Кафедра полікультурної освіти та перекладу Ужгородського національного  університету створена на базі факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу згідно ухвали Вченої Ради університету від 29.09.2014 р., протоколу № 3.

Її функціонування обумовлене необхідністю забезпечення навчальних дисциплін з іноземних мов, приведення системи викладання іноземних мов на факультеті у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних потреб, забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння іноземними мовами, підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахового спрямованих мовних знань та надання можливості проходження практики з усного і письмового перекладу, міжмовного спілкування та мовного стажування.  Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Країнознавство» за відповідними освітніми ступенями, забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з відповідної іноземної мови (англійської, німецької, французької).

Станом на 2015 – 2016 н. р. до складу кафедри входять 8 викладачів, з них: 4 кандидати наук і доценти та 1 старший викладач. Кадровий склад забезпечує викладання іноземних мов на високому науково-методичному рівні (англійської, німецької, французької, іспанської, словацької), іноземної мови професійного спрямування та теорії та практики перекладу. У відповідності до сучасних вимог викладання у вищих навчальних закладах, кафедрою розроблені та читаються англійською мовою теоретичні дисципліни країнознавчого циклу: «Політико-правові системи англомовних країн» (доц. Мишко С.А.), «Системи вищої освіти англомовних країн» (доц. Тодорова Н.Ю.), «Методика викладання у вищій школі» (доц. Тодорова Н.Ю.), «Історія зарубіжної педагогіки» (викл. Нілабович Я.В.).

Кафедра активно працює над методичним забезпеченням факультету необхідними комплектами навчально-методичної та наукової літератури. У перспективі існування кафедри полікультурної освіти та перекладу - відкриття лабораторії фахового перекладу. Перекладацька лабораторія - це унікальна можливість для студентів факультету вивчати специфіку усного та письмового перекладу за фахом. Належне технічне обладнання лабораторії забезпечить не лише якісний поточний контроль знань студентів іноземної мови за фахом, а й надасть можливість проведення відеоконференцій, систематичне відвідування лекцій у ВНЗ за рубежем, забезпечить студентам належну та якісну перекладацьку підготовку протягом всього навчання не виходячи за межі власного університету.

Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету, з факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski), Вроцлавським державним університетом (Uniwersytet Wrocławski), кафедрою прикладної лінгвістики (Зав. каф. доц. Й.Хорват) Університету міста Пейч (Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs), а також філософським факультетом (Доцент Мартін Олоштіак) Пряшівського університету у Пряшеві ( Prešovská univerzita v Prešove).

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017