Кафедра англійської філології

Кафедра англійської філології була створена у 1964 році на базі тодішньої кафедри іноземних мов як окремий підрозділ з метою якісної підготовки спеціалістів з англійської філології. Очолювали кафедру відомі в Україні й поза її межами фахівці, які впродовж багатьох років закладали традиції викладання англійської мови на факультеті, а також дбали про висококваліфікований особовий склад кафедри і належний рівень філологічної освіти її випускників. Завідувачами кафедри були: доктор філологічних наук, професор О. М. Рот (1964-1974), кандидат філологічних наук, доцент М. М. Егреші (1974 - 1984), кандидат філологічних наук, доцент М. Т. Ажнюк (1984 - 1991), доктор філологічних наук, професор Ф. А. Циткіна (1991-1993), кандидат філологічних наук, доцент Г. П. Завальська (1994-1995), доктор філологічних наук, професор М. М. Полюжин (1996-2006), доктор філологічних наук, професор М. П. Фабіан (2006-2011).

З вересня 2011 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент С. В. Голик.

Кафедра англійської філології забезпечує підготовку фахівців за такими освітніми рівнями:

  • «бакалавр» - з нормативним терміном навчання 3 роки 10 місяців (8 семестрів), кваліфікація – Бакалавр освіти, вчитель англійської, німецької / французької мови і літератури, вчитель світової літератури
  • «бакалавр» - з нормативним терміном навчання 3 роки 10 місяців (8 семестрів), кваліфікація – Бакалавр філології, перекладач з англійської мови
  • «магістр» - з нормативним терміном навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, кваліфікація – Магістр освіти. Викладач англійської мови і літератури, викладач світової літератури.
  • «магістр» - з нормативним терміном навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, кваліфікація – Магістр філології. Перекладач з англійської мови. 

Понад півстоліття кафедра готує вчителів англійської мови. Професорсько-викладацький склад кафедри усвідомлює, що якість освіти загалом залежить у першу чергу від якості підготовки майбутнього вчителя, тому для нас принципово важливим є освоєння змін стандартів і підходів до сучасної педагогічної освіти та їхнє успішне запровадження у навчальний процес.

Проте зміни напрямів підготовки, які відбулися за останні роки, вимагають застосування нових програм і методик викладання, зокрема у галузі перекладу. Кафедра постійно працює над удосконаленням програм і навчальних матеріалів, які відповідають сучасним вимогам підготовки фахівців як усного, так і письмового перекладу. Техніку перекладу й професійну майстерність усного мовлення студенти мають змогу опановувати у сучасно оснащеному лінгафонному класі. Кафедра англійської філології навчає студентів за такими  спеціальностями : 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)» та 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)».

Крім забезпечення навчального процесу, викладачі кафедри беруть участь у розробці комплексної наукової теми «Англійська мова і культура: питання теорії і практики». Науково-дослідна робота викладачів і студентів проводиться у галузі лінгвістики з метою вивчення широкого спектру актуальних проблем теоретичної граматики, фонетики, лексикології, стилістики, семантики і прагматики тексту, комунікативної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, соціолінгвістики, теорії і практики перекладу, методики навчання іноземної мови тощо. За науковими інтересами викладачів і студентів на кафедрі діють наукові гуртки, проводяться наукові семінари та конференції. Студенти мають змогу брати участь у конкурсах студентських наукових робіт та опубліковувати результати своїх досліджень у наукових збірниках. Вагомим виданням кафедри є щорічний збірник наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології», який внесено до переліку фахових видань з філології, в яких можуть опубліковуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Активною є також співпраця кафедри з міжнародними партнерами у рамках реалізації спільних проектів. Одним з перших був проект «Англійська мова для перекладу культурної спадщини країн Вишеградської Четвірки» (2013-2014), в якому викладачі й студенти долучилися до укладання тезаурусу музейної термінології з відповідними варіантами перекладу, що безперечно має вагоме культурне значення для популяризації історичного минулого нашого краю.

Із підписанням угоди між Ужгородським національним університетом і Британською Радою в Україні у травні 2016 року для викладачів факультету відкрилися чудові можливості удосконалення професійної майстерності за стандартами британської освіти. З вересня 2017 року кафедра долучилася до реалізації пілотного проекту «Шкільний учитель нового покоління», який спільно розробляється Британською Радою в Україні та МОН України. У рамках експерименту студенти з 2 курсу навчаються за новою програмою і методикою, першочергове значення у якій відводиться практиці. Участь у цьому проекті сприяє створенню нового освітнього середовища на факультеті, що передбачає можливість для викладачів підвищення професійної кваліфікації, а для студентів – здобуття освіти за європейськими стандартами.

Вже кілька років поспіль студенти мають змогу проходити семестрове навчання у Поморській академії (м. Слупськ, Польща), а також брати участь у міжнародній науковій конференції «» (м. Байа Маре, Румунія).

Кафедра англійської філології тісно співпрацює з волонтерами «Корпусу Миру», які є активними учасниками англомовного студентського клубу «English Speaking Club», де проводяться зустрічі, заняття, бесіди студентів з дипломованими викладачами та носіями мови.

Кафедра тісно співпрацює із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Викладачі кафедри є постійними учасниками журі обласних учнівських олімпіад з англійської мови, а також беруть участь в роботі Малої академії наук.

Викладачі кафедри постійно проходять стажування з підвищення професійної майстерності, а також працюють над розробками навчальних програм і матеріалів. Для ознайомлення викладачів і подальшого застосовування на практиці новітніх методик і матеріалів щорічно проводяться навчально-методичні семінари з представниками «Pearson Education», а також «Dinternal Book» (м. Львів).

Викладачі кафедри є також активними учасниками ряду міжнародних конференцій та семінарів: «Professional Award in Teacher Development» в рамках проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів» (м. Київ); «Teaching Grammar Communicatively» в рамках програми «American English E-teacher» від Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США; Курс професійного розвитку «Підготовка до іспитів ECL»; Перший форум для викладачів з питань вивчення англійської мови «Освіта нового покоління: навчаємося та вчимося по-новому» (м. Київ); участь у школі з покращення навиків написання наукових статей «Академічна доброчесність у суспільствах перехідного типу» в рамках проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти; наукове стажування на базі Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень на тему  «Дискурс-аналіз: теорія, методи, сучасні напрями досліджень» (м. Прага, Чехія) тощо.

Викладачі кафедри та студенти англійського відділення є організаторами та учасниками різних культурно-виховних заходів на факультеті, серед яких «День першокурсника», «Міс факультету», «Тиждень англійської мови» тощо.

Випускники кафедри працюють у системі середньої освіти (вчителями та викладачами гімназій, коледжів), у вищих навчальних закладах України та за кордоном, а також перекладачами і секретарями-референтами у посольствах, міжнародних компаніях, туристичних агенціях, фінансових установах, науково-дослідницьких центрах.

Відповідальний за інформацію: Голик Сніжана Василівна
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019