Фізичний факультет

Фізичний факультет сьогодні – один із найпотужніших за науковим потенціалом в Ужгородському національному університеті. У структурі факультету – 6 випускаючих кафедр. На факультеті працює 250 спеціалістів, з них 100 мають наукові ступені доктора або кандидата фізико-математичних наук. Навчальний процес забезпечують 77 викладачів, з них 20 професорів, докторів наук та 49 доцентів, кандидатів наук. До навчального процесу залучаються також висококваліфіковані фахівці Науково-дослідного Інституту фізики і хімії твердого тіла (ДВНЗ «УжНУ»), Проблемної науково-дослідної лабораторії фізичної електроніки, Лабораторії космічних досліджень (кафедра оптики) та Відділення фізики ядра та елементарних частинок (кафедра теоретичної фізики), які мають значний досвід наукової та науково-методичної роботи. Тісно співпрацює з факультетом Інститут електронної фізики НАН України (м. Ужгород).

Наша гордість

Гордістю та авторитетом факультету були та є відомі вчені та дослідники, відзначені Державними преміями України в галузі науки і техніки. Першими в історії Закарпаття за цикл праць "Розробка і впровадження нових некристалічних матеріалів і елементів оптоелектроніки та лазерної техніки" Державною премією України в галузі науки і техніки відзначені у 1989 році співробітники кафедри фізики напівпровідників Блецкан Д.І., Борець О.М., Довгошей М.І., Кикинеші О.О., Семак Д.Г., Сливка В.Ю., Туряниця І.Д., Туряниця І.І., Фірцак Ю.Ю., Химинець В.В. У 1995 році лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт "Елементарні процеси та резонансні явища в парних зіткненнях електронів, атомів і іонів" стали співробітники кафедр теоретичної фізики та квантової електроніки Алексахін І.С., Завілопуло А.М., Запісочний І.П., Імре А.Й., Лендьєл В.І., Сабад О.Л., Шимон Л.Л., Шпеник О.Б. У складі авторського колективу учених Києва, Харкова та Львова аналогічну державну нагороду отримали у 2001 році за цикл робіт "Нові фізичні ефекти в сильно анізотропних напівпровідниках і прилади на їхній основі" професори Сливка В.Ю. та Берча Д.М. Разом з групою науковців з хімічного факультету УжНУ Державною премією України за цикл праць "Хімія, технологія і властивості складних халькогенгалогенних матеріалів" відзначено у 2003 році професора Височансько- го Ю.М. Аналогічну нагороду у складі авторського колективу вчених з Києва та Харкова отримав у 1999 році і Володимир Михайлович Мазур, випускник і співробітник кафедри ядерної фізики УжНУ (згодом провідний науковий співробітник Інституту електронної фізики НАН України, м. Ужгород).

Заслуженими діячами науки і техніки України є доктори фізико-математичних наук, професори І.П. Студеняк, В.Ю. Лазур, Д.І. Блецкан, Ю.М. Височанський, В.М. Різак, а доктор фізико-математичних наук, професор О.Г. Сливка став Заслуженим працівником народної освіти України.

Професор Височанський Ю.М. був обраний член-кореспондентом Національної академії наук України у 2009 році.

Цілий ряд аспірантів та студентів вибороли міжнародні гранти “Соросівського аспіранта” та “Соросівського студента”

Грант Міжнародної науково-освітньої програми здобули професори Ю.М. Височанський, В.Ю. Лазур та В.М. Різак.

Наші наукові досягнення можна засвідчити великою кількістю публікацій, а також числом захищених дисертацій. За останні 5 років науково-педагогічними працівниками та співробітниками захищено 6 докторських і 33 кандидатські дисертації, опубліковано понад 600 наукових праць із них близько 270 у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та WoS, у тому числі 10 монографій, 37 навчальних посібників та підручників. За результатами проведених досліджень ученими факультету зроблено сотні доповідей на національних і міжнародних наукових конференціях, отримано 67 деклараційних патентів на винаходи та охоронних документів та виконано близько півсотні держбюджетних та госпдоговірних тем. На базі факультету проведено понад 30 всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.

Фізична освіта в сучасному житті

Характерною рисою університетської фізичної освіти є її широта, яка дозволяє випускнику фізичного факультету вільно і кваліфіковано орієнтуватися у будь-якому з напрямків сучасної фізики. Для фізиків, які отримали освіту на фізичному факультеті УжНУ, відкриті двері найпрестижніших академічних науково-дослідних установ, провідних вузів та середніх навчальних закладів, конструкторських бюро, науково-виробничих і обчислювальних центрів. Успішно працюють наші фізики і в інших галузях людської діяльності (медицині, екології, економіці, фінанси, бізнес, менеджмент, митні служби, силові структури і т.д.).

Аспірантура

Наші кращі випускники мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі, яка діє на всіх шести кафедрах факультету і є найбільшою в УжНУ. Щорічно у ній готують кандидатські дисертації близько півсотні аспірантів очної та заочної форм навчання. Підготовці кадрів вищої кваліфікації сприяє також функціонування на факультеті Спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей “Фізика напівпровідників та діелектриків” і “Фізична електроніка”. Цілком закономірно, що більше 100 випускників факультету стали докторами, а понад 400 – кандидатами фізико-математичних наук. Серед них чимало громадян Словаччини, Угорщини, Болгарії, Югославії, Сирії, Іраку, США, Канади та Ізраїлю.

Наукова робота студентів

Зараз на факультеті склалася своя, притаманна саме університету, система підготовки наукових кадрів, основою якої є залучення студентів до активної наукової роботи, починаючи вже з 3-го курсу. При цьому студенти включаються у найсучасніші й пріоритетні наукові теми. Керують їх науковими (курсовими, дипломними, бакалаврськими та магістерськими) роботами професори, доценти та наукові співробітники (Науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла, Проблемної лабораторії фізичної електроніки і Лабораторії космічних досліджень), багато з яких є відомими вченими, що мають світове визнання й активно працюють у науці зараз.

Кожний сьомий студент закінчує факультет, маючи одну чи кілька публікацій у реферованих журналах, матеріалах Всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Щорічно студенти-фізики роблять більше 100 доповідей на університетських підсумкових наукових конференціях, вони є співавторами авторських свідоцтв на винаходи.

Успішній науково-дослідній роботі студентів сприяє належна матеріально-технічна база факультету. Це, в першу чергу, обладнані сучасною експериментальною та комп’ютерною технікою наукові лабораторії кафедр, факультетський комп’ютерний клас, студентські СКБ "ОПТРОН" та "МІКРОНІК". Тут студентська молодь ознайомлюється зі специфікою інженерних робіт на виробництві, набуває практичних навичок у проектуванні та виготовленні сучасних приладів, реалізує власні конструкторські проекти в галузі радіоелектроніки та цифрової схемотехніки. Проектування електронних схем здійснюється з використанням сучасної мікроелектронної елементної бази та комп’ютерних технологій при активній підтримці Інтернет-центру УжНУ. Експонати власних розробок студенти представляли на найрізноманітніших виставках, зокрема на Міжнародному ярмарку в Будапешті (2000 р.), спеціалізованій виставці “Машинобудування” (2001 р., м. Запоріжжя), ювілейній виставці «Україна».

При цьому частина студентів-старшокурсників виконують наукові роботи у філіях факультетських кафедр, які успішно функціонують на базі відповідних відділів Інституту електронної фізики НАН України та Спеціального конструкторського бюро засобів аналітичної техніки (СКБ ЗАТ) Мінпромполітики України (м. Ужгород).

Студентське дозвілля

У громадському житті студентів фізичного факультету є чимало яскравих сторінок. Студенти-фізики брали найактивнішу участь у будівництві нового кор-пусу УжНУ та спортивно-оздоровчого табору "Скалка". Вони започаткували масові студентські свята "День Архімеда", "День фізика”. Щорічно проводяться зустрічі випускників фізфаку. Цікаво і змістовно проходять уже традиційні для факультету Дні першокурсника, змагання команд КВК, різноманітні тематичні вечори відпочинку у гуртожитку, зустрічі з цікавими людьми, дискотеки тощо.

Студенти-фізики та викладачі завжди добивалися вагомих спортивних успіхів. Свідченням цього є результати Спартакіади викладачів та співробітників ДВНЗ «УжНУ» на якій, протягом десятиліть, команда фізичного ф-ту займала тільки призові місця, а минулого року завоювала золото Спартакіади.

 

Міжнародна співпраця

У міжнародному плані фізичний факультет здійснює співробітництво більш, ніж 30 вузами та провідними науковими центрами світу. Щорічно група наших студентів, які володіють угорською мовою, проходить семестрове навчання у вузах Угорщини, а окремі студенти – ознайомчу практику у вищих навчальних закладах Словаччини та Чеської республіки.

Контакти з ВНЗ та інститутами України

У національному масштабі ми тісно співпрацюємо зі всіма ключовими університетами (Київським, Львівським, Чернівецьким, Одеським, Харківським) та науковими центрами, включаючи інститути НАН України: Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститутом фізики, Інститутом математики, Інститутом металофізики, Інститутом фізики напівпровідників, Інститутом хімії поверхні, Харківським фізико-технічним інститутом, Інститутом фізики конденсованих систем, Інститутом спектроскопії та іншими.

 

Презентацію про наукову та освітню діяльність фізичного факультету УжНУ можна переглянути за посиланням.

 

 

Фізичний факультет - буклет 

Відповідальний за інформацію: Декан факультету - Лазур Володимир Юрійович
Дата оновлення сторінки: 17.02.2022