Кафедра теоретичної фізики

Кафедра теоретичної фізики заснована в 1959 році у результаті поділу кафедри експериментальної і теоретичної фізики на дві самостійні кафедри – теоретичної фізики і будови речовини. Засновником і першим завідувачем кафедри теоретичної фізики був випускник Московського державного університету, учень видатного фізика-теоретика академіка АН СРСР М.А. Маркова, професор Ломсадзе Ю.М., який привніс в молодий вуз дух високої науки і найактуальніші ідеї тогочасної теоретичної фізики.

Відтоді і до 1971 року його наукова і педагогічна діяльність нерозривно пов'язана з фізичним факультетом УжНУ та Ужгородським відділом теорії гадронів Інституту теоретичної фізики НАН України. Тут йому вдалося реалізувати свій неабиякий талант організатора науки, вченого і педагога. Стиль роботи Юрія Мелітоновича сприяв створенню творчої атмосфери в організованих за його участі наукових підрозділах, науковий престиж яких і зараз є високим. З 1971 по1976 рік кафедрою керував учень Ломсадзе Ю.М. проф. Хіміч І.В., згодом академік АН Вищої школи, Заслужений працівник народної освіти України, а з 1986 по 2006 завідувач кафедрою ядерної фізики УжНУ. Майже 20 років, з 1976 по 1996 рік, кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії, академік АН Вищої школи України, професор Лендьєл В.І. З 1996 року завідувачем кафедри теоретичної фізики став професор Лазур В.Ю. Зараз кафедру очолює доцент Карбованець М.І.

Відомі випускники

За роки існування кафедри теоретичної фізики нею підготовлено близько 650 спеціалістів, які плідно працюють в різних галузях народного господарства, освіти і науки як на Закарпатті, так і далеко за його межами.75 випускників кафедри стали кандидатами фізико-математичних наук, 14 - докторами. Серед випускників кафедри є відомі вчені: в Інституті математики НАН України завідував відділом прикладних досліджень член-кореспондент НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор Фущич В.І.; в технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) очолював кафедру вищої математики докт. фіз.-мат. наук, професор Качурик І.І.; відділ математичних методів в теоретичній фізиці в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (м. Київ) очолює докт. фіз.-мат.наук Гаврилик О.М; деканом фізичного факультету Обнінської філії Московського Інженерно-Фізичного Інтститута (м. Обнінськ) є докт. фіз.-мат. наук, професор Куштан В.І.; відділ **Арагонської Національної лабораторії (м.Чикаго, США) очолює Ю. Єлінек. Докторські ступені за кордоном одержали Абрашкевич Д. (Канада), Абрашкевич О. (Канада), Бондар Д.І. (Канада). Професор Лендьєл В.І. та ст. наук. співробітник ІЕФ НАН України Сабад О.П. стали лауреатами державних премій України в галузі науки і техніки.

У філії кафедри – відділі теорії елементарних взаємодій ІЕФ НАН України працюють вихованці кафедри. Серед них зав. відділом, докт. ф.-м. наук Гайсак М. І., докт. ф.-м. наук Кривський І.Ю., докт. ф.-м. наук Симулик В.М., старші наукові співробітники Контрош Е.Е., Торич З.З., Келемен В.І., Ремета Е.Ю., Бандуріна Л.О.

Цілий ряд випускників кафедри стали відомими спеціалістами в суміжних галузях науки, зокрема, професори, доктори фіз.-мат. наук Хіміч І.В., Алексахін І.С., Попик Ю.В., с.н.с. Дробнич В.В. та багато інших.

Освітня діяльність

Кафедра теоретичної фізики здійснює фундаментальну і фахову, науково-освітню підготовку студентів зі спеціалізації «Теоретична фізика» та забезпечує проведення на фізичному факультеті УжНУ навчальних занять з 14 загальних нормативних дисциплін теоретичної і математичної фізики та вищої математики, 1 оглядового курсу «Проблеми сучасної фізики» та 16 спеціальних курсів. Викладання цих дисциплін спрямоване на те, щоб наш випускник володів сучасними методами теоретичної і математичної фізики, мав ґрунтовну підготовку з основних та додаткових розділів вищої математики, володів аналітичними і чисельними алгоритмами фізичних розрахунків, глибоко засвоїв теоретичні основи квантової електродинаміки, квантової хромодинаміки та квантової теорії поля, теорії ядра і елементарних часток, теорії відносності та теорії твердого тіла.

Викладачами кафедри було написано та видано ряд підручників і навчально-методичних посібників. Серед них:

 1. М.І. Карбованець, В.Ю. Лазур, Нодь Є.А. Теоретична механіка. Метод Лагранжа. Навчальний посібник // Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2021 р. – 112 с.
 2. М.І. Карбованець, В.Ю. Лазур, Нодь Є.А. Практикум з квантової механіки // Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2021 р. – 110 с.
 3. М.І. Карбованець, В.Ю. Лазур. Методи операційного числення та його застосування. Навчальний посібник // Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2021 р. – 56 с.
 4. М.І. Карбованець, В.Ю. Лазур. Методи математичної фізики. Навчальний посібник // Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2021 р. – 74 с.
 5. Хома М.В., Жаба В.І. Класичні та квантові алгоритми захисту інформації у телекомунікаційних системах: навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. – 66 с. 
 6. Хома М.В. Захист інформації в телекомунікаційних мережах. Проектування інтелектуальних систем та мереж: методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. – 30 с.
 7. Хома М.В. “Симетрії у фізиці малочастинкових систем”. Навчальний посібник // Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2019р. – 47 с.
 8. Лазур В.Ю., Медведєв С.Ю., Галамба І.Ф. “Основи електродинаміки. Навчально-методичний посібник” (Вид-во УжНУ „Говерла”, Ужгород, 2012).
 9. Лендьел В.И., Лазур В.Ю., Карбованец М.И., Янев Р.К. “Введение в теорию атомных столкновений” ("Вища школа", Львів,1989).
 10. Карбованец М.И., Лазур В.Ю., Лендьел В.И. “Введение в теорию атомных столкновений” ("УМК ВО", Київ,1988).
 11. Лендьел В.И., Салак М. “Нерелятивистская квантовая теория рассеяния» («Вища школа”, Львів, 1982).
 12. Ломсадзе Ю.М. “Теоретико-групповое введение в теорию элементарных частиц” (Атомиздат, Москва, 1965).

Останні дві книги були затверджені колишнім Мінвузом СРСР, як учбові посібники для вищих навчальних закладів. За всю історію університету такий високий гриф одержали лише чотири видання.

Також наші науковці безпосередньо прийняли участь у створенні монументального багатотомного видання “Енциклопедія сучасної України”, зокрема, були написані статті

 1. Лазур В.Ю. “Квантова теорія поля” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.14. –К.: Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012.
 2. Лазур В.Ю. “Квантова хромодинаміка” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.14. – К.: Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012.

Наукові здобутки

За роки існування кафедри викладачами і співробітниками опубліковано понад 1000 наукових праць у найпрестижніших світових журналах Nuovo Cimento, Zeitshrit fur Physik,  Physical Review,  Physical ReviewLetters, Physics Letters, Journal of Physics, JournalofMathematicalPhysics, General Relativity and Gravitation, Журнал экспериментальной и теоретической физики, Успехи физических наук, Теоретическая и математическая физика, Оптика и спектроскопия, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics та ін.

Видано монографії:

 1. Lazur V.Yu., Khoma M.V. “Distorted Wave Theories for One - and Two - Electron Capture in Fast Atomic Collisions” // Advancesin Quantum Chemistry, Theory of Heavy Ion Collision Physics in Hadron Therapy (Academic Press), 2013. – Vol. 65, pp. 363-405.
 2. V. Lengyel et al. “Electron Scattering on Complex Atoms (Ions)” (Vol. 234, Horizons in World Physics, 2001).
 3. Боровский А., Запрягаев С., Зацаринный О., Манаков Н. "Плазма многозарядных ионов" ("Химия", С.-Петербург, Россия,1995).
 4. Lengyel V., Navrotsky V, Sabad E. “Resonance phenomena in Elektron-Atom collision” (Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 1992).
 5. Гайсак М.И., Лендьел В.И., Салак М., Халупка С., Шитикова К.В. "Использование метода К-гармоник в атомной й ядерной физике" (“УМК ВО”, Київ.1990).
 6. Лендьел В.И., Навроцкий В.Т., Сабад Е.П. "Теория резонансних явлений в электрон-атомных столкновениях" ("Наукова думка", Київ,1988).
 7. Бельков А.А., Сабов В.И. "Кирально-калибровочные модели и их следствия" ("УМК ВО", Київ,1986).

Вагомий внесок у фізику елементарних частинок, квантову теорію поля, концептуальні проблеми квантової механіки у 60-ті та 70-ті роки вніс засновник кафедри, фундатора наукових досліджень на фізичному факультеті УжДУ, професор Ломсадзе Ю.М.

У 80-ті та 90-ті роки ґрунтовний внесок у теорії малочастинкових систем, багатофотонних процесів та резонансних явищ при розсіюванні електронів на атомах та іонах зробив професор Лендьєл В.І. Проведені ним теоретичні дослідження резонансних процесів розсіювання електронів, фотонів та іонів на атомних системах сприяли активізації експериментальних досліджень ужгородських фізиків, інтерпретації одержаних експериментальних даних.

Результати фундаментальних досліджень, отримані науковцями кафедри, особливо великий масив даних про ефективні перерізи різних елементарних процесів, знайшли широке застосування в суміжних галузях науки, увійшли у всі відомі банки даних по атомних і молекулярних константах Всі ці результати є оригінальними і користуються загальним визнанням.

Про авторитет кафедри, як наукового і педагогічного осередку свідчить і те, що дослідницька група від УжНУ, науковим керівником якої є проф. Лазур В.Ю., виграла на конкурсній основі колективні Гранти (RefNo: 94-4698 та RefNo: 99-01326) міжнародної асоціації "INTAS" (Бельгія) на фінансування дослідницьких проектів "Фундаментальні проблеми фізики іон-іонних взаємодій" та “Фемтосекундні процеси зіткнення та радіаційні явища в атомних системах, що взаємодіють з іонними пучками та інтенсивними лазерними імпульсами”. Міжнародна асоціація "INTAS" продовжила термін дії цього гранту ще на два роки. Про визнання наших наукових результатів свідчить і підписаний нами контракт (No.8843/RB) з Міжнародним Агенством з Атомної Енергії (Австрія, Відень) на проведення наукових досліджень за проектом "Дослідження елементарних процесів в плазмі ядерного походження", а завідувач кафедри теоретичної фізики проф. Лазур В.Ю. призначений у 1997 році консультантом МАГАТЕ від України з проблем керованого термоядерного синтезу.

Міжнародна співпраця

Співробітники кафедри підтримували і підтримують плідні наукові зв'язки з провідними науковими центрами України, Європи та "дального зарубіжжя", зокрема: ІТФ НАН України, ІЕФ НАН України, Прінстонським університетом (Прінстон, США), Каліфорнійським технологічним інститутом (Пассадена, США), Арагонською національною лабораторією (Арагон, США), Пітсбургським університетом (Пітсбург, США), університетом Дрейка (Дес Моінес, США), Карловим Університетом (Прага, Чехія), Кошицьким університетом ім. Шафарика (м. Кошице, Словаччина), Інститутом експериментальної фізики (Кошіце,Словаччина),), Белградським університетом (Белград, Сербія), університетом м. Падуї (Падуя, Італія) та ін.

В різний час кафедру відвідали і надали її практичну допомогу (обмін думками на конференціях, обговорення наукової тематики кафедри, спільні публікації, лекції, виступи на кафедральних наукових семінарах, тощо) всесвітньо відомі вчені: академіки В.А. Фок, М.М. Боголюбов, В.С. Владимиров, Я.Б. Зельдович, О.С. Давидов,0.І. Ахіезер, Л.Д. Фадєєв, І.Р. Юхновський, Ю.М. Березанський, А.Б. Мигдал, член-кор. В.І. Фущіч, Д.Я. Петрина, Д.В. Ширков, В.П. Шелест, Д.І. Блохінцев, відомі вчені, професори Л.П. Пресняков, М.І. Чібісов, А. Об'єдков, Д.П. Желобенко,І.О. Вакарчук, , М. Делоне, головний редактор найпрестижнішого в світі фізичного журналу "Physical Review", проф. Бен Бедерсон, член Королівського наукового товариства, керівник однієї з провідних атомних лабораторій (Манчестер, Велика Британія) Френк Рід, президент угорського фізичного товариства Дьердь Маркс, зав. кафедрою теоретичної фізики Пітсбургського університету Річард Пратт,. директор Інституту експериментальної фізики Словацької Академії Наук Петер Копчанський та завідувачі теоретичним та ядерним відділами М. Гнатіч та Д. Брунцко, професори .Кошицького університету (Словаччина, Пряшів) М. Салак, С. Халупка, І. Бірчак. В рамках конференцій гостями кафедри, були всесвітньо відомі вчені: Б. Шор (Лоуренсівська радіаційна лабораторія, Берклі), Р. Молінауер (провідний американський спеціаліст з оптико-волоконних систем), С. Чін (Канада), Р. Агостіні (Франція), Е. Шмід, В. Сандгас (ФРН), Б. Беляєв (Дубна, Росія), І. Тугов (Москва), відомі вчені Ю. Єлінек (Арагон, США), Д.І. Бондар (Прінстон, США), Г.Л. Юдін (Оттава, Канада), Ю. Пісьмак (Санкт-Петербург, Росія), А. Гладишев (Дубна, Росія), О.М. Гаврилик (Київ), С.С. Москалюк (Київ) та ін.

Організаційна діяльність

Кафедрою були організовані численні всесоюзні та міжнародні конференції, серед яких варто відзначити серію всесоюзних конференцій з теорії елементарних частинок (1962-1965), Всесоюзну конференцію з теорії атомів (1986 р.), XII Європейську малочастинкову конференцію (1991 р.), міжнародну школу з когерентної оптики (1990 р.), міжнародний семінар "HADRONS-94". Значною подією для кафедри було проведення у жовтні 1999 року Міжнародної конференції з актуальних проблем сучасної теоретичної фізики, присвяченої пам'яті Ю.М. Ломсадзе; 14-ї Міжнародної школи-семінару "Mathematical Theories and their Physical & Technical Applications" (2002 р.) та серію міжнародних конференцій «Small Triangle Meeting on Theoretical Physics” (Словаччина, 2000-2018 рр.).

Впровадження мережі InterNet

У 1996 році доц. кафедри Гайсак І.І. розробив проект по створенню в УжНУ вузла InterNet. На основі коштів, виділених під цей грант міжнародним фондом «Євразія», було створено InterNet-центр УжНУ. За наступні роки цей вузол був розвинений до загально-університетської мережі.

 

Відповідальний за інформацію: Карбованець М.І.
Дата оновлення сторінки: 25.01.2023