Кафедра міського будівництва і господарства

Наукова проблематика, яка досліджується на кафедрі міського будівництва і господарства є „Містобудування і територіальне планування” в рамках комплексної теми: „Ресурсно-екологічні умови планування та забудови поселень Закарпатської області”. Виконання науково-дослідних робіт проводиться без використання коштів державного і місцевого бюджетів, а також позабюджетного фінансування. 

 Основний зміст згаданої проблеми включає розробку наступних питань:
  • Підвищення технологічності будівництв (з метою зниження частки ручної та важкої  праці у будівництві).
  • Геотектонічні умови сейсмічного районування територій.
  • Застосування методик визначення параметрів будівельної кліматології по висотних  коефіцієнтах для планування і забудови поселень Закарпатської області.
  • Розрахунок каркасних будівель, які підпадають під категорію експериментальних щодо сейсмічних явищ (для підвищення сейсмостійкості будівель за рахунок використання акселелограм реальних землетрусів)
  • Впровадження постійно діючих GPS-станцій на території Закарпаття, як складових національної мережі перманентних  GPS – станцій (з метою розвитку навігаційних космічних систем та їх застосування). Вплив атмосфери на точність GPS-даних.
  • Історико-планувальні особливості розвитку міст Закарпаття (з метою виявлення закономірності впливу ландшафтної основи на планувальну структуру міст).

Одержано наступні наукові результати:

Проведений   кафедрою аналіз проектування і забудови житлових поселень показав, що раціональне використання територіальних ресурсів може досягатися за рахунок модифікації та  впровадження нових прийомів планування і забудови. Важливим фактором, що зумовлює складність освоєння територій в умовах Закарпатської області є складна геодинамічна ситуація, що вимагає значних витрат на інженерну підготовку при освоєнні територій.

Території з складним рельєфом обумовлюють істотні зміни системи функціональної організації забудови, розміщення і розміри елементів і зон, які її формують. Доцільною є концентрація груп жилих будинків на сприятливих ділянках і використання малопридатних ділянок для інших функціональних елементів і зон. Внаслідок цього забудова крутих схилів матиме „острівний” характер. Тому на територіях зі складним рельєфом рекомендується проектувати мікрорайони, менші за розмірами, ніж на рівнинній місцевості. Крім того, на сприятливих схилах південної і південно-західної орієнтації інсоляції розриви між будинками можуть бути значно скорочені на 35-40 %. Побудована модель відкритої функціонально-планувальної структури низинної системи поселень та розроблені основи побудови математичної моделі функціонально-планувальної структури гірської системи розселень.

На основі проведених досліджень напружено-деформованого стану схилів, берегових укріплень, дамб, основ опор мостів та глибоких шарів земної кори розроблена модель генерації електромагнітного випромінювання при деформаційних процесах в геологічному середовищі, що служить основами будівель і споруд. Електромагнітні збурення добре описуються в рамках електрокінетичної моделі. Результати експериментальних досліджень узгоджуються з теоретичною моделлю. Електрокінетичні процеси мають велике значення при вивченні процесів руйнування не тільки основ будівель і споруд, але і інших будівельних конструкцій, зокрема бетонних та залізобетонних.

Розроблено схему сейсмічного районування території Закарпатської області з урахуванням кореляції геоморфологічних, геологічних, тектонічних факторів. Проведено комп’ютерний розрахунок каркасів будівель, що відносяться до експериментальних, на сейсмічні навантаження з використанням  акселелограм землетрусів.

До наукової роботи залучаються студенти. На кафедрі діє науковий гурток. На студентській конференції кожного року представляється ряд наукових студентських робіт.

Відповідальний за інформацію: Голик Йолана Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 02.07.2018