Кафедра основ медицини

Кафедра основ медицини перейменована згідно Наказу ДВНЗ «УжНУ» № 229/01-04 від 19 квітня 2019 року з кафедри основ здоров’я. Як структурний підрозділ факультету здоров’я та фізичного виховання кафедра функціонує з 2013 р. З початку свого існування кафедра забезпечує викладання медико-біологічних дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі 22 «Охорона здоров’я», та інших спеціальностей факультету. 

Упродовж усього періоду діяльності важливим завданням для викладачів кафедри було удосконалення організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх  фахівців  з  фізичної  терапії, пошук  ефективних  шляхів  формування їхньої  професійної  компетентності. Кафедра завжди велику увагу приділяла формуванню індивідуальної культури здоров’я студентів, які навчаються за спеціальністю 227«Фізична терапія, ерготерапія», оскільки вона є невід’ємним компонентом їх професійної культури і чинником професіоналізму. Набуття студентами упродовж періоду навчання компетенції з підтримки здорового способу життя та профілактики захворювань належить до важливих особистісних якостей майбутнього фізичного терапевта.

Новий напрямок роботи кафедри пов’язаний із започаткуванням у 2020-2021 н.р. підготовки магістрів за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі 22 «Охорона здоров’я» згідно ліцензії МОН. Спільно з іншими підрозділами факультету здоров’я та фізичного виховання кафедра основ медицини бере активну участь у виконанні методичної, наукової і організаційно-виховної роботи.

У складі кафедри основ медицини 5 штатних викладачів, серед яких 4 доценти, кандидати медичних наук, 1 старший викладач та 1 провідний спеціаліст. Завідувач кафедри - к.мед.н., доц. Мелега К.П.

 

 Досвідченими викладачами кафедри створене сучасне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог Болонської кредитно-модульної системи: навчально-методичні комплекси, програмно-методичні засоби,  бібліотека електронних видань, мультимедійні розробки до лекційних занять. Методичні матеріали з усіх дисциплін кафедри представлені на платформі електронного навчання ДВНЗ «УжНУ». Викладачами кафедри видано підручник «Основи здорового способу життя», навчальний посібник «Сучасні технології здоров’язбереження», інші навчально-методичні видання та монографії. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують бакалаврські та магістерські дипломні роботи. Практична підготовка студентів проходить в обладнаних аудиторіях, молодь має можливість проводити  дослідницьку діяльність та підвищувати свій освітньо-професійний рівень під керівництвом викладачів кафедри.

Важливим завданням кафедри залишається пошук ефективних шляхів формування у підростаючого покоління, молоді та зрілих людей відповідального ставлення до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. На сьогоднішній день у охороні здоров’я велика увага спрямовується на первинну профілактику найбільш поширених неінфекційних захворювань сучасності, збереження і зміцнення здоров’я здорової людини. З огляду на це, дуже важливим є педагогічний аспект, сутність якого полягає у просвітницькій діяльності та формуванні у людей різного віку та статі мотивації до дотримання здорового способу життя.      Перспективною є розробка новітніх профілактичних заходів та здоров’язміцнювальних технологій із залученням широких верств населення до їх реалізації, що є вагомим завданням колективу кафедри на найближчу перспективу. Кафедра основ медицини прагне розширювати міжнародне співробітництво на основі означених перспективних напрямків діяльності з провідними закордонними вузами та науково-дослідними центрами.

 

 

Відповідальний за інформацію: Мелега Ксенія Петрівна
Дата оновлення сторінки: 03.11.2021