Кафедра обліку і аудиту

Історія кафедри почалася із заснування загальнонаукового факультету з економічним відділенням в Ужгородському державному університеті. Основи факультету закладено у 1963 році, коли розпочалася підготовка економістів шляхом заочного навчання з таких спеціальностей: “Планування промисловості“, “Економіка і планування матеріально-технічного постачання“, “Планування сільського господарства“, “Фінанси і кредит“, “Бухгалтерський облік“.

До 1972 року підготовка фахівців з бухгалтерського обліку здійснювалась тільки за заочною формою навчання. Поряд із заочною формою у 1973 році розпочалася підготовка економістів через вечірню форму навчання

Першим результатом плідної роботи  декана Івана Михайловича Мешка із своїми однодумцями у вересні 1981 року було розділення кафедри економіки, планування та обліку на кафедру економіки і кафедру бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

З першого вересня 1981 року кафедра обліку і аудиту починає працювати як самостійний підрозділ економічного факультету. Кафедра була спроможна випускати спеціалістів з обліку і аудиту практично з моменту її створення, оскільки отримала студентські групи одразу з першого по п’ятий курси. Однак, викладачів кафедри очікував величезний обсяг роботи, пов’язаної з кадровим, методичним забезпеченням навчального процесу, організацією виробничих і переддипломних практик, дипломним проектуванням, набуттям досвіду кураторської роботи з групами.  Кафедра успішно справилася з поставленими завданнями.  Першим завідувачем кафедри обліку і аудиту був обраний к.е.н., доцент Мар’ян Петрович Голик.

Кафедра бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності була заснована як випускаюча для спеціальності "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності". Але у зв’язку з упорядкуванням переліку економічних спеціальностей Кабінетом Міністрів України була затверджена відповідна постанова, і ця спеціальність перейменована на спеціальність "Облік і аудит" і тому у листопаді 1994 року кафедру було перейменовано на кафедру обліку і аудиту, яка стала випускаючою кафедрою зі спеціальності "Облік і аудит", а з 1 вересня 2016 року і спеціальності «Облік і оподаткування».

Після передчасної смерті в березні 1994 року завідувача кафедри доцента М.П.Голика завідувачем кафедри обраний к.е.н., доцент Йосип Якимович Даньків, який очолював її до 31 серпня 2013 року. З вересня 2013 року  по 24 березня 2014 р.  в.о. обов’язки зав. кафедри виконувала к.е.н, доцент Брохун Наталія Степанівна. За результатами конкурсу на заміщення вакантної посади згідно укладеного контракту з 25 березня 2014 р. по 24 березня 2021 р. кафедру знову очолив  професор Даньків Йосип Якимович. 

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові дисципліни, з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами.

Діяльність кафедри обліку і аудиту направлена на підготовку фахівців  з обліку і аудиту за рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. Організація роботи кафедри відповідає вимогам нової економічної політики відповідно до  потреб суспільства і регіону в підготовці фахівців економіч­ного профілю нової якості.

Головною метою діяльності кафедри є організація навчально-виховної, науко­вої, методичної та   інших видів діяльності по забезпе­ченню прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальністю "Облік і ау­дит" і «Облік і оподаткування» на рівні міжнародних стандартів у відповідності до потреб регіону в кадрах. Реалізація вище означеної мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:

 • підготовка високо кваліфікованих фахівців у відповідності до потреб в них суб’єктів господарювання,установ та  організацій регіону;
 • формування у фахівців вміння виконувати роботу в різних ланках бух­галтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування;
 • проведення досліджень з обліку, аудиту, аналізу, оподаткування і звітності;
 • впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання;
 • створення умов для набуття студентами знань та підготовка їх до прак­тичної професійної діяльності.

  Починаючи з  1 вересня 1999 року,  крім підготовки спеціалістів, розпочата підготовка фахівців із спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр. На кафедрі створені всі необхідні умови, а також сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький склад для підготовки фахівців. У грудні 2013р. підготовка фахівців зі спеціальності 8.03050901 (магістр), 7.03050901 (спеціаліст) та 6.030509 (бакалавр) – Облік і аудит була акредитована за ІУ рівнем.  За усі роки підготовки фахівців з обліку, аналізу і аудиту (1970-2016 рр.) підготовлено 3870 осіб, у тому числі магістрів – 445 осіб, спеціалістів 3425 осіб, а також бакалаврів (1999-2016 рр.) 1217 осіб, переважна більшість з яких потім  продовжила навчання за програмами підготовки спеціаліста та магістра.

З 1-го вересня 2016 р. припинений набір за спеціальністю «Облік і аудит» і розпочатий набір за рівнями підготовки бакалавр, спеціаліст і магістр за новим напрямом 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». З 1 вересня 2017 р.  набір студентів за рівнем підготовки – спеціаліст в Україні припинений.

У липні – серпні 2017 року буде здійснений прийом студентів на підготовку бакалаврів за напрямом 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування» з ліцензованим обсягом 70 осіб з відривом від виробництва і 60 осіб без відриву від виробництва, а також магістрів за наступними магістерськими програмами: «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» (ліцензійний обсяг: денна форма навчання -25 осіб і заочна – 15 осіб) та  «Аудит та державний фінансовий контроль» (ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 20 осіб і заочна – 15 осіб).

Кафедра забезпечує викладання 42-ох навчальних дисциплін для всіх спеціальностей економічного факультету. Викладання дисциплін забезпечують 2 доктори наук, професори, 13 кандидатів наук, доцентів та 5 викладачів без вченого ступеня (дивись сторінку «Співробітники кафедри»).

 

   На фото: Викладацький та обслуговуючий персонал кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «УжНУ», червень 2015 р.

 

Професія бухгалтера є однією з найдавніших. Вона є досить престижною  в країнах з розвинутою економікою, стала престижною і  в незалежній Україні.  У минулі роки при слові «бухгалтер» в уяві поставав образ нецікавого чоловіка в окулярах і традиційних нарукавниках. Але історія довела: чимало професій застарівають, а то й відмирають, бухгалтерія ж – вічна. Сучасний бухгалтер, аудитор – це високоінтелектуальна людина, знаюча, цілеспрямована, порядна. Це професія здібних, порядних і чесних людей. Бухгалтер – той же творець і будівничий, і праця його навіть помітніша і корисніша за працю представників  багатьох інших професій.

      Наші випускники неодмінно стають незамінними працівниками на будь-яких підприємствах, банках,  податкових установах, бюджетних установах та організаціях, а найбільш завзяті представники облікової професії рано чи пізно стають директорами підприємств, провідними аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, податківцями та мають широкі знання для того, щоб відкрити власну справу і забезпечити собі світле майбутнє. Універсальність їх підготовки фахівців нашому навчальному закладі дозволяє випускникам зі спеціальності “Облік і оподаткування” швидко адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватися на високооплачувані посади, пропозиції щодо яких на ринку праці є численними навіть в умовах кризових явищ.

Кафедра рекомендує абітурієнтам обрати  перспективну спеціальність «Облік і оподаткування». Тільки разом з нами наш випускник  отримає знання та досвід, які допоможуть відкрити власну справу, вести бізнес, працювати  у корпораціях, керувати підприємством. Кафедра гарантує працевлаштування всіх успішних студентів, а постійна наявність вакансій на ресурсах з пошуку роботи і працевлаштування свідчить про дефіцит кваліфікованих спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку та оподаткування.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі кафедри забезпечать викладання саме тих навчальних курсів, які дадуть змогу нашим випускникам отримати високі професійні знання (дивись сторінку «Перелік курсів»).

При кафедрі працює навчальна бухгалтерія, де студенти проходять навчальну практику і набувають практичні знання з обліку, аудиту і оподаткування підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє те, що колектив кафедри значну увагу приділяє покращенню навчальної та навчально-методичної роботи. Для підготовки студентів використовуються навчальна бухгалтерія (спеціалізована аудиторія № 415) з використанням пакету прикладних бухгалтерських програм для проведення лабораторних і практичних занять, широко використовується мережа Internet. При проведенні навчальних занять викладачі кафедри використовують сучасні технічні засоби, дидактичні матеріали, інтернет-сайти тощо, що сприяє  залученню студентів  до більш активної праці під час лекцій, практичних і лабораторних занять та навчальних практикумів. Під час проведення практичних занять здійснюється моделювання проблемних ситуацій та проведення ділових ігор з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, ревізії і контролю, аудиту і оподаткування.

Кожен з викладачів кафедри підготовив навчально-методичні комплекси з кожної навчальної дисципліни, які розміщені на   веб-сторінці кафедри (https://uznnu-koa.16mb.com), які систематично оновлюються. Тут кожен з студентів може знайти необхідні для навчання навчально-методичні комплекси, навчально-методичні матеріали, електронні варіанти підручників та навчальних посібників нормативно-правові документи тощо.

З метою набуття практичних навиків зі спеціальності, що здобувають студенти, та постійного підвищення кваліфікаційного рівня самих викладачів, кафедра успішно співпрацює з економічними, бухгалтерськими,  аудиторськими та податковими службами міста Ужгорода та Закарпатської області.

Кафедра тісно співпрацює з різними вищими навчальними закладами України, зокрема з: Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Львівським національним університетом «Львівська політехніка», Житомирським державним технічним університетом, Вищими навчальними закладами Укоопспілки  («Львівський  торговельно-економічний університет» та ”Полтавський  університет економіки і торгівлі”), Черкаським державним технологічним університетом та з Луцьким національним технічним університетом, а також з багатьма закордонними навчальними закладами, зокрема з: Білоруським державним економічним  університетом (м. Мінськ); Молдавською економічною академією; Університетом Корвінус (Будапешт, Угорщина); Вільнюським університетом (Литва); Університетом економіки у м. Кракові (Польща); Технічним університетом у м. Кошіце (Словацька Республіка); Вищою школою Міжнародного бізнесу ISM у м. Пряшеві (Словацька Республіка).

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» (дивись сторінку «Наукова діяльність») через:

 • залучення викладачів кафедри до щорічних звітних університетських науково-практичних конференцій, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • опублікування у фахових періодичних виданнях статей викладачів, де висвітлено результати власної наукової роботи;
 • організацію у  квітні 2015 р. Другої Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, аналізу , аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізацій них процесів  у світовій економіці»;
 • організацію у  квітні 2017 н.р. Першої  інтернет міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізацій них процесів  у світовій економіці»;
 • підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри через навчання на факультетах післядипломної освіти, стажування та через аспірантуру і докторантуру;
 • розширення та урізноманітнення зв’язків кафедри (виїзні семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-дослідними установами Європи та України.

 

 На фото: Учасники Другої Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Удосконалення обліку, аналізу , аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізацій них процесів  у світовій економіці», 22 квітня 2015 р.

 

З метою поліпшення якості навчальної, організаційно-методичної, виховної роботи в межах діяльності кафедри в найближчий час передбачається подальше удосконалення щодо:

 • центру підтримки бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, завданням якого є надання різного роду обліково-аналітичних послуг та  практикуючим бухгалтерам консультацій з переходу обліку України на Міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • науково-дослідних студентських гуртків та товариств з метою поглибленого вивчення новітніх технологій з ведення обліку, аналізу і аудиту;
 • організації публікацій в окремих виданнях праць з дослідницької роботи магістрів обліково-аналітичного профілю;
 • навчальних програм, програм практик, навчально-методичних комплексів; розробка текстів лекцій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо.

За тридцять п’ять років кафедра обліку і аудиту пережила немало труднощів, з якими зуміла впоратися, і сьогодні на економічному факультеті вважається однією з кращих за всіма показниками: рівнем знань, високими здобутками випускників, методичним забезпеченням, вмінням працювати і відпочивати. Кафедра обліку і аудиту не втрачає оптимізму і готова активно продовжувати відповідальну справу формування студентів у громадські активні особистості, спроможні  створювати нову Україну.

 

На фото: Випускники 2017 року  з фаху «Облік і аудит» тільки що отримали диплом магістра, січень 2017 р.

Відповідальний за інформацію: Даньків Йосип Якимович
Дата оновлення сторінки: 07.06.2017