Хімічний факультет

Наукова робота на хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» виконується науково-педагогічними працівниками у відповідності до наукових тематик (комплексних тем) кафедр та у рамках виконання держбюджетних тематик.

Наукова робота на кафедрі неорганічної хімії проводиться за наступними темами:

Комплексна тема: “Розробка фізико-хімічних основ синтезу, одержання та дослідження властивостей монокристалів тернарних та більш складних халькогенідних, галогенідних та галогенхалькогенідних сполук як перспективних матеріалів для електронної техніки” (наукові керівники завідувач кафедри д.х.н., проф. Барчій І.Є, професор кафедри. д.х.н., проф. Переш Є.Ю).

Комплексна тема: “Складні халькогеніди у системах Tl(Ag,Cu)–MeIV(MeV)–S(Se,Te)": фазові рівноваги, одержання і властивості кристалів”. (наукові керівники завідувач кафедри д.х.н., проф. Барчій І.Є, професор кафедри д.х.н., проф. Переш Є.Ю).

Комплексна тема: “Вивчення електронно-іонних процесів на контактах змішаного електронно-іонного провідника з електролітами та металами” (науковий керівник: доцент кафедри к.х.н., доц. Кохан О.П.

Кафедральна тема: «Нові сегнетоелектричні та функціональні матеріали в системах МеІ–МеІІІ–Р–Х, де МеІ – Cu,Ag,Tl; МеІІІ – In, Cr, V, Sb, Bi, РЗМ; Х – S, Se, Te – склад, характер утворення, діаграми стану квазібінарних перерізів, фазові рівноваги в квазіпотрійних системах, вирощування монокристалів» (наукові керівники завідувач кафедри д.х.н., проф. Барчій І.Є,  професор кафедри д.х.н., професор Поторій М.В).

В рамках цих тем колектив кафедри разом з хіміко-технологічним відділом ІФХТТ виконував наступні держбюджетні теми:

ДБ №835К «Технологія вирощування, одержання та властивості монокристалів Tl3BX4, Tl3BX3, TlBX2 (B – As, P, In; X – S, Se)». Науковий керівник д.х.н., проф Переш Є.Ю.

ДБ-874П «Нові функціональні матеріали в системі АІ,ІІІ–ВІV,V–Se (АІ,ІІІ – Tl, Cu, Ag, In; ВІV,V – Sn, Pb, Sb, Bi): фазові діаграми, технологія, властивості». Номер держреєстрації 0117U000380. Науковий керівник д.х.н., проф.Барчій І.Є.

ДБ-876М ДР-0117U007146 "Термоелектричні матеріали на основі модифікованих Талій(І) - та Купрум(І)-вмісних халькогенідів". Науковий керівник с.н.с., к.х.н. Малаховська Т.О.

Також проводилися дослідження за міжнародними грантами:

Cпільний україно-литовський проект, наказ № 443 від 20.03.2017 р., M /101 -2017 від 22.06.2017 р. «Нові мультифероїки та суперіонні провідники для акустоелектроніки та твердотільної іоніки»., Керівник проекту проф. Височанський Ю.М. Термін виконання: 2017 р. Міністерство освіти і науки України. 

Наукова робота на кафедрі аналітичної хімії проводиться за наступними темами: Комплексна тема: “Дослідження комплексоутворення елементів з електровід’ємними лігандами і органічними основами та аналітичне застосування утворених сполук” (наукові керівники д.х.н.,проф. Базель Я.Р., завідувач кафедри к.х.н., доцент Студеняк Я.І.)/

ДБ-873П «Іоно- і молекулярно-чутливі реагенти в основі хімічних/біохімічних сенсорів та систем хімічного аналізу» (наукові керівники д.х.н.,проф.Балог Й.С., д.х.н., проф.Базель Я.Р.) 

Наукова робота на кафедрі органічної хімії проводиться за наступними темами: Комплексна тема: «Синтез, вивчення хімічних, фізичних і біологічних властивостей нових конденсованих гетероциклічних сполук, що містять М,0,8,8е,Те» (науковий керівник д.х.н., проф.Лендєл В.Г.)

ДБ 865П «Нові підходи цілеспрямованого синтезу біологічно активних сполук» (науковий керівник проф. Лендєл В.Г.) 

Наукова робота на кафедрі фізичної та колоїдної хімії проводиться за наступними темами: Комплексна тема: «Дослідження процесів окиснення н-алканів на кислотно-основшс каталізаторах» (науковий керівник: Голуб Н.П.- к.х.н., доц., завідувач кафедри фізичної тf колоїдної хімії).

Тема 17А-2016 (номер державної реєстрації 011611003931, ініціативна кафедральна тема «Дослідження процесів окиснення н-алканів на кислотно-основних каталізаторах» (науковій керівник доц. Голуб Н.П.) 

Наукова робота на кафедрі ЕОНС проводиться за наступними темами: Кафедральна тема: «Розробка теоретичних та практичних методів моніторингу об’єктів технологічних процесів та навколишнього природного середовища».

Тема 19А-2016 номер державної реєстрації 011611003933, ініціативна кафедральна тема) «Дослідження координаційних сполук та інших аналітичних форм для розробки методів моніторингу об’єктів довкілля та технологічних процесів» (науковий керівник проф. Чундак СЮ.).

Видавнича діяльність науково-педагогічного персоналу хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Основні наукові результати публікуються у фахових виданнях України та інших держав, у міжнародних наукових журналах, що входять до провідних наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інших) та мають високі показники Імпакт-фактору, в збірниках матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях різного рівня (від міжнародних закордонних до вузівських і регіональних). Найбільш цінні наукові розробки оформляються у вигляді охоронних документів: раціоналізаторських пропозицій, патентів на корисні моделі та винаходи.

До основних фахових видань України, в яких публікуються наукові результати представників хімфаку ДВНЗ «УжНУ», можна віднести: «Науковий вiсник Ужгородського університету. Серія Хiмiя», «Український хімічний журнал», «Фізика і хімія твердого тіла», «Методы и объекты химического анализа», «Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології», «Магістеріум. Хімічні науки» та ін.

До основних міжнародних наукових журналах, що входять до провідних наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інших) та мають високі показники Імпакт-фактору (в межах від 0,5 до 4,0), в яких публікуються наукові результати представників хімфаку ДВНЗ «УжНУ», можна віднести: «Heterocyclic Cоmmunication», «Journal of Heterocyclic Chemistry», «Journal of Organo-metallic Chemistry», «Chemistry Heterocyclic Compounds», «Journal of Alloys and Compounds», «J. Mater. Sci.: Mater. Electron.», «Acta Crystallogr.», «Appl. Opt.», «Phase Transitions», «Ukr. J. Phys. Opt.», «J.Phys. Chem. Solids.», «Z.Kristallogr.», «Journal of Molecular Structure», «Journal of Physics and Chemistry of Solids», «Applied optics», «Turk. J. Chem.», «J. Anal. Chem.», «Applied Spectroscopy Reviews», «Microchemical Journal», «Journal of  Separation Science», «Analytical Metods», «Medicinal Сhemistry research» та ін.

Загалом, за період часу 2013-2018 рр. представниками хімфаку ДВНЗ «УжНУ» опубліковано 143 статті в журналах, що входять до наукометричних баз, 349 статей у фахових виданнях, 817 тез доповідей, одержано 92 патенти. Наші викладачі та співробітники вигравали Всеукраїнські конкурси «Винахід-2010», «Винахід-2011», «Кращий винахід-2012 у Закарпатській області».

 

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 23.11.2020