Кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології

Кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології була створена на базі факультету післядипломної освіти  29 серпня 2008 року.  Згідно наказу ДВНЗ “УжНУ” 14.12.2012 р №257/01-03 переведена  у склад стоматологічного факультету і забезпечує навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі та вдосконалення фахового рівня  лікарів – стоматологів на курсах підвищення кваліфікації, тематичного вдосконалення на передатестаційних циклах і спеціалізації з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики з відповідною освітою викладання дисципліни, які пройшли навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів.


Колектив кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та  ортопедичної стоматології.

Застосовуються мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій та конференцій. Для підвищення якості підготовки лікарів на етапі післядипломної освіти, в навчальні програми введені додаткові суміжні дисципліни: менеджмент та маркетинг в стоматології (проф. Рогач І.М.), фізіотерапія в стоматології (доц. Русин В.В.), біоматеріалознавство, біосенсори в стоматології (доц. Трикур І.І.) та  створення об’єктів інтелектуальної власності (доц. Лазорик І.І.).

Навчання на післядипломній освіті проводиться з використанням клінічних баз: університетська стоматологічна поліклініка, обласна клінічна стоматологічна поліклініка, відділення щелепно-лицевої хірургії УЦМЛ, відділкова стоматологічна поліклініка ст. Ужгород ДГТО “Львівська залізниця”, обласна клінічна лікарня ім. Новака, стоматологічний центр (Створений при підтримці American International Health Alliance Rotary Club of Corvallis, Oregon USA, Rotary International, Austin Dental Equipment, Burkhart Dental Equipment, Corvallis Sister City Association). Всі клінічні бази обладнані сучасним стоматологічним обладнанням. Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє проводити навчальний процес, профе­сійне вдосконалення та підвищення рівня кваліфікації лікарів-інтернів та курсантів.


Мікрохірургічна операція на курсах підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри  беруть участь в організації міжнародних наукових конференцій з проблем стоматології.


 З ініціативи проф. Потапчук А.М. у 2002 році вперше в Закарпатті були проведені базисні курси із дентальної імплантології, спільно із Сегедським медичним університетом проф. Іштван Вайдович та фірмою “Денті-Систем” (Угорщина). Знаковою подією для стоматологічної спільноти краю стало проведення ювілейної науково-практичної конференції із міжнародною участю “Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку” присвячена пам’яті проф. І.П. Горзова – засновнику наукової стоматології Закарпаття, яка відбулася 19-20 жовтня 2012 року в м. Ужгород. Наш лікар-інтерн Михайло Тодавчич, став переможцем міжнародного змагання "Призма-чемпіонат 2012" серед претендентів лікарів-стоматологів з України, Росії та Білорусії, яке проводить відома німецька фірма "Денсплай", з питань практичних навичок естетичної реставрації зубів.


Вручення нагороди переможцю міжнародного змагання "Призма-чемпіонат 2012"

Згідно підписаних договорів про співпрацю, проводиться міжнародне співробітництво із стоматологічним факультетом Дебреценського медичного університету (Угорщина) та Кошицького медичного університету (Словаччина).


Підписання договору про співпрацю із стоматологічним факультетом Дебреценського медичного університету (Угорщина)"

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані з комплексною науковою тематикою кафедри: «Біологічний вплив йод – фторного дефіциту навколишнього середовища на інтенсивність патології щелепно – лицевої ділянки. Вдосконалення діагностики та комплексного лікування».

Спільно з кафедрою твердотільної електроніки з/с Інформаційної безпеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  виконувались і виконуються фундаментальні наукові теми з державним б’юджетним фінансуванням №реєстрації 0103U001705 “Особливості одержання та властивості нано- та мікроструктурованої кальцій-фосфатними сполуками поверхні титану” (співкерівник – д.мед.н., проф. Потапчук А.М.). Кафедра стоматології є співвиконавцем держбюджетних науково-дослідних пошуково-прикладних розробок з пріоритетними напрямками: нові речовини і матеріали “Фізико-технологічні основи одержання біореактивних неорганічних матеріалів із заданими фізичними властивостями” (№ 0198003104, шифр – ДБ-311), “Особливості одержання та властивості біокерамічних градієнтних структур” та гранту за програмою міждержавного науково-технічного співробітництва України (2М/172-99) – Угорщина (НК-7/99) “Нанокомпозитні матеріали для біомедицини”. Спільний українсько-угорський науково-дослідний проект «Чутливі елементи біосенсорів на основі нанокомпозитних оптичних структур з фотохромними біомолекулами та кальцій-фосфатних біосумісних матеріалів» (керівник – доц. Шаркань Йосип Петрович – Monofibre optical meter for chemical measurement. Y.P. Sharkan, S.O. Korposh, M.Y. Sichka, N.B. Zhitov, J.J. Ramsden. UK Patent Application GB 2428290 A,24.01.2007 Код КПКВ 2201040 – «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ». Спільний українсько-угорський проект науково-технічного співробітництва на 2009–2010 роки “Дослідження та розробка оптичних матеріалів і структур для біосенсорів”. “Біосенсори анестетиків з чутливим елементом на основі фотохромних біомолекулярних нанокомпозитних оптичних структур” на 2011 – 2012рр. “Розробка нанокомпозитних чутливих елементів біосенсорів на основі бактеріородопсину з використанням золь-гельних матриць та квантових точок “ на 2013 – 2014 рр.

Випущена монографія: Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / Потапчук А.М., Горзов І.П. – 1998. – 225 с., навчальні посібники: Основи стоматології . / Потапчук А.М. – 2006. – 326 с.,  Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології. / Потапчук А.М., Добра П.П., Русин В.В., Рівіс О.Ю. - 2012. - 450 с. з грифом МОН для студентів вищих навчальних закладів №1/11-8040 від 28.05.2012 р., підручник для лікарів-інтернів: Стоматологія у 2 кн. / М.М.Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, А.М. Потапчук та ін.. 2013. – 872 с.

У 2010 р. в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відкрита постійно діюча аспірантура зі спеціальності 14.01.22 – “Стоматологія”. Під науковим керівництвом проф. Потапчука А. М. захищена кандидатська дисертація Русина В.В. “Експериментально-клінічне обґрунтування іммедіат-імплантації та фактори ризику ” (2010 р.), Криванича В.М. на тему Обґрунтування та оцінка ефективності використання системи цирконієвих імплантатів(експериментально-клінічні дослідження) (2015 р.), прийнята  до захисту дисертаційна  робота Рівіса О. Ю. “Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій з використанням скелетної опори на мініімплантати (експериментально-клінічне дослідження)” (2016 р.).

Наукове впровадження кафедри: З метою спрямування реалізації державної політики у сфері питань збереження здоров’я людини, розроблений і впроваджений в виробництвофункціональний харчовий продукт - фіточай загальнозміцнюючий "Дентесвіта" збагачений йодом та фтором. 


Цей функціональний харчовий продукт є джерелом природних вітамінів, мінералів, біоактивних речовин, макро-, мікроелементів йоду та фтору, що створює оптимальні дієтологічні умови для загального зміцнення організму та профілактики основних стоматологічних та йоддефіцитних захворювань, який включений в регіональну програму профілактики  “Здорові зуби, міцне здоров’я – вища якість життя”.

 

Відповідальний за інформацію: Потапчук Анатолій Мефодійович
Дата оновлення сторінки: 11.10.2021