних наук, доцент Синишина Вікторія Михайлівна, кандидат психологічних наук Смук Оксана Тарасівна, кандидат педагогічних наук, доцент Шелевер Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент Яцина Олена Федорівна, старший викладач Заболотна Наталія Михайлівна, старший викладач  Ісаєвич Світлана Іванівна, старший викладач  Омелянська Вікторія Іллівна, старший викладач Попович Тетяна Олександрівна, викладач Ляшин Ярослав Євгенович.

Матеріально-технічна та інформаційна база спеціальностей доповнюється навчально-методичною літературою. Це, до прикладу, такі видання викладачів кафедри психології, як: «Психологія здоров'я. Навчально-методичний комплекс» (2010 р.), «Зоопсихологія.  Методична розробка практичних занять» (2010р.), «Загальна психологія. Методична розробка лабораторних занять» (2010р.), «Психологія спілкування. Методична розробка практичних занять» (2011р.), «Зоопсихологія. Навчально-методичний посібник» (2011р.), «Методичні вказівки для виконання й оформлення курсових та дипломних робіт студентів зі спеціальності «Психологія» (ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») (2012р.), методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія девіантної поведінки» (2013 р.),  методична розробка практичних занять з навчального курсу «Вступ до спеціальності «Психологія» (2014 р.), методична розробка практичних занять з навчального курсу «Психологія злочинного світу» (2014 р.), навчально- методичний посібник « Психодіагностична практика в дошкільних навчально- виховних закладах» (2015 р.), методичні вказівки з  педагогічної практики (асистентської) для студентів ФСН спеціальності «Психологія» (освітній ступінь: магістр) ( 2016р.)

 

Серед останніх наукових монографічних видань варто відзначити: «Особливості емоційних станів неповнолітніх з делінквентними формами поведінки» (У.Б. Михайлишин), «Соціально-психологічні проблеми становлення особистості в стресогенних обставинах економічної соціалізації» (О.М. Собченко, У.Б. Михайлишин).

Викладачами кафедри постійно ведеться пошук та впровадження у педагогічний процес інноваційних технологій навчання, спрямованих на розв’язання теоретичних та практичних проблем навчально  – виховного процесу. Інноваційні розробки:

  1. формування рефлексивного професійного досвіду майбутнього фахівця.
  2. програмно – цільовий,  особистісно орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів.
  3. діалогічна система проведення практичних і семінарських занять.

Колектив кафедри підтримує тісні міжнародні контакти із Сегедським університетом, Ніредьгазьким педагогічним інститутом Угорщини та Пряшівським університетом Словаччини. Суть їх полягає в участі у наукових конференціях, вивченні та обміні досвідом, публікації наукових статей у провідних українських та зарубіжних виданнях.

Кафедра підтримує зв’язки з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка, НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, з Харківським національним університетом внутрішніх справ, Мукачівським державним університетом, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та іншими.

     Результатом плідної співпраці стали монографії : «Відповідальність як чинник адаптації студентів до навчання у вищому

навчальному закладі » ( Т.Г.Дріга,Н.Є.Завацька,В.Ю.Завацький, О.Г.Лососієвська, У.Б.Михайлишин), « Соціально- психологічні  засади розвитку професійно-важливих  якостей у молоді  » Н.М. Єрмаш, Н.Є.Завацька, В.Ю.Завацький, О.Г.Лососієвська,У.Б.Михайлишин,І.І.Чубова)

« Психологія адаптації студентів до навчальної діяльності (М.С.Корольчук,В.М.Корольчук,І.В.Мостова,У.Б.Михайлишин,С.М.Миронець,В.Г.Пасічна,Е.Т.Соломка ).

Наукова робота на кафедрі психології  здійснюється в рамках комплексної теми «Особливості психологічного розвитку особистості в умовах системних змін у суспільстві».

Протягом навчання студенти залучені до різноманітних видів практик (ознайомлювальна, психодіагностична, діагностико-психокорекційна, виробнича, педагогічна (асистентська), переддипломна). Широкий спектр баз практик, як в Закарпатській області, так і за її межами, дає можливість студентам підвищувати свою професійну майстерність в різних галузях психології.

Життя студентів цікаве і різноманітне. Щорічно вони приймають активну участь у підготовці та проведенні «Дня першокурсника», «Дня факультету». До Всеукраїнського дня психолога студенти організовують різноманітні заходи (концерти, конкурси, благочинні акції, презентації проектів, майстер-класи). Студенти є учасниками різних загальноуніверситетських студій за інтересами та членами студентського наукового товариства факультету суспільних наук.

На майбутнє актуальними для кафедри залишаються такі напрями досліджень, як психологічне забезпечення правоохоронної діяльності, психологічний супровід в екстремальних та кризових  ситуаціях.

Поштова адреса:

Головний корпус УжНУ (БАМ) , вул. Університетська, 14, каб. 335, Ужгород, 88020

Електронна адреса: psixology@ukr.net

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Михайлишин Уляна Богданівна
Дата оновлення сторінки: 20.09.2017