Кафедра основ медицини

Кафедра основ медицини перейменована згідно Наказу ДВНЗ «УжНУ» № 229/01-04 від 19 квітня 2019 року з кафедри основ здоров’я. Як структурний підрозділ факультету здоров’я та фізичного виховання кафедра функціонує з 2013 р. З початку свого існування кафедра забезпечує викладання медико-біологічних дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» галузі «Охорона здоров’я», та інших спеціальностей факультету. 

Упродовж усього періоду діяльності важливим завданням для викладачів кафедри було удосконалення організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх  фахівців з фізичної терапії, пошук ефективних шляхів формування їхньої професійної компетентності. У структурі фахової компетентності фізичних терапевтів медико-біологічні компетентності мають велику професійну значущість і передбачають формування таких знань, умінь і навичок, як здатність  аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції; трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії; виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії  та/або ерготерапії; надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів; навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 

Кафедра завжди велику увагу приділяла формуванню індивідуальної культури здоров’я студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», оскільки вона є невід’ємним компонентом їх професійної культури і чинником професіоналізму. Набуття студентами упродовж періоду навчання компетенції з підтримки здорового способу життя та профілактики захворювань належить до важливих особистісних якостей майбутнього фізіотерапевта.

Новий напрямок роботи кафедри пов’язаний з започаткуванням у наступному навчальному році підготовки магістрів за спеціальністю «Медсестринство» галузі «Охорона здоров’я», що стало можливим завдяки отриманій нещодавно ліцензії МОН. Спільно з іншими підрозділами факультету здоров’я та фізичного виховання кафедра основ медицини бере активну участь у виконанні методичної, наукової і організаційно-виховної роботи.

У складі кафедри основ медицини 5 штатних викладачів, серед яких 4 доценти, кандидати медичних наук, 1 старший викладач. Завідувач кафедри - к.мед.н., доц. Мелега К.П.

 Досвідченими викладачами кафедри створене сучасне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог Болонської кредитно-модульної системи: навчально-методичні комплекси, програмно-методичні засоби,  бібліотека електронних видань, мультимедійні розробки до лекційних занять. Методичні матеріали з усіх дисциплін кафедри представлені на платформі електронного навчання ДВНЗ «УжНУ». Викладачами кафедри видано підручник «Основи здорового способу життя», навчальний посібник «Сучасні технології здоров’язбереження», інші навчально-методичні видання та монографії. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують бакалаврські та магістерські дипломні роботи. Практична підготовка студентів проходить в обладнаних аудиторіях, молодь має можливість проводити  дослідницьку діяльність та підвищувати свій освітньо-професійний рівень під керівництвом викладачів кафедри. 

 

 

Перспективи розвитку кафедри

Нові перспективи розвитку кафедри основ медицини відкриває започаткування провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство».Реформування системи охорони здоров'я відповідно до національної стратегії розвитку системи охорони здоров'я та концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні вимагає кардинально нових підходів до підготовки медичної сестри і передбачає формування спеціаліста якісно нового рівня професіоналізму, компетентності, загальної культури, творчої ініціативи і правових знань; спеціаліста, здатного не тільки виконувати призначення лікаря, а й забезпечувати індивідуальний підхід, співпрацювати з родинами і сім'ями пацієнтів, проводити наукову роботу з проблем медсестринства; спеціаліста, який володіє комплексом якостей лідера, організатора, менеджера, психолога у сфері ділових і людських відносин, здатний організовувати і керувати відділеннями сестринської допомоги, хоспісами, роботою сестринського персоналу відділень, багатопрофільних і спеціалізованих медичних лікувальних та реабілітаційних закладів, а також займатися педагогічною діяльністю. У зв’язку з цим важливим напрямком роботи кафедри буде розробка і впровадження організаційно-методичного забезпечення отримання комплексу знань, набуття умінь та навичок, що забезпечують формування управлінської, педагогічної, наукової та комунікативної компетенцій магістрів медсестринства. Важливою складовою діяльності  є інтеграція навчального процесу з науково-дослідною роботою, яка передбачає формування у магістрів медсестринства наукової і комунікативної компетентності на основі сучасних інформаційних технологій та інновацій у медицині й педагогіці.

Важливим завданням кафедри залишається пошук ефективних шляхів формування у підростаючого покоління, молоді та зрілих людей відповідального ставлення до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. На сьогоднішній день у охороні здоров’я велика увага спрямовується на первинну профілактику найбільш поширених неінфекційних захворювань сучасності, збереження і зміцнення здоров’я здорової людини. З огляду на це, дуже важливим є педагогічний аспект, сутність якого полягає у просвітницькій діяльності та формуванні у людей різного віку та статі мотивації до дотримання здорового способу життя. Перспективною є розробка новітніх профілактичних заходів та здоров’язміцнювальних технологій із залученням широких верств населення до їх реалізації, що є вагомим завданням колективу кафедри на найближчу перспективу. Кафедра основ медицини прагне розширювати міжнародне співробітництво на основі означених перспективних напрямків діяльності з провідними закордонними вузами та науково-дослідними центрами.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Мелега Ксенія Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.11.2019