Кафедра соціології і соціальної роботи

 Викладачі кафедри соціології та соціальної роботи досліджують комплексну тему «Вдосконалення системи підготовки фахівців соціальної роботи у вищих начальних закладах України згідно вимог Болонського процесу», яка була затверджена 2011 року. До роботи над проблемою залучалися в міру можливості всі викладачі, які збирали наукові матеріали, опрацьовували першоджерела, проводили соціологічні дослідження, обґрунтовували свої підтеми, публікуючи наукові статті та повідомлення. 

Викладачі і співробітники кафедри успішно реалізували низку міжнародних проектів, які сприяли вдосконаленню підготовки практичних соціальних працівників: Tempus-Tacis JEP-10243-96 (1996–1999) «Заснування відділення соціальної роботи в Ужгородському державному університеті»; Tempus NP-21007-2000 – “Створення національної мережі освітніх закладів у сфері соціальної роботи” (2000-2002), Tempus 144562-TEMPUS-2008-UK-JCPR “Запровадження триступеневої системи в сфері освіти соціальної роботи в 6 країнах” (2009-2011), проект Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe – “Адаптація та інтеграція в суспільство дітей та молоді з обмеженими можливостями” (2006-2007), проект фонду “Відродження” – “Видання електронного журналу “Соціальна робота в Україні та за рубежем” (2001) та ін.

В рамках міжнародного співробітництва проведені 3 конференції, 7  семінарів, а також літня школа для студентів – майбутніх соціальних працівників з України, Польщі, Румунії. Кафедра здійснює випуск “Наукового вісника. Серія: Педагогіка. Соціальна робота”, який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК  України.

Викладачами кафедри підготовлено і видано понад 50 монографій і навчально–методичних посібників, опубліковано понад 400 наукових статей, в тому числі в зарубіжних виданнях (США, Бельгія, Угорщина, Російська Федерація). Викладачі кафедри опублікували низку статей у виданнях, що індексуються в науковометричних базах SCOPUS та Web of Science.

Серед монографій та навчальних посібників, які мають особливо важливе значення у навчально-виховному процесі, варто відзначити:

 1. Медико-соціальна робота: теорія і практика: монографія за ред. Г.М.Попович / [Данко Д.В., Козубовська І.В., Попович А.М. та ін.] ; за заг. ред. А.М.Попович– Ужгород: Вид-во «Шарк», 2014. – 236 с
 2. Козубовська І.В., Стойка О.Я. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти США : монографія. – Ужгород, 2014. – 230 с.
 3. Данко Д.В., Повідайчик О.С. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності: монографія / Д.В. Данко, О.С. Повідайчик. – Ужгород: «Шарк», 2014. – 230 с.
 4. Борщ К.К. Особливості статусно-рольових трансформацій сім’ї на Закарпатті та Одещині (монографія)Борщ К. К. Особливості статусно-рольових трансформацій сім’ї на Закарпатті та Одещині: Монографія/ К. К. Борщ, О. В. Пелін. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2014. – 178 с.
 5. Шандор Ф.Ф. Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утилітарний ракурси: монографія / В.П. Мікловда, Ф.Ф. Шандор, Н.Ю. Кубіній, С.М. Мошак, Ю.О. Дідович, В.О. Огородник, Я.С. Максимчук, В.В. Кубіній. –Мукачево: Карпатська вежа, 2015. – 420 с.
 6. Козубовська І.В., Сідун Л.Ю., Стойка О.Я. Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої освіти в США (кінець ХХ початок ХХІ ст..) : монографія. Ужгород, 2015. – 270 с.
 7. Борщ К.К. Колективна монографія «Гуманітарний дискурс: політика управління влада» О.-2015 467. С. 
 8. Колективна монографія «Актуальні питання соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців» / за ред. І.В.Козубовської, Ф.Ф. Шандора. Кількість співавторів 19: Афанасьєв Д.М., Бартош О.П., Баторі-Тарці З.І., Борщ К.К., Сойма Н.Д., Варга Н.І., Вовканич М.Д., Жиленко Р.В., Кацьора О.В., Козубовська І.В., Байбакова О., Козубовський Р.В., Новосад К.Я., Повідайчик О.С., Шандор Ф.Ф., Ляшко М.М., Рюль В.О., Сопко Р.І., Попович А.М.// «Потреби людей похилого віку в умовах трансформації соціального обслуговування»,  — Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016.—286- 301 с.
 9. Козубовський Р.В. Бартош О.П. Зарубіжний досвід соціальної роботи і професійної підготовки фахівців: [монографія] / Козубовська І.В., О.П.Бартош, Р.В.Козубовський, С.З.Шпеник. − Ужгород : Видавництво ПП «Аутдор-Шарк»,2016р. − 136 с.
 10. Шандор Ф.Ф., Мошак С.М., Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Кубіній В.В. «Стратегічне планування конкурентоспроможністю: системний метод та екзистенціальна експозиція». м.Мукачево – 2017 рік, 238 с.
 11. Козубовська І., Повідайчик О., Попович І. Формування нової освітньої парадигми підготовки педагогічних кадрів у Великій Британії: монографія/ І. Козубовська, О. Повідайчик, І. Попович. – Ужгород: УжНУ, 2017, 325с.
 12. Підготовка майбутніх фахівців соціальної роботи до профілактики девіантної поведінки дітей у процесі волонтерської практики / Р. Козубовський, О. Повідайчик // Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильним до девіантної поведінки: український та міжнародний досвід: монографія / Кол. авт.; [За ред. В. Поліщук, О. Янкович]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 250 – 263.
 13. Problem-based learning as a pedagogical condition of preparing of students for research work /O. Povidaichyk, N. Varga // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltic Publishing», 2018. – P. 379 – 397.
 14. Bartosh O. Expanding the categorical understanding of children at-risk in the Ukrainian and foreign scientific literature // Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. – 618 р. − PP.68−91. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_4.
 15. Бартош О.П. Підготовка соціальних працівників у навчальних закладах вищої освіти Великої Британії до роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки // Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід: монографія / О.Янкович, О.Кікінежді, І.Козубовська, В.Поліщук, Г.Радчук та ін. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 300 с. − С.263−284.
 16. Козубовська І.В., Сойма Н.Д.,  Козубовський Р.В. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український та міжнародний досвід: колективна монографія / О.Янкович, О.Кікінеджі, І.Козубовська, В.Поліщук та ін. / Тернопіль 2018, - 300с.
 17. Kozubovskyi R.V. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republik of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 476 p.
 18. Козубовська І.В., Козубовський Р.В., Мигалина З.І., Сойма Н.Д. Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими підлітками в США. Колективна монографія. Ужгород: Аутдор-Шарк, 2019. 225с.
 19. Zhylenko, R. (2019). Refugees in Their Own Country: Internally Displaced Persons in Ukraine (pp. 77-96). In Migration and Refugees: Global Patterns and Local Contexts. New York: Nova Publishers Inc.; Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph. Socjologiczna analiza mobilności zawodowej ukraińskiej młodzieży. Wiktoria Ruhl. Natalia Warga, Bohdanna Gwozdecka, Natalia Nikon, Beata Szluz, Praha: OKTAN PRINT, 2020, Р.245-255 (eBook ISBN 978-80-907863-4-9 Print ISBN 978-80-907863-3-2)

Упродовж останніх 10 років захищені докторські дисертації Шандор Ф.Ф., Повідайчик О.С. та кандидатські дисертації Борщ К.К., Рюль В.О., Смук О.Т., Козубовський Р.В., Орос О.Б., Афанасьєв Д.М. та Новосад К.Я. Ще 4 випускники кафедри, які успішно захистили кандидатські дисертації, працюють в інших ВНЗ і установах.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Федір Шандор
Дата оновлення сторінки: 02.12.2020