Department of Physical and Colloid Chemistry

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ (за 2017-2018 роки)

2017 рік

 

Статті у міжнародних вітчизняних і закордонних журналах,

фахових виданнях України, збірниках наукових матеріалів та патенти:

1. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Галушкай Й.В., Пальок В.В., Форос Н.М., Глебена Г.Ф., Кіш Ю.Ю. Гетерогенне окиснення легких вуглеводнів на цеолітних каталізаторах // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2017. – №1(37). – С. 94-98.

2. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Баренблат І.О. Дослідження алюмофосфатних каталізаторів ІЧ-спектроскопічним методом // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2017. – №2(38). – С. 116-119.

3. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А. Застосування модифікованих цеолітів в якості каталізаторів для захисту навколишнього середовища // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології енерго- та ресурсозбереження: теорія, практика, стратегія впровадження», м. Ужгород, 28-29 квітня 2017 р. – Опубл. в наук. виданні «Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник» – К., КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 519-523.

4. Стерчо.І.П., Зубака О.В., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Кохан О.П., Погодін А.І. Аналіз зміни типу хімічного зв’язку та прогнозування взаємодії в системах на основі перовскітних сполук Cs3Sb2Br9(I9) та Cs2TeBr6(I6) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія». – 2017. – Вип. 37. – С. 48-54.

5. Ivanna Stercho, Artem Pogodin, Oleksandr Kokhan, Igor Barchiy, Anatolij Fedorchuk, Iwan Kityk, Michal Plasecki. Interaction in the system based on the Cs3Sb2Br9(I9) and Cs2TeBr6(I6) compounds // Chem. Met. Alloys. – 2017. – V.4. – P. 113-119.

6. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А. Природний цеоліт як ефективний каталізатор двигунів внутрішнього згоряння. // Матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму: «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь». Черкаський державний технологічний університет, 17-18 травня 2017 р. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А.- 2017. – С.127-129.

7. Патент (деклараційний на винахід) №24333/ЗА/17 Україна, МПК H01L 35/16. Ефективний середньотемпературний термоелектрик на основі евтектики Tl5.63Bi0.70Se3.67 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Беца В.В., Сабов М.Ю., Габорець Н.Й.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – № а 201502328; заявл. 16.03.2015; опубл. 29.09.2017.

8. Патент (винахід) №113556 Україна, МПК H01L 35/16, C22F 1/16. Спосіб термічної обробки евтектичного сплаву (SnSe2)0.55(TlBiSe2)0.45 / Козьма А.А., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Сабов М.Ю.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – № а 201502539; заявл. 20.03.2015; опубл. 10.02.2017, Бюл. №3.

9. Патент (винахід) №114114 Україна, МПК H01L 35/16. Матеріал з підвищеною термоелектричною потужністю на основі твердого розчину системи TlBiSe2–Tl4SnSe4 / Козьма А.А.; заявник і патентовласник ДВНЗ “УжНУ”. – № а 201502529; заявл. 20.03.2015; опубл. 25.04.2017, Бюл. №8.

 

Перелік тез доповідей на міжнародних конференціях:

1. Golub N.P., Golub E.O., Gomonay V.I., Szekeresh K.Yu., Barenblat I.O., Kozma A.A. Synthesis of complex oxide systems of xAl2O3×yP2O5 type, its physicochemical and catalytic properties research in processes of partial oxidation of light hydrocarbons. // II Symposium «Modern Problems of Nanocatalysis» NANOCAT 2017 September 24–29, 2017, Kyiv, Ukraine. – Kyiv: L.V. Pisarzhevskii Institute of Physical Chemistry of the National Akademy of Sciences of Ukraine Press, 2017. – Р. 75-76.

2. Golub N.P., Golub E.O., Gomonay V.I., Szekeresh K.Yu., Barenblat I.O., Kozma A.A. Aluminium silicates as effective catalysts to soft conversion of hydrocarbons. // II Symposium «Modern Problems of Nanocatalysis» NANOCAT 2017, September 24–29, 2017, Kyiv, Ukraine. – Kyiv: L.V. Pisarzhevskii Institute of Physical Chemistry of the National Akademy of Sciences of Ukraine Press.- 2017. – Р. 77-78.

3. Golub N.P., Golub E.O., Gomonay V.I., Szekeresh K.Yu., Barenblat I.O., Kozma A.A. IR spectroscopic analysis of complex oxide catalyst systems of xAl2O3×yP2O5 type // II Symposium «Modern Problems of Nanocatalysis» NANOCAT 2017, September 24–29, 2017, Kyiv, Ukraine. – Kyiv: L.V. Pisarzhevskii Institute of Physical Chemistry of the National Akademy of Sciences of Ukraine Pres.- 2017. – Р. 83-84.

4. Hervé Toulhoat, Vasilij Gomonaj..Superacidic Phosphate Catalysts Described by Structural and Energetic Properties. // SCIMEETING Europ, 2017 jun 21-23, Athènes, Greece.- Р. 65-66.

5. І. Жбора, І. Стерчо, С. Мільович, Т. Малаховська. Формування та розвиток творчих здібностей в учнів при вивченні неорганічної хімії// ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи». - Баку – Ужгород – Дрогобич, 10 березня 2017 року. – С. 201-202.

 

Перелік тез доповідей на вітчизняних конференціях:

1. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Є.О., Гомонай В.І. Фізико-хімічні властивості нікель (ІІ) ортофосфату Ni3(PO4)2 // Збірник наукових праць XVІ наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2017». Львів, 28-31 травня 2017 р. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. Ф32.

2. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Є.О., Гомонай В.І. Теплофізичні параметри кобальт (ІІ) ортофосфату Co3(PO4)2 // Збірник тез доповідей XІX наукової молодіжної конференції. Одеса, 26-28 квітня 2017 р. – Одеса: Вид-во Бондаренко М.О., 2017. – С. 74.

3. Галушкай Й.В., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Перспективні шляхи переробки природного газу українських родовищ // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 42.

4. Глебена Г.Ф., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Розробка сучасних методів синтезу складних оксидних каталізаторів // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 43.

5. Кіш Ю.Ю., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Вплив природи активних центрів на каталітичні властивості гетерогенних каталізаторів в процесі окиснення етану // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 45.

6. Форос Н.М., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Особливості перетворення вуглеводнів на складних оксидних каталізаторах // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 48.

7. Пальок В.В., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Одержання та вивчення фізико-хімічних властивостей алюмосилікатних каталізаторів // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 40.

8. Дьордяй В.В., Мільович С.С. Вплив сторонніх компонентів на іонний обмін деяких важких металів на клиноптилоліті // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 49.

9. Молнар Б.Ю., Дзямко В.М. Каталітичні властивості фосфату феруму в реакції окиснення пропану та пропілену// Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 44.

10. Мошак Є.І., Стерчо І.П.. Методика організації навчальних екскурсій при вивченні хімії в середній школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.-  С. 41.

11. Стегура В.В., Козьма А.А. Процеси дегідратації аквавмісних кристалів кобальт (ІІ) ортофосфату // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.-  С. 47.

12. Кушнір Г.В., Баренблат І.О. Окиснення етану на кобальт-фосфатному каталізаторі. // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 39.

13. Ілько Н.І., Гомонай В.І. Зміни екологічного стану в м.Ужгород за 2016 рік.// Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 46.

14. Стерчо, І. Барчій, Є. Переш, О. Кохан, А. Погодін. Дослідження зв’язку «структура-властивість» у перовскітних сполуках типу Cs3Sb2Br9(I9) та Cs2TeBr6(I6) // Збірник наукових праць XVІ наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2017». Львів, 28-31 травня 2017 р. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. –С. Н25.

 

Відомості про наукову роботу студентів

кафедри фізичної та колоїдної хімії у 2017 році:

Доц. Голуб Н.П. – науковий керівник науково-дослідної роботи магістра 1 курсу Галушкая Й.В. у виграних міжнародних грантах, проектах міжнародних фондів, міжнародному науковому стажуванні, міжнародних наукових конкурсах:

1. Науковий грант на проведення студентських науково-дослідних робіт фонду імені Soós Kálmán (Угорщина, м. Будапешт, 2017 р.):

Haluskay József «Az arany bányászata dúsitása és tisztitása Kárpátalján Ukrajnai viszonylatban és ezek ökologiai veszélyei  pályamunkával». Tutor: Halub Nelja (Soós Kálmán ösztöndij program elnyerése);

2. Наукова студентська стипендія на проведення наукових досліджень на  2017-2018 навч. рік від професійного коледжу імені Мартона Арона (Угорщина, м. Будапешт):

Haluskay József «А zeolitokban folytatot kutatási munkáért. Tutor: Halub Nelja (Márton Áron tehetséggondozó szakkollégiumi ösztöndij nyertese);

3. Участь у конкурсі «Програма захисту талантів імені Мартона Арона» (грудень 2016 р. – січень 2017 р.).

Haluskay József «Márton Áron tehetséggondozó programra kiirt pályázatban való részvétel». Tutor: Halub Nelja

4. Участь у конкурсі «Collegium Talentum» проведена організацією «Sapientia Hungariae» (осінь 2017 р.).

Haluskay József  «Sapientia Hungariae által kiirt «Collegium Talentum» pályázatban való részvéte». Tutor: Halub Nelja.

Список наукових публікацій зі студентами (за 2017 рік):

.Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Галушкай Й.В., Пальок В.В., Форос Н.М., Глебена Г.Ф., Кіш Ю.Ю. Гетерогенне окиснення легких вуглеводнів на цеолітних каталізаторах // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2017. – №1(37). – С. 94-98.

 1. Галушкай Й.В., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Перспективні шляхи переробки природного газу українських родовищ // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 42.
 2. Глебена Г.Ф., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Розробка сучасних методів синтезу складних оксидних каталізаторів // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 43.
 3. Кіш Ю.Ю., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Вплив природи активних центрів на каталітичні властивості гетерогенних каталізаторів в процесі окиснення етану // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 45.
 4. Форос Н.М., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Особливості перетворення вуглеводнів на складних оксидних каталізаторах // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 48.
 5. Пальок В.В., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Одержання та вивчення фізико-хімічних властивостей алюмосилікатних каталізаторів // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 40.
 6. Дьордяй В.В., Мільович С.С. Вплив сторонніх компонентів на іонний обмін деяких важких металів на клиноптилоліті // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 49.
 7. Мошак Є.І., Стерчо І.П.. Методика організації навчальних екскурсій при вивченні хімії в середній школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 41.
 8. Молнар Б.Ю., Дзямко В.М. Каталітичні властивості фосфату феруму в реакції окиснення пропану та пропілену // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 44.
 9. Мошак Є.І., Стерчо І.П.. Методика організації навчальних екскурсій при вивченні хімії в середній школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.-  С. 41.
 10. Стегура В.В., Козьма А.А. Процеси дегідратації аквавмісних кристалів кобальт (ІІ) ортофосфату // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла». - 2017. - С. 47.
 11. Кушнір Г.В., Баренблат І.О. Окиснення етану на кобальт-фосфатному каталізаторі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2017.- С. 39.
 12. Ілько Н.І., Гомонай В.І. Зміни екологічного стану в м.Ужгород за 2016 рік.// Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 3 травня 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла». - 2017.- С. 46.

 

2018 рік

 

Статті у міжнародних вітчизняних і закордонних журналах,

фахових українських виданнях та збірниках наукових матеріалів:

1. Kozma A.A., Golub N.P., Golub E.O., Vashkeba N.B., Gomonaj V.I. Temperature dependences of the thermodynamic properties of the cobaltphosphate catalyst // Young Scientist. – 2018. – №5(57). – P. 348–351.

2. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Галушкай Й.В., Форос Н.М., Глебена Г.Ф. Одержання складної каталітичної системи типу хCrРО4.уNi3(РО4)2 та дослідження її кислотних властивостей поверхні // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №1(39). – С. 71-76.

3. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Кіш Ю.Ю., Густа С.І., Кузнецова А.О. ІЧ-спектроскопічний аналіз складних оксидних каталізаторів типу хCrРО4.уNi3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №1(39). – С. 77-82.

4. Голуб Н.П., Голуб Є.О., БаренблатІ.О., Гомонай В.І., Секереш К.Ю. Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи типу хСо3(РО4)2 уNi3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №1(39). – С. 83-88.

5. Лендєл В.Г., Голуб Н.П. Ювіляру Степану Юрійовичу Чундаку – 70 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №1(39). – С. 5-9.

6. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Є.О., Вашкеба Н.Б., Стегура В.В., Гомонай В.І. Термодинамічні властивості нікель (ІІ) ортофосфату Ni3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 52-56.

7. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Козьма А.А., Глебена Г.Ф., Галушкай Й.В., Гомонай В.І., Баренблат І.О. Одержання складної манган-нікельфосфатної каталітичної системи та дослідження її деяких фізико-хімічних властивостей. // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 65-74.

8. Голуб Н.П., Голуб Є.О., Козьма А.А., Гомонай В.І., Форос Н.М., Кіш Ю.Ю. Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи типу хCrРО4 уNi3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 57-64.

9. Мільович С.С., Гомонай В.І., Югас Г.А. Дослідження енергетичних ефектів при сорбції деяких металів на клиноптилоліті // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 75-78.

10. Kozma A.A., Golub N.P., Golub E.O., Vashkeba N.B., Gomonaj V.I. Heat capacity of the intermediate phosphate in the Co–P–O system // The development of nature sciences: problems and solutions: Proceedings of the International Research and Practical Conference, April 27-28, 2018, Brno, the Czech Republic. – Brno: Baltija Publishing.- 2018. – P. 162–165.

11. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Е.О., Вашкеба Н.Б., Гомонай В.И. Температурные зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для промежуточного фосфата системы CoO–P2O5 // Tətbiqi fizika və energetikanin aktual məsələləri:  Materiallari beynəlxalq elmi konfransin (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur), 24-25 may 2018-ci il, Sumqayit, Azərbaycan. – Sumqayit: Sumqayit Dövlət Universiteti, 2018. – S. 102–104.

12. Козьма А.А., Переш Е.Ю., Барчий И.Е., Сабов М.Ю. Перспективные термоэлектрические материалы на основе некоторых сложных селенидов таллия // Актуальные вопросы прикладной физики и энергетики: Материалы Международной научной конференции (посвященной 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики), 24-25 мая 2018 года, г. Сумгаит, Азербайджан. – Сумгаит: Из-во СГУ, 2018. – С. 100–102.

13. Козьма А.А. Моделювання температурних залежностей термодинамічних властивостей ортофосфату двовалентного кобальту Co3(PO4)2 // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики (СПЕТФМНФ-2018): Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, м. Суми, 24-25 квітня 2018 р. – Суми: СумДПУ, 2018. – С. 26–28.

14. Kozma A., Golub N., Golub E., Vashkeba N., Stehura V., Gomonaj V. Estimation of isobaric heat capacity of Ni3(PO4)2 // Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: Kolekcja prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukovo-praktycznej konferencji, 18 listopada 2018 r., Opole, Polska. – 2018. – Tom 6. – S. 87-89.

15. Козьма А.А., Вашкеба Н.Б. Розрахунок структурної крихкості та пов’язаних із нею параметрів для цинк ортофосфату Zn3(PO4)2 // Підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т.4. С. 30-32.

16. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А. Природний цеоліт як ефективний каталізатор глибокого окиснення компонентів природного газу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Геологія нафти і газу»., м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.-  2018. – С. 66–69.

17. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А. Глибоке окиснення природного газу на цеолітних каталізаторах // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», м. Рубіжне, 23-27 квітня 2018 р. – Рубіжне: Вид-во О. Зень.- 2018. – С. 24–26.

18. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Є.О., Гомонай В.І. Теплофізичне дослідження ортофосфатів кобальту (ІІ) та нікелю (ІІ) // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», м. Рубіжне, 23-27 квітня 2018 р. – Рубіжне: Вид-во О. Зень.- 2018. – С. 38–40.

19. Козьма А.А. Оцінка енергії Гіббса ортофосфату двовалентного кобальту Co3(PO4)2 в температурному інтервалі 298–1428 К // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», м. Рубіжне, 23-27 квітня 2018 р. – Рубіжне: Вид-во О. Зень.- 2018. – С. 34–36.

Перелік тез доповідей на міжнародних конференціях:

1. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Галушкай Й.В., Козьма А.А., Гомонай В.І. Природний газ українських родовищ – перспективна сировина для хімічної промисловості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки наукової думки» (за підтримки представництва Торговельно-Промислової Палати України в Республіці Ірак та Iraqi-Ukrainian Business Council)., 18 квітня 2018 р.- м. Тернопіль, Україна:  збірник наукових праць «ΛΌГOΣ». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.).- 2018. – Т.6. – С.100–101.

2. Козьма А.А. Про застосовність методу Келлога-Кубашевського для визначення температурної залежності теплоємності CeCl3•7H2O // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки наукової думки» (за підтримки представництва Торговельно-Промислової Палати України в Республіці Ірак та Iraqi-Ukrainian Business Council)., 18 квітня 2018 р.- м. Тернопіль, Україна:  збірник наукових праць «ΛΌГOΣ». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.).- 2018. – Т.6. – С. 102–103.

3. Козьма А.А. Рівняння високотемпературної ізохорної теплоємності Co3(PO4)2 // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки наукової думки» (за підтримки представництва Торговельно-Промислової Палати України в Республіці Ірак та Iraqi-Ukrainian Business Council)., 18 квітня 2018 р.- м. Тернопіль, Україна:  збірник наукових праць «ΛΌГOΣ». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.).- 2018. – Т.6. – С. 103–104.

4. Козьма А.А. Прогнозирование изобарной теплоемкости TmCl3•6H2O при температурах 298–427 К // Actual Issues Applied Physics and of Energy: Materials of the International Scientific Conference (Is dedicated to 100th anniversary of Azerbaijan Democratic Republic), 24-25 may 2018, Sumgait, the Azerbaijan Republic. – Sumgait: Publishing house of the Sumgait State University, 2018. – P. 99–100.

5. Козьма А.А. Оцінка ізобарної теплоємності EuCl3•6H2O при температурах 298–600 К та її порівняння з відомими даними // Proceedings of IX International scientific conference «Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» – RNAOPM’2018, The first Volyn-Pomerania Interdisciplinary Summer School on «Art-Science Technology» – VPISSAST’2018, June 1-5, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz’», Ukraine. – Lutsk: Vezha-Druk, 2018. – P. 64.

6. Мотря С.Ф., Поторій М.В., Милян П.М., Козьма А.А. Система AgBiP2Se6–CuBiP2Se6 // XX UCIC: Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених (до 100-річчя заснування Національної академії наук України), 17-20 вересня 2018 р., м. Дніпро, Україна. – Дніпро: Ліра, 2018. – С. 179.

7. Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецки М., Погодін А.І., Стерчо І.П. Структура та властивості твердих розчинів на основі TlInP2Se6 // «Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials»  IX-th International scientific conference, June 1-5, 2018: Collected Abstracts. – Lutsk: 2018.– P.103-104.

Перелік тез доповідей на вітчизняних конференціях:

1. Вашкеба Н.Б., Козьма А.А. Сучасні тенденції в фізико-хімічних дослідженнях монофосфату цинку Zn3(PO4)2 // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», м. Рубіжне, 23-27 квітня 2018 р. – Рубіжне: Вид-во О. Зень.- 2018. – С. 23–24.

2 Козьма А.А. Переваги та недоліки методу Джонсона-Хуангу для визначення теплоємності летких алканів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», м. Рубіжне, 23-27 квітня 2018 р. – Рубіжне: Вид-во О. Зень.- 2018. – С. 37–38.

3. Галушкай Й.В., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Закарпатський цеоліт як ефективний каталізатор двигунів внутрішнього згоряння // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 47.

4. Глебена Г.Ф., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Вивчення кислотних властивостей складної хром-нікельфосфатної системи // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 48.

5. Кіш Ю.Ю., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А. Дослідження деяких фізико-хімічних властивостей складних оксидних каталізаторів // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 50.

6. Форос Н.М., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Особливості парціального перетворення етану на цеолітних каталізаторах // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 54.

7. Густа С.І., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Спортивне харчування як біологічний каталізатор для підвищення фізичної працездатності людини // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 49.

8. Кузнецова А.О., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Сучасний стан промислової переробки компонентів природного газу // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 52.

9. Вашкеба Н.Б., Козьма А.А., Голуб Н.П. Одержання та галузі практичного використання фосфату цинку Zn3(PO4)2 // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 45.

10. Ворохта О.І., Гомонай В.І. Селективне окиснення метану до формальдегіду, що каталізується фосфатами. // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 48.

11. Козуряк Ю.О., Стерчо І.П. Методика застосування позакласної роботи при вивченні хімії в школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 51.

12. Мошак Є.І., Стерчо І.П., Мільович С.С. Методика застосування комп’ютерного тестового контролю при вивченні неорганічної хімії в школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 53.

 

Відомості про наукову роботу студентів

кафедри фізичної та колоїдної хімії у 2018 році:

Пройшов студентське наукове стажування в Угорщинімагістр 2 курсу Галушкай Й.В. (Науковий керівник:  к.х.н., доц. Голуб Н.П.):

 1. 2-х місячне студентське наукове стажування у Будапештському університеті імені Етвеша Лоранда. (листопад-грудень 2017 р.):

Haluskay József «Minisztériumi tavaszi ösztöndijas részképzés a Budapesti Eötvös       Loránd tudományegyetemen».Tutor: Halub Nelja.

 1. 1-но місячне студентське наукове стажування у Дебреценському університеті  (лютий 2018 р.):

Haluskay József «Minisztériumi tavaszi ösztöndijas részképzés a Debreceni  egyetemen».Tutor: Halub Nelja.

 1. Членство у студентському науково-дослідному товаристві імені Мартона Арона зі стипендійною підтримкою:

Haluskay József «Márton Áron szakkollégiumi, ösztöndijas tagság» (весняний семестр 2018 р.). Tutor: Halub Nelja.

 

К.х.н., доц. Голуб Н.П. - науковий керівник науково-дослідної роботи магістра 2 курсу Галушкая Й.В. у виграних міжнародних грантах, проектах міжнародних фондів, міжнародному науковому стажуванні, міжнародних наукових конкурсах:

 1. Науковий грант на проведення студентських науково-дослідних робіт фонду імені Soós Kálmán (Угорщина, м. Будапешт, 2018 р.):

Haluskay József «Az arany bányászata dúsitása és tisztitása Kárpátalján Ukrajnai viszonylatban és ezek ökologiai veszélyei  pályamunkával». Tutor: Halub Nelja (Soós Kálmán ösztöndij program elnyerése);

 1. Наукова студентська стипендія на проведення наукових досліджень на  2018-2019 навч. рік від професійного коледжу імені Мартона Арона (Угорщина, м. Будапешт):

Haluskay József «А zeolitokban folytatot kutatási munkáért. Tutor: Halub Nelja (Márton Áron tehetséggondozó szakkollégiumi ösztöndij nyertese);

 1. Участь у конкурсі «Програма захисту талантів імені Мартона Арона» (грудень 2017 р. – січень 2018 р ):.

Haluskay József «Márton Áron tehetséggondozó programra kiirt pályázatban való részvétel». Tutor: Halub Nelja

 1. Участь у конкурсі ELTE Tehetséggondozó program"  (літо 2018 р.).

Haluskay József  «Sapientia Hungariae által kiirt «ELTE Tehetséggondozó program» pályázatban való részvéte». Tutor: Halub Nelja.

 1. Участь на форумі "UK Science and Innovation Network" (25 жовтня 2018 р, м. Будапешт, Угорщина):

Haluskay József  «Perspektív módszerek a Kárpátalján zeolitjainak természetes szorbensekként való». Tutor: Halub Nelja.

 1. Виступ на міжнародній студентській науковій підсумковій конференції щодо звітних результатів виконання наукового гранта на проведення студентських науково-дослідних робіт фонду імені Soós Kálmán «Beszámoló» (10 лютого 2018 р., м. Будапешт, Угорщина):

Haluskay József «A VAS (III) IONOK SZORPCIÓJÁNAK JELLEMZŐI A KÁRPÁTALJAI ZEOLITOK SEGÍTSÉGÉVEL». Tutor: Halub Nelja (Soós Kálmán ösztöndij program elnyerése);

 1. Виступ на міжнародній студентській науковій конференції «Régi Magyar Királyság területén lévő nyersanyagok felhasználása” Konferencia előadás (10 листопада 2018 р., м. Будапешт, Угорщина):

.Haluskay József «A kárpátaljai aranybányászat lehetősége».Tutor: Halub Nelja

 

Список наукових публікацій зі студентами (за 2018 рік):

 1. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Галушкай Й.В., Форос Н.М., Глебена Г.Ф. Одержання складної каталітичної системи типу хCrРО4.уNi3(РО4)2 та дослідження її кислотних властивостей поверхні // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №1(39). – С. 71-76.
 2. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А., Кіш Ю.Ю., Густа С.І., Кузнецова А.О. ІЧ-спектроскопічний аналіз складних оксидних каталізаторів типу хCrРО4.уNi3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №1(39). – С. 77-82.
 3. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Є.О., Вашкеба Н.Б., Стегура В.В., Гомонай В.І. Термодинамічні властивості нікель (ІІ) ортофосфату Ni3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 52-56.
 4. Голуб Є.О., Голуб Н.П.,  Козьма А.А., Глебена Г.Ф., Галушкай Й.В., Баренблат І.О. Одержання складної манган-нікельфосфатної каталітичної системи та дослідження її деяких фізико-хімічних властивостей. // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 65-74.
 5. Голуб Н.П., Голуб Є.О., Козьма А.А., Гомонай В.І., Форос Н.М., Кіш Ю.Ю. Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи типу хCrРО4.уNi3(РО4)2 // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 57-64.
 6. Мільович С.С., Гомонай В.І., Югас Г.А. Дослідження енергетичних ефектів при сорбції деяких металів на клиноптилоліті // Наук. вісник Ужгород. у-ту. Серія «Хімія». – 2018. – №2(40). – С. 75-78.
 7. Kozma A.A., Golub N.P., Golub E.O., Vashkeba N.B., Gomonaj V.I. Temperature dependences of the thermodynamic properties of the cobaltphosphate catalyst // Young Scientist. – 2018. – №5(57). – P. 348–351.
 8. Kozma A., Golub N., Golub E., Vashkeba N., Stehura V., Gomonaj V. Estimation of isobaric heat capacity of Ni3(PO4)2 // Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: Kolekcja prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukovo-praktycznej konferencji, 18 listopada 2018 r., Opole, Polska. – 2018. – Tom 6. – S. 87-89.
 9. Козьма А.А., Вашкеба Н.Б. Розрахунок структурної крихкості та пов’язаних із нею параметрів для цинк ортофосфату Zn3(PO4)2 // Підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т.4. С. 30-32.
 10. Голуб Є.О., Голуб Н.П., Галушкай Й.В., Козьма А.А., Гомонай В.І. Природний газ українських родовищ – перспективна сировина для хімічної промисловості // Перспективні напрямки наукової думки (за підтримки представництва Торговельно-Промислової Палати України в Республіці Ірак та Iraqi-Ukrainian Business Council): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2018 р., Тернопіль, Україна: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». 2018, 6, 100–101.
 11. Kozma A.A., Golub N.P., Golub E.O., Vashkeba N.B., Gomonaj V.I. Heat capacity of the intermediate phosphate in the Co–P–O system // The development of nature sciences: problems and solutions: Proceedings of the International Research and Practical Conference, April 27-28, 2018, Brno, the Czech Republic. – Brno: Baltija Publishing, 2018. – P. 162–165.
 12. Козьма А.А., Голуб Н.П., Голуб Е.О., Вашкеба Н.Б., Гомонай В.И. Температурные зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для промежуточного фосфата системы CoO–P2O5 // Tətbiqi fizika və energetikanin aktual məsələləri:  Materiallari beynəlxalq elmi konfransin (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur), 24-25 may 2018-ci il, Sumqayit, Azərbaycan. – Sumqayit: Sumqayit Dövlət Universiteti, 2018. – S. 102–104.
 13. Вашкеба Н.Б., Козьма А.А. Сучасні тенденції в фізико-хімічних дослідженнях монофосфату цинку Zn3(PO4)2 // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-27 квітня 2018 р., м. Рубіжне, Україна. – Рубіжне: в-ць О. Зень, 2018. – С. 23–24.
 14. Галушкай Й.В., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Закарпатський цеоліт як ефективний каталізатор двигунів внутрішнього згоряння // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 47.
 15. Глебена Г.Ф., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Вивчення кислотних властивостей складної хром-нікельфосфатної системи // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 48.
 16. Кіш Ю.Ю., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І., Козьма А.А. Дослідження деяких фізико-хімічних властивостей складних оксидних каталізаторів // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 50.
 1. Форос Н.М., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Особливості парціального перетворення етану на цеолітних каталізаторах // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 54.
 2. Густа С.І., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Спортивне харчування як біологічний каталізатор для підвищення фізичної працездатності людини // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 49.
 3. Кузнецова А.О., Голуб Є.О., Голуб Н.П., Гомонай В.І. Сучасний стан промислової переробки компонентів природного газу // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 52.
 4. Вашкеба Н.Б., Козьма А.А., Голуб Н.П. Одержання та галузі практичного використання фосфату цинку Zn3(PO4)2 // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 45.
 5. Ворохта О.І., Гомонай В.І. Селективне окиснення метану до формальдегіду, що каталізується фосфатами: кінетичний опис заявку і функції кислотності Гаммета // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 48.
 6. Козуряк Ю.О., Стерчо І.П. Методика застосування позакласної роботи при вивченні хімії в школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во «Говерла».- 2018.- С. 51.
 7. Мошак Є.І., Стерчо І.П., Мільович С.С. Методика застосування комп’ютерного тестового контролю при вивченні неорганічної хімії в школі // Програма і тези доповідей підсумк. наук. студ. конф. ДВНЗ «УжНУ». Секція хімічних наук та екології, 24 травня 2018 р., м. Ужгород. - Ужгород: Вид-во &la

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Голуб Неля Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.03.2019р.