Факультет суспільних наук

Кожна з кафедр факультету досліджує власну комплексну наукову тему.

Вчена рада факультету затвердила наступні теми наукових досліджень кафедр на 2015 – 2018 роки: «Особливості психологічного розвитку особистості в умовах системних змін  у суспільстві» (кафедра психології), «Духовні цінності: їх природа, закономірності розвитку і функціонування» (кафедра філософії), «Вдосконалення системи підготовки фахівців соціальної роботи в Україні», «Соціологічний портрет Закарпаття» (кафедра соціології та соціальної роботи), «Політичні, державно-управлінські й регіональні процеси в країнах Центральної та Східної Європи» (кафедра політології і державного управління), «Теорія і практика становлення й розвитку освіти в загальноєвропейському контексті» (кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи).

Викладачі також здійснюють наукову роботу в межах науково-дослідних інститутів: Інституту політичної регіоналістики (директор проф. М.Ю. Токар) та Інституту Центральної Європи (директор проф. М.О. Лендьел).

Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики було створено з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів УжНУ та розвитку фундаментальних досліджень в галузі гуманітарних наук. Наукова діяльність Інституту зосереджена на дослідженні регіональних історико-політичних процесів.

У 2009 році НДІ політичної регіоналістики започаткував видавничу серію «Studia Regionalistica», яка представлена виданням книжок історико-політичного характеру з найбільш актуальних проблем регіональної історії та сучасності, висвітлення політичних, етнічних та конфесійних процесів у Закарпатті та суміжних з ним регіонах. Станом на 2017 рік побачили світ дев’ять серійних видань (Див. на сайті сторінку про НДІ політичної регіоналістики).

Метою діяльності інституту Центральної Європи є комплексне дослідження центральноєвропейського регіону, а також залучення державного і міжнародного фінансування для відповідних наукових проектів. Інститут започаткував видання «Наукових читань» з проблем розвитку країн Центральної Європи та їх відносин з Україною (Див. на сайті сторінку про Інститут Центральної Європи ).

На факультеті видаються: «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» та «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія». Свої наукові розвідки студенти факультету мають можливість друкувати у Віснику наукової думки студентів факультету суспільних наук «Соціально-політичні студії».

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі за спеціальністю «Політологія», «Соціологія», «Педагогіка». Випускниками аспірантури і здобувачами факультету захищено 5 докторських та понад 40 кандидатських дисертацій.

Значним науковим здобутком факультету суспільних наук є наукові дослідження викладачів факультету, серед яких слід відмітити наступні монографії та навчальні посібники:

 1. Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Під. ред. М. Вегеша, Ч. Фединець; [Редкол.: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар; Відп. за вип. М. Токар]. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 720 с.
 2. Козубовська І., Леврінц М. Особливості формування професійної мотивації майбутніх фахівців в Угорщині: монографія. – Ужгород: УжНУ, 2010. – 232 с.
 3. Лендьел М.О. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи: монографія / Мирослава Олександрівна Лендьел; НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: Мистецька лінія, 2011. – 688 с.
 4. Остапець Ю. Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів: Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2016. – 412 с.
 5. Асланов С. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз: Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2016. – 464 с.
 6. Повідайчик О., Тополянський С. Основи соціальної інформатики. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2011. – 228 с.
 7. Соціальна робота: аналіз зарубіжного досвіду: підручник / Упоряд.: О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, В.А. Поліщук, О.Ю. Пришляк та ін. / За ред. Ничкало Н.Г. Тернопіль ВАТ «ТВПК «Збруч»», 2010. – 426 с.
 8. Собченко О., Михайлишин У. Соціально-психологічні проблеми становлення особистості в стресогенних обставинах економічної соціалізації. – К.: Кондор, 2014. – 332 с.
 9. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття: монографія / Під ред. А. Круглашова і М. Токаря; [Ред. колегія: М. Зан, М. Гуйтор, Ю, Остапець, Н. Ротар; Відп. за вип. М. Токар]; НДІ політичної регіоналістики (Ужгород), НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці). – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 552 с.
 10. Вегеш М., Токар М. Карпатська Україна на шляху державотворення: До 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України: Монографія. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 2009. – 448 с.
 11. Шандор Ф.Ф., Лукашевич М. П. Соціологія сім’ї. – К.: Знання, 2013. – 223 с.

  На базі кафедр факультету проводилися наукові конференції, семінари, «круглі столи» на актуальні суспільно-політичні теми. Серед них наймасштабнішими були міжнародні науково-практичні конференції: «Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989 − 1991 рр.» (2007 р.), «Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії» (2009 р.), «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століття» (2014 р.), «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (2015 р.), «Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції» (2015 р.).

       Факультет співпрацює з: Національним університетом «Києво-Могилянська Академія», Київським, Львівським, Чернівецьким, Івано-Франківським, Дніпропетровським, Донецьким національними університетами; Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Тернопільським національним педагогічним університетом; університетами м. Клуж-Напока (Румунія), м. Лодзь (Польща), м. Данді (Шотландія), інститутами соціальної роботи м. Брюссель і м. Намюр (Бельгія), Сегедським університетом та Ніредьгазьким педагогічним інститутом (Угорщина), Інститутом етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угорщина), Пряшівським університетом (Словаччина) та іншими вищими навчальними закладами України, країн близького та далекого зарубіжжя.

 

Відповідальний за інформацію: Остапець Юрій Олександрович
Дата оновлення сторінки: 07.03.2019