Кафедра основ здоров’я

Історична довідка про кафедру

Кафедра основ здоров’я створена у 2013 р. Як структурний підрозділ факультету здоров’я та фізичного виховання, кафедра забезпечує викладання медико-біологічних дисциплін відповідно до державних стандартів підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 227 «Фізична терапія. Ерготерапія».  Функціонування кафедри основ здоров’я пов’язано з вимогами сучасності – модернізацією професійної підготовки і забезпеченням здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців з фізичної терапії. Важливими завданнями кафедри є вирішення проблем відновлення, збереження та зміцнення здоров’я різних категорій населення, розробка концепції здорового способу життя і здоров’язберігаючих технологій та їх активне впровадження в практику. Оскільки у вирішенні проблеми збереження та відновлення здоров’я населення важлива роль належить формуванню культури здоров’я, важливим завданням кафедри визначено підготовку майбутніх фізичних терапевтів саме до такої діяльності. Спільно з іншими підрозділами кафедра бере активну участь у виконанні методичної, наукової і виховної роботи факультету.

У складі кафедри основ здоров’я 7 штатних викладачів, серед яких 1 професор кафедри, доктор медичних наук, 4 доценти, кандидати медичних наук, 2 старші викладачі. 

 Одним з важливих напрямів діяльності кафедри є формування валеологічних знань, умінь і навичок, розвиток творчого оздоровчого мислення у майбутніх випускників, підготовка їх до впровадження у практичну діяльність сучасних здоров’язберігаючих та здоров’язміцнювальних (оздоровчих) технологій. Досвідченими викладачами кафедри створене сучасне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог Болонської кредитно-модульної системи: навчально-методичні комплекси, програмно-методичні засоби,  бібліотека електронних видань, мультимедійні розробки до лекційних занять. Методичні матеріали з усіх дисциплін кафедри представлені на платформі електронного навчання ДВНЗ «УжНУ». Викладачами кафедри видано підручник «Основи здорового способу життя», низка навчальних посібників та методичних розробок з різних нормативних дисциплін. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують бакалаврські та магістерські дипломні роботи. Практична підготовка студентів проходить в обладнаних аудиторіях, молодь має можливість проводити  дослідницьку діяльність та підвищувати свій освітньо-професійний рівень під керівництвом викладачів кафедри. 

 Перспективи розвитку кафедри

На сьогоднішній день важливо виховати у підростаючого покоління, молоді та зрілих людей відповідальне ставлення до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. І, якщо раніше увага медичних та педагогічних працівників концентрувалася на відновленні здоров’я хворої людини, то на сьогоднішній день вона у значній мірі спрямовується на первинну профілактику найбільш поширених інфекційних та неінфекційних захворювань сучасності, збереження і зміцнення здоров’я здорової людини. З огляду на це, дуже важливим є педагогічний аспект, сутність якого полягає у просвітницькій діяльності та формуванні у людей різного віку та статі мотивації до дотримання здорового способу життя. Кафедра є ініціатором організації «Школи здоров’я» на базі реабілітаційного центру ДВНЗ «УжНУ». Також необхідна розробка новітніх профілактичних заходів та здоров’язміцнювальних технологій із залученням широких верств населення до їх реалізації, що стане вагомим завданням колективу кафедри на найближчу перспективу. Кафедра основ здоров’я прагне розширювати міжнародне співробітництво у сфері здоров’я людини з провідними закордонними вузами та науково-дослідними центрами.

Відповідальний за інформацію: Мелега Ксенія Петрівна
Дата оновлення сторінки: 21.06.2018