Кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології

Кафедри

Для формування у майбутніх спеціалістів уміння адекватного застосування превентивних та раціональних методів лікування в рамках лекційних курсів і практичних занять передбачене інтерактивне та модульне навчання

Мультидисциплінарність і комплементарність навиків спеціаліста забезпечується через оволодіння

-       базовими дисциплінами і курсами:

1) Загальна мікробіологія

2) Медична (спеціальна) мікробіологія

3) Гістологія, цитологія та ембріологія

4) Біологічна і медична хімія

5) Фармакологія

6) Клінічна імунологія

-       інноваційними розділами та блоками у їх складі:

1) Мікробіом людини, його роль в діагностиці, профілактиці та лікуванні інфекційних і неінфекційних хвороб

2) Епігенетика

3) Імуногістохімія

4) Сучасні методи клінічної і лабораторної діагностики

5) Омікс дисципліни (метаболоміка, нутріоміка та протеоміка)

6) Біоінформатика, бази даних, математичне моделювання та ІТ технології в медичній практиці

Основним завданням фахівців кафедри є навчити студентів самостійно мислити і бути здатними аналізувати наявну інформацію

  

Загальна мікробіологія належить до програми фахової підготовки, студентів стоматологічного факультету ДВНЗ УжНУ. Загальна мікробіологія як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні навики із особливостей будови, систематики, розмноження та живлення мікроорганізмів, перетворення ними органічних і мінеральних форм різних елементів живлення, взаємовідносин між мікроорганізмами та іншими організмами, використання мікроорганізмів у різних галузях народного господарства. Вивчається на другому курсі навчання. Особлива увага при вивченні дисципліни приділяється тим розділам дисципліни, що безпосередньо пов’язані з практикою лікаря-стоматолога.

Новини

Поточні результати успішності

Матеріали:

Робоча навчальна програма: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/16327

План лекційних занять та практичних занять на І семестр:

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16328

План лекційних занять та практичних занять на ІІ семестр:

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16329

 

Медична (спеціальна) мікробіологія – одна з нормативних дисциплін, що вивчає біологічні властивості мікроорганізмів, їх систематику, екологію, взаємовідносини з іншими організмами, в першу чергу – патогенез (механізм розвитку) захворювань, що спричиняються мікроорганізмами. Медична мікробіологія розробляє методи мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та етіотропної терапії (тобто спрямованої на причину захворювання, мікроорганізм-збудник). Вивчається на другому курсі навчання.

 

Гістологія, цитологія та ембріологія – фундаментальні дисциплін для студентів медико-біологічного профілю, в тому числі і стоматологів. Вивчаються на першому курсі навчання. Вони належать до наук, що є основою вищої медичної освіти. На ґрунті засвоєння цих дисциплін формується цілісне уявлення про мікроскопічну та ультраструктурну будову, закономірності розвитку, регенераторні властивості клітин, тканин та органів організму. Гістологія, цитологія та ембріологія забезпечують разом з фундаментальними дисциплінами можливість вивчення теоретичної та клінічної патології. Гістологічні дослідження біологічних тканин широко використовуються у лікарській практиці стоматолога.

Новини

Поточні результати успішності

Матеріали:

Робоча навчальна програма: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16323

План лекційних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16323

План практичних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16323

Перелік питань: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16323

 

Біологічна і медична хімія – є однією з найважливіших дисциплін у системі вищої медичної освіти. Закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики медичних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з біологічної та біоорганічної хімії, насамперед біохімічних процесів, які мають місце в організмі здорової та хворої людини, в процесі подальшого навчання і професійної діяльності. Систематичне вивчення предмету закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів. Головна задача біологічної та біоорганічної хімії як фундаментальної дисципліни – забезпечити науковий підхід та закласти нові теоретичні основи клінічного мислення майбутнього лікаря-стоматолога.

Новини

Поточні результати успішності

Матеріали:

Робоча навчальна програма: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16324

План лекційних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16324

План практичних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16324

Перелік питань: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16324

        

Фармакологія – наука про ліки та дію їх на живий організм. Одна з найдавніших наук, яка є основою при підготовці лікарів. Фармакологія вчить лікаря вибрати з усіх існуючих найефективніший і найбезпечніший препарат для індивідуалізованої терапії і профілактики з урахуванням його супутніх захворювань. Поглиблені знання з фармакології дозволять визначити правильний режим застосування лікарського засобу, його лікарську форму і шляхи введення, запобігти й усунути побічні реакції і небажану взаємодію ліків між собою.

Новини

Поточні результати успішності

Матеріали:

Робоча навчальна програма: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16325

План лекційних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16325

План практичних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16325

Перелік питань: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16325

 

Клінічна імунологія – дисципліна, яка вивчає етіологію і патогенез імунних порушень, клінічні та лабораторні ознаки імунодефіцитних станів, значимість імунопатологічних змін в розвитку різних захворювань інфекційних, аутоімунних, онкологічних, рецидивуючих та хронічних процесів, методи імунотерапії, імунокорекції та імунореабілітації. Лікареві стоматологу потрібні глибинні знання в галузі фундаментальних і прикладних аспектів клінічної імунології, визначені міжнародними кваліфікаційними вимогами.

Новини

Поточні результати успішності

Матеріали:

Робоча навчальна програма: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16326

План лекційних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16326

План практичних занять: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16326

Перелік питань: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/16326

 

Сучасні методи клінічної і лабораторної діагностики. На сучасному рівні розвитку медицини лабораторна діагностика набуває все більш важливого практичного значення, тому висококваліфікований стоматолог повинен володіти основами сучасної клініко-лабораторної діагностики. Вивчення даного розділу дає можливість ознайомити студентів із реальними можливостями сучасної медичної лабораторії, перспективами розвитку лабораторної діагностики та важливістю цієї галузі медицини. Під час навчання студенти оволодіють вкрай необхідними діагностичними прийомами для своєчасного виявлення та адекватної оцінки перебігу захворювань, їх прогнозу та забезпечення ефективності їх лікування.

До таких сучасних клінічно-лабораторних досліджень слід віднести, насамперед, ПЛР в реальному часі, секвенування, ELISA, імуногістохімію, протеомний аналіз MALDI-TOF тощо.

 

Мікробіом людини є визначальним фактором здоров’я людини. На його формування впливають як генетичні, так і “епігенетичні” фактори, такі як харчування, навколишнє середовище, спосіб життя тощо. На сьогодні зв’язок мікробіому людини з цілою низкою різних, в тому числі і неінфекційних захворювань є доведеним і загальновідомим. Тому підтримання сталості мікробіому людини та розуміння механізмів регулювання є однією із задач П4 медицини. В рамках даного розділу студенти отримують цілісне уявлення про мікробіом людини, його роль в діагностиці, профілактиці та лікуванні інфекційних і неінфекційних хвороб.

 

Епігенетика – наука, що вивчає спадкові зміни в фенотипі (зовнішньому вигляді) або в експресії генів, що зумовлені іншими механізмами, ніж зміна послідовності нуклеотидів ДНК. Епігенетика є молодою, однак при цьому однією з найважливіших областей біологічної науки, яка пояснює широке коло феноменів у світі живих організмів, їх розвитку, мінливості та спадковості. Для лікарів-стоматологів вивчення даної дисципліни має неабияке значення з огляду на те, що розуміння механізмів біологічних процесів, які лежать в основі формування і підтримки якості життя людини, є потрібними для впровадження П4 медицини, а соматичне здоров’я людини визначається в першу чергу станом її ротової порожнини.

 

Імуногістохімія – це один із найбільш поширених методів сучасної діагностики для визначення специфічних протеїнів (антигенів) у біологічних тканинах на основі реакції антиген-антитіло. Імуногістохімія широко використовується для діагностики захворювань, біологічних досліджень та метою тестування нових препаратів. Оволодіння її основами є необхідним для будь-якого лікаря, а як одного із найбільш поширених і точних методів експрес діагностики. ІГХ є вкрай важливою у практиці сучасного стоматолога.

 

Омікс дисципліни (метаболоміка, нутріоміка та протеоміка) – це сукупність дисциплін, які спрямовані на забезпечення цілісних підходів у розумінні механізмів регулювання молекулярних процесів в організмі людини. Знання омікс дисциплін вже сьогодні використовуються в успішній клінічній практиці.

 

Метаболоміка – це технологія, яка включає в себе набір аналітичних і біоінформаційних методів для кількісного визначення та ідентифікації низькомолекулярних метаболітів (метаболому), що відіграють визначальну роль в функціонуванні окремих клітин, тканин чи організму в цілому. Головна мета метаболоміки полягає у визначенні змін в біохімічному фенотипі організму, внаслідок його генетичної модифікації або у відповідь на будь-які впливи навколишнього середовища. Нутріоміка – наука про те, як компоненти продуктів харчування впливають на здоров’я людини, змінюючи експресію генів та структуру її геному. Протеоміка – область молекулярної біології, основним предметом вивчення якої є білки, їх функції та взаємодії в живих організмах, в тому числі в людському. Основне завдання протеоміки – кількісний аналіз експресії білків в клітинах в залежності від їх типу, стану або впливу зовнішніх умов. Протеоміка здійснює порівняльний аналіз великих груп білків - від усіх білків, залучених в той чи інший біологічний процес до повного протеомного аналізу окремого індивідууму.

 

Біоінформатика, бази даних, математичне моделювання та ІТ технології в медичній практиці

Вивчення цього блоку дисциплін є необхідним для будь-якого лікаря-стоматолога, адже дозволяє йому ознайомитись та навчитися використовувати сучасні методи обробки даних своїх досліджень, освоїти інструменти та інформаційні технології, без яких впровадження П4 медицини є неможливим.

ІТ технології в  медицині широко застосовуються для лабораторних медичних досліджень та пов’язані з використанням алгоритмів для діагностики, прогностичного лікування і профілактики. При цьому необхідним є оволодіння практичними навиками використання наявних баз даних, різних медичних експертних систем та математичного моделювання.

 

Інші навчальні матеріали, такі як: лекції, презентації до лекцій, робочі зошити можна знайти на сайті електронного навчання УжНУ за наступним посиланням: https://e-learn.uzhnu.edu.ua/

Пароль для реєстрації на курс можна дізнатись у викладача.

Відповідальний за інформацію: БОЙКО Надія Володимирівна
Дата оновлення інформації: 12.03.2019