Кафедра cистемного аналізу і теорії оптимізації

Основні публікації (2016-2020)

2016

 1. Антосяк П.П. Про медіану Кемені-Снелла та коефіцієнт узгодженості думок експертів  / П.П. Антосяк, Є.І.Самусь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. 28. – С.7-10.
 2. Антосяк П.П. Багаторівневі оптимізаційні задачі з лексикографічними обмеженнями / А.Ю. Брила, П.П. Антосяк // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2016. – №2. - С. 61-69.
 3. Брила А.Ю., Гренджа В.І. Лексикографічна задача про покриття з альтернативними критеріями / А.Ю.    Брила, В.І.Гренджа // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ. – 2016.
 4. Чупов С.В. Структурні та стохастичні властивості алгоритму лексикографічного пошуку розв‘язку задачі дискретної оптимізації // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, 2016.– № 1.– С. 155-164.
 5. Чупов С.В. Новые подходы к решению задач дискретного программирования на основе лексикографического поиска //Кибернетика и систем. анализ. – 2016. – №  4. – С. 43–54.
 6. Чупов С.В. Лексикографічно впорядковані перестановки / С.В.Чупов // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, 2016.– № 2.– С. 151-161.

2017

 1. Андрашко Ю.В., Білощицький А.О., Лізунов П.П.,  Кучанський О.Ю., Миронов О.В., Білощицька С.В. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія. Київ: КНУБА, 2017. 148 с.
 2. Biloshchytskyi A., Kuchansky A.,Andrashko Yu., Biloshchytsk S., Kuzka O., Terentyev O. Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 3/2 (87). P. 4–11. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103651
 3. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala Ye., Lyashchenko T. A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5/2 (89) P. 4–12. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112323
 4. Biloshchytskyi A., Myronov O., Reznik R., Kuchansky A., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S. A method to evaluate the scientific activity quality of Heis Based on a scientometric subjects presentation model. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol 6/2 (90). P. 16-22. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.118377
 5. Андрашко Ю.В., Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Білощицька С.В., Лященко Т.О. Огляд методів оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів. Управління розвитком складних систем. 2017.  № 29. C. 151–159.
 6. Білощицький А.О. Кучанський О.Ю., Андрашко Ю.В., Білощицька С.В., Кузка О.І. Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної роботи. Управління розвитком складних систем. 2017.  № 30. C. 163 – 168.
 7. Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Dubnytska A., Vatskel V. The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity result. IEEE PICST 2017. P. 69–72.  DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246352
 8. Чупов  С.В. Наближений алгоритм паралельного лексикографічного пошуку для багатовимірної булевої задачі про ранець при фіксованому впорядкуванні змінних /С.В. Чупов //Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 151-161.
 9. Чупов С.В. Бінарні алгоритми пошуку лексикографічних екстремумів множин у задачах про покриття та упаковку скінченної множини /С.В. Чупов //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2017.– Вип. № 1(30). – С. 133-142.
 10. Chupov S.V. (2017) Lexicographic Search of Optimal Solutions of Boolean Programming Problems. In: Butenko S., Pardalos P., Shylo V. (eds) Optimization Methods and Applications. Springer Optimization and Its Applications, vol 130. Springer, Cham. P. 75-96.

2018

 1. Андрашко Ю.В. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06 /ДВНЗ «УжНУ»-КНУБА, 2018. 168с.
 2. Андрашко Ю.В. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06. Ужгород-Київ, 2018. 24 с.
 3. Андрашко Ю.В., Максим В.В. Булева задача розміщення із урахуванням переваг клієнтів. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 1(32). С. 7–14.
 4. Андрашко Ю.В. Застосування генетичного алгоритму для розв’язання конкурентної задачі розміщення. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 2 (33). С. 7–14.
 5. Андрашко Ю.В. Збір інформації про результати наукових досліджень українських вчених. Управління розвитком складних систем. 2018. № 33. C. 163 – 171.
 6. Андрашко Ю.В. Дослідження методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість. Управління розвитком складних систем. 2018. № 35. C. 137 – 145.
 7. Andrashko Yu., Kuchansky A., Biloshchytsjyi A., Biloshchytska S., Shabala Ye., Myronov O. Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1/4 (91). P. 32–42. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121620.  SNIP = 0.503.  https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=resultslist
 8. Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S., Bronin S., Shabala Ye., Vatskel V. Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2/2 (92). P 4–13. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126301. SNIP = 0.503. https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=resultslist
 9. Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytskyi А., Danchenko O., Ilarionov O., Vatskel I., Honcharenko T. The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of m-simplexes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2/4 (92). P. 15 – 25. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126287. SNIP = 0.503. https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=resultslist
 10. Biloshchytskyi A., Biloshchytska S., Kuchansky А., Bielova O., Andrashko Yu. Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology. 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). Lviv – Slavske, 2018. P. 200–203. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336186.
 11. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Bielova O. Learning space conceptual model for computing games developers. 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, 2018. Vol. 1. P. 97–102. DOI:  10.1109/STC-CSIT.2018.8526719.
 12. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Yu., Vatskel V., Biloshchytska S., Danchenko O., Vatskel I. Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring. 2018 IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS). Lviv, 2018. P. 125–130. DOI: 10.1109/IDAACS-SWS.2018.8525608.
 13. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Danchenko O. Development of infocommunication system for scientific activity administration of educational environment’s subjects. 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kharkiv, 2018
 14. Брила А.Ю. Про одну задачу лексикографічної оптимізації з інтервальними оцінками. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 1(32). С.54-60.
 15. Брила А.Ю., Брила С.П. Про одну задачу лексикографічно-лексикограічної оптимізації з інтервальними оцінками. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 2 (33). С. 33–40.
 16. Брила А.Ю. Про одну задачу паретівської оптимізації з інтервальними оцінками /А.Ю. Брила // Компьютерная математика. – 2018
 17. Глебена М.І., Глебена В.Ф., Попельський О.М. Визначення оптимальних параметрiв моделей доступу до iнформацi у файлах баз даних. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 1 (32). С. 61–66.
 18. Глебена М.І., Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В. Чисельний метод відшукання нулів будь-якої неперервно диференційованої функції на заданому проміжку. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 2 (33). С. 55–60.
 19. Чупов С.В. Наближений алгоритм лексикографічного пошуку у багатьох порядках розв’язку багатовимірної булевої задачі про ранець /Чупов С.В. //Кибернетика и систем. анализ. – 2018. – №  4. – С. 56-69.

 

2019

 1. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S. Improvement of the method for scientific publications clustering based on n-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 4/4 (100). P. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.175139 (Scopus, SNIP = 0.558,https://www.scopus.com/sourceid/21100450083)
 2. Bykov V., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Dikhtiarenko O., Budnik S. Development of information technology for complex evaluation of higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 73, Issue 5. P. 293–306. DOI:  https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397
 3. Mihaylenko V., Honcharenko T., Chupryna K., Andrashko Y., Budnik. S. Modeling of spatial data on the construction site based on multidimensional information objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019. Vol. 8, Issue 6. P. 3934–3940. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.F9057.088619
 4. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Honcharenko T., Nokolenko V. Fractal time series analysis in non-stationary environment. IEEE. In proceedings of International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kyiv, 2019. P. 236–240. 
 5. Xu H., Andrashko Y. The problem of partnership choices for scientific projects cooperation. Management of development of complex systems. 2019. Vol. 37, P. 111 – 115. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783086
 6. Ji C., Andrashko Y. Conceptual model of decision system support in agriculture. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics, 2019. No 2(35).
 7. Bronin S., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Biloshchytska S., Andrashko Y. Use of the fractal analysis of non-stationary time Series in mobile foreign exchange trading for m-learning. In proceedings of International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCTL2019)  (подано до друку)
 8. Брила А.Ю. Про одну задачу лексикографічної оптимізації з інтервальними оцінками та альтернативними складовими/ А.Ю. Брила //Науковий вісник Ужгородського  університету. Сер. Матем. і інформ. – 2019. – Вип. 1 (34). – С. 60–68.
 9. Васько О.Ю., Брила А.Ю., Айзенберг І.Н. Time series prediction using multi-layer neural networks based on multiple-valued neurons// Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект». – Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 15.04-20.04.2019. – С. 181-182.
 10. Глебена М.І. Ефективнiсть методу двiйкового пошуку записiв у файлах баз даних у випадку розподiлу ймовiрностей звертання до записiв за законом Зiпфа / Л.І. Фундак, Г.Г. Цегелик, М.І.Глебена // Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2019.– Вип.34. №1.–С.102–107.
 11. Глебена М.І. Модифікований чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних/ М.І.Глебена, В.Ф.Глебена //Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2019.– Вип.35. №2. 
 12. Semenova N., Lomaha M. Koliechkin V. Vector problems with linear-fractional functions of criteria and lexicographically pareto’s optimization // XXXIII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties. PDMU-2019 (January 24 – February 1, 2019, Hurgada, Egypt). – Вид-во “Людмила”. – P.78.
 13. Semenova N.V., Lomaha M.M., Dreychan N.A. Problems of lexicographical optimization with separable functions of criteria// XXXIII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties. PDMU-2019 (September 23 – 27, 2019, Lviv, Ukraine). – Вид-во “Людмила”. – P.84.

 

2020

 1. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S. The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies.  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 4/4 (106). P. 21–28. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209886 (Scopus, Q2, SNIP = 0.755, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 )
 2. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Bronin S., Biloshchytska S., Andrashko Y.  Use of the fractal analysis of non-stationary time Series in mobile foreign exchange trading for m-learning. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. 2021. Vol. 1192, 950–961. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49932-7_88 (Прийнято до друку, Scopus, Q3, SNIP = 0.429,https://www.scopus.com/sourceid/5100152904, ).
 3. Biloshchytskyi А., Kuchansky A., Andrashko Yu, Biloshchytska S.. Use of the link ranking method to evaluate scientific activities of Scientific space subjects. Scientific Journal of Astana IT University. 2020. Vol. 1, P. 12–20. DOI: https://doi.org/10.37943/AITU.2020.1.63600 
 4. Aizenberg I.N., Vasko A.Y. Convolutional neural networks with multi-valued neurons. IEEE Third International Conference “Data Stream Mining & Processing 2020”. Lviv, august 2020;
 5. Глебена М.І. Чисельний метод мінорантного типу відшукання розв’язку системи двох нелінійних рівнянь / М.І.Глебена.  Г.Г. Цегелик // Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2020.– Вип.37. №2.–С.103–109.
 6. Hlebena М. Numerical method of the type of descent for finding the solution to a system of two nonlinear equations / M. Hlebena, H. Tsehelyk // International Workshop on Computational Methods and Information Transformation Systems a satellite of 2020 XV International Scientific and Technical Conference on COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 23-26 September, 2020, Zbarazh, Ukraine,  p. 66 – 69.
 7. Семенова Н.В. Про існування і оптимальність розв’язків векторної задачі лексикографічної опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв / Семенова Н.В., Ломага М.М. //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2020.– Вип. № 2(37). C. 110-117.
 8. С.В. Чупов Про розв'язання квадратичної задачі про призначення /І.В. Сергієнко, В.П. Шило,  Чупов С.В., П.В. Шило // Кібернетика і систем.  аналіз. - 2020 № 1. - С. 64-69.
Відповідальний за інформацію: Глебена Мирослава Іванівна
Дата оновлення сторінки:06.10.2021