Кафедра обліку і аудиту

Історія кафедри почалася із заснування загальнонаукового факультету з економічним відділенням в Ужгородському державному університеті. Основи факультету закладено у 1963 році, коли розпочалася підготовка економістів шляхом заочного навчання з таких спеціальностей: “Планування промисловості“, “Економіка і планування матеріально-технічного постачання“, “Планування сільського господарства“, “Фінанси і кредит“, “Бухгалтерський облік“.

До 1972 року підготовка фахівців з бухгалтерського обліку здійснювалась тільки за заочною формою навчання. Поряд із заочною формою у 1973 році розпочалася підготовка економістів через вечірню форму навчання

Першим результатом плідної роботи  декана Івана Михайловича Мешка із своїми однодумцями у вересні 1981 року було розділення кафедри економіки, планування та обліку на кафедру економіки і кафедру бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

З першого вересня 1981 року кафедра обліку і аудиту починає працювати як самостійний підрозділ економічного факультету. Кафедра була спроможна випускати спеціалістів з обліку і аудиту практично з моменту її створення, оскільки отримала студентські групи одразу з першого по п’ятий курси. Однак, викладачів кафедри очікував величезний обсяг роботи, пов’язаної з кадровим, методичним забезпеченням навчального процесу, організацією виробничих і переддипломних практик, дипломним проектуванням, набуттям досвіду кураторської роботи з групами.  Кафедра успішно справилася з поставленими завданнями.  Першим завідувачем кафедри обліку і аудиту був обраний к.е.н., доцент Мар’ян Петрович Голик.

Кафедра бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності була заснована як випускаюча для спеціальності "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності". Але у зв’язку з упорядкуванням переліку економічних спеціальностей Кабінетом Міністрів України була затверджена відповідна постанова, і ця спеціальність перейменована на спеціальність "Облік і аудит" і тому у листопаді 1994 року кафедру було перейменовано на кафедру обліку і аудиту, яка стала випускаючою кафедрою зі спеціальності "Облік і аудит", а з 1 вересня 2016 року і спеціальності «Облік і оподаткування».

Після передчасної смерті в березні 1994 року завідувача кафедри доцента М.П.Голика завідувачем кафедри обраний к.е.н., доцент Йосип Якимович Даньків, який очолював її до 31 серпня 2013 року. З вересня 2013 року  по 24 березня 2014 р.  в.о. обов’язки зав. кафедри виконувала к.е.н, доцент Брохун Наталія Степанівна. За результатами конкурсу на заміщення вакантної посади згідно укладеного контракту з 25 березня 2014 р. по 24 березня 2021 р. кафедру знову очолив  професор Даньків Йосип Якимович. 

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові дисципліни, з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами (див. сторінку: Перелік курсів:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/economics-econoblic/courses).

На сучасному етапі діяльність кафедри обліку і аудиту направлена на підготовку фахівців  з обліку і оподаткування за рівнями: бакалавр і магістр. Організація роботи кафедри відповідає вимогам нової економічної політики відповідно до  потреб суспільства і регіону в підготовці фахівців економічного профілю нової якості.

Головною метою діяльності кафедри є організація навчально-виховної, наукової, методичної та   інших видів діяльності по забезпеченню прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» на рівні міжнародних стандартів у відповідності до потреб регіону в кадрах. Реалізація вище означеної мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:

 • підготовка високо кваліфікованих фахівців у відповідності до потреб в них суб’єктів господарювання,установ та  організацій регіону;
 • формування у фахівців вміння виконувати роботу в різних ланках бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування;
 • проведення досліджень з обліку, аудиту, аналізу, оподаткування і звітності;
 • впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання;
 • створення умов для набуття студентами знань та підготовка їх до практичної професійної діяльності. 

Починаючи з  1 вересня 1999 року,  крім підготовки спеціалістів, розпочата підготовка фахівців із спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр. На кафедрі створені всі необхідні умови, а також сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький склад для підготовки фахівців. У грудні 2013р. підготовка фахівців зі спеціальності 8.03050901 (магістр), 7.03050901 (спеціаліст) та 6.030509 (бакалавр) – Облік і аудит була акредитована за ІУ рівнем.  За усі роки підготовки фахівців з обліку, аналізу і аудиту (1970-2019 рр.) підготовлено 3957 осіб, у тому числі магістрів – 532 осіб, спеціалістів 3425 осіб, а також бакалаврів (1999-2019 рр.) 1335 осіб, переважна більшість з яких потім продовжила навчання за програмами підготовки спеціаліста та магістра.

З 1-го вересня 2016 р. припинений набір за спеціальністю «Облік і аудит» і розпочатий набір за рівнями підготовки бакалавр, спеціаліст і магістр за новим напрямом 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». З 1 вересня 2017 р.  набір студентів за рівнем підготовки – спеціаліст в Україні припинений.

У липні – серпні 2019 року був здійснений прийом студентів на підготовку бакалаврів  на основі диплому молодшого спеціаліста з фаху «Бухгалтерський облік» за скороченим терміном навчання один рік і 10 місяців з відривом і без відриву від виробництва на спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Бізнес-консалтинг», а також на основі диплому бакалавра або спеціаліста для підготовки магістрів за  спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за уточненою магістерською освітньою програмою: «Облік і оподаткування бізнесу» (ліцензійний обсяг: денна форма навчання -20 осіб і заочна – 20 осіб) та за  новою освітньою програмою «Бізнес-консалтинг (ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 20 осіб і заочна – 15 осіб).
Кафедра у 2019/2020 році забезпечує викладання 43-ох навчальних дисциплін (див. сторінку: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/economics-econoblic/courses) для всіх спеціальностей економічного факультету. Викладання дисциплін забезпечують 2 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів та 2 викладачів без вченого ступеня (див. сторінку «Співробітники кафедри:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/economics-econoblic/staff). 

 

   На фото: Викладацький та обслуговуючий персонал кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «УжНУ», червень 2015 р.

Професія бухгалтера є однією з найдавніших. Вона є досить престижною  в країнах з розвинутою економікою, стала престижною і  в незалежній Україні.  У минулі роки при слові «бухгалтер» в уяві поставав образ нецікавого чоловіка в окулярах і традиційних нарукавниках. Але історія довела: чимало професій застарівають, а то й відмирають, бухгалтерія ж – вічна. Сучасний бухгалтер, аудитор – це високоінтелектуальна людина, знаюча, цілеспрямована, порядна. Це професія здібних, порядних і чесних людей. Бухгалтер – той же творець і будівничий, і праця його навіть помітніша і корисніша за працю представників  багатьох інших професій.

Наші випускники неодмінно стають незамінними працівниками на будь-яких підприємствах, банківських,  податкових  і бюджетних установах, бізнес-консультантами, а найбільш завзяті представники облікової професії рано чи пізно стають директорами підприємств, провідними аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, податківцями та мають широкі знання для того, щоб відкрити власну справу і забезпечити собі світле майбутнє. Універсальність їх підготовки фахівців нашому навчальному закладі дозволяє випускникам зі спеціальності “Облік і оподаткування” швидко адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватися на високооплачувані посади, пропозиції щодо яких на ринку праці є численними навіть в умовах кризових явищ.

Кафедра обліку і аудиту, яка є випускаючою,  рекомендує випускникам шкіл обрати для отримання диплому бакалавра на основі сертифікату ЗНО  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітні програми:  «Облік, аудит і оподаткування» і «Бізнес-консалтинг», а також тим, хто має диплом бакалавра або спеціаліста, подати заяви на навчання на магістерські освітні програм: «Облік і оподаткування бізнесу»  та «Бізнес-консалтинг» (з проектами освітніх програм можна ознайомитися на сайті УжНУ: .
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/15068).

Кафедра обліку і аудиту Ужгородського національного університету запрошує бажаючих здобувати знання за магістерськими програмами "Бізнес-консалтинг" і "Облік і оподаткування бізнесу" з терміном навчання 1 рік і чотири місяці з відривом від виробництва, так і без відриву, на основі диплому спеціаліста або магістра за будь-якою іншою не обліковою спеціальністю без здачі ЗНО з іноземної мови, а тільки здачі вступного екзамену безпосередньо в УжНУ з іноземної мови, а також співбесіди з майбутньої фахової спеціальності та наступного складання вступного фахового випробування. Програми вступного фахового випробування є на сайті УжНУ.

 Якщо у Вас є тільки диплом бакалавра і маєте бажання отримати диплом магістра, за тими же магістерськими програмами, потрібно зареєструватись на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для отримання сертифікату з іноземної мови. 

Кафедра також запрошує на навчання випускників коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку, оціночна діяльність або фінансів і кредиту для продовження навчання за спеціалізацією "Бізнес-консалтинг" з терміном навчання 1 рік і 10 місяців як з відривом від виробництва, так і без відриву з наявністю сертифікату з української мови і складання фахового вступного випробування. Програма фахового випробування опублікована на сайті УжНУ. 

Ми також запрошуємо випускників середніх шкіл на навчання з відривом від виробництва на спеціальність "Облік і оподаткування" за спеціалізаціями "Облік, аудит і оподаткування" та "Бізнес-консалтинг" терміном навчання 3 роки і 10 місяців і без відриву від виробництва - 4 роки і 10 місяців на основі сертифікатів з: української мови, математики, а також з іноземної мови або географії.

Більш детальна інформація про умови вступу знаходиться на сайті УжНУ: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient

Тільки разом з нами наш випускник  отримає знання та досвід, які допоможуть відкрити власну справу, вести бізнес, працювати  у різних типах суб’єктів господарювання, бізнес-консалтингових компаніях, банківських, страхових, бюджетних установах, керувати підприємством. Кафедра гарантує працевлаштування всіх успішних студентів, а постійна наявність вакансій на ресурсах з пошуку роботи і працевлаштування свідчить про дефіцит кваліфікованих фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування та бізнес-консалтингу.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі кафедри забезпечать викладання саме тих навчальних курсів, які дадуть змогу нашим випускникам отримати високі професійні знання (дивись сторінку «Перелік курсів:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/economics-econoblic/courses»). 

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» в межах вивчення дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні» та «Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та оподаткуванні» за сприяння ТзОВ «Інститут прикладних систем і технологій» мають можливість пройшли навчання в он-лайн системі «Облік SaaS» в спеціалізованій аудиторії нашого економічного факультету.

При кафедрі працює навчальна бухгалтерія, де студенти проходять навчальну практику і набувають практичні знання з обліку, аудиту і оподаткування підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє те, що колектив кафедри значну увагу приділяє покращенню навчальної та навчально-методичної роботи. Для підготовки студентів використовуються навчальна бухгалтерія (спеціалізована аудиторія № 415) з використанням пакету прикладних бухгалтерських програм для проведення лабораторних і практичних занять, широко використовується мережа Internet. При проведенні навчальних занять викладачі кафедри використовують сучасні технічні засоби, дидактичні матеріали, інтернет-сайти тощо, що сприяє  залученню студентів  до більш активної праці під час лекцій, практичних і лабораторних занять та навчальних практикумів. Під час проведення практичних занять здійснюється моделювання проблемних ситуацій та проведення ділових ігор з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, ревізії і контролю, аудиту і оподаткування.

Кожен з викладачів кафедри щорічно  готує навчально-методичні комплекси з кожної навчальної дисципліни, які розміщаються на   веб-сторінці кафедри (https://uznnu-koa.16mb.com), які систематично оновлюються. Тут кожен з студентів може знайти необхідні для навчання навчально-методичні комплекси, навчально-методичні матеріали, навчальні і робочі програми, силабуси, електронні варіанти підручників та навчальних посібників нормативно-правові документи тощо.

З метою набуття практичних навиків зі спеціальності, що здобувають студенти, та постійного підвищення кваліфікаційного рівня самих викладачів, кафедра успішно співпрацює з економічними, бухгалтерськими,  консалтинговими, аудиторськими та податковими службами міста Ужгорода та Закарпатської області.

Кафедра тісно співпрацює з різними вищими навчальними закладами України з метою обміну досвіду щодо підвищення якості підготовки фахівців, зокрема з: Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Львівським національним університетом «Львівська політехніка», Державним університетом «Житомирська політехніка», Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ; Вищими навчальними закладами Укоопспілки  («Львівський торговельно-економічний університет» та ”Полтавський  університет економіки і торгівлі”), Національним університетом біоресурсів і природокористування Українги, Національною академією статистики, обліку і аудиту та з Луцьким національним технічним університетом, а також з багатьма закордонними навчальними закладами, зокрема з: Університетом «ARTIFEX»,  Бухарест (Румунія);Білоруським державним економічним університетом (м. Мінськ); Молдавським державним університетом;  Молдавським економічним університетом; Університетом Корвінус (Будапешт, Угорщина); Вільнюським університетом (Литва); Університетом економіки у м. Кракові (Польща); Технічним університетом у м. Кошіце (Словацька Республіка); Вищою школою Міжнародного бізнесу ISM у м. Пряшеві (Словацька Республіка).

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» (дивись сторінку «Наукова діяльність») через:

 • залучення викладачів кафедри до щорічних звітних університетських науково-практичних конференцій, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • опублікування у фахових періодичних виданнях статей викладачів, де висвітлено результати власної наукової роботи;
 • організацію у  квітні 2015 р. Другої Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, аналізу , аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізацій них процесів  у світовій економіці»;
 • організацію у  квітні 2017 н.р. Першої  інтернет міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізацій них процесів  у світовій економіці»;
 • організацію у  квітні 2018 р. Третьої Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці»;
 • підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри через навчання на факультетах післядипломної освіти, стажування та через аспірантуру і докторантуру;
 • розширення та урізноманітнення зв’язків кафедри (виїзні семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-дослідними установами Європи та України.

18-19 квітня 2018 року колективом кафедри обліку і аудиту була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці».  

Співорганізаторами конференції були: Міністерство освіти і науки України,  Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Львівський торговельно-економічний університет, Журнал «Бухгалтерський облік і аудит», Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь), Молдавська економічна академія (Республіка Молдова), Вільнюський університет (Литва), Університет економіки у м. Кракові (Польща), Вища школа менеджменту  і підприємництва ISM (м. Пряшів, Словацька Республіка).

Конференція була присвячена актуальним  проблемам регіональної економіки, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування і звітності в сучасних умовах інтеграційних процесів в світовій економіці.

Робота конференції реалізована у розрізі чотирьох напрямів: «Міжнародний та національний досвід розвитку бухгалтерського обліку і контролю як науки та практичної діяльності», «Управлінський облік та економічний аналіз у системі оперативного і стратегічного управління підприємством», «Оподаткування, звітність і аудит: сучасний стан і перспективи розвитку», «Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки».

На фото: Доповідає  д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Фінансова звітність: передумови розвитку».

На фото: Проведення конференції у залі засідань Вченої ради Ужгородського національного університету.

На фото: Учасники Третьої Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці», 18-19 квітня 2018 р.

У роботі конференції взяли участь 220 осіб, з них – 1 радник САГСУР при Кабiнетi Мiнiстрiв,– 1 член-кореспондент НАН України, - 1 член НААН України,  - 3 Академіка Академії економічних наук, - 36 докторів наук, – 118 кандидатів наук.Представлено 60 науково-освітніх установ.

Географія учасників конференції  охоплює 8 країн (Україна, Польща, Словацька Республіка, Литва, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Російська Федерація (Республіка Дагестан).

Учасниками конференції представлено 163 доповіді, присвячених різноманітним аспектам регіональної економіки, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування і звітності в сучасних умовах інтеграційних процесів в світовій економіці.

З 1 січня 2019 р. науковці кафедри розпочали діяльність над виконанням нової ініціативної кафедральної теми:«Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції», термін завершення якої грудень 2023 р. Державний реєстраційний номер теми: 0119U100735. Науковий керівник: к.е.н., проф. Даньків Й.Я.

Пріоритетний напрямок: дослідження проблем розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування суб’єктів суспільного інтересу для забезпечення конкурентоспроможності України  у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації. 

 Детальна інформація про наукову діяльність на кафедрі обліку і аудиту розміщена на сторінках сайту кафедри «Наукова діяльність: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/economics-econoblic/sci_evolution» та «Студенська наукова робота:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/economics-econoblic/science». 

З метою поліпшення якості навчальної, організаційно-методичної, виховної роботи в межах діяльності кафедри в найближчий час передбачається подальше удосконалення щодо:

 • центру підтримки бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, завданням якого є надання різного роду обліково-аналітичних послуг та  практикуючим бухгалтерам консультацій з переходу обліку України на Міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • науково-дослідних студентських гуртків та товариств з метою поглибленого вивчення новітніх технологій з ведення обліку, аналізу і аудиту;
 • організації публікацій в окремих виданнях праць з дослідницької роботи магістрів обліково-аналітичного профілю;
 • навчальних програм, робочих програм, сибуласів, програм практик, навчально-методичних комплексів, розробка текстів лекцій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо.

За тридцять вісім років кафедра обліку і аудиту пережила немало труднощів, з якими зуміла впоратися, і сьогодні на економічному факультеті вважається однією з кращих за наступними  показниками: рівнем знань, високими здобутками випускників, методичним забезпеченням, вмінням працювати і відпочивати. Кафедра обліку і аудиту не втрачає оптимізму і готова активно продовжувати відповідальну справу формування студентів у громадські активні особистості, спроможні  створювати нову Україну.  

 На фото: Випускники-бакалаври 2019 року  економічного факультету, які тільки що отримали диплом бакалавра, липень 2019 р

 На фото члени екзаменаційної комісії, зліва на право: проф. Даньків Й.Я., зав. кафедри обліку і аудиту, заступник голови комісії; Пожо М.М., головний бухгалтер ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика», голова комісії; члени комісії, доценти кафедри обліку і аудиту: Йолтуховська О.Ю., Кесарчук Г.С., Слюсароенко В.Є.; секретар комісії – Паюнк Б.В..

 На фото: Випускники-магістри разом з членами екзаменаційної комісії  з фаху 071 «Облік і оподаткування»  економічного факультету ДВНЗ «УжНУ», які тільки що захистили дипломну роботу, грудень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Даньків Йосип Якимович
Дата оновлення сторінки: 29.02.2020