Department of Business-administration, Marketing and Management

Абітурієнту (Вступнику) спеціальностей галузі знань « Управління та адміністрування»

Сьогодення настільки  технізоване, насичене машинами та приладами, настільки комп’ютеризоване, що часом здається, наче стрімкий технологічний розвиток перевищує людський. Складається враження, що тільки і саме сучасна складна техніка є основою успіху.

На жаль, Україна не займає лідируючих позицій у виробництві техніки. Ми не продукуємо iPhone, якісні телевізори типу Philips чи побутову техніку Bosch. Нам також далеко до виробництва автомобілів якості Mercedes чи Volkswagen.

Дохід провідних бізнесменів, що заволоділи національним господарством країни, а також менеджмент, який їх обслуговує, переважно базується на газопостачанні, електрогенеруванні, зерновиробництві та металургії. Все це було створено ще в індустріальну епоху. Сьогодні, вже в постіндустріальному суспільстві, українська техніка та бізнес суттєво відстають від світового тренду.

 Це, в свою чергу, спричиняє те, що молодь не прагне будувати якісне вдома, беручи на себе виклики, які поставлено перед Україною. Звідси й поширена еміграція в сусідні європейські країни і навіть далі.

Проте, з іншого боку, це провокує й те, що в нашій країні і навіть в Ужгороді місце українця в бізнесі заміщується людьми інших національностей, що також тікають від складних ситуацій своєї країни. Звісно, ми не можемо повністю ігнорувати природний характер міграції.

Однак необхідно розуміти, що через торгівлю, торгові мережі і подальшу експансію капітал та економічні можливості будуть перетікати у руки іноземців. Ефект самозбереження країни та держави потребує нашого управлінського та економічного патріотизму. Необхідно залучати власні сили та вміння і робити внесок у розвиток країни.  Для цього потрібно вірити у те, що ключ до успіху насамперед – у людських можливостях, а не в техніці. Адже техніка – це лише результат прийняття людиною управлінського рішення.

 

 

 • Розпач та розчарування - поганий порадник у складних ситуаціях. Країні потрібна знаюча та вміла молодь. Насамперед молоді управлінці та менеджери з патріотичними цінностями!
 • Україні потрібен масштабний успіх! Насамперед -  управлінський та підприємницький. Але це не повинен бути успіх однієї особи чи однієї групи людей. Цей успіх повинен стосуватися багатьох осіб, команд, проектів.
 • Успіх неможливий без удачі, але в першу чергу це використання якостей учасників соціальної та господарської дії. Такі якості базуються на знаннях, вміннях, компетенціях та можливостях.
 • Головне для успіху менеджера – здатність перебороти «жадібність в собі» та вміти «перехитрувати»  жадібність інших.
 • Головне для успіху підприємця - використати жадібність не для фінансування своїх яхт, мерседесів, вілл та парків, а мати талант трансформувати жагу до грошей - в жагу для капіталу, необхідного для процвітання ділового процесу.

Трансформувати поступово жадібність у творчі прагнення можна тільки на основі любові до справи та відчутті любові до командної роботи. Любов до справи формується із двох джерел: інтуїтивного прагнення до нового, справжнього та справедливого, а також на основі джерела усвідомлених духовних цінностей та культури. У будь-якому випадку необхідне постійне вдосконалення своїх вмінь, розвиток професійних і особистих якостей та поповнення знань. Ці речі у поєднанні з творчими прагненнями формують правильний шлях до успішного майбутнього всієї країни та кожної окремої людини.

Саме для досягнення необхідного Україні управлінського та підприємницького успіху, просування технологічного розвитку на вищий рівень, ефективного функціонування українського бізнес-сегменту потрібні кваліфіковані, творчі, патріотичні менеджери та маркетологи. Тому в ДВНЗ «УжНУ» кафедра БАММ веде підготовку фахівців – бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент», «Маркетинг»,  магістрів за спеціальностями «Бізнес-адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю».

 

 

Бакалаврські програми:

Напрям підготовки «Менеджмент» (денна форма)

Зміст підготовки фахівців покликаний сприяти формуванню фахівців, здатних вирішувати складні проблеми та питання управління і адміністрування в умовах організаційної кризи, яка перманентно присутня в Україні на тлі глобалізаційних процесів.

Особливості підготовки фахівців з «Менеджменту» включають: знання інструментів  управлінського, економічного і соціального механізмів та процесів, а також сучасних теоретико-практичних підходів до управління та адміністрування в сфері бізнесу, публічного адміністрування.

З метою ефективної реалізації парадигми компетентнісного підходу, у навчальному процесі широко використовуються інтерактивні форми проведення занять (семінари у діалоговому режимі, дискусії, ділові ігри, сценарний та ситуаційний аналіз, моделювання і т. ін.). У поєднанні з  компетенціями, набутими в процесі проходження практик та у процесах комунікацій з фірмами, менеджерами, адміністраторами, підприємцями під час позааудиторної роботи з метою формування і розвитку професійних умінь і навичок студентів, формується і відповідний життєздатний комплекс компетенцій фахівців.

Напрям підготовки «Маркетинг» (денна та заочна форма)

Метою бакалаврської програми «Маркетинг» є підготовка фахівців високого класу з маркетингового управління на підприємствах, установах і організаціях, а також власників і керівників бізнесу, спроможних результативно та ефективно вести господарську діяльність в умовах глобального економічного середовища з урахуванням ризиків економічної та політичної нестабільності.

Переваги бакалаврської програми «Маркетинг»:

-  систематизація наявних знань і досвіду;

-  розвиток стратегічних і практичних управлінських навичок;

-  адаптація до реалій українського бізнесу кращого світового досвіду;

-  доступ до найсучасніших інформаційних ресурсів, бізнес-літератури, результатів досліджень;

-  унікальні можливості для розвитку особистих якостей маркетолога як лідера бізнес-процесів і суспільних відносин;

-  взаємне збагачення від спілкування з діючими практиками або консультантами, спеціалістами з маркетингу провідних українських вузів, компаній, консультантами, тренерами.

Особливостями підготовки фахівців за напрямом підготовки «Маркетинг» є: універсальність щодо галузей і сфер майбутньої діяльності у фокусі слідування вимогам ринку; практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство та комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління підприємством, організацією чи установою різних форм власності; відповідність національному та міжнародному бізнес-середовищу; новаторство та спрямованість на задоволення потреб споживачів при комплементарній умові забезпечення вигід компанії (фірми) тощо.

Магістерські програми

«Управління інноваційною діяльністю»

Метою магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю» є підготовка фахівців високого класу з управління інноваційними процесами на підприємствах, установах і організаціях та їх функціональними підрозділами.

Специфічною рисою магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю»є те, що вона поєднує в собі правову, економічну та менеджерську складові. Це враховується освітньо-професійними програмами.

Підготовка фахівців спрямована на оволодіннями ними креативного мислення, компетентностей в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, прогнозування та оцінювання інноваційних ризиків.

Особливості програми:

 • формування професійних знань та компетенцій в управлінні інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком підприємства;
 • вивчення процесу створення і просування нового продукту на ринок із застосуванням новітніх інформаційних технологій в управлінні інноваційною діяльністю;
 • ведення інноваційної діяльності з урахуванням охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, атестацією та сертифікацією нової продукції відповідно до міжнародних стандартів серії ISO-9000;
 • отримання знань з розробки та вибору інноваційної стратегії для підприємства;
 • набуття практичних навичок з управління різними типами інновацій;
 • оволодіння знаннями з інноваційних ризиків, розрахунок та оцінка інвестицій. Створення плану реалізації проектів та втілення їх у життя.

 

«Бізнес-адміністрування»

Зміст підготовки фахівців з «Бізнес-адміністрування» покликаний сприяти формуванню системи професійних компетентностей щодо ефективного управління установами, закладами, фірмами, компаніями та підприємствами усіх видів економічної діяльності та форм власності.

Основною перевагою кафедри при підготовці магістрів з бізнес-адміністрування є формування змістовного блоку дисциплін, що спрямовані на набуття студентами навиків розв’язання ситуаційних проблем інжинірингу бізнесу, розробки віртуальних підприємств та формування компетенцій проектування та адміністрування бізнесу.

Бізнес-адміністрування охоплює такі основні напрямки діяльності:

 • організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління;
 • антикризове управління;
 • управління регіональним розвитком;
 • формування планів соціально-економічного розвитку території;
 • управління взаємозв’язками з громадськістю;
 • управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.