Department of Physical and Colloid Chemistry

Кафедра фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «УжНУ» була заснована в 1947 році проф. П.М.Стадником - випускником Інституту фізичної хімії
ім. Л.В.Писаржевського НАН України.

На сьогодні кафедра є випусковою і забезпечує додатково підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціалізації «фізична хімія» денної форми навчання. Навчально-методична та навчально-виховна робота кафедри фізичної та колоїдної хімії забезпечується досвідченим колективом професорсько-викладацького складу. Ґрунтовна теоретична підготовка фахівців поєднується з набуттям практичних навичок та вмінь в процесі виконання ними лабораторних й практичних занять та активної науково-дослідної роботи. Водночас це забезпечується й виконанням курсових, дипломних та магістерських робіт наукового та методичного характеру.

Кадровий потенціал кафедри фізичної та колоїдної хімії складають
1 доктор наук: Гомонай В.І.- доктор хімічних наук, професор, 6 кандидатів хімічних наук, доцентів: Голуб Н.П., Дзямко В.М., Секереш К.Ю., Єршов Б.М., Баренблат І.О., Стерчо І.П. та 1 старший викладач - Мільович С.С. Обслуговуючий персонал налічує 5 чоловік, всі з яких мають вищу освіту.

Кафедра ефективно забезпечує навчальний процес для студентів хімічного факультету (спец. «Хімія» та спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища»), медичного факультету (спец. «Лікувальна справа» та спец. «Фармація») денної форми навчання та біологічного  факультету (спец. «Біологія» та «Агрономія, виноградарство та плодоовочівництво») стаціонарної та заочної форми навчання, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється  викладання таких фундаментальних дисциплін: «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», «Медична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біонеорганічна, фізична та колоїдна хімія», «Хімія фізична та колоїдна», «Токсикологічна хімія», «Природні сорбенти і охорона навколишнього середовища», «Методика викладання хімії», «Методика викладання хімії та біології», «Методика викладання екології», «Методика інтенсифікації навчання хімії», «Методика застосування навчальних завдань та комп'ютерної техніки під час викладання предметів шкільного курсу».

З метою більш ґрунтовної підготовки, розпочинаючи з ІV курсу, для студентів, які спеціалізуються на кафедрі фізичної та колоїдної хімії, читаються наступні спецкурси:"Планування експерименту", "Хімічна термодинаміка", "Хімічна кінетика", "Каталіз", "Адсорбція та адсорбенти","Каталіз в промисловості". Викладання всіх дисциплін на кафедрі забезпечується й відповідними лабораторними практикумами та практичними заняттями.

Також здійснюється викладання навчальних курсів згідно робочих програм, які належним чином затверджені на кафедрі фізичної та колоїдної хімії та на Вченій раді хімічного факультету ДВНЗ «УжНУ». Навчальний процес на 100% забезпечено робочими програмами дисциплін, програмами педагогічних та переддипломної практик, планами семінарських і практичних занять. В кожній робочій програмі сформульовано мету, завдання та предмет дисципліни відповідно до її змісту, вказане структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі. Також представлено коротку анотацію кожної теми курсу з висвітленням основних питань, що виносяться на лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття.

На кафедрі фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «УжНУ» для студентів розроблені і видані навчальні та навчально-методичні посібники до лабораторних та практичних занять для студентів, варіанти завдань для поточного і підсумкового, письмового та тестового контролю знань по всіх навчальних дисциплінах. Водночас на кафедрі розроблені відповідні навчальні та навчально-методичні посібники з самостійної роботи для студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою і які містять весь необхідний обсяг інформації та перелік питань до колоквіумів, питання для самостійної роботи студента, типові завдання, перелік питань, які виносяться на залік та екзамен.

Водночас на кафедрі застосовується комплексний підхід до організації процесу навчання на основі інноваційних технологій, що дає змогу  студентам глибше і якісніше оволодіти сучасними знаннями з хімічних дисциплін. Стан поточної та підсумкової успішності студентів та результати складання ними екзаменаційних сесій теж завжди в центрі уваги колективу кафедри. Тому нагальні питання про стан викладання навчальних дисциплін, з яких студенти  виявляють низьку успішність, регулярно кожного семестру виносяться на розгляд засідання кафедри з метою вияснення причин зниження успішності та якості знань із зазначених предметів, а також пошуку і розробки своєчасних шляхів вирішення відповідних проблем.

З метою належного забезпечення студентів необхідною навчально-методичною літературою, як важливої складової ефективного впровадження кредитно-модульної системи, викладачами кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету ДВНЗ «УжНУ» підготовлено і видано чимало власних підручників, навчально-методичних посібників. Зокрема, за звітний період (2003-2012 рр.), завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії проф. Гомонай В.І. видав серію підручників для забезпечення навчального процесу на хімічному, медичному та біологічному факультетах: «Фізична хімія» Частина І. Хімічна термодинаміка (2003 р.), «Фізична хімія» Частина ІІ. Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізикохімія поверхневих явищ»
(2004 р.), «Фізична хімія» (2005 р.), «Фізична та колоїдна хімія» (2006 р.), «Біонеорганічна хімія»(2006 р.), «Фізична та колоїдна хімія» (2012 р.) тощо.

Серед них підручники: з «Фізичної хімії» (Гомонай В.І., Гомонай О.В.), затверджений Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів, був висунутий на Державну премію в галузі науки і техніки 2007 року; з «Фізичної та колоїдної хімії» (Гомонай В.І.) для студентів фармацевтичних, медичних та біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів; з «Біонеорганічної хімії» (Гомонай В.І., Мільович С.С.) для студентів медичних та біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також протягом 2003-2012 рр.одержали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» для студентів вищих навчальних закладів й інші навчальні та навчально-методичні посібники кафедри.

Всі навчальні дисципліни факультету напряму підготовки 6.040101 – «Хімія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» спеціальності 7.04010101 – «Хімія», «магістр» спеціальності 8.04010101 – «Хімія» на 100% забезпечені пакетами комплексних контрольних робіт та тестової форми контролю. Для належного забезпечення студентів навчально-методичною літературою відповідних навчальних курсів, крім підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, на кафедрі є аналогічні електронні варіанти навчальних посібників, курсів лекцій та відповідної навчально-методичної літератури.

Програми основних курсів, робочі програми лабораторних та практичних занять, перелік питань, критерії та результати рейтингової системи оцінки знань студентів, графік консультацій викладачів представлені на методичних стендах кафедри. Навантаження для відповідних категорій педагогічних працівників відповідає діючим державним нормам навантажень. В індивідуальних планах роботи викладачів приведені навантаження, які відображені і виконуються у відповідності із затвердженими графіками навчального процесу. Виконання індивідуальних планів у розрізі по викладачах розглядаються на засіданнях кафедри. За останні п’ять років всі викладачі на 100 % пройшли стажування та підвищення кваліфікації на базі провідних фахових науково-дослідних організацій і установ та в інших вузах.

Кафедра забезпечує виконання курсових та дипломних робіт, наукове керівництво аспірантами. На базі кафедри студенти проходять переддипломну практику, а випускники спеціальності 8.04010101 «Хімія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» також і педагогічну практику.

Формування контингенту студентів на спеціалізацію кафедри проводиться на третьому курсі згідно поданих заяв. Перевага надається студентам, які протягом І-ІІІ років навчання працювали у науковому гуртку кафедри, виступали з науковими доповідями на конференціях, успішно навчались. Професійна підготовка спеціалістів проводиться в двох напрямках: науково-виробнича та педагогічна. Відповідно до цього здійснюється диференціювання вивчення спецкурсів, проведення переддипломної та педагогічних практик.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Голуб Неля Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.03.2019р.