Кафедра англійської філології

 1. Голик С.В. Концепт OLD AGE в англомовній картині світу (на матеріалі фразеологічних одиниць) // матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : Зб.наук.пр.-Переяслав-Хмельницький, 2018.-Вип.41.-159-162 с.
 1. Голик С.В. Геронтологічний дискурс : проблеми і перспективи дослідження // матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ «УжНУ» , 28 лютого 2018 року.
 1. Фабіан М.П. Емотивність етикетної лексики в сучасній англійській мові/ матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ «УжНУ» , 28 лютого 2018 року. Ужгород.
 1. Фабіан М.П. Miscommunication across cultures: topical issues.- Сучасні дослідження з іноземної філології, Випуск 16.- Ужгород: Аутдор-Шарк, 2018.- С. 7-14.
 1. Фабіан М.П. Системно-структурна організація етикетного лексико-семантичного поля в українській, угорській та англійській мовах.- Acta Hungarica, Випуск 23.-Ужгород: Аутдор-Шарк, 2018.-С. 60-68.
 1. Андрусяк І. Менторство як модель партнерства вузу та школи / Ірина Андрусяк // Теоретико-Методичні засади вивчення англійської мови (Партнерство школи й університету): Матеріали Всекураїнської науково-практичної конференції. – Умань, 2018. – С. 9-13.
 1. Andrusiak I. Fashion Blogs as Social Media Texts: an LIWC Analysis / I. Andrusiak // Language / Culture/ Politics/ International Journal. – 2018. – 1 (1). – P.http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl/ https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48516
 2. Рогач Л.В. Окремі семантичні особливості англійських термінів географії / Рогач Л.В. // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 16. Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2018. – С. 127 – 136.
 1. Сливка М.І. Особливості відтворення реалій у художньому тексті // Матеріали щорічної  підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. – Ужгород : ПП “АУТДОР – ШАРК”, 2017. С. 55-58
 1. Сливка М.І.Основні шляхи відтворення семантичних і когнітивних особливостей українських реалій у наукових виданнях ./ Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2018. №18. С. 35-41
 1. Шовак О.І., Петій Н.В., Мовні одиниці на позначення часу в сучасній англійській мові (в світлі теорії мовленнєвих актів) / О.І. Шовак, Н.В.Петій  // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2018. – С.67-71.
 1. Станко Д.В. «Перлокутивні потенції етикетних мовленнєвих актів (на матеріалі британських передвиборчих дебатів) / Матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ»Ужгородський національний університет». Ужгород, - 2018. С. 58
 1. Станко Д.В., Чендей Н.В.«Прагматичні особливості репрезентації презирства у сучасному англомовному дискурсі»/Сучасні дослідження з іноземної філології, Збірник наукових праць, Випуск 16. Ужгород, – 2018. С.148
 1. Чендей Н.В. Когезія й когерентність як одиниці зв’язності художнього тексту./ Матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ «УжНУ». Ужгород.-2018, с.69
 1. Глюдзик Ю.В. Поетономастичний простір фентезійної повісті “The Magician’s Nephew” К.С.Льюїса / Ю.В.Глюдзик // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”. – Острог, 2018. – Вип.1(69). – Ч.1. - С. 111-113. - ISSN 2519-2558.
 1. Глюдзик Ю.В. Особливості поетонімії літературного жанру фентезі/ Ю.В.Глюдзик // Південний Архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 77 – У друці.
 1. Глюдзик Ю.В. Поетономастична система фентезійної повісті “The Magician’s Nephew” К.С. Льюїса  / Ю.В.Глюдзик // Матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 28 лютого 2018. – Ужгород, 2018. – С. 17-20. - ISBN 978-617-7132-58-4.
 1.  Кішко О.В. Особливості функціонування лексико-граматичної групи “зброя” в романах Раймонда Чандлера/ Матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології Ужну. 28 лютого 2018.
 1.   Тетяна Почепецька. On the Variability in Terms for Politeness in Different Languages/ Почепецька.Т.М.// Матеріали щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 28 лютого 2018 року. – Ужгород: Поліграфцентр «Лира», 2018. - c. 44 -47.    
 1.    Штефанюк Н.С. До питання теоретичних засад вивчення емотивно-тілесної лексики у сучасному мовознавстві. / матеріали щорічної підсумкової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземної філології ДВНЗ «УжНУ».Ужгород.-2018. С.80
 1. Гайданка Д. Лингвокогнитивное конструирование значения агрегированных окказиональных единиц в драмедии «Секс и город». Studia Humanitatis. 2018. № 2. URL: http:// http://st-hum.ru/en/node/674
 1. Haydanka D. Communicative Strategy of Manipulative Self-Presentation and its Nonce-Word Markers in the “Sex and the City”. Bulletin of Akaki Tsereteli State University. 2018. URL: https://moambe.atsu.edu.ge/
 1. Цар І.М. Нетрадиційний урок з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студента//Cучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 16. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2018. – 233с.
 1. Onyshchak H. V. «Human Emotional Sphere» as a Constituent Part of the Lexico-Semantic Group «Evil» in Ukrainian, English and French. Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць / відп. ред. М. П. Фабіан. Ужгород: ПП «Аутдор Шарк», 2018. C. 117–127.
 1. Літак А. М. Про природу інституційного дискурсу / Антоніна Михайлівна Літак //  Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXII. – в 2-х томах. ‒ Херсон: ХДУ, 2018. – С. 142-145
 1. Мигалина З.І. Полікультурна освіта вчителя в США. Virtus. Scientific journal, Іssue 23, April, 2018. Montreal.P.125-128

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 1. Голик С.В.Англомовний концепт old age: лінгвокультурологічний аспект //Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 23-24 березня 2018 року.-Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018.- 71-73 с.
 1. Фабіан М.П. Системно-структурна організація етикетного лексико-семантичного поля в українській, угорській та англійській мовах.- С.15 ( Ужгород 12- 13.01 2018)
 1. Фабіан М.П. Transcarpathian region: multilingualism in action.- P. 50. (Budapest 5-8 September 2018)
 1. Andrusiak I. ESP Teaching in the Context of Ukrainian Higher Education: Challenges and Solutions / Iryna Andrusiak, Irina Onishchuk // English for Specific Purposes: A Multidimensional Challenge: 9th Austrian UAS Language Instructors’ Conference. – University of Applied Sciences, 25-26 May 2018. – P. 237-241.
 1. Andrusiak I. Implementation of the “New Generation School Teacher Project” within the context of Uzhhorod National University / Iryna Andrusiak // Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: IV International Spring Symposium Proceedings. March 16th-17th, 2018. – Balti, 2018. – P. 7-14.
 1. Andrusiak I. Basic Features of Online Newspapers / Iryna Andrusiak // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференціїю – 29-30 березня 2018 р. – Ченстохова-Ужгород-Дрогобич. – C. 440-441.
 1. Myholynets-Shovak O. Verbalization of Kinesic Components of Communication in Modern English // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 березня 2018 року (Ченстохова-Ужгород-Дрогобич) – С. 470-472
 1. Решетар О.В. Прагмалінгвістичний аспект президентського політичного дискурсу США :  proceedings of the International scientific-practical conference [Modern Philological Research: A Combination of innovative and traditional approaches], (Tbilisi, Georgia, 27-28 April 2018).- Tbilisi, 2018. - С. 197-199.

Відповідальний за інформацію: Голик Сніжана Василівна
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019