Кафедра cистемного аналізу і теорії оптимізації

Як підрозділ фізико-математичного, згодом математичного факультету Ужгородського університету, кафедру обчислювальної математики було створено у 1963 році. Її очолив к. ф.-м. н., доцент Сірик Г.В.,в 1973 році - д. ф.-м. н., професор Маркуш І.І. Майже 30 років (з 1977 по 2006) кафедра працювала під керівництвом д. ф.-м. н., професора  Червака Ю.Ю. Започатковані ним нові напрямки наукових досліджень в дискретній та багатокритеріальній оптимізації значною мірою визначили науковий напрямок кафедри в подальшому. У 2000 році кафедру обчислювальної математики перейменовано на кафедру системного аналізу і теорії оптимізації. На даний час науково-дослідна робота ведеться в напрямках моделювання та дослідження моделей дискретної, багатокритеріальної, лексикографічної оптимізації, теорії прийняття рішень. Розглядаються питання побудови ефективних числових алгоритмів розв’язання задач механіки, математичної фізики, відшукання екстремуму негладких і розривних функцій двох та багатьох  дійсних змінних. .

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними вузами країни, зокрема Київським та Львівським національними університетами, Інститутом кібернетики імені Глушкова НАН України, співпрацює з спеціалістами вузів Європи і США.

На сьогодні до складу кафедри входять 7  штатних  співробітників, з яких 6 доцентів, 1 старший викладач та 4 сумісники.

Науково-педагогічним колективом кафедри забезпечується читання  загальних (нормативних) та вибіркових курсів  для спеціальностей «Середня освіта (математика)», «Математика», «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Статистика», «Міжнародні економічні відносини», «Середня освіта (Історія)».  Із 2017 року активно ведеться робота по підготовці здобувачів вищої освіти зі спеціальності 124 «Системний аналіз» за освітньо-професійними програмами «Системний аналіз» та «Аналіз даних та сучасні технології програмування»https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/mdt-sysanalis/history

При кафедрі працюють гуртки: «Робототехніка», «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики».

 

Кількість співробітників:

На кафедрі працює 11 осіб, з них 6 кандидатів фізико-математичних наук, 1 кандидат технічних наук.

 

 

Сайт кафедри:

 kaf-sato.uzhnu.edu.ua

 

Відповідальний за інформацію: Глебена Мирослава Іванівна
Дата оновлення сторінки: 06.10.2021