Department of Business-administration, Marketing and Management

Привіт!

Якщо ти читаєш цю сторінку, значить ти плануєш розпочати цікавий шлях до отримання найбільш актуальних професій сьогодення і стати успішним керівником чи власником бізнесу, а може й креативним чи фінансовим директором, HR менеджером або маркетологом, засновником стартапу і, хто знає, можливо й новим Ілоном Маском чи Стівом Джобсом :-)

Все, що тобі потрібно зробити, це захотіти і стати членом нашої команди – студентом кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту. Це зовсім не складно: потрібно тільки обрати і здати відповідне ЗНО та подати документи на одну з наступних програм.

Бакалаврська програма «Менеджмент»

Термін навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 • 3 роки 10 місяців з отриманням кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» за денною формою навчання;
 • 4 роки 10 місяців з отриманням кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» за заочною формою навчання.

Вимоги до вступу на бакалаврську програму «Менеджмент»:

 • у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти повинні бути зазначені відповідні предмети (www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient)

Мета бакалаврської програми «Менеджмент»:

 • підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами, виконувати завдання менеджменту діяльності суб’єктів господарювання на засадах оволодіння системою компетентностей в умовах організаційної кризи, яка перманентно присутня в Україні на тлі глобалізаційних процесів.

Можливості працевлаштування для випускників бакалаврської програми «Менеджмент»:

 • керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств;
 • начальники виробничих дільниць;
 • керівники основних підрозділів організації;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 • менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • менеджери систем якості.

Особливості підготовки фахівців з «Менеджменту» включають:

 • знання інструментів  управлінського, економічного і соціального механізмів та процесів, а також сучасних теоретико-практичних підходів до управління та адміністрування в сфері бізнесу, публічного адміністрування;
 • широке використання інтерактивних форм проведення занять (семінарів у діалоговому режимі, дискусій, ділових ігор, сценарного та ситуаційного аналізу, моделювання і т.ін.);
 • формування і розвиток професійних умінь і навичок студентів під час позааудиторної роботи у процесах комунікацій з фірмами, менеджерами, адміністраторами, підприємцями під час проходження практик. 

Бакалаврська програма «Маркетинг»

Термін навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг»:

 • 3 роки 10 місяців з отриманням кваліфікації «Бакалавр з маркетингу» за денною формою навчання;
 • 4 роки 10 місяців з отриманням кваліфікації «Бакалавр з маркетингу» за заочною формою навчання.

Вимоги до вступу на бакалаврську програму «Маркетинг»:

 • у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти повинні бути зазначені відповідні предмети (www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient)

Мета бакалаврської програми «Маркетинг»:

 • підготовка фахівців високого класу з маркетингового управління на підприємствах, установах і в організаціях, а також власників і керівників бізнесу, спроможних результативно й ефективно вести господарську діяльність в умовах глобального економічного середовища з урахуванням ризиків економічної та політичної нестабільності.

Можливості працевлаштування для випускників бакалаврської програми «Маркетинг»:

 • менеджери з логістики, постачання чи збуту;
 • економісти зі збуту, з договірних та претензійних робіт, з матеріально-технічного постачання, з планування;
 • консультанти з ефективності підприємництва, з маркетингу;
 • рекламісти;
 • фахівці з методів розширення ринку збуту;
 • фахівці зі зв’язків із громадськістю та пресою;
 • фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку;
 • консультанти з економічних питань;
 • оглядачі з економічних питань;
 • брокери, дилери і маклери;
 • торговці;
 • товарознавці;
 • агенти рекламні;
 • помічники керівника підприємства (установи, організації);
 • організатори діловодства.

Переваги бакалаврської програми «Маркетинг»:

 • систематизація наявних знань і досвіду;
 • розвиток стратегічних і практичних управлінських навичок;
 • адаптація до реалій українського бізнесу кращого світового досвіду;
 • доступ до найсучасніших інформаційних ресурсів, бізнес-літератури, результатів досліджень;
 • унікальні можливості для розвитку особистих якостей маркетолога як лідера бізнес-процесів і суспільних відносин;
 • взаємне збагачення від спілкування з діючими практиками або консультантами, спеціалістами з маркетингу провідних українських вузів, компаній, консультантами, тренерами.

Особливості підготовки фахівців за спеціальністю «Маркетинг»:

 • універсальність щодо галузей і сфер майбутньої діяльності у фокусі слідування вимогам ринку;
 • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство та комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління підприємством, організацією чи установою різних форм власності;
 • відповідність національному та міжнародному бізнес-середовищу;
 • новаторство та спрямованість на задоволення потреб споживачів при комплементарній умові забезпечення вигід компанії (фірми) тощо.

Магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю»

Термін навчання на магістерській програмі «Управління інноваційною діяльністю»:

 • 1 рік 4 місяці з отриманням кваліфікації «Магістр з менеджменту за спеціалізацією  управління інноваційною діяльністю» за денною формою навчання.

Вимоги до вступу на магістерську програму «Управління інноваційною діяльністю»:

 • наявність базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»;
 • складання комплексного вступного іспиту та вступного іспиту   з іноземної мови  (www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient)

Мета магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю»:

 • підготовка фахівців високого класу з управління інноваційними процесами на підприємствах, установах і організаціях та їх функціональних підрозділів.

Можливості працевлаштування для випускників магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю»:

 • робочі місця в установах та на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління;
 • в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках і т.д.;
 • в структурах,  в  яких  випускники  є  підприємцями,  що створюють  та  розвивають  власну  справу; 
 • в науково-дослідницьких  організаціях,    установах  системи  вищої  та додаткової  професійної  освіти  на  посадах  спеціалістів пов’язаних  з  реалізацією  специфічних  управлінських функцій.

Специфічні риси магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю»:

 • професійно – прикладний характер програми, що пропонує міждисциплінарну  та  багатопрофільну  підготовку  для  формування комплексного  підходу  до  управління  сучасними  підприємствами, установами, організаціями;
 • динамічне,  інтегративне, інтерактивне навчання та практична підготовка, що передбачає застосування системи практик та інших форм взаємодії з потенційними роботодавцями, залучення керівників-практиків  для  підготовки  фахівців,  інтенсифікацію самостійної  підготовки  студентів,  створення  умов  для самонавчання, саморозвитку і самоорганізації,  що  відкриває  можливості  працевлаштування  за спеціальністю.
 • акцентування уваги  на  інноваційній  та  креативній  діяльності в  управлінні  інноваційною  діяльністю  на місцевому,  регіональному  та  національному рівнях,  веденні  бізнесу;
 • підготовка фахівців  для управлінської,  комерційної  та  педагогічної діяльності  у  сфері  управління  інноваційною діяльністю.

Особливостімагістерської програми «Управління інноваційною діяльністю»:

 • формування професійних знань та компетенцій в управлінні інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком підприємства;
 • вивчення процесу створення і просування нового продукту на ринок із застосуванням новітніх інформаційних технологій в управлінні інноваційною діяльністю;
 • ведення інноваційної діяльності з урахуванням охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, атестацією та сертифікацією нової продукції відповідно до міжнародних стандартів серії ISO-9000;
 • отримання знань з розробки та вибору інноваційної стратегії для підприємства;
 • набуття практичних навичок з управління різними типами інновацій;
 • оволодіння знаннями з інноваційних ризиків, розрахунок та оцінка інвестицій. Створення плану реалізації проектів та втілення їх у життя.

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування»

Термін навчання на магістерській програмі «Бізнес-адміністрування»:

 • 1 рік 4 місяці з отриманням кваліфікації «Магістр з менеджменту за спеціалізацією бізнес-адміністрування» за денною формою навчання.

Вимоги до вступу на магістерську програму «Бізнес-адміністрування»:

 • наявність базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»;
 • складання комплексного вступного іспиту та вступного іспиту з іноземної мови  (www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient)

Мета магістерської програми «Бізнес-адміністрування»:

 • професійна підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування із широким доступом до працевлаштування, що передбачає підготовку та прийняття стратегічних рішень у межах компетенції та реалізацію функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних, аналітичних і координаційних операцій управлінської діяльності

Можливості працевлаштування для випускників магістерської програми «Бізнес-адміністрування»:

 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • директор з виробництва;
 • керівники виробничих підрозділів у комерційному, побутовому обслуговуванні;
 • начальники відділу в промислових, комерційних, побутових організаціях;
 • директор з економіки, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • комерційний директор;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівники інших функціональних підрозділів;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості, будівництві, торгівлі, транспорті, комерційному та побутовому обслуговуванні;
 • менеджери (управителі) у різних сферах економіки;
 • консультанти в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, з питань організації та управління підприємством, з економічних питань;
 • фахівці управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників підрозділів та керівників малих підприємств.

Особливостімагістерської програми «Бізнес-адміністрування»:

 • зміст підготовки фахівців з «Бізнес-адміністрування» покликаний сприяти формуванню системи професійних компетентностей щодо ефективного управління установами, закладами, фірмами, компаніями та підприємствами усіх видів економічної діяльності та форм власності;
 • формування змістовного блоку дисциплін, що спрямовані на набуття студентами навиків розв’язання ситуаційних проблем інжинірингу бізнесу, розробки віртуальних підприємств та формування компетенцій проектування та адміністрування бізнесу;
 • орієнтація програми на такі основні напрямки діяльності, як

- організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління;

-   антикризове управління;

-    управління регіональним розвитком;

-    формування планів соціально-економічного розвитку території;

-    управління взаємозв’язками з громадськістю;

-    управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.

 

Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту отримала свою сучасну назву у 2016 році за рішенням Вченої ради ДВНЗ «УжНУ». Таким чином, кафедра стала правонаступницею кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту, яка, у свою чергу, була правонаступницею кафедри міжнародного бізнесу та світової політики. Незважаючи на такі перипетії, ми зберегли колектив кафедри: 6 докторів наук, 10 кандидатів наук, старшого викладача, асистента та лаборанта кафедри. Тому, ми знаємо, що означає постійно перебувати в русі й адаптуватися до змін!

Отже, кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту пропонує:

 • отримання актуальних і корисних знань, які допоможуть тобі орієнтуватися у величезних потоках інформації та здобути професійні навички;
 • спілкування з талановитими викладачами, які працюють на нашій кафедрі і будуть піклуватися про твій професійний та особистісний розвиток;
 • проходження практики на успішних підприємствах області та знайомство з професіоналами й провідними теоретиками маркетингу та менеджменту;
 • цікаве дозвілля!

Основні принципи розвитку кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту:

 • орієнтація на підготовку висококваліфікованих працівників, здатних ефективно конкурувати на ринку праці і при потребі швидко адаптуватися до зовнішніх впливів макро- і мікросередовища бізнесу;
 • постійне удосконалення професорсько-викладацького складу кафедри, перманентний особистісний і професійний розвиток членів колективу кафедри;
 • інтеграція навчальної, практичної та наукової діяльності задля виконання завдань з розвитку професійних компетентностей випускників кафедри;
 • моніторинг ділового середовища та економічної ситуації в Україні та світі для виявлення новітніх тенденцій на ринку праці та актуальних вимог до професіоналів у сферах маркетингу та менеджменту.

Долучайся до нас і стань кваліфікованим, творчим, патріотичним менеджером або маркетологом, які так необхідні для досягнення  в Україні управлінського та підприємницького успіху, просування технологічного розвитку на вищий рівень, ефективного функціонування українського бізнес-сегменту.

Допоможи побудувати країну майбутнього, а ми допоможемо тобі досягти успіху!

 

Відповідальний за інформацію: Дюгованець Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 12.10.2018