Кафедра cистемного аналізу та теорії оптимізації

Як підрозділ фізико-математичного, згодом математичного факультету Ужгородського університету, кафедру обчислювальної математики було створено у 1963 році. Її очолив к. ф.-м. н., доцент Сірик Г.В., а в 1973 році - д. ф.-м. н., професор Маркуш І.І. Майже 30 років (з 1977 по 2006) кафедра працювала під керівництвом д. ф.-м. н., професора  Червака Ю.Ю. Започатковані ним нові напрямки наукових досліджень в дискретній та багатокритеріальній оптимізації значною мірою визначили науковий напрямок кафедри в подальшому. У 2000 році кафедру обчислювальної математики перейменовано на кафедру системного аналізу і теорії оптимізації. На даний час науково-дослідна робота ведеться в напрямках моделювання та дослідження моделей дискретної, багатокритеріальної, лексикографічної оптимізації, теорії прийняття рішень. Розглядаються питання побудови ефективних числових алгоритмів розв’язання задач механіки, математичної фізики, відшукання екстремуму негладких і розривних функцій двох та багатьох  дійсних змінних. .

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними вузами країни, зокрема Київським та Львівським національними університетами, Інститутом кібернетики імені Глушкова НАН України, співпрацює з спеціалістами вузів Європи і США.

На сьогодні до складу кафедри входять 8 штатних співробітників, з яких 6 доцентів, 1 старший викладач, 1 викладач та 2 сумісники, з яких 1 професор, 1 старший викладач.

Науково-педагогічним колективом кафедри на математичному факультеті забезпечується читання  загальних курсів для спеціальностей «Середня освіта (математика)», «Математика», «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Статистика» та спеціальних курсів для двох спеціалізацій кафедри: “Математичне і програмне забезпечення ЕОМ і АСН”; “Дослідження операцій та системний аналіз”.

 У межах підготовки студентів зі спеціальності  «Системний аналіз» при кафедрі працюють три гуртки: «Робототехніка», «3D моделювання. Unity 3D», «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики».

Кількість співробітників:

На кафедрі працює 10 осіб, з них 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів фізико-математичних наук.      

 

Відповідальний за інформацію: Кузка Олександр Іванович
Дата оновлення сторінки: 04.12.2017р.