Хімічний факультет

Хімічний факультет відкрито в 1946 році. За час його існування підготовлено значну кількість висококваліфікованих випускників: понад 4300 хіміків та більше 500 екологів, які успішно працюють у різних галузях науки, освіти, народного господарства та промисловості.

Навчально-виховний процес на хімічному факультеті забезпечують 10 професорів, 25 доцентів, 1 старший викладач та 56 співробітників. Більше 30 випускників факультету стали докторами хімічних наук і понад 150 кандидатами хімічних наук.

Якісну підготовку хіміків та екологів забезпечують професорсько-викладацькі колективи п`яти кафедр: неорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, екології та охорони навколишнього середовища. Крім підготовки хіміків і екологів, на кафедрах факультету проводиться викладання навчальних курсів для студентів інших структурних підрозділів ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: медичного, медичного №2, стоматологічного, географічного, біологічного, фізичного, математичного, інженерно-технічного факультетів й Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Кожна із кафедр нашого факультету має чітко визначену тематику науково-дослідної роботи та власні спецкурси. Особливістю навчання на факультеті є те, що на 3 курсі проводиться розподіл студентів за спеціалізаціями, яких є чотири: неорганічна, аналітична, органічна, фізична та колоїдна хімія. Для кожної спеціалізації студентам читається 6–12 різних спецкурсів, проводяться практичні та лабораторні заняття в добре обладнаних хімічних лабораторіях. Для послуг студентів на факультеті також є комп`ютерні класи, укомплектовані потужними персональними комп’ютерами з сучасним програмним забезпеченням.

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії, читаються такі спецкурси :“Вибрані розділи неорганічного матеріалознавства”, “Нанохімія та методи нанотехнології“, “Планування експерименту”, “Симетрія та властивості кристалів”, “Сучасні аспекти неорганічної хімії”, “Технологія матеріалів електронної техніки”, “Технології та властивості функціональних матеріалів”, “Хімія галогенхалькогенних неорганічних сполук”, “Хімія твердого тіла”.

Для студентів, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії: ”Аналітична хімія довкілля”, ”Вибрані розділи аналітичної хімії”, ”Комбіновані методи аналізу”, “Методи розділення і концентрування в аналітичній хімії”, “Оптичні методи аналізу”, “Планування експерименту”, ”Теоретичні основи аналітичної хімії”.

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії, читаються спецкурси: “Методологія органічного синтезу”, “Механізми органічних реакцій”, “Органічний аналіз”, ”Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук”, “Хімія гетероциклічних сполук”, “Хімія лікарських засобів”.

Кафедрою фізичної та колоїдної хімії читаються такі спецкурси: “Адсорбція та адсорбенти”, “Каталіз”, “Каталіз у промисловості”, “Планування експерименту”, “Сучасна медична хімія”, “Хімічна кінетика”, ”Хімічна термодинаміка”.

Для студентів-екологів кафедрою екології та охорони навколишнього середовища читаються такі курси:“Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води”, ”Геоінформаційні системи в екології”, ”Екологічна безпека”, “Екологічні проблеми України”, ”Екологічно-безпечна енергетика”, ”Екологія туризму та рекреаційних зон”, ”Економіка природокористування”, ”Методологія та організація наукових досліджень”, “Моделювання та прогнозування стану довкілля”, “Моніторинг довкілля”, ”Охорона та рекультивація земель”, “Системний аналіз якості навколишнього середовища”, ”Стратегія сталого розвитку”, “Урбоекологія”.

Здобуті теоретичні знання студенти закріплюють під час навчальних, педагогічних та виробничих практик. При кожній кафедрі діють наукові гуртки, в яких наші вихованці можуть виконувати сучасні експериментальні дослідження. Одержані результати доповідаються на щорічних студентських конференціях. Найкращі роботи відзначаються грамотами та цінними призами, публікуються у фахових виданнях. Свої дослідження студенти оформляють у вигляді наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Після закінчення четвертого курсу наші студенти отримують диплом бакалавра з хімії або екології. Після цього вони мають можливість продовжувати навчання в магістратурі.

Випускники хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» направляються на роботу вчителями шкіл, технікумів, коледжів, фахівцями-експертами на митниці, в екологічні та хімічні лабораторії різних підприємств. Студенти, які виявили нахили і здібності до науково-дослідної роботи, продовжують навчання в аспірантурі, яка відкрита при кожній кафедрі.

Отже, з радістю запрошуємо до свого колективу всіх, хто щиро прагне присвятити своє життя захоплюючому і надзвичайно цікавому світу хімії та екології, розширюючи наукові горизонти новими геніальними відкриттями!

 

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 23.11.2020