Кафедра психології

Кафедра психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» має давню історію.

Спочатку було створено кафедру педагогіки згідно з наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 28 серпня 1956 року «Про кафедри Харківського та Ужгородського державних університетів». У 1968 році кафедру було реорганізовано у кафедру педагогіки та психології. У 2010 р. на базі кафедри педагогіки і психології було утворено дві окремі кафедри: психології та  педагогіки. У 2012 році внаслідок реорганізації кафедра психології була приєднана до кафедри педагогіки, а в квітні 2013 року на підставі наказу МОН молоді і спорту № 155 від 14.02.2013р. «Про реорганізацію Закарпатського державного університету» була проведена реорганізація кафедри суспільних дисциплін та української мови факультету міжнародних відносин ЗакДУ та кафедри педагогіки та психології факультету суспільних наук ДВНЗ «УжНУ» шляхом їх об’єднання та створення на їх основі загальноуніверситетської кафедри психології та педагогіки та кафедри психології факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У різні періоди її очолювали кандидат педагогічних наук, доцент Н.К. Черніловська (1956-1959 рр.), заслужений учитель УРСР А.А. Гончаренко (виконуючий обов’язки у 1960-1965 рр.), доктор педагогічних наук, професор В.В. Гомонай (1966-1986 рр.), доктор педагогічних наук, професор В.В. Сагарда (1987-2005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент Е.Т. Соломка (2005-2012 рр.), доктор педагогічних наук, професор В.І. Староста (2012-2013 рр.).

З лютого 2014 року кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Уляна Михайлишин.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053  Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки - з нормативним терміном навчання на денній формі 3 роки 10 місяців (8 семестрів), на заочній 4 роки 10 місяців (10 семестрів), кваліфікація «Бакалавр психології» та підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053  Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки - з нормативним терміном навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри), кваліфікація «Магістр психології».

Навчальний процес на кафедрі забезпечує 14 науково-педагогічних працівників: 1 доктор психологічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 3 кандидати психологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат соціологічних наук, 4 старші викладачі та 3 викладачі. Крім того, до навчального процесу залучаються викладачі за сумісництвом з інших кафедр та провідних вітчизняних вузів.

Викладачами кафедри постійно ведеться пошук та впровадження у педагогічний процес інноваційних технологій навчання, спрямованих на розв’язання теоретичних та практичних проблем навчально  – виховного процесу, а саме: формування рефлексивного професійного досвіду майбутнього фахівця; програмно – цільовий, особистісно орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів; діалогічна система проведення практичних занять.

Колектив кафедри підтримує тісні міжнародні контакти із Європейським інститутом післядипломної освіти (Словаччина), Високою школою охорони здоров’я та соціальної роботи Св. Алжбети (Словаччина), Університетом Стефан чел Маре м. Сучава (Румунія). Суть їх полягає в організації та участі у наукових конференціях, вивченні та обміні досвідом, публікації наукових статей у провідних українських та зарубіжних виданнях.

Кафедра підтримує зв’язки з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Мукачівським державним університетом, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Міжнародним класичним університетом ім. П.Орлика, Хмельницьким національним університетом, Східноукраїнським національним  університетом імені Володимира Даля, Київським національним торговельно-економічним університетом.

Результатом плідної співпраці стали монографії : «Відповідальність як чинник адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі» (Т.Г.Дріга, Н.Є.Завацька, В.Ю.Завацький, О.Г.Лососієвська, У.Б.Михайлишин), «Соціально- психологічні  засади розвитку професійно-важливих  якостей у молоді» Н.М. Єрмаш, Н.Є.Завацька, В.Ю.Завацький, О.Г.Лососієвська, У.Б.Михайлишин, І.І.Чубова), «Психологія адаптації студентів до навчальної діяльності (М.С.Корольчук, В.М.Корольчук, І.В.Мостова, У.Б.Михайлишин, С.М.Миронець, В.Г.Пасічна, Е.Т.Соломка), «Психологія безробіття» (Микола Корольчук, Валентина Корольчук, Уляна Михайлишин, Валерія Пасічна, Йозеф Затько).

Методична робота кафедри спрямована на створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності з сучасними вимогами до підготовки фахівців.

Наукова робота на кафедрі психології  здійснюється в рамках комплексної теми «Соціально-психологічні особливості формування особистості в умовах трансформаційних змін».

Публікується журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б)  за спеціальністю 053 Психологія. 

Протягом навчання студенти залучені до різноманітних видів практик (ознайомлювальна, психодіагностична, діагностико-психокорекційна, виробнича, педагогічна (асистентська), переддипломна). Широкий спектр баз практик, як в Закарпатській області, так і за її межами, дає можливість студентам підвищувати свою професійну майстерність в різних галузях психології. Базами проходження практик є: освітні установи, філія державної установи «Центр пробації в Закарпатській області»; КНП «Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей»; Головне управління Національної поліції в Закарпатській області;  Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області; Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги та інші. 

Життя студентів цікаве і різноманітне. Щорічно вони приймають активну участь у підготовці та проведенні «Дня першокурсника», «Дня факультету». До Всеукраїнського дня психолога студенти організовують різноманітні заходи (концерти, конкурси, благочинні акції, презентації проектів, майстер-класи). Студенти є учасниками різних загальноуніверситетських студій за інтересами та членами студентського наукового товариства факультету суспільних наук. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Актуальні питання психології».

На майбутнє актуальними для кафедри залишаються такі напрями досліджень, як психологічне забезпечення правоохоронної діяльності, психологічний супровід в екстремальних та кризових  ситуаціях.

Поштова адреса: Головний корпус УжНУ (БАМ), вул. Університетська, 14, каб. 335, м. Ужгород, 88020

Електронна адреса:

e-mail: 

kaf-psychology@uzhnu.edu.ua

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Михайлишин Уляна Богданівна
Дата оновлення сторінки: 04.11.2021