Кафедра cистемного аналізу і теорії оптимізації

Основні публікації (2016-2022)

2016

 1. Антосяк П.П. Про медіану Кемені-Снелла та коефіцієнт узгодженості думок експертів  / П.П. Антосяк, Є.І.Самусь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. 28. – С.7-10.
 2. Антосяк П.П. Багаторівневі оптимізаційні задачі з лексикографічними обмеженнями / А.Ю. Брила, П.П. Антосяк // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2016. – №2. - С. 61-69.
 3. Брила А.Ю., Гренджа В.І. Лексикографічна задача про покриття з альтернативними критеріями / А.Ю.    Брила, В.І.Гренджа // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ. – 2016.
 4. Чупов С.В. Структурні та стохастичні властивості алгоритму лексикографічного пошуку розв‘язку задачі дискретної оптимізації // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, 2016.– № 1.– С. 155-164.
 5. Чупов С.В. Новые подходы к решению задач дискретного программирования на основе лексикографического поиска //Кибернетика и систем. анализ. – 2016. – №  4. – С. 43–54.
 6. Чупов С.В. Лексикографічно впорядковані перестановки / С.В.Чупов // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, 2016.– № 2.– С. 151-161.

2017

 1. Андрашко Ю.В., Білощицький А.О., Лізунов П.П.,  Кучанський О.Ю., Миронов О.В., Білощицька С.В. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія. Київ: КНУБА, 2017. 148 с.
 2. Biloshchytskyi A., Kuchansky A.,Andrashko Yu., Biloshchytsk S., Kuzka O., Terentyev O. Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 3/2 (87). P. 4–11. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103651
 3. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala Ye., Lyashchenko T. A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5/2 (89) P. 4–12. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112323
 4. Biloshchytskyi A., Myronov O., Reznik R., Kuchansky A., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S. A method to evaluate the scientific activity quality of Heis Based on a scientometric subjects presentation model. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol 6/2 (90). P. 16-22. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.118377
 5. Андрашко Ю.В., Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Білощицька С.В., Лященко Т.О. Огляд методів оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів. Управління розвитком складних систем. 2017.  № 29. C. 151–159.
 6. Білощицький А.О. Кучанський О.Ю., Андрашко Ю.В., Білощицька С.В., Кузка О.І. Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної роботи. Управління розвитком складних систем. 2017.  № 30. C. 163 – 168.
 7. Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Dubnytska A., Vatskel V. The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity result. IEEE PICST 2017. P. 69–72.  DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246352
 8. Чупов  С.В. Наближений алгоритм паралельного лексикографічного пошуку для багатовимірної булевої задачі про ранець при фіксованому впорядкуванні змінних /С.В. Чупов //Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 151-161.
 9. Чупов С.В. Бінарні алгоритми пошуку лексикографічних екстремумів множин у задачах про покриття та упаковку скінченної множини /С.В. Чупов //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2017.– Вип. № 1(30). – С. 133-142.
 10. Chupov S.V. (2017) Lexicographic Search of Optimal Solutions of Boolean Programming Problems. In: Butenko S., Pardalos P., Shylo V. (eds) Optimization Methods and Applications. Springer Optimization and Its Applications, vol 130. Springer, Cham. P. 75-96.

2018

 1. Андрашко Ю.В. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06 /ДВНЗ «УжНУ»-КНУБА, 2018. 168с.
 2. Андрашко Ю.В. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06. Ужгород-Київ, 2018. 24 с.
 3. Андрашко Ю.В., Максим В.В. Булева задача розміщення із урахуванням переваг клієнтів. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 1(32). С. 7–14.
 4. Андрашко Ю.В. Застосування генетичного алгоритму для розв’язання конкурентної задачі розміщення. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 2 (33). С. 7–14.
 5. Андрашко Ю.В. Збір інформації про результати наукових досліджень українських вчених. Управління розвитком складних систем. 2018. № 33. C. 163 – 171.
 6. Андрашко Ю.В. Дослідження методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість. Управління розвитком складних систем. 2018. № 35. C. 137 – 145.
 7. Andrashko Yu., Kuchansky A., Biloshchytsjyi A., Biloshchytska S., Shabala Ye., Myronov O. Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1/4 (91). P. 32–42. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121620.  SNIP = 0.503.  https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=resultslist
 8. Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S., Bronin S., Shabala Ye., Vatskel V. Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2/2 (92). P 4–13. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126301. SNIP = 0.503. https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=resultslist
 9. Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytskyi А., Danchenko O., Ilarionov O., Vatskel I., Honcharenko T. The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of m-simplexes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2/4 (92). P. 15 – 25. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126287. SNIP = 0.503. https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=resultslist
 10. Biloshchytskyi A., Biloshchytska S., Kuchansky А., Bielova O., Andrashko Yu. Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology. 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). Lviv – Slavske, 2018. P. 200–203. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336186.
 11. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Bielova O. Learning space conceptual model for computing games developers. 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, 2018. Vol. 1. P. 97–102. DOI:  10.1109/STC-CSIT.2018.8526719.
 12. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Yu., Vatskel V., Biloshchytska S., Danchenko O., Vatskel I. Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring. 2018 IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS). Lviv, 2018. P. 125–130. DOI: 10.1109/IDAACS-SWS.2018.8525608.
 13. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Danchenko O. Development of infocommunication system for scientific activity administration of educational environment’s subjects. 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kharkiv, 2018
 14. Брила А.Ю. Про одну задачу лексикографічної оптимізації з інтервальними оцінками. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 1(32). С.54-60.
 15. Брила А.Ю., Брила С.П. Про одну задачу лексикографічно-лексикограічної оптимізації з інтервальними оцінками. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 2 (33). С. 33–40.
 16. Брила А.Ю. Про одну задачу паретівської оптимізації з інтервальними оцінками /А.Ю. Брила // Компьютерная математика. – 2018
 17. Глебена М.І., Глебена В.Ф., Попельський О.М. Визначення оптимальних параметрiв моделей доступу до iнформацi у файлах баз даних. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 1 (32). С. 61–66.
 18. Глебена М.І., Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В. Чисельний метод відшукання нулів будь-якої неперервно диференційованої функції на заданому проміжку. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія матем. і інформ. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018. Вип. 2 (33). С. 55–60.
 19. Чупов С.В. Наближений алгоритм лексикографічного пошуку у багатьох порядках розв’язку багатовимірної булевої задачі про ранець /Чупов С.В. //Кибернетика и систем. анализ. – 2018. – №  4. – С. 56-69.

 

2019

 1. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S. Improvement of the method for scientific publications clustering based on n-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 4/4 (100). P. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.175139 (Scopus, SNIP = 0.558,https://www.scopus.com/sourceid/21100450083)
 2. Bykov V., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Dikhtiarenko O., Budnik S. Development of information technology for complex evaluation of higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 73, Issue 5. P. 293–306. DOI:  https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397
 3. Mihaylenko V., Honcharenko T., Chupryna K., Andrashko Y., Budnik. S. Modeling of spatial data on the construction site based on multidimensional information objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019. Vol. 8, Issue 6. P. 3934–3940. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.F9057.088619
 4. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Honcharenko T., Nokolenko V. Fractal time series analysis in non-stationary environment. IEEE. In proceedings of International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kyiv, 2019. P. 236–240. 
 5. Xu H., Andrashko Y. The problem of partnership choices for scientific projects cooperation. Management of development of complex systems. 2019. Vol. 37, P. 111 – 115. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783086
 6. Ji C., Andrashko Y. Conceptual model of decision system support in agriculture. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics, 2019. No 2(35).
 7. Bronin S., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Biloshchytska S., Andrashko Y. Use of the fractal analysis of non-stationary time Series in mobile foreign exchange trading for m-learning. In proceedings of International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCTL2019)  (подано до друку)
 8. Брила А.Ю. Про одну задачу лексикографічної оптимізації з інтервальними оцінками та альтернативними складовими/ А.Ю. Брила //Науковий вісник Ужгородського  університету. Сер. Матем. і інформ. – 2019. – Вип. 1 (34). – С. 60–68.
 9. Васько О.Ю., Брила А.Ю., Айзенберг І.Н. Time series prediction using multi-layer neural networks based on multiple-valued neurons// Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект». – Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 15.04-20.04.2019. – С. 181-182.
 10. Глебена М.І. Ефективнiсть методу двiйкового пошуку записiв у файлах баз даних у випадку розподiлу ймовiрностей звертання до записiв за законом Зiпфа / Л.І. Фундак, Г.Г. Цегелик, М.І.Глебена // Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2019.– Вип.34. №1.–С.102–107.
 11. Глебена М.І. Модифікований чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних/ М.І.Глебена, В.Ф.Глебена //Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2019.– Вип.35. №2. 
 12. Semenova N., Lomaha M. Koliechkin V. Vector problems with linear-fractional functions of criteria and lexicographically pareto’s optimization // XXXIII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties. PDMU-2019 (January 24 – February 1, 2019, Hurgada, Egypt). – Вид-во “Людмила”. – P.78.
 13. Semenova N.V., Lomaha M.M., Dreychan N.A. Problems of lexicographical optimization with separable functions of criteria// XXXIII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties. PDMU-2019 (September 23 – 27, 2019, Lviv, Ukraine). – Вид-во “Людмила”. – P.84.

 

2020

 1. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S. The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies.  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 4/4 (106). P. 21–28. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209886 (Scopus, Q2, SNIP = 0.755, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 )
 2. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Bronin S., Biloshchytska S., Andrashko Y.  Use of the fractal analysis of non-stationary time Series in mobile foreign exchange trading for m-learning. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. 2021. Vol. 1192, 950–961. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49932-7_88 (Прийнято до друку, Scopus, Q3, SNIP = 0.429,https://www.scopus.com/sourceid/5100152904, ).
 3. Biloshchytskyi А., Kuchansky A., Andrashko Yu, Biloshchytska S.. Use of the link ranking method to evaluate scientific activities of Scientific space subjects. Scientific Journal of Astana IT University. 2020. Vol. 1, P. 12–20. DOI: https://doi.org/10.37943/AITU.2020.1.63600 
 4. Aizenberg I.N., Vasko A.Y. Convolutional neural networks with multi-valued neurons. IEEE Third International Conference “Data Stream Mining & Processing 2020”. Lviv, august 2020;
 5. Глебена М.І. Чисельний метод мінорантного типу відшукання розв’язку системи двох нелінійних рівнянь / М.І.Глебена.  Г.Г. Цегелик // Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2020.– Вип.37. №2.–С.103–109.
 6. Hlebena М. Numerical method of the type of descent for finding the solution to a system of two nonlinear equations / M. Hlebena, H. Tsehelyk // International Workshop on Computational Methods and Information Transformation Systems a satellite of 2020 XV International Scientific and Technical Conference on COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 23-26 September, 2020, Zbarazh, Ukraine,  p. 66 – 69.
 7. Семенова Н.В. Про існування і оптимальність розв’язків векторної задачі лексикографічної опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв / Семенова Н.В., Ломага М.М. //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2020.– Вип. № 2(37). C. 110-117.
 8. С.В. Чупов Про розв'язання квадратичної задачі про призначення /І.В. Сергієнко, В.П. Шило,  Чупов С.В., П.В. Шило // Кібернетика і систем.  аналіз. - 2020 № 1. - С. 64-69.

2021

 1. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Omirbayev S., Andrashko Y., Mukhatayev A., Faizullin A. Evaluation and management of scientific research activities. Monograph. Astana IT University, 2021. 194 P
 2. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Chala L., Toxanov S. Combined methods for identification near-duplicates in electronic scientific papers Monograph. Astana IT University, 2021. 156 
 3. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Serbin O. Development of the combined method of identification of near duplicates in electronic scientific works. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 4/4 (112). P. 57–63. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021. 238318

(Scopus, Q3, SNIP = 0.667, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 )

 1. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y., Omirbaev S., Mukhatayev А., Faizullin A., Toxanov S. Development of the set models and a method to form information spaces of scientific activity subjects for the steady development of higher education establishments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 3/2 (111). P. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.233655

(Scopus, Q3, SNIP = 0.667, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 )

 1. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Bronin S., Biloshchytska S., Andrashko Y.  Use of the fractal analysis of non-stationary time Series in mobile foreign exchange trading for m-learning. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2021. Vol. 1192, P. 950–961. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49932-7_88

(Scopus, Q3, SNIP = 0.428, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904 )

 1. Семенова Н.В., Ломага М.М., Семенов В.В. Лексикографические задачи выпуклой оптимизации: условия разрешимости и оптимальности, метод отсекающих плоскостей. //Международный научно-технический журнал “Проблемы управления и информатики”, 2021, №1. С. 30-40
 2. Biloshchytskiy A., Kuchansky A., Andrashko Y., Mukhatayev A., Toxanov S., Faizullin A. The comparison of methods for assessing the productivity of scientific subjects. IEEE 16th International Conference on Computer Science and Information Technologies: Proceedings (22-25 September 2021, Lviv, Ukraine). Lviv, 2021.  (Препринт)
 3. Huang M., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Omirbayev S. A conceptual research model of development of the geographic information system for agriculture. Smart Information Systems and Technologies: Proceedings of IEEE International Conference (28-30 April 2021, Nur-Sultan, Kazakhstan).Nur-Sultan,2021.P. 219–223

DOI: https://doi.org/10.1109/SIST50301.2021.9465973

 1. Ji C., Andrashko Y., Biloshchytska S., Tsiutsiura S. Conceptual research model of developing the decision support system for agriculture under uncertainty. Smart Information Systems and Technologies: Proceedings of IEEE International Conference (28-30 April 2021, Nur-Sultan, Kazakhstan).Nur-Sultan,2021.P. 233–237. DOI: https://doi.org/10.1109/SIST50301.2021.9465888
 2. Брила А.Ю. Знаходження досяжних оптимальних розв’язків задач багатокритеріальної оптимізації із залежними критеріями // Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ-С». Обчислювальний інтелект (результат, проблеми, перспективи). Теорія прийняття рішень: праці міжнар. наук. симпозіуму, 29 вересня 2021р., Київ – Ужгород, 2021. – С.101
 3. Глебена М.І. Метод  мінорантного типу  для розв’язання системи двох нелінійних рівнянь / М.І.Глебена, Г.Г.Цегелик // Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ-С». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи). Теорія прийняття рішень: праці міжнар. наук. симпозіуму,  29  вересня 2021р., Київ-Ужгород, Україна / М-во освіти і науки України, КНУ імені Т.Шевченка та [ін.]; наук. Ред. В.Є Снитюк.– 2021.–С. 33-34
 4. Глебена М.І. Чисельний метод відшукання нулів будь-якої неперервно диференційованої функції на заданому проміжку / М.І.Глебена, Г.Г.Цегелик // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии. Материалы 7-й международной конференции. –  Кишинэу – Киев – Батуми, 15 – 19 ноября 2021 г. – С.192–194
 5. Ceменова Н.В., Ломага М.М. Дослідження існування розв’язків задач лексикографічної опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв // Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ-С» Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи). Теорія прийняття рішень: праці міжнар. наук. симпозіуму, 29 вересня 2021 р., Київ-Ужгород, Україна / М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. Шевченка та [ін.]  – С. 139-140
 6. N. Semenova, M. Lomaha Vector convex optimization problems: lexicographic optimality and solvability, method of solving // Intelligent Solutions: Proceedings of the International Symposium, Septemder 29, 2021, Kyiv-Uzhorod, Ukraine / Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko national university of Kyiv and [etc].
 7. Семенова Н.В., Ломага М.М., Семенов В.В. Умови оптимальності розв’язків лексикографічних задач з опуклою допустимою множиною // ХIX міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (MPZIS-2021) – Дніпро, 2021
 8. Cеменова Н.В., Ломага M.М. Лексикографические задачи выпуклой оптимизации: метод отсекающих плоскостей // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии. Материалы 7-й международной конференции. –  Кишинэу – Киев – Батуми, 15 – 19 ноября 2021 г. – С.300–303

 

2022

 1. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Faizullin A. The scientific productivity of collective subjects based on the time-weighted PageRank method with citation intensity. Publications. 2022. Vol. 10(4). Pub. 40. DOI: https://doi.org/10.3390/publications10040040 (Scopus, Q1, SNIP = 1.020, https://www.scopus.com/sourceid/21100836334, Web of Science)
 2. Amirgaliyev B., Yegemberdiyeva G., Kuchansky A., Andrashko Y., Korol I. Automating the customer verification process in a car sharing system based on machine learning methods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. Vol. 4/2 (118). P. 59–66. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263571 (Scopus, Q3, SNIP = 0.569, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083)
 3. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Neftissov A., Vatskel V., Yedilkhan D., Herych M. Building a model for choosing a strategy for reducing air pollution based on data predictive analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. Vol. 3/4 (117). P. 23–30. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.259323 (Scopus, Q3, SNIP = 0.569, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083)
 4. Amirgaliyev B., Andrashko Y., Kuchansky A. Building a dynamic model of profit maximization for a carsharing system accounting for the region’s geographical and economic features. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. Vol. 2/4 (116). P. 22–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.254718 (Scopus, Q3, SNIP = 0.569, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083)
 5. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Wang Y. Devising a competence method to build information spaces for executors of educational projects in a dynamic environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. Vol. 1/3 (115). P. 66–73. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253043 (Scopus, Q3, SNIP = 0.569, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083)
 6. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Faizullin A. The Influence of Authors' Gender Composition in Scientific Publications. Journal of Informetrics.  DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4220744 (Preprint SSRN)
 7. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S., Andrashko, Y., Toxanov, S. Information-analytical system for evaluating the scientific performance of structural units of universities and research institutes based on the approach of constructing complex integral evaluation. Scientific Journal of Astana IT University, 2022. No. 11. P. 87–117. DOI: https://doi.org/10.37943/XTPK5061
 8. Semenova, N., Lomaha, M. Vector Convex Optimization Problems: Lexicographic Optimality and Solvability, Method of Solving. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3106, pp. 202–210
 9. Biloshchytskyi A.O., Andrashko Y.V., Kuchansky A.Y., Faizullin A.R., Toxanov S.N. Model of multi-criteria selection of scientists and higher education institutions for the scientific organization. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics. 2022. Vol. 41, No. 2. P. 7–15. DOI: https://doi.org/10.24144/2616 7700.2022.41(2).7-15 (Index Copernicus, ICV 2021: 78.86, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63872)
 10. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Gladka M. Impact of Gender on Publication Productivity and Scientific Collaboration. 2022 Smart Information Systems and Technologies (SIST). 2022. 400-403.
 11. Semenova N.V., Lomaha M.M., Semenov V.V Умови розв'язності багатокритеріальних задач лексикографічної оптимізації на необмеженій допустимій множині // XXXVII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties. PDMU-2022 (November 23 – 25, 2022, Sheki-Lankaran, Republic of Azerbaijan)
 12. Andrashko Y.V. International Conference Smart Information Systems and Technologies (28-30 April 2022, Nur-Sultan, Kazakhstan)
 13. Voshchepynets A., Barabash S., Holmström M., Titov D., Orosei R., Martin P., Sanchez-Cano B. Sounder accelerated ions: a new technique revealing new ionospheric properties as observed by Mars Express: 16th Europlanet Science Congress 2022, held 18-23 September 2022 at Palacio de Congresos de Granada, Spain  https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2022/EPSC2022-700.html
 14. Agapitov O., Voshchepynets A. Chorus Source Mapping from Multi-Spacecraft Measurements by the Cluster Projec: AGU Fall Meeting 2022, held in Chicago, IL, 12-16 December 2022 https://agu.confex.com/agu/fm22/meetingapp.cgi/Paper/1133482
Відповідальний за інформацію: Глебена Мирослава Іванівна
Дата оновлення сторінки: 11.09.2023