Faculty of Physics

На факультеті створено необхідні умови для підготовки БАКАЛАВРІВ за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

 

  • 014.08 Середня освіта (Фізика)

Програма підготовки бакалаврів зі спеціальності  014 «Середня освіта», предметна спеціалізація – 014.08  «Середня освіта (Фізика)» спрямована на засвоєння студентами базових засад фізичної науки, оволодіння глибокими знаннями фундаментальних фізичних законів, явищ і процесів, формування необхідних вмінь та навичок для розв’язання складних спеціалізованих наукового-технічних проблем та практичних задач в галузі середньої та вищої освіти, що передбачає ефективне застосування науково-педагогічних методів і прийомів при викладанні фізики.

Навчання за освітньою програмою 014  «Середня освіта» націлене на підготовку ерудованого конкурентоздатного фахівця з широким спектром вмінь і навичок та реальною перспективою працевлаштування у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації, у загальноосвітніх навчальних закладах, в освітніх, науково-дослідних та інших установах.

 

  • 104 Фізика та астрономія

Метою освітньої програми є формування неординарної особистості науковця за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія», здатного розв’язувати складні нестандартні фізичні та прикладні задачі, застосовувати у професійній діяльності різні експериментальні і теоретичні методи фізичних та астрофізичних досліджень, володіти навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності, бути спроможним до просвітницької діяльності в різних галузях фізичної науки. У процесі навчання студенти засвоюють базові знання про фізичні явища і процеси на всіх структурних рівнях організації матерії, які формують нові науково-природничі знання про навколишнє середовище. Бакалавр фізики та астрономії володіє необхідними вміннями та навичками для застосування на практиці отриманих знань, прогнозування розвитку різних явищ у природі та проведення науково-дослідної діяльності в галузі вищої освіти.

Випускники всебічно підготовлені для здійснення професійної діяльності на посадах інженерів у вищих навчальних закладах (університети, інститути, коледжі), науково-дослідних інститутах, центрах і лабораторіях, а також на промислових підприємствах галузевої приналежності.

 

  • 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Метою освітньо-професійної програми «Прикладна  фізика і наноматеріали» є формування професійної  компетентності фахівців у галузі прикладної фізики   і наноматеріалів, що спрямовані на здатність застосовувати досягнення сучасної фізики для проведення фізико-технічних стандартизованих   випробувань в лабораторіях різного призначення і підпорядкування та використовувати комп'ютерну техніку при проведенні науково-експериментальних   досліджень та обробці інформації. Уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, пов’язаній з необхідністю обслуговування наукового обладнання, комп’ютерної техніки, аналітичної та метрологічної апаратури, технологічних процесів виробництва приладів  та матеріалів, здійснення експертної оцінки якості продукції та стану навколишнього середовища.

 

  • 125 Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

Навчання  та підготовка  фахівців спеціальності 125  ”Кібербезпека” (за спеціалізацією ” Безпека    інформаційних і комунікаційних систем”), здатних    розробляти, використовувати і впроваджувати технології інформаційної безпеки і кібербезпеки, для  вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки. Засвоїти знання з основ законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності.

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

–консультування в питаннях безпеки промислових об’єктів, помешкань і громадських будинків з оцінкою їхньої безпеки;

–охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою комп’ютеризованих захисних пристроїв;

–послуги із захисту інформації в комп’ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступ

 

  • 125 Кібербезпека (Системи технічного захисту інформації)

Навчання  та підготовка  фахівців спеціальності 125 ”Кібербезпека” (за спеціалізацією ” Системи  технічного захисту інформації”), які розуміються на джерелах загроз та вразливостях об’єктів інформаційної діяльності, технічних каналах витоку інформації, нормативно-правових,  організаційних та організаційно-технічних заходах, а також технічних засобах протидії несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом. Засвоїти знання з основ законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог  відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності.

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

–організація захисту інформації з обмеженим доступом;

–експлуатація, модернізація та ремонт засобів технічного захисту інформації;

–захист інформації в комп’ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу;

–організація безпеки промислових об’єктів, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки;

–охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв;

–розслідування та дізнання;

–нагляд, охорона та інші види захисту.

 

  • 153 Мікро- та наносистемна техніка

Поєднання високого рівня професійної підготовки за освітньою програмою «мікро-та наносистемна техніка»  спеціальності No153 автоматизації та приладобудування з формуванням у фахівців науково-технічного   світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній (природничо-науковій)  й професійній областях. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на первинних    посадах інженерів та техніків на підприємствах, які    займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням     та дослідженнями матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки найрізноманітнішого призначення.

 

  • 172 Телекомунікації та радіотехніка

Метою  освітньо-професійної  програми ”Телекомунікації  та радіотехніка” є підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж. У процесі навчання студенти отримують глибокі знання про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах, а також про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.

Наші випускники можуть працювати в конструкторських, проектних і експлуатаційних бюро, в банківських та фінансових установах, займати інженерні посади в центрах телефонного зв’язку і телекомунікаційних повідомлень, в бізнес-центрах, обчислювальних центрах, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних мережах, в центрах комутації мобільних засобів зв’язку.

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники можуть займати дуже широкий спектр посад: інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; розробник пристроїв цифрової обробки сигналів; розробник програмних продуктів для цифрових мереж зв’язку; інженер-радіотехнік; інженер з експлуатації, керування та ремонту радіосистем; аналітик комп’ютерних систем та мереж; диспетчер зв’язку; електромеханік засобів радіо і телебачення; оператор радіочастотного контролю.

 

  • 163 Біомедична інженерія

Студенти напряму «Біомедична інженерія» отримують фундаментальні знання і навички у галузях біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, біоматеріалознавства. Сьогодні випускники даної спеціальності затребувані: в установах практичної охорони здоров'я; організаціях - розробників і виробників медичної техніки; наукових лабораторіях, інститутах, клініках і медичних центрах; на підприємствах, що займаються продажем і сервісним обслуговуванням медичної техніки. Майбутні професії: дослідник, інженер-конструктор по створенню медичних систем і приладів, інженер з обслуговування медичних систем в лікувальних установах, менеджер з продажу.

 

 

Відповідальний за інформацію: Декан факультету - Лазур Володимир Юрійович
Дата оновлення сторінки: 02.02.2023