Фізичний факультет

На факультеті створено необхідні умови для підготовки бакалаврів за такими освітньо-професійними напрямами:

 • Фізика - 6.040203

Студенти напряму «Фізика» отримують класичну фундаментальну освіту. Напрям включає два відділення: педагогічне та науково виробниче.

На педагогічному відділенні можна отримати поглиблену професійно-орієнтовану підготовку з психології, педагогіки та методики викладання, використання ЕОМ в навчальному процесі. Студенти проходять практичну підготовку в елітних школах, ліцеях та гімназіях області.

Випускники працевлаштовуються в загальноосвітніх закладах і працюють вчителями фізики.

Студенти науково-виробничого відділення отримують ґрунтовну професійну підготовку з основ інформаційно-вимірювальної техніки, мережевих технологій, інженерної графіки, мікросхемотехніки, сучасних методів фізико-хімічного аналізу, основ менеджменту і маркетингу, економіки та управління підприємствами.

По завершенню навчання випускники можуть працювати інженерами на заводах, а також науковцями в лабораторіях та науково-дослідних інститутах.

 • Прикладна фізика - 6.040204
 • Мікро- та наноелектроніка - 6.050801

Майбутні фахівці ознайомлюються з найважливішими фізичними явищами та сучасними напрямками розвитку мікро- і наноелектронних технологій, принципами проектування та конструювання різних типів інтегральних схем та функціональних приладів, особливостями технологічних процесів створення структур з нанорозмірними складовими частинами та умовами їх використання в науці і техніці.

 • Системи технічного захисту інформації - 6.170102

Студенти цього напряму вивчають комп’ютеризовані засоби передавання, прийому, збереження та обробки інформації; освоюють розробку і використання програмних та апаратних засобів автоматизованих систем захисту інформації, методи захисту інформації обмеженого доступу в комп’ютерних системах і мережах.

Випускники працевлаштовуються спеціалістами по захисту інформації, спеціалістами з безпеки банків, інженерами-програмістами, криптографами тощо.

 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем - 6.170101

Студенти набувають ґрунтовних знань з інформатики та інформаційних технологій, а також компетенції з професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення завдань щодо розробки й застосування математичних методів, моделей, програмних і програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Випускники працюють в державних установах (Національний банк України, ДП "Українські спеціальні системи", Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерство закордонних справ України), в комерційних банках України, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку ("Атлас", "Квазар-Мікро", "RG-DATA"), в міжнародних корпораціях "Microsoft", "Cisco", "Sun Microsystems" та їх представництвах в Україні).

Факультет готує також спеціалістів та магістрів зі спеціальностей:

 • Фізика (за напрямами) - 7(8).0402301

В рамках спеціальності «Фізика» функціонують наступні спеціалізації: «Квантова електроніка», «Фізика напівпровідників», «Твердотільна електроніка», «Оптика і спектроскопія», «Астрофізика», «Теоретична фізика», «Ядерна фізика».

 • Фізика ядра та фізика високих енергій - 7(8).04020304

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну підготовку як в області фундаментальних ядерних досліджень, так і в прикладних галузях: ядерна енергетика, ядерні технології, радіоекологія, прикладна ядерна фізика. Окрім ядерно-фізичних методів розрахунку характеристик активних зон реакторів АЕС учбові плани передбачають вивчення систем і устаткування реакторної установки, основ радіаційної фізики і дозиметрії, питань безпеки та надійності АЕС.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати на атомних електростанціях, в радіологічних лабораторіях та науковцями в науково-дослідних інститутах).

 • Прикладна фізика - 7(8).04020401

Спеціальність «Прикладна фізика» включає наступні спеціалізації: «Фізико-технічна експертиза», «Комп’ютерна фізика і інформаційні технології» та «Оптоелектроніка».

Студенти спеціалізації «Фізико-технічна експертиза» одержують поглиблену підготовку з курсів метрології, стандартизації продукції, експертизи виробів, матеріалів та сучасних технологічних процесів виробництва, автоматизації науково-технічних вимірювань, методів контролю якості, захисту інформації.

По закінченню навчання випускники працевлаштовуються експертами з контролю якості.

Підготовка з спеціалізації «Комп'ютерна фізика і інформаційні технології» націлена на поглиблене вивчення принципів реалізації інформаційних технологій на базі схемотехнічних рішень інтерфейсів зовнішніх пристроїв, методів автоматизації та управління процесами вимірювання, комп'ютерних технологій проведення фізичного моделювання складних систем.

Випускники цієї спеціалізації працевлаштовуються інженерами.

Студенти спеціалізації «Оптоелектроніка» одержують фундаментальну підготовку як з оптичних, так і з електричних методів передачі, обробки, прийому, збереження та відображення інформації; вивчають основні принципи роботи оптоелектронних пристроїв та їх застосування в різноманітних галузях науки і техніки.

 • Фізична та біомедична електроніка – 7(8).05080102

В межах спеціальності «Фізична та біомедична електроніка» діють дві спеціалізації: «Матеріали функціональної та біомедичної електроніки» та «Фізика і технологія матеріалів та компонентів електронної техніки».

Навчальними планами спеціалізації: «Матеріали функціональної та біомедичної електроніки» передбачається поглиблене вивчення фізичних основ сенсорної техніки, методів дослідження біологічних об'єктів, обслуговування біомедичної апаратури та створення біосумісних матеріалів

Випускники спеціальності зазвичай працевлаштовуються експертами з обслуговування біологічної та медичної апаратури в медичних лабораторіях, лікарнях та поліклініках краю.

 • Системи технічного захисту інформації,автоматизація її обробки – 7(8).17010201
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем – 7(8).17010102

Підготовка студентів останніх двох спеціальностей галузі знань «Інформаційна безпека» адаптована для роботи у наукових та освітніх установах системи Міністерства освіти і науки України та інших науково-технічних організаціях України, спеціальних підрозділах Управління СБУ та МВС України, установах та підприємствах сфери управління Державного комітету зв’язку та інформатизації України, у силових структурах, державних і приватних структурах, де використовуються сучасні інформаційні технології у сфері підприємницької та банківської діяльності.

Відповідальний за інформацію: Декан факультету - Лазур Володимир Юрійович
Дата оновлення сторінки: 23.06.2017