Кафедра економіки підприємства

У 1970 році було створено кафедру, яка зараз має назву -  економіки підприємства. Ця кафедра є випускною з підготовки фахівців із спеціальності “Економіка підприємства”. Підготовка фахівців з даної спеціальності здійснюється за денною і заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр, спеціаліст, магістр.

Завідувачами кафедри були: доц. Попович П.П (1970-1980 рр.), доц. Фантич С.М. (1981-1985 рр.).

З 1986 року по сьогоднішній день кафедру очолює член-кореспондент  НАНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, заслужений професор УжНУ , доктор економічних наук, професор Мікловда Василь Петрович.

Порядок комплектування кафедри  здійснюється через аспірантуру, яка відкрита при кафедрі з 1991 року, а також шляхом залучення до навчального процесу висококваліфікованих спеціалістів народного господарства та наукових установ.

З метою поліпшення рівня підготовки фахівців кафедра плідно співпрацює з іншими кафедрами факультету. Кафедра має тісні контакти із кафедрами аналогічного профілю провідних вузів України, зокрема Київським національним університетом ім.Т.Г.Шевченка, Київським національним економічним університетом, Львівським національним університетом ім. І.Я.Франка. На кафедрі налагоджено тісне співробітництво із зарубіжними вузами, зокрема, Лютонським університетом (Великобританія), Сієна-коледж (США), Пряшівським університетом (Словаччина), Ніредьгазським університетом (Угорщина),  університетом Джорджія (США), Центральноконнектикутським університетом Енді Вілсона (США).

Кафедра проводить дослідження по трьох комплексних темах “Економічні, екологічні та соціальні проблеми відтворення, охорони та раціонального використання природних ресурсів”, “Ресурсний потенціал сільськогосподарського виробництва та шляхи підвищення ефективності його використання”, “Ринкова трансформація економіки регіону в умовах переходу до сталого розвитку”, у яких приймають участь всі викладачі кафедри.

В процесі виконання навчальної, виховної і наукової робіт за 2012 рік приймали участь 25 штатних викладачів, в тому числі 1 доктор наук, професор, 15 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів та 4 викладачів.

Кафедра забезпечує викладання 49 навчальних дисциплін для всіх спеціальностей факультету економіки, а також для окремих спеціальностей  хімічного, фізичного,  математичного та біологічного  факультетів,  та факультету післядипломної освіти.

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямовується  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів.

 Продовжується пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням особливостей нормативних курсів і спецкурсів, сучасних досягнень науки.

Поновлено і перезатверджено всі програми дисциплін, які читаються викладачами кафедри. З усіх дисциплін підготовлені навчально-методичні комплекси  за вимогами Болонського освітнього процесу.

Викладачі кафедри підготували і видали, а студенти з успіхом використовують більше ста методичних розробок, серед яких методичні поради по активізації самостійної роботи студентів, по написанню курсових та дипломних робіт, по проходженню виробничої, переддипломної та педагогічної практик.

Виховна робота зі студентами виконується викладачами кафедри протягом навчального року під час проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, при проведенні учбово-виробничої і педагогічної практик. Викладачі кафедри періодично відвідують студентський гуртожиток № 3, де проживають студенти факультету економіки. Співробітники кафедри приймають активну участь у підготовці та проведенні студентських вечорів відпочинку. Викладачі кафедри: старший викладач Берча О.М.(1 курс), доц. Бойко Я.М.(2 курс), доц. Газуда Л.М.(3 курс), доц. Голубка О.Я. (4 курс), доц. Агій Я.Ю.(5 курс) є академнаставниками студентських груп на факультеті і працюють згідно розроблених планів.

На кафедрі проведено підготовку до акредитації спеціальності «Економіка підприємства». Викладачами кафедри проведен 35 ККР на 2-5 курсах факультету економіки УжНУ. Розроблено та підготовлено пакет акредитаційної справи спеціальності «Економіка підприємства». За результатами роботи акредитаційної комісії кафедра  пройшла акредитацію за IV рівнем.

За 2012 рік викладачами кафедри підготовлено та опубліковано 38, 39 та 40 номери Наукового вісника Ужгородського університету, серія «Економіка».

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» беруть активну участь у спортивних змаганнях з волейболу, баскетболу, шахів, футболу, плавання, легкої атлетики в складі збірних команд факультету економіки.

Кафедра активно залучає до навчального процесу провідних фахівців з різних сфер народного господарства краю, що дає можливість студентам отримувати практичні навички, необхідні для їх максимального працевлаштування.

Відповідальний за інформацію: Мікловда Василь Петрович
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017