Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки

 Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки відкрита у вересні 1970 року під назвою кафедри фізичних основ мікроелектроніки. Її науково-педагогічний колектив очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Копинець Іван Федорович.

 У 1972 році до складу кафедри ввійшла кафедра біофізики, яку очолював доц. Ковальчук А.В. З того часу на кафедрі ведуться наукові дослідження і викладання предметів, пов’язаних з біофізикою.

 У 1976 році кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Довгошей Микола Іванович. На кафедрі зусиллями творчого колективу розроблені нові плівкові матеріали з широким спектром параметрів і властивостей, які можна задавати складом та умовами формування плівок, розкрито механізм термічного і лазерного випаровування досліджуваних кристалічних та некристалічних матеріалів. Виготовлено стійкі до лазерного та високоенергетичного електронного випромінювання плівки та плівкові структури, запропоновано фізичні та фізико-технологічні основи проектування та виготовлення плівкових покрить різного функціонального призначення для елементів і структур оптоелектроніки і лазерної техніки.

 У січні 1988 року кафедру фізичних основ мікроелектроніки очолив професор Химинець Василь Васильович. Під його керівництвом на кафедрі продовжуються дослідження з метою розробки технологічних умов одержання нових складних некристалічних халькогенідних матеріалів, дослідження фізико-хімічних, оптичних і електрофізичних параметрів і властивостей отриманих нових матеріалів в об’ємному і плівковому станах, у широкому діапазоні температур, електромагнітних полів, практичного використання отриманих халькогенідів і халькогалогенідів в мікро- і оптоелектроніці. Очевидні досягнення науково-педагогічного колективу кафедри в галузі мікро- та оптоелектроніки, наявна технічна база дозволили з вересня 1988 року розпочати на кафедрі підготовку фахівців зі спеціальності „Фізика і технологія матеріалів і компонентів електронної техніки”.

 У лютому 1991 року на посаду завідувача кафедри обирається доктор технічних наук, професор Фірцак Юрій Юрійович. На кафедрі формується новий науковий напрямок – оптико-технологічна оптимізація багатошарових плівкових структур для елементів лазерної техніки. Зростає увага до проблем мікро- та квантової електроніки, підготовки спеціалістів для цієї галузі науки і техніки, тому назву кафедри було змінено (на кафедру твердотільної електроніки).

 Наступним керівником кафедри у травні 1992 року стає доктор фізико-математичних наук, професор Кикинеші Олександр Олександрович. Під його впливом основним напрямком наукових досліджень стають дослідження у галузі фізики і технології нових плівкових матеріалів і структур на базі складних кристалічних і некристалічних халькогенідних та біоорганічних матеріалів для опто- і мікроелектроніки, сенсорики. Пріоритетними стають дослідження фотофізики наноструктур, оптичної обробки інформації.

 З 1997 року кафедра розпочала перепідготовку студентів медичного, біологічного, а згодом і стоматологічного факультетів зі спеціальності „Фізична та біомедична електроніка”, а в 1998 році підготовку фахівців – фізиків зі спеціальності „Фізична та біомедична електроніка” замість „Фізика і технологія матеріалів і компонентів електронної техніки”.         

 З 2002 року кафедру очолює д.ф.-м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Різак Василь Михайлович. На кафедрі продовжують розвиватися традиційні для колективу наукові напрямки. Поряд з ними розпочалися дослідження активних середовищ на основі безводних боратів для реєстрації великих доз радіаційного випромінювання і мембранні матеріали з іонселективною функцією для створення багатоканального іонометричного аналізатора, а також розробка і дослідження властивостей складних напівпровідникових стекол для волоконно-оптичних сенсорів температури. Започаткування новітніх технологій сучасної фізики – „ab initio” розрахунків – сприяло подальшому розвитку, сформованого Різаком В.М., нового наукового напрямку – дослідження ангармонізму, нерівноважних та флуктуаційних ефектів у напівпровідникових дипольних системах з полікритичними точками.

 З 2007 року вперше на Закарпатті кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ) УжНУ розпочала підготовку фахівців за освітньо-професійним напрямом „Системи технічного захисту інформації”, а з 2010 року – за напрямом „Безпека інформаційних та комунікаційних систем” галузі знань „Інформаційна безпека”.

 У 2011 році кафедрою ТЕІБ акредитовано напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації» і отримана ліцензія на підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальності „Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”, яка успішно акредитованау 2012 році. У 2014 році акредитовано напрям підготовки „Безпека інформаційних та комунікаційних систем” та отримана ліцензія на підготовку магістрів цієї спеціальності.

 З 2008 року на кафедрі ТЕІБ Ужгородського національного університету здійснюється підготовка студентів для здобуття додаткової кваліфікації “Вчитель інформатики”.

 Важливим досягненням кафедри ТЕІБ у 2010 році є створення першої в історії вузу філії у столиці України (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України м.Київ) для стажування співробітників та проведення науково-дослідних робіт з технічного захисту інформації. Створено філію кафедри у відділі матеріалів функціональної електроніки (зав.відділом проф. Гомонай О.В.) ІЕФ НАН України.

 Відбувається інтенсифікація міжнародних зв’язків, про що свідчить виконання україно-угорських, україно-словацьких, україно-індійських, україно-турецьких проектів, грантів NATO і TACIS. Відновлено госпдоговори з підприємствами регіону.

 На базі кафедри ТЕІБ Ужгородського національного університету створено Закарпатський науково-технічний центр захисту інформації. Для підвищення рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації студентів, шляхом удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази УжНУ розпорядженням голови Закарпатської ОДА Ледиди О.О. (№344 від 28.05.12 р.) схвалена, а пізніше затверджена Закарпатською обласною радою (Рішення №475 від 08.06.12 р.) «Програма підвищення якості фахової підготовки та кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки в Ужгородському національному університеті на 2012-2014 роки».

 

Кафедра ТЕІБ сумісно з корпорацією CISCO (USA) організувала регіональне відділення Академії CISCO. Партнерами кафедри є американські ІТ-компанії: J1W, Justanswer, Swan Software Solutions, Jasper, Jabil. У рамках співпраці ІТ-компанії забезпечують стажування викладачів та практики студентів.

 У 2012 році за сприяння ТОВ «Ядзакі Україна»між фізичним та біологічним факультетами було прокладено оптоволоконну лінію, що стало початком модернізації інфокомунікаційної мережі.Добротний зв’язок із зовнішнім світом дає можливість фізикам бути задіяними в проектах у різних куточках світу, працюючи в «рідних стінах», а також проводити он-лайн-конференції з українськими та закордонними вузами, створювати Wi-Fi зони для студентів.

 У 2012-2013 н.р. для покращення матеріальної бази  філії Академії CISCO ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» надало мережеве обладнання. У співпраці з Всеукраїнською громадською організацією „Рада з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України” (Закарпатський обласний місцевий осередок очолює проф. В.М. Різак) викладачі кафедри приймають активну участь у розробці навчальних курсів та галузевих стандартів підготовки фахівців у ІТ сфері. Заплановано подальше співробітництво з компаніями: Флекстронікс Ядзакі, EPAM Systems.

 2013 рік силами кафедри спільно з „Радою з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України” та компанією WIFI.IN.UA, в корпусах ДВНЗ «Ужгородський національний університет» розгорнуто всеукраїнську мережу точок відкритого бездротового доступу в Інтернет за технологією Wi-Fi без обмеження трафіку.

 У 2014 році кафедрою було укладено Меморандум про взаємне співробітництво щодо використання новітніх ІТ-технологій та наукового потенціалу регіону для розвитку і модернізації житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури у Закарпатській області.

 Важливим досягненням у підготовці науково-педагогічних кадрів є захист докторських дисертацій проф. Міци В.М. та проф. Мар’яна М.І., а також ряду кандидатських дисертацій.

 Значне покращення матеріально-технічної бази комп’ютерного класу, спецлабораторії методики викладання фізики з сучасним демонстраційним обладнанням, створення кафедральної комп’ютерної мережі та мережі Wi-Fi сприяло введенню нових курсів вивчення інформаційних та інноваційних освітніх технологій.

 Динамічний розвиток навчальної роботи, фундаментальних досліджень і прикладних розробок, систематичний пошук нових точок прикладання зусиль служить основою і запорукою подальшої плідної діяльності колективу кафедри.

Завітайте також на офіційний сайт кафедри.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Різак Василь Михайлович
Дата оновлення сторінки: 22.11.2022